Fundacja na rzecz nauki Polskiej FNP

advertisement
Granty i Fundacje w Polsce
Granty naukowe Unii Europejskiej
Fundacja na rzecz nauki Polskiej FNP
Programme
Adressed to
Financed by the foundation
Start
Students / young scientist
Kolumb
Students / young scientist
Young scientists returning from parent
Parent Bridge (Pomost)
sabbatical
Project Skills
Grants for popularasition of science
Idea for Poland (Idee dla Polski)
Scientists after PhD
Master (Mistrz)
Professors
Alexander v. Humboldt stipendium
Young scientists
Financed by the European Union
Monograph (Monografie)
Scientists after PhD
Team
Young scientist working groups
International PhD studies programme
Students from Poland and abroad
International scientists building up labs in
Welcome
Poland
Ventures
Young scientists economic initiatives
Homing Plus
Young scientists from abroad
Grants range between 10,000 and more than 1 million zł.
Granty ministerialne
Rodzaj programu
Nazwa
Wykonawcy
Personalizacja odzieży
Victory-Sport
sportowej poprzez jej
Promocja Sp. z
tekstronizację z oceną
o.o.
wydolności organizmu
Opracowanie metody
charakteryzacji pyłowych
Instytut Tele- i
zanieczyszczeń środowiska w Radiotechnicz
bezpośrednim otoczeniu
ny
człowieka
Kształtowanie proekologicznego Politechnika
systemu transportowego
Warszawska
Wielopikselowy detektor
promieniowania THz
zrealizowany z wykorzystaniem Instytut
selektywnych tranzystorów
Technologii
MOS i jego zastosowanie w
Elektronowej
biologii, medycynie i systemach
bezpieczeństwa
Całkowita wartość
projektu w zł
Wartość
dofinansowania
projektu
2028099
1554599
1053500
1042500
1956013
1866013
3285500
3285500
Tips and tricks
1. The idea
Don’t copy ideas and applications from abroad!!!
2. Prepare the theoretical background
Don’t apply for simple descriptive projects
3. Try to build a team
Science is fundamentally a team game
Join a team with grant experience!!!
Many university departments cannot receive grants from FNP, NCN, and NCBR!!!
4. Best chances have interdisciplinary applications
5. Choose the appropriate agency
Don’t apply to several agencies simultaneously!!!
6. You don’t get funding without prior publications
Start publishing as a student!!!
7. Prior to application read many accepted and rejected applications to get a feeling
Read also the revisions of these applications
WZÓR
After you got it
RAPORT ROCZNY / KOŃCOWY 1)
5. Wykonane zadania badawcze według harmonogramu
z realizacji projektu badawczego
własnego
habilitacyjnego
promotorskiego
1)
Lp.
Termin
zakończenia:
plan
Nazwa zadania badawczego
Koszty
planowane
poniesione
(zł)
wykonanie
1. DANE OGÓLNE
1
2
3
4
1. Nazwa i adres jednostki naukowej*/
RAZEM
2. Kierownik jednostki
Opis wykonanych badań naukowych oraz uzyskanych wyników - w ramach poszczególnych
zadań harmonogramu (opis w odrębnym załączniku – tylko do raportu rocznego)
3. Telefon, fax, e-mail, www
6. Wykaz prac przyjętych do druku lub opublikowanych
4. NIP, REGON
Tytuł publikacji
Autorzy
Wydawnictwo nazwa, tom, rok,
strona
Data złożenia
do druku
rok wydania
Koszt
wydania
(zł)
2
3
4
5
6
Lp.
*/ Szkoły wyższe podają informacje określone w pkt. 1 w odniesieniu do całej szkoły oraz jednostki podstawowej (zgodnie ze statutem
szkoły) będącej miejscem realizacji projektu
1
2. INFORMACJE O PROJEKCIE
Numer projektu badawczego
7. Inne formy upowszechnienia wyników
Informacje o upowszechnianiu wyników uzyskanych w wyniku realizacji projektu – konferencje, sympozja,
patenty, Internet
Numer umowy
8. Wykaz aparatury naukowo-badawczej zakupionej lub wytworzonej do realizacji projektu
Tytuł projektu
Kierownik projektu (tytuł naukowy lub
stopień naukowy, imię i nazwisko,
telefon, fax, e-mail)
Termin rozpoczęcia realizacji projektu
Lp.
Rok zakupu
lub
wytworzenia
Nazwa aparatury
Koszt
aparatury
(zł)
Sposób zagospodarowania
1
2
3
4
5
Aparatura zakupiona
1
Termin zakończenia realizacji projektu
2
Słowa kluczowe
Aparatura zakupiona RAZEM
3. Syntetyczny opis uzyskanych wyników
(Tylko w raporcie końcowym – na odrębnej stronie, maks. 1 strona formatu A4, w nagłówku opisu
1
należy podać numer projektu, tytuł projektu i nazwę jednostki naukowej. Treść i forma do ewentualnej
publikacji przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji)
2
Aparatura wytworzona
4. Sprawozdanie merytoryczne
(Odrębny załącznik do raportu końcowego; w przypadku projektu
doktorska, habilitacyjnego – opublikowana rozprawa habilitacyjna)
promotorskiego – rozprawa
Aparatura wytworzona RAZEM
9. Ocena realizacji projektu przez jednostkę naukową, w której realizowany jest projekt.
Czy projekt jest realizowany / został wykonany 1) zgodnie z harmonogramem i kosztorysem
umowy?
TAK / NIE
Jeśli odpowiedź NIE należy przedstawić powstałe odstępstwa od umowy wraz z ich uzasadnieniem
Opis i uzasadnienie rozbieżności
10. ZESTAWIENIE KOSZTÓW PLANOWANYCH I PONIESIONYCH (zł)2)
Specyfikacja kosztów
Lp.
Kolejne lata od daty
Razem
rozpoczęcia projektu
1
1
2
Planowane
Poniesione
Planowane
Poniesione
3
4
5
6
Koszty bezpośrednie
w tym:
1) Wynagrodzenia z pochodnymi
2) Inne koszty realizacji projektu
(łącznie z kosztem zakupu aparatury
naukowo – badawczej)
2
Koszty pośrednie
3
Koszty ogółem finansowane ze
środków finansowych na naukę (1+2)
4
Koszty ogółem finansowane z innych
źródeł niż środki finansowe na naukę
5
Koszty ogółem (3+4)
Dokumentacja potwierdzająca rozliczenie projektu badawczego własnego / promotorskiego /
habilitacyjnego 1) znajduje się do wglądu w (adres, osoba upoważniona, telefon, e-mail)
..............................................................................................................................................
Osoba odpowiedzialna za przygotowanie raportu (imię i nazwisko, telefon, fax, e-mail)
Raport sporządzono w dniu:
Pieczęć jednostki
Kierownik jednostki
(Rektor/Dyrektor)
Data
podpis i pieczęć
Główny
Kierownik projektu
księgowy/Kwestor
podpis i pieczęć
podpis
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Create flashcards