Odpowiedzi na pytania i wyjaśnienie treści SIWZ

advertisement
Szamotuły, dnia 28.04.2016 r.
Opieki Zdrowotnej
ul. Sukiennicza 13
64-500 Szamotuły
SPZOZ/10/APT/16
WSZYSCY ZAINTERESOWANI WYKONAWCY
Odpowiedzi na pytania i wyjaśnienie treści SIWZ
Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 209.000
euro na: Dostawa produktów farmaceutycznych, heparyn drobnocząsteczkowych, specjalnych
produktów odżywczych, markerów, sprzętu sterylnego jednorazowego użytku dla apteki w
SPZOZ w Szamotułach, nr sprawy: SPZOZ/10/APT/16.
Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych,
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach informuje, że w postępowaniu na:
Dostawa produktów farmaceutycznych, heparyn drobnocząsteczkowych, specjalnych
produktów odżywczych, markerów, sprzętu sterylnego jednorazowego użytku dla apteki
w SPZOZ w Szamotułach, wpłynęły następujące zapytania odnośnie treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia (SIWZ), na które Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień:
1. Wskazane w pozycji 3 mleko NAN 1 90ml dostępne jest w opakowaniach 90mlx32szt. W
związku z powyższym, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę 47 pełnych opakowań
NAN Pro 1 90mlx32szt?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający zamawia 1500 szt. Decyzja należy do
Wykonawcy czy dostarczy produkt w szt. czy przeliczy do pełnych opakowań.
2. Czy Zamawiający w par. 1.5. usunie możliwość składania zamówień w formie telefonicznej?
Zgodnie z art. 36z ust. 4 Prawa farmaceutycznego (w brzmieniu obowiązującym od 12 lipca 2015
r.) zamówienia na leki muszą być składane w formie pisemnej albo w formie dokumentu
elektronicznego doręczanego środkami komunikacji elektronicznej. Nie ma możliwości składania
zamówień w formie telefonicznej.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.
3. Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 1.7, względnie zamieni obowiązek dostarczenia
zamiennika na prawo dostarczenia zamiennika? Przedmiotem niniejszego postępowania są
konkretne produkty wskazane w ofercie Wykonawcy, a nie dowolne leki dostępne na rynku, ani
też pośrednictwo w ich nabyciu dla Zamawiającego.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.
4. Czy Zamawiający wydłuży termin wskazany w par. 5.3 z 2 dni roboczych do 5 dni roboczych?
Rozpatrzenie reklamacji wymaga weryfikacji całego procesu dostawy i kontaktu z poszczególnymi
podmiotami uczestniczącymi w tym procesie. Wykonanie tego w ciągu 2 dni jest niemożliwe.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.
5. Czy Zamawiający wykreśli par. 5.6. ewentualnie dopisze na końcu frazę: „wyłącznie w zakresie
objętym reklamacją”?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.
6. Czy Zamawiający zmieni wartość kary umownej określonej w par. 6.1.a z 20 % do wartości
max 5%? Obecna kara umowna jest rażąco wygórowana.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.
7. Czy Zamawiający dopisze, że zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności? Jest to zapis korzystny także dla Zamawiającego.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopisze w §8 pkt.6 o treści:
„Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności”
8. Czy Zamawiający wymaga aby Cefazolin pakiecie 8 pozycja 101 zgodnie z ChPL produktu
leczniczego posiadał rejestrację do przechowywania w temperaturze powyżej 25 stopni
Celsjusza?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga.
9. Czy Zamawiający wymaga w pakiecie 8 pozycja 12 i 13 Cyprofloxacyny w postaci
monowodzianu chlorowodorku cyprofloksacyny?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
10. Czy zamawiający wymaga aby Midazolam w pakiecie 1 pozycja 167 i 168 posiadał w swoim
składzie edetynian sodu, który zapobiega powstawaniu niewielkich ilości osadów
spowodowanych wytrącaniem się produktów interakcji szkła z płynem ampułkowym, co wpływa
na stabilność i jakość midazolamu?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza aby Midazolam w pakiecie 1
pozycja 167 i 168 posiadał w swoim składzie edetynian sodu.
11. Czy Zamawiający wymaga, aby w pakiecie 1 pozycja 167 i 168 Midazolam miał
zarejestrowaną możliwość mieszania w jednej strzykawce z produktem Morphini Sulfas WZF?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.
12. Czy zamawiający, w pakiecie 8 pozycja 11 (Ceftriakson fiolki) wymaga, aby zgodnie z ChPl
produktu leczniczego, posiadał rejestracje do stosowania w leczeniu ostrego zapalenia ucha?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.
