raport 2011-2012 - Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo

advertisement
OŚ.602.3.2013
Raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska
dla Powiatu Przeworskiego”
za lata 2011-2012
Wykonujący:
Zarząd Powiatu Przeworskiego
Opracowanie: Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Referat Ochrony Środowiska
i Gospodarki Nieruchomościami
Przeworsk, listopad 2013 r.
Spis treści:
1. WPROWADZENIE …………….……………………………………………………………………........3
1.1. Podstawa prawna
……………………………………………………………………...........3
1.2. Przedmiot raportu ………………………………………………………………………………………3
1.3. Cel i zakres opracowania …..……………..…………………………………………………………3
1.4. Materiały źródłowe …………………………………………………………………...................3
2. OCENA NAJWAŻNIEJSZYCH UWARUNKOWAŃ REALIZACJI PROGRAMU………………..4
2.1. Informacje ogólne ……………………………………………………………………………………….4
2.2. Informacje ogólne o stanie środowiska oraz tendencje zmian stanu środowiska ..4
2.2.1. Ochrona wód i kształtowanie stosunków wodnych ………………………………………4
2.2.2. Gospodarka odpadami ……..……………………………………………………….................7
2.2.3. Ochrona przed hałasem …….………………………………………………………................8
2.2.4. Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym ……..……………………..10
2.2.5. Przeciwdziałanie poważnym awariom …………………………………………………………10
2.2.6. Ochrona powietrza atmosferycznego ………………………………………………...........10
2.2.7. Ochrona przyrody ….…..……………………………………………………………………………11
2.2.8. Lasy ……………………………………………………………………………………………………….14
2.2.9. Ochrona gleb …..………………………………………………………………………………………15
2.2.10. Edukacja ekologiczna ……………………………………………………………………..……….15
2.3. Analiza wydatków inwestycyjnych i nieinwestycyjnych poniesionych na ochronę
środowiska ………………………………………………………………………………………..……..15
3. OCENA WDRAŻANIA I REALIZACJI PROGRAMU ……………………….........................16
3.1. Ocena realizacji przyjętych strategicznych celów ekologicznych ………….............16
3.2.Ocena przyjętych w programie mierników realizacji celów ekologicznych i skutków
realizacji programu……………………………………………………………………..................17
3.3. Ocena przyjętych w programie celów ekologicznych……………………………………….17
3.4. Ocena instrumentów realizacji programu……………………………………………………….18
3.5. Ocena realizacji przyjętych w programie działań ……………………………………………19
3.6. Monitoring skutków realizacji programu ……………………………………………………….19
4. WNIOSKI ……………………………………………………………………….............................19
5.OCENA STOPNIA ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY PRZYJĘTYMI CELAMI …………………. ………………..20
5.1. Przyczyny rozbieżności pomiędzy przyjętym programem…………………………….....21
5.2. Propozycje zmian w obowiązującym programie ochrony środowiska …………….21
6. PODSUMOWANIE ……………………………………………………………………………………….21
2
1. WPROWADZENIE
1.1. Podstawa prawna
Opracowanie Raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Przeworskiego”
zostało sporządzone na podstawie art.18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz.1232), w myśl którego Zarząd Powiatu co 2 lata
sporządza raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska i przedstawia go Radzie
Powiatu.
1.2. Przedmiot raportu
Przedmiotem niniejszego Raportu jest Program Ochrony Środowiska dla Powiatu
Przeworskiego, przyjęty uchwałą Rady Powiatu Przeworskiego w dniu 3 czerwca 2004 r.,
Nr XVI/110/04. Program ten jest dokumentem, który służy jako narzędzie realizacji polityki
ekologicznej Państwa na terenie powiatu przeworskiego, uwzględniając w szczególności:
1) cele ekologiczne;
2) priorytety ekologiczne;
3) rodzaj i harmonogram działań proekologicznych;
4) środki niezbędne do osiągnięcia założonych celów, w tym mechanizmy prawno –
ekonomiczne i środki finansowe dla działań, realizowanych dla osiągnięcia celów.
W Programie wymieniono priorytety realizacji określonych celów w obrębie określonych pól
strategicznych, określonych pod względem ważności dla realizacji Programu według
następującej kolejności:
1) ochrona i poprawa jakości środowiska,
2) racjonalne użytkowanie zasobów środowiska,
3) edukacja ekologiczna, dostęp do informacji i poszerzanie dialogu społecznego.
W 2013 r. Zarząd Powiatu Przeworskiego przystąpił do wykonania nowego „Programu
Ochrony Środowiska dla Powiatu Przeworskiego”.
1.3. Cel i zakres opracowania
Art.18 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r.
poz.1232)
nie
określa
wymagań
dotyczących
zakresu
i
formy
raportu
z realizacji powiatowego programu ochrony środowiska. Przyjęto, że głównym celem
opracowania jest kolejna ocena realizacji wdrażania przyjętych w Programie Ochrony
Środowiska dla Powiatu Przeworskiego (POŚ) priorytetów i celów ekologicznych oraz działań
na rzecz ich realizacji, w kontekście stanu środowiska faktycznego i prawnego.
W Raporcie dokonano oceny najważniejszych uwarunkowań realizacji Programu takich jak:
aktualny stan środowiska, stopień zmian w nim zachodzących, wydatki finansowe poniesione
na ochronę środowiska i możliwości finansowania inwestycji w tym zakresie. Ocena
Programu dokonywana jest w cyklu dwuletnim obejmuje lata 2011 – 2012.
1.4. Materiały źródłowe
Raport wykonany został na podstawie publikowanych danych statystycznych i danych
o stanie środowiska. Dane zawarte w niniejszym Raporcie pochodzą między innymi z:
• danych publikowanych przez GUS w Warszawie,
• danych publikowanych przez Urząd Statystyczny w Rzeszowie,
• danych, informacji, opracowań, raportów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Środowiska w Rzeszowie, oraz ze strony internetowej www.wios.rzeszow.pl,
• danych udostępnionych przez Urząd Marszałkowski,
• informacji pochodzących z Nadleśnictwa w Sieniawie i w Kańczudze,
• informacji przekazanych przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
w Rzeszowie,
• informacji przekazanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku,
3
• materiałów archiwalnych i własnych Starostwa Powiatowego w Przeworsku,
• informacji przekazanych przez Urząd Gminy w Adamówce, Urząd Gminy w Gaci, Urząd
Gminy w Jaworniku Polskim, Urząd Miasta i Gminy w Kańczudze, Urząd Gminy
w Przeworsku, Urząd Miasta Przeworska, Urząd Miasta i Gminy w Sieniawie, Urząd Gminy
w Tryńczy, Urząd Gminy w Zarzeczu,
• oficjalnych stron internetowych instytucji, między innymi www.podkarpackie.pl,
www.uw.rzeszow.pl, www.wios.rzeszow.pl, www.mos.gov.pl, www.podkarpacie.straz.pl,.
