Trauma team - Pomorskie.eu

advertisement
Trauma team
II Sympozjum Zintegrowana Opieka
Zdrowotna
Dyr. Roman Abramowicz Słupsk
Dyr. Leszek Zwolakiewicz Kościerzyna
Gdańsk, 9 listopada 2016r.
1. Ustawa z dnia 8 września 2006r.
o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. 2006 Nr 191 poz. 1410)
2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia, z dnia 3 listopada 2011r. W sprawie
szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz. U. z dnia 8 listopada 2011r.)
2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 czerwca 2010r. w sprawie
centrum urazowego (Dz.U. 10.118.803 z dnia 2 lipca 2010r.)
3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie
centrum urazowego dla dzieci (Dz.U. poz. 145, z dnia 4 lutego 2016r.)
4. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2015r. W sprawie
standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych
oraz funkcjonowania podmiotów leczniczych wykonujących inwazyjne
procedury zabiegowe i operacyjne. (Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia z
dnia 29 października 2015r. Poz. 67)
5. Wytyczne Polskiego Towarzystwa Ratownictwa Medycznego
ZA GAZETĄ LEKARSKĄ ZGONY W POLSCE
EKSPERCI BANKU ŚWIATOWEGO OCENIAJĄ
KOSZTY LECZENIA URAZÓW W POLSCE NA
10MLD DOLARÓW ROCZNIE
TRAUMA TEAM
Statystyki są nieubłagane, w naszym
kraju w ciągu roku doznaje różnego
rodzaju urazu od 3,5 – 4,0 mln. osób.
W ciągu roku hospitalizuje się
około 350 tys. poszkodowanych.
Z powodu następstw obrażeń
ciała w ciągu roku umiera 32 tys.
osób.
TRAUMA TEAM
Postępowanie ratunkowe we wczesnej fazie urazów
wielonarządowych obejmuje leczenie:
•Wstrząs oligowolemiczny;
•Ostrej niewydolności oddechowej;
•Uszkodzenia w obrębie OUN;
•Kombinacji w/w czynników.
Z tego powodu leczenie należy rozpocząć jak najwcześniej już na miejscu
wypadku, kontynuować w czasie transportu i w SOR, często przed
ustaleniem szczegółowego rozpoznania, odniesionych obrażeń.
TRAUMA TEAM
Podstawowym czynnikiem decydującym o losach
pacjenta który doznał obrażeń ciała są ich rozległość
i czas jaki mija od chwili urazu do podjęcia działań
leczniczych – tzw. ZŁOTA GODZINA
W pierwszych 60 minutach po urazie dokonuje się szereg zmian metabolicznych w
organizmie, a zwłoka w leczeniu czynni je nieodwracalnymi i wiodącymi do śmierci,
nawet po wielu dniach czy tygodniach od urazu.
TRAUMA TEAM
Zespoły ratownictwa medycznego
zajmujące się opieką przedszpitalną
powinny ściśle współpracować z
szpitalnymi oddziałami ratunkowymi
przyjmującymi pacjentów z urazami
wielonarządowymi, na bieżąco
informować o czasie ich przybycia oraz
aktualnym stanie poszkodowanego,
poszkodowanych.
W SOR na przybycie pacjenta
oczekuje szpitalny zespół ratunkowy
zajmujący się leczeniem urazów tzw.
TRAUMA TEAM.
1. wielkość szpitala,
2. położenie geograficzne
3. znaczenie dla powiatów
sąsiadujących
4. posiadanie całodobowego lądowiska
5. posiadanie zaplecza diagnostycznoleczniczego
6. Ważna przyczyna zgonów
DLACZEGO WYSTĄPIŁA KONIECZNOŚĆ
STWORZENIA TRAUMA TEAM
DO SOR
TRAFIAJĄ
NAJCIĘŻSZE
URAZY
1. Ordynator oddziału, specjalista medycyny
ratunkowej (lekarz kierujący oddziałem)
2. Pielęgniarka oddziałowa, pielęgniarka systemu
3. Lekarze w liczbie niezbędnej do zabezpieczenia
prawidłowego funkcjonowania oddziału, w tym co
najmniej jeden lekarz systemu stale przebywający na
oddziale,
4. Pielęgniarki i ratownicy medyczni w liczbie
niezbędnej do zabezpieczenia prawidłowego
funkcjonowania oddziału
WYMAGANIA
KADROWE SOR
1. Zapewnia wejście dla pieszych i podjazd dla specjalistycznych
środków transportu,
2. Zlokalizowany w szpitalu w którym znajdują się co najmniej: oddział
chirurgii, chorób wewnętrznych, anestezjologii i intensywnej terapii,
diagnostyka obrazowa
3. Całodobowy dostęp do badań: laboratoryjnych, endoskopowych
4. Wyodrębniono obszary: segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć;
resuscytacyjno-zabiegowy, terapii natychmiastowej, obserwacji,
konsultacyjny, stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego (jeśli
są w strukturze SOR), zaplecze administracyjno-gospodarcze
ISTOTNE WYMAGANIA
LOKALOWE, SPRZĘTOWE
1. Trauma Team
2. Resuscytacyjny
3. Udarowy
4. Zawałowy
WYODRĘBNIONE ZESPOŁY
TRAUMA TEAM
WAŻNE ABY ZESPÓŁ
URAZOWY ZOSTAŁ
AKTYWOWANY JUŻ NA
ETAPIE INFORMACJI
PRZEKAZANEJ PRZEZ
ZESPÓŁ RATOWNICTWA
MEDYCZNEGO
TRAUMA TEAM
 Szef
zespołu lekarz SOR
 Anestezjolog
 Pielęgniarka
anestezjologiczna
 Chirurg
 Ortopeda
 Dwie
osoby personel średni (pielęgniarki, ratownicy)
 Radiolog
 Osoba
notująca
 Sanitariusz
 Słupsk
neurochirurg
BLASKI
1.Skraca czas potrzebny od
przybycia pacjenta do uzyskania
stabilizacji parametrów życiowych
2. Znane role poszczególnych
członków zespołu
3. Skraca diagnostykę
4. Skraca czas potrzebny na
przekazanie pacjenta na salę
operacyjną czy OIT
5. Nie ma potrzeby prosić
poszczególnych specjalistów na
konsultację
CIENIE
1. Personel zaangażowany
do prac zespołu
powoływany jest zadaniowo,
ma zaplanowane operacje,
znieczulenia itd. na
macierzystych oddziałach
2. Wymaga dużej liczby
personelu
3. Członkowie zespołu nie
zawsze są dostępni (np. trwa
operacja)
TRAUMA TEAM TO MEDYCZNE
F1
Dziękuję za uwagę.
Download