13. Czy zamawiający, w pakiecie 8 pozycja 11 (Ceftriakson fiolki) wymaga, aby zgodnie z ChPl
produktu leczniczego, posiadał rejestracje do stosowania w przypadku leczenia pacjentów z
neutropenią, u których wystąpiła gorączka prawdopodobnie spowodowana zakażeniem
bakteryjnym?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga aby w pakiecie 8 pozycja 11
(Ceftriakson fiolki) posiadał rejestracje do stosowania w przypadku leczenia pacjentów z
neutropenią, u których wystąpiła gorączka prawdopodobnie spowodowana zakażeniem
bakteryjnym.
14. Czy Zamawiający w pakiecie Nr 8 poz. 113 (Meropenem inj. 1000mg) wymaga, aby
meropenem posiadał zarejestrowane wskazania: do leczenia pacjentów z bakteriemią,
która występuje w związku z którymkolwiek z zakażeń wymienionych w Charakterystyce
Produktu Leczniczego lub podejrzewana jest o taki związek tj. ciężkie zapalenie płuc, w tym
szpitalne tzw. respiratorowe zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli i płuc w przebiegu
mukowiscydozy, powikłane zakażenia układu moczowego i jamy brzusznej, zakażenia
śródporodowe i poporodowe, powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich i ostre bakteryjne
zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych lub podejrzewana jest o taki związek?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.
15. Czy Zamawiający w pakiecie Nr 8 poz. 113 (Meropenem inj. 1000mg) wymaga, aby
trwałość roztworu preparatu meropenemu po przygotowaniu wynosiła ponad 1 godzinę?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga.
16. Czy w pakiecie Nr 1 poz. 40 i 41 (Budesonide zawiesina do nebulizacji 0,25 i 0,5 mg/1ml poj.
po 2 ml x 20 szt.) oraz w pakiecie Nr 2 poz. 8 (Budesonide zawiesina do nebulizacji 0,5 mg/1ml
poj. po 2 ml x 20 szt.) Zamawiający wymaga produktu, po którego zastosowaniu poprawa
stanu klinicznego może nastąpić już w ciągu kilku godzin od rozpoczęcia leczenia?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający oczekuje produktu po którego zastosowaniu
nastąpi poprawa stanu klinicznego.
17. Czy Zamawiający w pakiecie Nr 1 poz. 40 i 41 (Budesonide zawiesina do nebulizacji 0,25 i
0,5 mg/1ml poj. po 2 ml x 20 szt.) oraz w pakiecie Nr 2 poz. 8 (Budesonide zawiesina do
nebulizacji 0,5 mg/1ml poj. po 2 ml x 20 szt.) wymaga, aby leki o tej samej nazwie
międzynarodowej lecz w różnych dawkach pochodziły od tego samego producenta ?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga.
18. Czy Zamawiający w pakiecie Nr 8 poz. 64 i 65 (Metoprolol succinate tabl. o przedł.
uwalnianiu 23,75 i 47,5 mg x 28 szt.) wymaga, aby preparat posiadał zarejestrowane
wskazanie w leczeniu zaburzeń rytmu serca takich jak: tachykardie nadkomorowe,
ekstrasystolie pochodzenia komorowego i migotanie przedsionków?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga.
19. Czy Zamawiający w pakiecie Nr 8 poz. 29 (Bupivacaine Spinal Heavy inj. 0,5% 4ml x 5)
wymaga zaoferowania produktu pakowanego w jałowe blistry?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga.
20. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w pakiecie 8 pozycja 56,69 preparatów
w systemie bezigłowym? Są to ampułki:
 bardziej elastyczne
 ergonomiczne
 łatwe do rozdzielenia
 zmniejszone ryzyko kontaminacji
 oddzielone od siebie „motylki” dają pewność otwarcia tylko jednej ampułki
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.
21. Pakietu 1, pozycji: 177, 178 i utworzenie odrębnego Pakietu dla w/w pozycji.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie utworzy oddzielnego pakietu.
22. Zwracam się z uprzejmym zapytaniem czy Zamawiający w postępowaniu przetargowym
SPZOZ/10/APT/16 w pakiecie (zadaniu) Pakiet nr 1 Produkty farmaceutyczne, w pozycji 89
dotyczącej „Dicoflor (liofilizowane żywe kultury bakterii Lactobacillus rhamnosus GG) krople
op. 5 ml” dopuszcza możliwość zaoferowania preparatu o nazwie handlowej Floractin krople 5
ml producenta Novascon Pharmaceuticals? W załączniku specyfikacja preparatu i jego
najważniejsze cechy.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.
………………………..
Zatwierdzam
Download