2. OCENA NAJWAŻNIEJSZYCH UWARUNKOWAŃ REALIZACJI
PROGRAMU
2.1. Informacje ogólne
Powiat przeworski leży w północno – wschodniej części województwa podkarpackiego,
w międzyrzeczu Wisłoka i Sanu. Powiat zajmuje powierzchnię 698 km². Pod względem
administracyjnym powiat obejmuje jedną gminę miejską (miasto Przeworsk), dwie gminy
miejsko - wiejskie (Kańczuga i Sieniawa) oraz sześć gmin wiejskich (Adamówka, Gać,
Jawornik Polski, Przeworsk, Tryńcza i Zarzecze).
Sieć komunikacyjną powiatu tworzą:
a) układ drogowy,
b) układ kolejowy.
Sieć drogową powiatu tworzą drogi: krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne.
Rys. 1. Lokalizacja Powiatu Przeworskiego.
2.2. Informacje ogólne o stanie środowiska oraz tendencje zmian stanu
środowiska
2.2.1. Gospodarka wodno – ściekowa.
Zgodnie z priorytetami Ramowej Dyrektywy Wodnej (2000), kraje członkowskie UE są
zobowiązane do podejmowania właściwych działań mających na celu zachowanie lub
poprawę wód na obszarze dorzeczy, co jest możliwe dzięki przeprowadzeniu analizy
głównych problemów gospodarki wodnej. Zasady gospodarowania wodami w Polsce zostały
4
określone w ustawie Prawo wodne. Zadania w zakresie planowania gospodarki wodnej na
poziomie krajowym realizuje Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej.
Zapotrzebowanie na wodę, w powiecie przeworskim, pokrywane jest głównie z zasobów wód
podziemnych.
Tabela.1 Wykaz najważniejszych ujęć komunalnych i przemysłowych.
Lokalizacja ujęcia
Studnie
Rozbórz-Trojany
8 szt. w tym
awaryjna
2 szt.
3 szt. w tym
awaryjna
6 szt.
2 szt.
4 szt.
4 szt. w tym
awaryjna
7 szt.
3 szt. w tym
awaryjna
2 szt. w tym
awaryjna
3 szt.
3 szt.
4 szt.
3 szt.
3 szt.
4 szt.
2 szt.
Gniewczyna Tryniecka
Ujęcie wody zakładu AXTONE, gm.Kańczuga
Łopuszka Mała, Siedleczka gm. Kańczuga
Dębów, g. Gać
Urzejowice, g. Przeworsk
Sieniawa
Świętoniowa, gm. Przeworsk
Rozbórz, gm. Przeworsk
Krzeczowice, gm. Kańczuga
Leżachów
Dobra, gm. Sieniawa
Krasne, gm. Adamówka
Zarzecze
Pigany, gm. Sieniawa
Jawornik Polski
Jagiełła Gorzyce, gm. Tryńcza
Zasoby
eksploatacyjne
[m3/h]
jedna
164
jedna
265
9,8
jedna
72
21,7
92
52,5
jedna
146,9
78
jedna
32
48
31,5
43
109
133
bd
47
Sukcesywnie wzrasta długość wykonywanych sieci kanalizacyjnych co jest korzystne ze
względu na większą liczbę ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków.
Tabela 2. Zaopatrzenie w sieć wodociągowa i kanalizacyjną (dane: US w Rzeszowie, 2011 r.)
Gmina
Długość czynnej sieci
wodociągowej
[km]
Długość czynnej sieci
kanalizacyjnej
[km]
Miasta
Kańczuga
Przeworsk
Sieniawa
14,0
90,0
5,7
22,5
92,6
12,3
Adamówka
Gać
Jawornik
Polski
Kańczuga
Przeworsk
Sieniawa
Tryńcza
Zarzecze
74,4
46,9
9,7
42,9
73,4
4,8
120,3
151,9
66,1
97,1
76,7
99,9
221,2
67,0
173,1
86,9
Gminy wiejskie
5
Liczba oczyszczalni ścieków funkcjonujących na terenie powiatu nie uległa zmianie.
Tabela 3 Wykaz oczyszczalni na terenie Powiatu.
Lp
Zarządzający
1
Urząd Gminy
Adamówka
Oczyszczalnia gminna
2
3
4
5
6
7
8
9
Gmina
Adamówka
Urząd Gminy Gać –
Gać
Oczyszczalnia Mikulice
Oczyszczalnia ścieków Miasto
w Przeworsku
Przeworsk
Komunalny Zakład
Budżetowy Gminy
Tryńcza.
Oczyszczalnia w
Tryńczy
Zakład Komunalny
Gminy Zarzecze.
Oczyszczalnia ścieków
w miejscowości
Zarzecze
Zakład Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o.
Zakład w Kańczudze.
Oczyszczalnia ścieków
w miejscowości
Krzeczowice
AXTONE Sp. z o.o.
Oczyszczalnia ścieków
w Kańczudze
Zakład Gospodarki
Komunalnej i
Mieszkaniowej w
Sieniawie.
Oczyszczalnia ścieków
w miejscowości
Sieniawa
Oczyszczalnia ścieków
w miejscowości
Manasterz
Tryńcza
Rodzaj
oczyszczalni
Biologiczna/
Komunalna
Biologiczna/
Komunalna
biologiczna z
podwyższonym
usuwaniem
biogenów
/ścieki
komunalne,
przemysłowe
opadowe
Biologiczna/
Komunalna
Projektowana
przepustowość
(m3/dobę)
Ilość ścieków
oczyszczonyc
h
dam3/r 2012
325
128
450
103
6150
553
571
144
Odbiornik
Zagorelnia
Potok
Markówka
Rzeka Mleczka
Rzeka Wisłok
Zarzecze
Biologiczna/
Komunalna
500
153
Kańczuga
Biologiczna/
Komunalna
762
108
Kańczuga
Biologiczna/
Komunalna
700
66
Sieniawa
Biologiczna/
Komunalna
700
59
Jawornik
Polski
Biologiczna/
Komunalna
265
14
Mleczka
Zarzecka
Ciek naturalny
bez nazwy
(dopływ rzeki
Mleczki)
Mleczka
Zachodnia
Rzeka San
Rzeka Mleczka
Kańczucka
Obszarami, na których mogą występować pogarszające jakość wód presje obszarowe ze
źródeł rolniczych, są tereny użytkowane rolniczo, charakteryzujące się znaczącym zużyciem
nawozów. Na terenie powiatu przeworskiego występuje duży odsetek terenów
użytkowanych rolniczo.
Badania i ocena jakości wód powierzchniowych wykonywane są w ramach systemu
Państwowego monitoringu środowiska przez Inspekcję Ochrony Środowiska. Podstawą
oceny stanu wód jest realizacja „Programu Państwowego monitoringu środowiska
województwa podkarpackiego na lata 2010 -2012”. Szczegółowe zestawienia danych do
6
klasyfikacji i ocen stanu wód w punktach pomiarowo – kontrolnych oraz w jednolitych
częściach wód powierzchniowych monitorowanych w latach 2010 – 2012 są udostępnione na
stronie WIOŚ w Rzeszowie http://www.wios.rzeszow.pl.
