Prezentacja programu PowerPoint

advertisement
OBRZĘK PŁUC U 26-LETNIEGO
MARATOŃCZYKA
- opis przypadku
lek. Anna Janus - Młodawska
lek. Piotr Łukiewicz
PRZEBIEG WYDARZEŃ
PRZEBIEG WYDARZEŃ
PRZEBIEG WYDARZEŃ
PRZEBIEG WYDARZEŃ
• Mężczyzna , 26 lat
• przywieziony z trasy półmaratonu,
koniec lata 2015
• nie przyjmuje leków na stałe
• nie choruje na choroby przewlekłe
• bez alergii
(wywiad od siostry)
PRZEBIEG WYDARZEŃ
Ocena medyczna, PIERWSZE
WRAŻENIE, przy przyjęciu :
•
•
•
•
stan ogólny ciężki
brak kontaktu logicznego
pobudzony, bezsilny
pienista wydzielina z ust
PRZEBIEG WYDARZEŃ
Obraz kliniczny:
• obrzęk płuc, obustronnie rozlane
trzeszczenia,
• częstoskurcz nadkomorowy z
tętnem,
•duszność, splątanie,
PRZEBIEG WYDARZEŃ
• Wstępna ocena medyczna:
A – drogi oddechowe drożne,
B – duszność, tachypnoe 35/min, obustronne rozlane
trzeszczenia nad polami płucnymi, Sat O2 78%,
C – tętno słabe, ale wyczuwalne na tt. promieniowej,
miarowe, szybkie, RR 106/62, HR 164/min,
D – splątany, pobudzony w obrębie łóżka, nie współpracuje,
źrenice równe, reaktywne, bez objawów lateralizacji, bez
niedowładów,
E – bez zewnętrznych cech urazu głowy, ani innych okolic
poza otarciami obu kolan;
poza stwierdzonymi powyżej, bez innych odchyleń.
PRZEBIEG WYDARZEŃ
• Postępowanie przy przyjęciu:
–
–
–
–
–
–
tlenoterapia (maska z rezerwuarem tlenu)
sedacja równocześnie
zabezpieczenie krwi na badania
intubacja i mechaniczna wentylacja
farmakoterapia
cewnik do pęcherza moczowego
Stan młodego dotychczas zdrowego mężczyzny w
pierwszych kilkunastu minutach ciężki.
WYNIKI BADAŃ
• Gazometria krwi tętniczej: pH: 7,41 (7.367.42); pO2: 51 (75-95 mmHg); pCO2: 30 (32.5 –
46.6 mmHg); HCO3: 19,0 (22-26 mmol/L); BE: 5,6 (-1 - +3 mmol/L);
• Morfologia: L - 13 tys, Hb - 15,9 mg%, Hct –
45,5%, Plt – 268 tys.
• Na - 143,3 mmol/l, K – 4,72 mmol/l, Glukoza –
154 mg%, Kreat – 2,16 mg%
• Troponiny: 12:00 0,179 (n < 0,200 ng/ml),
14:00 0,460 (n < 0,200 ng/ml)
• D-dimery: 2502 (n < 500 ng/ml)
• INR 1,1
WYNIKI BADAŃ
•EKG:
rytm zatokowy miarowy, 142/min
PRZEBIEG WYDARZEŃ
•Leki podawane po przyjęciu do
SOR
- PWE (ZRM), 0,9% NaCl
- Midanium, Propofol
- Betaloc
PRZEBIEG WYDARZEŃ
Uzyskano wstępną stabilizację stanu
pacjenta:
• Sat O2: 100%
• HR: 100/min
• RR: 116/70
• Ustąpienie zmian osłuchowych
• Mocz zagęszczony, brunatny, 100 ml
• Pacjent nadal zaintubowany, sedowany
BADANIA DODATKOWE
RTG klatki piersiowej:
obraz płuc i serca
w normie, jamy opłucnowe wolne, koniec rurki
intubacyjnej 2,5 cm powyżej rozwidlenia tchawicy.
BADANIA DODATKOWE
• Echo serca: Morfologia i funkcja zastawek
prawidłowe, prędkości przepływu krwi
przez zastawki prawidłowe, śladowa fala
zwrotna mitralna. Wielkość jam serca i
grubość ścian lewej komory w normie,
bez odcinkowych zaburzeń kurczliwości
lewej
komory.
EF
60%.
Parametry
rozkurczowej
w
normie
wieku.
Prawidłowa funkcja skurczowa prawej
komory. Szerokość aorty i pnia płucnego
oraz parametry przepływu przez pień
płucny w normie. Osierdzie bz.
BADANIA DODATKOWE
Angio TK płuc:
(…) Materiał zatorowy w tętnicy
segmentalnej do płata IX prawego,
prawdopodobny materiał zatorowy
w
tętnicach
subsegmentalnych
segmentu VIII prawego, materiał
zatorowy w odgałęzieniach tętnicy
płucnej dolnopłatowej prawej.
BADANIA DODATKOWE
CT głowy:
Układ komorowy nie poszerzony, nie
przemieszczony, symetryczny. Świeżo
wynaczynionej krwi nie uwidoczniono.
Struktury
tylnojamowe
prawidłowe.
Przestrzenie
płynowe
przymózgowe
prawidłowe. Świeżo wynaczynionej krwi
nie uwidoczniono. Struktury kostne
czaszki objęte badaniem bez zmian.
Torbiel pajęczynówki do preodu od płata
skroniowego lewego, szerokości 9mm.
BADANIA DODATKOWE
- Konsultacja anestezjologiczna
- Konsultacja neurologiczna
- Konsultacja ortopedyczna
PRZEBIEG WYDARZEŃ
•Przyjęcie pacjenta do szpitala
•Oddział Intensywnej Opieki
Kardiologicznej
PRZEBIEG WYDARZEŃ
Rozpoznanie ???
PRZEBIEG WYDARZEŃ
PRZEBIEG WYDARZEŃ
Widok w
pokoju
lekarza
dyżurnego
SOR Szpitala
Praskiego
OBRZĘK PŁUC LECZONY
PŁYNAMI
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Download