PM - BIP Urząd Miasta Ruda Śląska

advertisement
1
PM.0055- 01/06
Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta
od 22 grudnia 2005 r do 11 stycznia 2006 r.
W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta wydał 27 zarządzeń
dotyczących realizacji budżetu, zadań ustawowych i usprawniania pracy Urzędu
Miasta.
Prezydent postanowił skorzystać z prawa pierwokupu prawa wieczystego
użytkowania gruntu o pow. 3068 m² położonego przy ulicy Kokota i będącego
w
wieczystym
użytkowaniu
Międzyzakładowej
Górniczej
Spółdzielni
Międzyzakładowej „Perspektywa” (Z nr SOR.PM. 0151 – 553/05). Podmiotowa
nieruchomość jest częściowo zainwestowana pasem drogowym ul. Kokota i znajduje
się w zakresie opracowania odcinka A7 (Kanalizacja grawitacyjna), projektu
„Kanalizacja oczyszczalni Halemba”.
Prezydent powołał komisje konkursowe w celu przeprowadzenia otwartego
konkursu ofert w 2006 roku w dziedzinie turystyki (Z nr SOR.PM. 0151 – 555/05)
oraz kultury fizycznej (Z nr SOR.PM. 0151 – 556/05). Zadania publiczne w wyżej
wymienionych dziedzinach obejmują, m.in. szkolenie dzieci i młodzieży, organizację
imprez sportowo-rekreacyjnych oraz wypoczynku dla mieszkańców miasta, a także
realizację akcji „Zima 2006”.
Prezydent Miasta wprowadził jednolite zasady opracowywania i wydawania
upoważnień pracownikom jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta oraz miejskich
jednostek organizacyjnych (Z nr SOR.ORG.0151 -85/05). Projekty upoważnień są
przygotowywane przez pracowników na polecenie Prezydenta Miasta, jego
Zastępców,
Skarbnika
Miasta
oraz
naczelników
i
kierowników
jednostek
organizacyjnych.
Jedno z zarządzeń dotyczyło sprawy opracowania projektu „Lokalnej Strategii
Zatrudnienia i Promocji Przedsiębiorczości w Rudzie Śląskiej” (Z nr SOR.ORG.0151 86/05). Został powołany komitet sterujący realizacją zadań projektu. Projekt zakłada
ograniczenie bezrobocia oraz usprawnienie warunków działalności instytucji
2
zaangażowanych w politykę zatrudnienia oraz efektywne wykorzystanie dostępnych
środków finansowych, tak krajowych, jak i z funduszy Unii Europejskiej.
Decyzje finansowe, które podjął Prezydent w okresie sprawozdawczym,
dotyczyły m.in. przeznaczenia 20 000 zł na niezbędne wyposażenie w Rodzinnym
Domu Dziecka nr 3 (Z nr SOR.BF.0151 -337/05) oraz zakupu programu „Centralny
rejestr umów” dla Wydziału Budżetu i Finansów za 28 000 zł (Z nr SOR.BF.0151 –
351/05).
Kilka zarządzeń dotyczyło przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej na rok
2005. Kwota 50 000 zł została przekazana na pokrycie kosztów związanych
z promocją miasta (Z nr SOR.BF.0151 – 346/05). 59 280 zł przeznaczono na
organizację miejskich imprez kulturalno - rekreacyjnych oraz zakup niezbędnych na
ten cel materiałów (Z nr SOR.BF.0151 – 342/05).
Szczegółowe informacje zawiera rejestr Zarządzeń Prezydenta Miasta dostępny
w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta, pok. 120.
W okresie sprawozdawczym odbyło się szereg spotkań i uroczystości,
w których uczestniczyli Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta,
a także osoby delegowane, m.in.:
- spotkania wigilijne i opłatkowe organizowane przez stowarzyszenia, organizacje
i związki działające na terenie miasta,
31 grudnia – Sylwester w plenerze - plac Jana Pawła II,
1 stycznia – msza św. dziękczynna w 47. rocznicę powstania Miasta w obecnych
granicach,
2 stycznia – konferencja prasowa Prezydenta Miasta dotycząca budżetu miasta oraz
planu pracy samorządu w 2006 r. - Urząd Miasta,
4 stycznia - konferencja promująca projekt „Przez kuchnię do Europy” - Centrum
Kształcenia Ustawicznego,
5 stycznia - przekazanie tomografu komputerowego, który Miasto kupiło za ponad
4,5 mln złotych i centrum diagnostycznego za 485 tys. zł - Szpital Miejski,
3
5 stycznia – otwarcie pierwszej w mieście „Klubo – świetlicy sportowej”, Halemba,
Stowarzyszenie Rekreacyjno – Sportowe „Gwiazda”,
5 stycznia – wernisaż wystawy malarstwa Krystiana Wodnioka - Miejskie Centrum
Kultury,
6 stycznia podpisanie umowy na likwidację czterech starych oczyszczalni ścieków,
realizowaną w ramach projektu „Oczyszczanie ścieków – Ruda Śląska”,
7 stycznia – koncert jubileuszowy z okazji 35-lecia Państwowej Szkoły Muzycznej
I stopnia im. Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego w Rudzie Śląskiej - Miejskie
Centrum Kultury,
8 stycznia - tradycyjny Koncert Noworoczny - Miejskie Centrum Kultury,
9 stycznia – spotkanie z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów
z Rudy Śląskiej,
10 stycznia - spotkanie powołanego w grudniu przez Prezydenta Miasta Miejskiego
Zespołu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - Urząd Miasta,
10 stycznia – spotkanie opłatkowe z żołnierzami członkami Światowego Związku
Żołnierzy AK,
10 stycznia - pokonkursowa wystawa „Śląska szopka bożonarodzeniowa” - Muzeum
Miejskie,
11 stycznia- X Przegląd Dziecięcych
Jasełkowych - Młodzieżowy Dom Kultury,
Zespołów
Młodzieżowych
Zespołów
11 stycznia – Jasełka Integracyjne – Dom Kultury,
11 stycznia – spotkanie opłatkowe ze słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

2+2=?

2 Cards jogaf85537

Create flashcards