Do najważniejszych zadań gospodarki wodnej w powiecie przeworskim wskazać należy
ochronę przed powodzią i suszą. Powodzie, które wystąpiły w latach 2011 – 2012
potwierdziły, że stan zabezpieczenia przed skutkami powodzi jest niezadowalający.
Konieczne jest tworzenie systemów retencji wodnej (zbiorniki retencyjne, suche zbiorniki
przeciwpowodziowe, poldery).
Corocznie w okresie wiosennym i jesiennym dokonywany jest przegląd wałów
przeciwpowodziowych rzeki San przez przedstawicieli Podkarpackiego Zarządu Melioracji
i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie Oddział w Jarosławiu oraz jednostek samorządu. Ogólnie
stan techniczny wałów przeciwpowodziowych w latach 2011 – 2012 był dobry, jednak
wymagały one ciągłej konserwacji.
Część terenów powiatu przeworskiego została zmeliorowana, gruntów ornych zdrenowanych
jest 5041 ha, ogółem 2152 ha, nawodnionych 293 ha. Użytków zielonych zdrenowanych jest
2152 ha, nawodnionych 293 ha, ogółem 3627 ha, w tym zagospodarowanych trwale
użytków zielonych 3337 ha. Ogółem zdrenowanych jest 9404 ha, długość rowów 421 478m.
Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych należy do zainteresowanych
właścicieli gruntów, a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej – do tej
spółki. Na terenie powiatu założono 10 Spółek Wodnych, w tym funkcjonujących prawidłowo
spółek jest trzy. Powierzchnia zmeliorowanych gruntów objęta działalnością spółek wodnych
to 6 832 ha.
W 2011 roku zrealizowano projekt budowy systemu monitoringu i ostrzegania
powodziowego na rzekach stwarzających zagrożenie powodziowe w powiecie przeworskim.
Projekt systemu monitoringu powodziowego został zrealizowany wspólnie z biorącymi udział
w zadaniu gminami tj. Gmina Jawornik Polski (rz. Mleczka), Gmina Zarzecze (rz. Mleczka),
Gmina Przeworsk (rz. Mleczka), Miasto Przeworsk (rz. Mleczka), Gmina Tryńcza (rz. Wisłok),
Miasto i Gmina Sieniawa (rz. San) oraz Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. System tworzy jedenaście stacji pomiarowych
zlokalizowanych w miejscowościach:
-Hadle Kańczudzkie – rz. Mleczka,
-Siedleczka – rz. Mleczka,
-Łopuszka Wielka – potok Łopuszanka,
-Urzejowice – rz. Mleczka,
-Pełnatycze – rz. Mleczka Wschodnia,
-Zarzecze – rz. Mleczka Wschodnia,
-Żurawiczki – rz. Mleczka,
-Przeworsk, ul. Żurawia – rz. Mleczka,
-Gorliczyna – rz. Mleczka,
-Tryńcza – rz. Wisłok,
-Ubieszyn – rz. San.
Stacje służą do monitorowania wysokości lustra wody w poszczególnych punktach
pomiarowych i przesyłania wyników pomiarów do bazy systemu. System umożliwia każdemu
ciągły dostęp do informacji hydrologicznych za pośrednictwem strony internetowej
www.monitoring.powiatprzeworsk.pl.
2.2.2. Gospodarka odpadami
Zmiana, w lipcu 2011 roku, do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zmieniła
dotychczasowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Nowy system zakłada, że
gmina gospodaruje odpadami komunalnymi i odpowiada za ich odebranie
i właściwe zagospodarowanie. Gminy musiały zorganizować system odbioru odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zarządzają nim. Przejęcie przez gminę
7
gospodarowania odpadami komunalnymi powinno uszczelnić cały system, a z czasem
wyeliminować pojawiające się negatywne zjawiska takie jak „dzikie wysypiska śmieci”.
2.2.3. Ochrona przed hałasem
Hałas jest jednym z najbardziej odczuwalnych zagrożeń środowiska. Badanie, ocenę i
obserwację zmian stanu akustycznego środowiska dokonuje się w ramach Państwowego
monitoringu środowiska. W 2012 r. w ramach monitoringu hałasu WIOŚ w Rzeszowie
realizował zadania związane z emisją i oceną hałasu emitowanego przez źródła przemysłowe
i komunikacyjne. Hałas emitowany w efekcie prowadzonej działalności gospodarczej
obejmujący swoim zasięgiem obszary sąsiadujące bezpośrednio z obiektem to hałas
przemysłowy. Na przestrzeni ostatnich lat działania organów ochrony środowiska i postęp
techniczny skutecznie przyczyniają się do zmniejszenia uciążliwości hałasu pochodzącego od
źródeł przemysłowych. Sejmik Województwa Podkarpackiego Uchwałą Nr XVII/284/12 z
dnia 30 stycznia 2012 r. uchwalił „Program ochrony środowiska przed hałasem dla obszarów
położonych w pobliżu głównych dróg w województwie podkarpackim o obciążeniu ruchem
powyżej 6 milionów przejazdów rocznie”. W związku z przebiegającą przez powiat drogą
krajową nr 4 programem jest objęty odcinek tej drogi Przeworsk (przejście). Rozpoczyna się
on w pobliżu ulicy Stefana Batorego, a kończy na wschód od miasta.
Tabela 4 Tereny zagrożone hałasem objęte zakresem Programu zlokalizowane w sąsiedztwie
analizowanego odcinka drogi krajowej nr 4 Przeworsk (przejście).
Orientacyjny
kilometraż
Od
do
632+900
633+750
633+750
634+050
634+050
634+250
634+250
634+450
634+450
634+600
634+600
634+800
Zakres naruszeń dopuszczalnych wartości
poziomu
hałasu
wyrażonego
wskaźnikiem LDWN
Pierwsza linia zabudowy znajduje się w strefie
poziomu dźwięku określonego wskaźnikiem
LDWN o wartości
65–70dB na całej długości odcinka.
Pierwsza linia zabudowy znajduje się w strefie
poziomu dźwięku określonego wskaźnikiem
LDWN o wartości 70 – 75 dB na odcinku w
rejoniekm
633+850.
Pozostałe
budynki
zlokalizowane na tym odcinku w większej
odległości od drogi znajdują się w zasięgach
oddziaływania
hałasu
o
poziomie
przekraczającym wartości dopuszczalne.
Pierwsza linia zabudowy znajduje się w strefie
poziomu dźwięku określonego wskaźnikiem
LDWN o wartości 55 – 60 dB na całej długości
odcinka.
Pierwsza linia zabudowy znajduje się w strefie
poziomu dźwięku określonego wskaźnikiem
LDWN o wartości 70 – 75 dB na całej długości
odcinka.
Pierwsza linia zabudowy znajduje się w strefie
poziomu dźwięku określonego wskaźnikiem
LDWN o wartości 70 – 75 dB na całej długości
odcinka. W zasięgu oddziaływania poziomu
dźwięku określonego wskaźnikiem LDWN o
wartości 75 dB znajdują się dwa budynki
dydaktyczne – szkoła i przedszkole.
Pierwsza linia zabudowy znajduje się w strefie
poziomu dźwięku określonego wskaźnikiem
LDWN o wartości 70 – 75 dB na całej długości
odcinka.
