Borusiewicz Anna - Wyższa Szkoła Promocji

advertisement
Wyższa Szkoła Promocji
w Warszawie
Anna Borusiewicz
(album nr 268/M/08)
Organizacja wydarzeń promocyjnych
o charakterze „team building”
Praca magisterska
napisana pod kierunkiem
dr. hab. Adama Grzegorczyka
Warszawa 2010
SPIS TREŚCI
Wstęp………………………………………………………………………….......…….3
Rozdział I. Integracja jako zadanie organizacji wydarzeń………….………...…...5
1.1. Misja i tożsamość przedsiębiorstwa…………………………………………....5
1.2. Kultura organizacyjna…………………………………………………………14
1.3. Funkcje integracyjne w przedsiębiorstwie………………………………….....21
1.4. „Team building” jako instrument integracji pracowników……………………38
Rozdział II. Sprawozdanie z projektu badawczego „Organizacja wydarzeń
promocyjnych o charakterze team building”……………………………………….56
2.1. Założenia projektu badawczego………………………………………………56
2.2. Cele projektu badawczego…………………………………………………….57
2.3. Sposób powstawania ankiety………………………………………………….59
2.4. Modele pytań………………………………………………………………….60
2.5. Układ kwestionariusza……………………………………….………………..61
2.6. Uzasadnienie sposobu powstawania pytań………………………….………...64
2.7. Opis próby……………………………………………………..………………75
2.8. Przedstawienie wyników pomiarów………………………………….……….78
2.9. Trudności napotkane podczas realizacji projektu badawczego……….……..139
Rozdział III. Wnioski z przeprowadzonych badań…………………..……….…..142
3.1. Cele imprezy……………………………………………………...…………..142
3.2. Organizacja imprezy………………………………………………..………...145
3.3. Uczestnicy imprezy………………………………………………...…………147
3.4. Relacje z mediami…………………………………………………...………..149
3.5. Dokumenty potrzebne do organizacji imprezy……………………..………...150
3.6. Promocja imprezy……………………………………………………..…...…152
3.7. Przebieg imprezy…………………………………………………..……...…..153
Zakończenie……………………………………………………………….…………..156
Bibliografia……………………………..……………………………….…………159
Spis stron internetowych…………………..…………………………….………...161
Spis wykresów…………………………..………………………………….……...162
Załączniki…………………………………………………………………………..164
2
3
WSTĘP
Od stuleci problem podnoszenia efektywności w przedsiębiorstwie spędzał sen z
powiek milionom zarządców. Naukowcy także głowili się nad tym jak poprawić
funkcjonowanie firmy aby mogła ona przynieść jak najlepsze rezultaty. Przez wiele lat
powstawało mnóstwo publikacji i nowych teorii dotyczących zarządzania, aż do momentu
kiedy dostrzeżono wagę czynnika ludzkiego w organizacji. Jest on obecnie kluczowym
zagadnieniem w procesie zarządzania przedsiębiorstwem i należy uwzględnić jego
różnorodność przy planowaniu całokształtu organizacji jakim jest przedsiębiorstwo.
Praca ma na celu opisanie procesu stosowanego w celu budowania zespołów
pracowniczych w przedsiębiorstwie pod postacią imprezy team buildingowej a także
zweryfikowanie hipotez mówiących o wpływie przeprowadzenia takich szkoleń na wzrost
efektywności pracowników, ich motywacji jak również poziomu integracji między nimi.
Potrzeba zastosowania takiego przedsięwzięcia wynika z chęci umocnienia misji firmy, jej
kultury i wyznawanych zasad, co finalnie przekłada się na bardziej sprawne działanie
przedsiębiorstwa, a także na stabilność zatrudnienia. Wybrana firma jest nowoczesna jeśli
stosuje takie właśnie formy zarządzania oraz motywowania swoich podwładnych, którzy
poprzez integrację silniej identyfikują się ze swoją firmą. Wydarzenie takie może więc być
narzędziem motywującym pracowników. Organizacja przedsięwzięć typu team building
przedstawia firmę, jako dbającą o rozwój i dobre stosunki między pracownikami, jak również
pozostawia dobre wrażenie na kontrahentach z zewnątrz. Jest to niezmiernie ważne przy
projektowaniu stanowisk i zdefiniowaniu misji firmy. W pracy zostaną opisane wszelkie
korzyści a także minusy wynikające z wprowadzenia takich działań do zarządzania w
przedsiębiorstwie.
Niniejsza praca składa się z trzech rozdziałów.
W pierwszym rozdziale przedstawione zostaną zagadnienia teoretyczne, związane z
tematem. Zagadnienia te przybliżą pojęcie przedsiębiorstwa oraz wszelkich procesów w nim
zachodzących oraz istotę imprez team building które pozwolą na realizację celu pracy w
pozostałych rozdziałach pracy.
W rozdziale drugim zostanie przedstawiony raport badawczy oraz jego wyniki. Raport
powstał na potrzeby realizacji projektu „Organizacja wydarzeń promocyjnych”. W oparciu o
ten projekt opracowano raport dotyczący eventów o charakterze team building. W związku z
tym, rozdział ten zawiera zarówno elementy ogólnego projektu, jak i odrębnego raportu.
4
Rozdział trzeci zawiera wnioski, które zostały wyciągnięte z badania. Dotyczą one
podstawowych zasad organizowania i przebiegu wydarzeń mających na celu budowanie
zespołu oraz wielu związanych z tym elementów jak np. celów skłaniających do
wykorzystania takiego narzędzia w procesie zarządzania przedsiębiorstwem czy efektów jakie
zostały zrealizowane.
Materiałami źródłowymi wykorzystanymi do napisania pracy były między innymi
wydawnictwa zwarte oraz opracowania naukowe i akademickie dotyczące zarówno
zarządzania, psychologii pracy oraz organizacji eventów, jednak podstawę pracy stanowi
przeprowadzone badanie i stworzony na jego podstawie raport.
5
Download