8
Nazwa
gminy
Priorytet
Przeworsk
gmina
miejska
Bardzo
wysoki
Przeworsk
gmina
miejska
Średni
Przeworsk
gmina
miejska
Niski
Przeworsk
gmina
miejska
Wysoki
Przeworsk
gmina
miejska
Bardzo
wysoki
Przeworsk
gmina
miejska
Średni
634+800
634+950
634+950
635+850
635+850
636+150
636+150
637+500
Pierwsza linia zabudowy znajduje się w strefie
poziomu dźwięku określonego wskaźnikiem
LDWN o wartości 70 – 75 dB na całej długości
odcinka.
Pierwsza linia zabudowy znajduje się w strefie
poziomu dźwięku określonego wskaźnikiem
LDWN o wartości 70 – 75 dB na całej długości
odcinka. W zasięgu oddziaływania poziomu
dźwięku określonego wskaźnikiem LDWN o
wartości 75 dB w km 635+000 znajduje się
budynek szkoły.
Pierwsza linia zabudowy znajduje się w strefie
poziomu dźwięku określonego wskaźnikiem
LDWN o wartości 70 – 75 dB na całej długości
odcinka.
Pierwsza linia zabudowy znajduje się w strefie
poziomu dźwięku określonego wskaźnikiem
LDWN o wartości 60 – 65 dB na odcinku w
rejonie km 636+350. Pozostałe budynki
zlokalizowane na tym odcinku w większej
odległości od drogi znajdują się w zasięgach
oddziaływania
hałasu
o
poziomie
przekraczającym wartości dopuszczalne.
Przeworsk
gmina
miejska
Niski
Przeworsk
gmina
miejska
Bardzo
wysoki
Przeworsk
gmina
miejska
Wysoki
Przeworsk
gmina
miejska
Niski
Pierwszym i najważniejszym działaniem naprawczym w ramach strategii krótkookresowej,
realizowanym zarówno dla odcinków o bardzo wysokim jak i niższych priorytetach, jest
budowa autostrady A4. Będzie ona miała duży wpływ na stan klimatu akustycznego na
analizowanych terenach. Zgodnie z planami GDDKiA inwestycja ta powinna być zakończona
przed 2013 r. (czas trwania strategii krótkookresowej Programu). Autostrada A4, po
wybudowaniu i oddaniu do eksploatacji, przejmie część ruchu (szczególnie ciężkiego i o
charakterze tranzytowym) z istniejącej drogi krajowej. Z uwagi na fakt, że natężenie ruchu
oraz udział procentowy pojazdów ciężkich w potoku ruchu są, obok prędkości pojazdów,
najważniejszymi parametrami, które mają wpływ na stan klimatu akustycznego w
sąsiedztwie dróg, należy spodziewać się znacznej poprawy warunków akustycznych na
terenach zlokalizowanych w sąsiedztwie analizowanego odcinka drogi krajowej nr 4.
Redukcja natężenia ruchu (w tym ruchu ciężkiego), wpłynie również pozytywnie na poprawę
warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego na przedmiotowym odcinku drogi, co jest
wartością dodaną w aspekcie ochrony środowiska.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie ma w planach
inwestycyjnych również budowę obwodnicy Przeworska o długości około 6.7 km. Realizacja
tej inwestycji, podobnie jak autostrady A4, spowoduje odciążenie istniejącego w chwili
obecnej odcinka drogi krajowej z ruchu ciężarowego i o charakterze tranzytowym.
Inwestycja ta będzie miała zatem korzystny wpływ na klimat akustyczny dla terenów
zlokalizowanych w centrum Przeworska. Po jej realizacji wskazane byłoby wykonanie przez
Zarządcę drogi, oprócz analizy akustycznej dla obwodnicy, również przeglądów
ekologicznych dla odcinków, które posiadają priorytet bardzo wysoki. W ramach tych
opracowań będzie możliwość sprawdzenia w jakim stopniu warunki akustyczne w
sąsiedztwie drogi uległy poprawie i czy konieczne jest podjęcie dodatkowych działań
naprawczych. Jednostką odpowiedzialną za realizację zadań opisanych powyżej jest
Zarządzający odcinkiem drogi krajowej nr 4 – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i
Autostrad Oddział w Rzeszowie. Skuteczność wszystkich zastosowanych i planowanych
działań naprawczych zostanie oceniona na podstawie analizy wyników kolejnej edycji Map
akustycznych dla dróg krajowych w 2012 r. Dodatkowo należy zwrócić szczególną uwagę na
konieczność realizacji właściwego planowania przestrzennego w sąsiedztwie analizowanego
9
odcinka drogi. Należy to do obowiązków właściwych organów administracji publicznej.
Przede wszystkim nie należy zezwalać na powstawanie nowych terenów podlegających
ochronie akustycznej w strefie oddziaływania hałasu pochodzącego od ruchu pojazdów o
poziomie większym niż dopuszczalny.
2.2.4. Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym
Pola elektromagnetyczne występujące w środowisku pochodzą ze źródeł naturalnych
i sztucznych. Sztucznymi źródłami promieniowania elektromagnetycznego są przede
wszystkim obiekty elektroenergetyczne (linie i stacje elektroenergetyczne, elektrociepłownie)
oraz obiekty radiokomunikacyjne (stacje nadawcze radiowe i telewizyjne, stacje bazowe
telefonii komórkowej). Monitoring poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku
prowadzony jest przez Inspekcję Ochrony Środowiska. Badania oraz ocena poziomów pól
elektromagnetycznych w środowisku dokonywana jest w ramach systemu Państwowego
monitoringu środowiska. Podsumowując ocenę wyników badań monitoringowych PEM
stwierdzono, że poziomy promieniowania elektromagnetycznego w środowisku na obszarze
województwa podkarpackiego są dużo niższe od wartości dopuszczalnej. Szczegółowy wykaz
obszarów województwa podkarpackiego, objętych monitoringiem poziomów pól
elektromagnetycznych w 2012 r. oraz wyniki badań są dostępne na stronie internetowej
WIOŚ pod adresem: http://www.wios.rzeszow.pl/pl/14,54,88,477/2/w_2012_roku.html.
2.2.5. Przeciwdziałanie poważnym awariom
Na terenie powiatu przeworskiego potencjalny problem nadzwyczajnych zagrożeń
środowiska wynikających z awarii przemysłowych nie występuje, ze względu na brak
instalacji zakwalifikowanych do zakładów o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii
przemysłowych. Nie dotyczy to stacji paliw.
2.2.6. Ochrona powietrza atmosferycznego
Głównym źródłem zanieczyszczeń do powietrza w powiecie przeworskim jest emisja
z działalności przemysłowej, z sektora komunalno - bytowego oraz emisja komunikacyjna.
Sektor komunalno – bytowy w głównej mierze jest odpowiedzialny za podwyższone stężenia
pyłu zawieszonego i benzo(a)pirenu w sezonie zimowym. Stosowanie w gospodarstwach
domowych niskosprawnych urządzeń i instalacji kotłowych, ich zły stan techniczny i
nieprawidłowa eksploatacja oraz spalanie złej jakości paliw, a także odpadów komunalnych
są głównym powodem tzw. niskiej emisji. Komunikacja wpływa na całoroczny poziom
tlenków azotu, pyłu zawieszonego i benzenu. Szczególnie duże stężenia tych zanieczyszczeń
występują na skrzyżowaniach oraz drogach o dużym natężeniu ruchu, biegnących przez
obszary położone w zwartej zabudowie. Przyczyną zwiększonej emisji ze źródeł
komunikacyjnych jest zły stan techniczny pojazdów, nieprawidłowa ich eksploatacja oraz
korki uliczne. W 2011 r. i 2012 r. w województwie podkarpackim monitoring powietrza
atmosferycznego prowadzony był przez WIOŚ w Rzeszowie na 12 stacjach pomiarowych.
Badania obejmowały zanieczyszczenia, dla których Podkarpacki Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska jest zobowiązany do dokonywania corocznej oceny jakości powietrza w
regionie: dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenki azotu, tlenek węgla, ozon, benzen, pył
zawieszony PM10 i PM2.5, arsen, kadm, nikiel, ołów i benzo(a)piren. Na podstawie
całorocznych serii pomiarowych ze stacji monitoringowych, wykonana została ocena
zanieczyszczenia powietrza w województwie podkarpackim za rok 2012, w której
stwierdzono, że:
1.zanieczyszczenia gazowe tj. dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek węgla, ozon
i benzen (w kryterium ochrony zdrowia) oraz dwutlenek siarki, dwutlenek azotu i ozon (w
kryterium ochrony roślin) osiągnęły na terenie województwa niskie wartości stężeń.
Pozwoliło to na zakwalifikowanie stref z terenu województwa podkarpackiego pod
10
względem zanieczyszczenia powietrza, tymi substancjami, dla obu kryteriów do klasy A.
W przypadku ozonu nie został dotrzymany poziom celu długookresowego.
2.od kilku lat w regionie utrzymuje się duże zanieczyszczenie powietrza pyłem zawieszonym
PM10 mierzonym w kryterium ochrony zdrowia; strefy miasto Rzeszów i podkarpacka
zaliczone zostały do klasy C;
3.przeprowadzone badania wykazały ponadnormatywne zanieczyszczenie powietrza pyłem
zawieszonym PM2.5 na obszarze województwa podkarpackiego; strefy miasto Rzeszów i
podkarpacka zaliczone zostały do klasy C;
4.dla metali w pyle PM10 (arsen, kadm, nikiel, ołów) wartości odniesienia zostały
dotrzymane na obszarze całego województwa, pozwoliło to na zakwalifikowanie stref
z terenu województwa podkarpackiego pod względem zanieczyszczenia powietrza, tymi
substancjami, dla obu kryteriów do klasy A;
5.średnioroczne stężenia bezo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 przekroczyły wartość
docelową we wszystkich punktach pomiarowych, co było podstawą do zaliczenia strefy
miasto Rzeszów i podkarpacka do klasy C.
Działania na rzecz ochrony powietrza w województwie związane są z dążeniem do
zapewnienia jak najlepszej jakości powietrza. W 2012 r. Zarząd Województwa
Podkarpackiego zlecił realizację, miedzy innymi, zadania polegającego na sporządzeniu
”Programu ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej” z uwagi na stwierdzone
przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10, poziomu dopuszczalnego
pyłu zawieszonego PM2.5 oraz poziomu docelowego benzo(a) pirenu w pyle PM10.
W latach 2011-2012 zakończono, między innymi, następujące zadania:
-„Przebudowa ciągu dróg na terenie powiatu przeworskiego i łańcuckiego obejmująca drogi:
Przeworsk – Gać – Markowa (granica powiatu), Nowosielce – Dębów, Dębów –
Wojciechówka, Albigowa – Husów – Rzeki”;
-„Przebudowa ciągu dróg powiatowych Gniewczyna – Gorzyce, Gniewczyna – Świętoniowa,
Grzęska – Świętoniowa”;
-przebudowa ulic wraz z chodnikami w mieście Przeworsku – ul. Lubomirskich, ul.
Dynowska, ul. Dworcowa, ul. I. Krasickiego, ul. Cukrowniana, ul. Głęboka, ul. M.
Konopnickiej, ul. Piłsudskiego, ul. Tkacka, ul. Kasprowicza, ul. Wiejska, ul. Żurawia, ul.
Czarnieckiego Boczna,;
-remont dróg powiatowych Dobra – Cewków i Adamówka – Pawłowa – Cewków.;
-remont nawierzchni drogi powiatowej Białoboki – Ostrów – Mikulice”,
-„Zabezpieczenie osuwiska oraz odbudowa korpusu drogowego w ciągu drogi powiatowej
Siedleczka – Pantalowice”;
-remont drogi powiatowej Kolonia Polska (granica powiatu) – Adamówka,
-odbudowa drogi powiatowej przez wieś Dobra, ulica Kościelna w Sieniawie, ulica
Broniewskiego w Sieniawie, Hadle Szklarskie – Tarnawka, Hadle Szklarskie – Jawornik
Polski, Jawornik Polski – Jawornik Przedmieście, Jawornik Polski – Zapady,
-przebudowa drogi powiatowej Majdan Sieniawski – Pawłowa, Urzejowice – Krzeszowice –
Siennów, Kańczuga – Krzeczowice, Dojazd do Stacji Kolejowej Krzeszowice, Piskorowie –
Pigany – Sieniawa, ulica Kaściuszki w Sieniawie, Sieniawa – Gorzyce, Pantalowice –
Rączyna.
2.2.7. Ochrona przyrody
Obszary prawnie chronione przyrodniczo w Powiecie Przeworskim zajmują 31493,8 ha, co
stanowi 45,1% powierzchni powiatu. Największą powierzchnię objętą ochroną zajmują
obszary chronionego krajobrazu. Obejmują tereny atrakcyjne krajobrazowo o zróżnicowanych
ekosystemach zapewniając zachowanie stanu równowagi ekologicznej w środowisku
przyrodniczym. Na terenie powiatu występuje:
 Sieniawski Obszar Chronionego Krajobrazu zlokalizowany jest na terenie gmin: Jarosław,
Wiązownica, Stary Dzików, Oleszyce, Adamówka, Sieniawa i Tryńcza oraz miasta
11

Sieniawa. Ogólna jego powierzchnia wynosi 52 408 ha. Założony w 1987 roku (uchwała
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Przemyślu, nr XX/148/87 z dnia 25.06.1987, utrzymany
w mocy Obwieszczeniem Wojewody Przemyskiego z dnia 11.XII.1990 roku). Obszar ten
został utworzony dla ochrony Lasów Sieniawskich, jednego z największych kompleksów
leśnych w województwie, będącego częścią Puszczy Sandomierskiej. Na żyznych glebach
części wschodniej występują lasy mieszane i bory nadające krajobrazowi niepowtarzalne
piękno dzięki znacznej różnorodności form. Wiodącym gatunkiem w tym zbiorowisku jest
sosna pospolita i dąb szypułkowy. W zachodniej części przeważa krajobraz kulturowy z
doliną Sanu i Lubaczówki z bardzo ciekawą roślinnością. Występują tu synantropy
północnoamerykańskie tj. aster amerykański i wirginijski. Na łąkach koło Sieniawy kosaciec syberyjski, goździk pyszny, goryczka wąskolistna i pełnik europejski. Fauna ma
charakter wybitnie nizinny. Z ssaków można spotkać: łosia, borsuka, kunę leśną,
orzesznicę;- z ptaków: gadożera, pszczołojada, kobuza, bociana czarnego, remiza; z
płazów: ropuchę zieloną i paskówkę. Ciekawie reprezentuje się obszar pod względem
ichtiologicznym. W rzekach występują: dziki karp, sazan, sandacz, sum, sumik karłowaty,
wzdręga i ciernik.
Przemysko - Dynowski Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje środkowo-zachodnią
część województwa podkarpackiego o łącznej powierzchni 47346 ha. Występuje na
terenie gmin: Pruchnik, Rokietnica, Roźwienica, Bircza, Dubiecko, Fredropol, Krasiczyn,
Krzywcza, Przemyśl, Żurawica, Jawornik Polski i Dynów. obszar od północy stanowi otulinę
Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego. Na terenie podgórskim, poprzecinanym
licznymi rzeczkami i potokami, występują drzewostany bukowe i jodłowe oraz grądy. Lasy
są pełne zwierzyny. Licznie występują tu m.in. jelenie, sarny i dziki.
Do innych obszarów chronionych, mających istotną wartość ze względów przyrodniczych
mają dwa rezerwaty przyrody o łącznej powierzchni 76,23 ha:
 Rezerwat Husówka położony jest na terenie wsi Lipnik, kilka kilometrów od Kańczugi.
Obejmuje powierzchnię 72 ha. Utworzono go w roku 1995, aby chronić liczne naturalne
stanowiska kłokoczki południowej.
 Rezerwat Lupa położony jest na terenie gminy Sieniawa, w pobliżu miejscowości Dobra o
powierzchni 4,23 ha. Utworzy został w 1953 w dużym kompleksie leśnym. Wśród roślin
runa na uwagę zasługują storczyki: kruszczyk szerokolistny i gnieźnik leśny.
W powiecie znajduje się 77 pomników przyrody: 13 w gminie Adamówka; pomniki przyrody
na terenie miasta Przeworska objęte uchwałą w 1994 roku; 2 w gminie Kańczuga; 21 w
gminie Sieniawa; 41 w gminie Zarzecze. Są to pojedyncze twory przyrody żywej
i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości naukowej, kulturowej, historyczno –
pamiątkowej i krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi
je wśród innych tworów natury.
Na terenie powiatu znajdują się fragmenty następujących obszarów włączonych do krajowej
sieci ekologicznej ECONET – PL: krajowy obszar węzłowy Dolina Środkowego Sanu (symbol
25K) oraz krajowy obszar węzłowy Leżajski (symbol 24K).
W obrębie powiatu znajduje się również dwa użytki ekologiczne o łącznej powierzchni 1,93
ha w gminie Adamówka:

torfowisko w Majdanie Sieniawskim o powierzchni 1 ha,

torfowisko w miejscowości Cieplice o powierzchni 0,93 ha.
12
Obszary chronione NATURA 2000
Na terenie powiatu zlokalizowane są cztery obszary zatwierdzone Decyzją Komisji
Europejskiej w ramach ochrony sieci Natura 2000. Obszar Dolny San i Wisłok jest
proponowany przez organizacje pozarządowe w ramach Shadow List w ramach Dyrektywy
Siedliskowej.
Tabela 5 Aktualne obszary chronione NATURA 2000 na terenie powiatu.
Nazwa ostoi
kod
Powierzchnia ogólna [ha]
Dolina Dolnego Sanu
Nad Husowem
Starodub w Pełkiniach
Lasy Sieniawskie
PLH180020
PLH180025
PLH180050
PLH180054
10176,6
3347,7
574,8
18015,4
Dolina Dolnego Sanu objęta jest Dyrektywą Siedliskową oraz Ptasią. Występuje na terenie
gminy Sieniawa i Tryńcza. Dolina Dolnego Sanu (Kod obszaru:PLH180020) obejmuje
powierzchnię 10176,6 ha w ramach Dyrektywy Siedliskowej. Obszar położony jest w Kotlinie
Sandomierskiej na wysokości 140-225 m n.p.m. i obejmuje najbardziej cenne przyrodniczo
fragmenty doliny dolnego Sanu na odcinku Jarosław - ujście. Dolina rzeki w stadium
dojrzałym osiąga szerokość 7-15 km. Zasadniczymi elementami jej budowy są dwa poziomy
terasowe holoceńskie oraz terasa plejstoceńska. W dolinie dominuje krajobraz rolniczy
siedliska rolnicze zajmują ponad połowę powierzchni, jedną czwartą - siedliska łąkowe i
zaroślowe, prawie jedną piątą - wody Sanu. Lasy iglaste, liściaste oraz obszary
zantropogenizowane stanowią około 5%. Zidentyfikowano tu 14 typów siedlisk
przyrodniczych z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej. Największe znaczenie mają: kompleks
zbiorowisk przykorytowych (łęgi wierzbowe, ziołorośla i pionierska roślinność na
piaszczystych odsypach i namuliskach). Istotną rolę w dolinie odgrywają także różnego typu
ekstensywnie użytkowane łąki oraz liczne starorzecza z bogatą florą wodną. Na suchych
łąkach i pastwiskach oraz na krawędziach erozyjnych występują ciekawe zbiorowiska
kserotermiczne. Florę i faunę cechuje znaczne bogactwo, wykazano tu 19 gatunków z
Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej. Występują tu istotne regionalnie populacje modraszka
teleiusa, modraszka nausithousa, wydry i bolenia. W dolinie występują również takie gatunki
roślin jak storczyk cuchnący, róża francuska, pięciornik skalny, powojnik prosty, kotewka
orzech wodny oraz owad: modliszka zwyczajna. Obszar stanowi istotny korytarz ekologiczny
w tym dla ichtiofauny. Wody rzeki San i jej dopływów są siedliskiem cennych gatunków ryb z
Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej. Dorzecze Sanu objęte jest krajowym programem
restytucji ryb wędrownych (certy, troci wędrownej, łososia i jesiotra ostronosego). Dopływy
Sanu prezentują walory potencjalnych tarlisk i siedlisk wędrownych ryb prądolubnych o
znaczeniu europejskim.
Lasy Sieniawskie (Kod obszaru:PLH180054) są największym kompleksem leśnym na
terenie powiatu przeworskiego. Obejmuje gminy Adamówka i Sieniawa. Jako obszar
specjalnej ochrony siedlisk zajmuje powierzchnie: 18015,4 ha. Obszar leży na wysokości
181-250 m n.p.m. Na żyznych glebach rosną lasy liściaste (12%), mieszane (66%
powierzchni), spotyka się także bory (18%) oraz olsy. Obszar jest ważną ostoją populacji
wilka liczącej 6-8 osobników, spokrewnionej genetycznie z watahami w Kotlinie
Sandomierskiej, na Roztoczu oraz lasach wokół Horyńca. W obszarze stwierdzono obecność
dwóch osiadłych watah (grup rodzinnych) wilków. Stanowi to 15% liczącej około 50
osobników populacji bytującej w kontynentalnej części województwa podkarpackiego, oraz
1% populacji krajowej tego gatunku. W obszarze występuje dość licznie bóbr (10-15
osobników) oraz wydra (około 40 osobników). Spośród nietoperzy obserwowano tu nocka
rudego i borowca wielkiego. Ponadto stwierdzono tu pachnicę dębową - rzadki gatunek
bezkręgowca. Występuje tu także około 158 gatunków ptaków, w tym 37 z Załącznika I
Dyrektywy Ptasiej. Między innymi stwierdzono tu gniazdującą populację bociana czarnego,
trzmielojada, orlika krzykliwego, derkacza, puchacza, puszczyka uralskiego, dzięcioła
13
zielonosiwego, dzięcioła białoszyjego i muchołówki białoszyjej. Z roślin chronionych
stwierdzono tu m.in. występowanie trzech storczyków: stoplamka plamistego, listery
jajowatej oraz gnieźnika leśnego, dwóch gatunków widłaków: widłaka jałowcowatego i
widłaka goździstego oraz przylaszczki pospolitej, wawrzynka wilczełyko i ciemiężycy zielonej.
Starodub w Pełkiniach (Kod obszaru: PLH180050) obejmuje gminy Przeworsk i Tryńcza.
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000 jest specjalny obszar ochrony siedlisk
o powierzchni 574,8 ha. Obszar leży na wysokości 180-185 m n.p.m. i obejmuje dobrze
zachowany, zwarty kompleks bogatych florystycznie, cennych łąk (77% powierzchni
obszaru) znajdujący się pomiędzy miejscowościami Pełkinie, Ujezna, Jagiełła i Rozbórz.
Najcenniejsza jest liczna populacja (ponad 1000 osobników) staroduba łąkowego
występująca przede wszystkim we wschodniej części obszaru. Siedliska rolnicze zajmują
22%.
Nad Husowem (Kod obszaru:PLH180025) obejmuje specjalny obszar ochrony siedlisk o
powierzchni 3347,7 ha. Obejmuje gminy Jawornik Polski i Kańczuga. Ostoja obejmuje
fragment lasów, śródleśnych stawów i łąk. W podłożu występują utwory fliszu karpackiego i
gleby brunatne. Lasy zajmują ponad 95% powierzchni, w tym lasy iglaste 2%, lasy liściaste
55%, a lasy mieszane 42%. Siedliska rolnicze zajmują tylko 1%. W obszarze
kontynentalnym niewiele jest tak dobrze zachowanych żyznych buczyn karpackich i tak
dobrze zachowanych grądów, z ponad 20 gatunkami roślin chronionych. W obszarze
stwierdzono występowanie jednego z krańcowych stanowisk kłokoczki południowej, przy
północnej granicy zasięgu tego gatunku. Fragmenty łąk przylegające do lasu są miejscem
występowania 3 gatunków motyli z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej. Ponadto na tym
obszarze stwierdzono obecność chrząszczy (biegacz urozmaicony i zgniotek cynobrowy) oraz
płazów (kumaka górskiego i traszki karpackiej i traszki grzebieniastej) z tego samego
załącznika.
Dolny San i Wisłok [Obszar proponowany przez organizacje pozarządowe w ramach
Shadow List] (Kod obszaru: pltmp211) obejmuje obszary specjalnej ochrony siedliskowej o
powierzchni 1192,8 ha. Obszar położony na wysokości 193 – 390 m n.p.m. obejmuje rzekę
San na odcinku od Jarosławia do jej ujścia do Wisły oraz rzekę Wisłok od Rzeszowa do jej
ujścia do Sanu. San charakteryzują znaczne wahania poziomu wody - nawet 7 m, a
przeciętna szerokość koryta wynosi ok. 150 m, a jego średnia głębokość sięga 1-1,5 m. Dno
Sanu na odcinku początkowym ma charakter kamienisty z naturalnymi progami skalnymi,
następnie zmienia się na piaszczysty a nawet gliniasty. Brzegi rzeki są na przemian
zarośnięte i odsłonięte. Często pola uprawne oraz użytki zielone dochodzą do koryta.
Stwierdzono tu występowanie 31 gatunków ryb, w tym pięć gatunków chronionych. San
uznany jest za najważniejsze miejsce tarliskowe ryb wędrownych w karpackiej części
dorzecza Wisły. Zlewnia Sanu poniżej zapory zbiornika w Myczkowcach objęta jest krajowym
programem restytucji łososia atlantyckiego, troci wędrownej i certy. Wisłok na odcinku ostoi
wpływa z obszarów górzystych na równinę podkarpacką z rozległymi podmokłymi łąkami i
gęstą siecią cieków, w tym rowów melioracyjnych. Z gatunków wymienionych w Załączniku
II Dyrektywy Siedliskowej stwierdzono tu występowanie wielu gatunków ryb, takich jak:
minog strumieniowy, głowacz białopłetwy, piskorz, różanka, boleń, kiełb białopłetwy, łosoś
atlantycki, koza złotawa, kiełb Kesslera. Jest to miejsce występowania także innych,
ważnych gatunków ryb: brzana, brzana peloponeska, piekielnica, świnka, głowacz
pręgopłetwy, lipień, certa, sum europejski.
2.2.8. Lasy
Wielkość powierzchni leśnej wynosiła w 2002 r. 15 849,3 ha i w okresie do dnia 31.12.2012
r. wzrosła do 16 969 ha. Zwiększenie powierzchni leśnej nastąpiło w sektorze lasów
prywatnych i jest głównie
skutkiem przyznawanych przez Agencję Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa korzystnych dotacji do zalesień gruntów finansowanych ze środków
Unii Europejskiej. Przewidywany jest dalszy wzrost powierzchni leśnej.
14
2.2.9. Ochrona gleb
Środowisko glebowe na terenie powiatu jest zróżnicowane, wynika to w dużej mierze
z różnorodności podłoża geologicznego oraz różnorodności topograficznej związanej
z nachyleniami i wysokością powierzchni terenu.
Prowadzenie monitoringu jakości gleby i ziemi wynika z ustawy Prawo ochrony środowiska a
obowiązek wykonywania okresowych badań gleby i ziemi należy do zadań starosty.
Sukcesywnie zmniejsza się powierzchnia gruntów zdewastowanych i zdegradowanych.
W ramach wspomagania systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska
związanych z powierzchnią ziemi w latach 2011-2012 Powiat Przeworski przeznaczył kwotę
11000 zł na dofinansowanie badań gleb w zakresie kwasowości oraz na zawartość fosforu,
potasu i magnezu. Z wyników badań monitoringowych zakwaszenia i zasobności gleby
współfinansowanych ze środków budżetu Powiatu Przeworskiego, korzystają rolnicy z terenu
powiatu przeworskiego, wykorzystując je w praktyce do ustalenia dawek nawozów pod
uprawiane rośliny.
2.2.10. Edukacja ekologiczna
W myśl obowiązującej ustawy Prawo ochrony środowiska problematykę ochrony środowiska
i zrównoważonego rozwoju uwzględnia się w podstawach programowych kształcenia
ogólnego dla wszystkich typów szkół. Sukcesywnie rozrasta się działalność związana
z edukacją ekologiczną, dzięki wielu akcjom ogólnopolskim i lokalnym wzrasta świadomość
społeczna z zakresu ochrony środowiska.
2.3. Analiza wydatków inwestycyjnych i nieinwestycyjnych poniesionych na
ochronę środowiska
Analiza wydatków na ochronę środowiska, wykonana została w oparciu o sprawozdania z
gospodarowania dochodami budżetu powiatu pochodzącymi z opłat i kar
środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki
wodnej za rok 2011 i 2012.
Tabela.6 Gospodarowanie środkami na ochronę środowiska
Wyszczególnienie
Kwota w złotych
2011
2012
Wpływy ogółem
71292
116543
Wydatki ogółem
77368
133056
Wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód
54416
16
Wydatki na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu
3395
112659
Wydatki na gospodarkę odpadami
0
0
Wydatki na pozostałe dziedziny
14860
20381
Inne wydatki
4697
0
Analiza struktury wydatków wykazała, że największe wydatki na ochronę środowiska
dotyczyły:
Pola strategicznego nr 1: Ochrona i poprawa jakości środowiska w obrębie strategicznych
celów ekologicznych:
1)ochrona przed klęskami żywiołowymi i minimalizowanie ich skutków,
2)ochrona przyrody, krajobrazu i różnorodności biologicznej,
3)ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i przeciwdziałanie zmianom klimatu
Pola strategicznego nr 2:
Racjonalne użytkowanie zasobów środowiska oraz pola
strategicznego nr 3: Edukacja ekologiczna, dostęp do informacji i poszerzanie dialogu
społecznego.
15
3. OCENA WDRAŻANIA I REALIZACJI PROGRAMU
3.1. Ocena realizacji przyjętych strategicznych celów ekologicznych
W 2013 r. Zarząd Powiatu Przeworskiego przystąpił do wykonania nowego „Programu
Ochrony Środowiska dla Powiatu Przeworskiego”. Założone cele ekologiczne zostaną
zweryfikowane w nowym Programie.
Pole strategiczne Nr 1: „Ochrona i poprawa jakości środowiska”.
Cel nr 1: gospodarka odpadami, założone cele ekologiczne należy zweryfikować w zakresie
przyjętych w Programie terminów i limitów.
Cel nr 2: Ochrona wód i kształtowanie stosunków wodnych, w tym:
- ochrona przed powodzią,
- uporządkowanie gospodarki ściekowej w powiecie,
- zapewnienie skutecznej ochrony wód podziemnych,
zadania realizowane w tym zakresie są zadaniami długoterminowymi i bardzo kosztownymi,
a ich realizacja w dużej mierze zależy od możliwości finansowych gmin (zapewnienie
niezbędnego wkładu w realizacji projektów), zarządców/właścicieli cieków i innych organów
administracji. Analiza przyjętych celów ekologicznych w kontekście stanu faktycznego
i prawnego wskazuje, na to że cele ekologiczne krótkoterminowe i długoterminowe zostały
określone prawidłowo. Dotychczas zostały one jednak zrealizowane w małym stopniu.
Cel nr 3: ochrona przed hałasem, wymaga bardzo dużych nakładów finansowych, w tym
konieczna jest realizacja szeregu przedsięwzięć komunikacyjnych (budowa obwodnicy miasta
Przeworska, rozbudowa i przebudowa sieci dróg powiatowych i gminnych). Doprowadzenie
stanu klimatu akustycznego do wyznaczonych prawem granic wartości dopuszczalnych jest
zadaniem ekonomicznie trudnym i wymagającym dłuższego czasu realizacji. Stąd w Raporcie
z funkcjonowania Programu trudno o wymierne skutki realizacji celów strategicznych
w zakresie ochrony przed hałasem. Przyjęte w Programie cele zostały określone w sposób
prawidłowy i są sukcesywnie realizowane. Realizacja przyjętych kierunków działań stwarza
szansę poprawy stanu obecnego, jednak efekty w chwili obecnej nie są odczuwalne.
Cel nr 4: ochrona przed klęskami żywiołowymi i minimalizowanie ich skutków, jest
realizowany na bieżąco.
Cel nr 5: ochrona przyrody, krajobrazu i różnorodności biologicznej, w tym
- ochrona krajobrazu rolniczego i terenów turystycznych,
- rozwój obszarów chronionych (przeprowadzenie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej
gmin powiatu, pielęgnacja zieleni miejskiej i wiejskiej, w tym pielęgnacja zieleni
zabytkowej),
wymagają zaangażowania finansowego gmin, zarządzających obiektami oraz właścicieli
indywidualnych, wobec powyższego powiat ma niewielki wpływ na ich realizację.
Cel nr 6: ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i przeciwdziałanie zmianom klimatu,
obejmuje działania zmierzające do zmiany nośników energii i termorenowacji obiektów.
Zadanie to jest sukcesywnie realizowane, a opóźnienia wynikają z ograniczonych możliwości
finansowych. Zadanie: utwardzenie lub wymiana nawierzchni dróg powiatowych, będzie
możliwe do realizacji w dłuższym horyzoncie czasowym, z uwagi na wysokie koszty
realizacji.
Cel nr 7: ochrona przed polami elektromagnetycznymi, głównie miała być wykonywana
przez gminy poprzez wprowadzanie zapisów do planów zagospodarowania przestrzennego
w zakresie ograniczenia możliwości lokalizacji urządzeń emitujących promieniowanie
elektromagnetyczne, zadanie to nie jest realizowane w sposób systemowy, gdyż gminy nie
przystąpiły do opracowywania planów zagospodarowania przestrzennego.
W polu strategicznym nr 1 założone cele ekologiczne wymagają weryfikacji.
Pole strategiczne nr 2: „Racjonalne użytkowanie zasobów środowiska”.
16
Cel nr 1: ochrona gleb i rekultywacja terenów zdegradowanych – zapewnienie ochrony
najlepszej jakości gleb, racjonalne wykorzystanie ziemi (w tym rozwój rolnictwa
ekologicznego) jest realizowany na bieżąco.
Cel nr 2: ochrona kopalin – racjonalne gospodarowanie zasobami kopalin, ich kompleksowe
wykorzystanie, obejmuje wydawanie koncesji dla obszarów o powierzchni do 2 ha,
prowadzenie rejestrów przez Starostę i jest realizowany na bieżąco, natomiast wykonywanie
zadania ochrona surowców i gleb w planach zagospodarowania przestrzennego pozostaje
w kompetencji gmin. Na terenie powiatu w znacznym stopniu ograniczona została nielegalna
eksploatacja surowców pospolitych. Dokumentowane i eksploatowane są nadal niewielkie
złoża surowców pospolitych, co nie sprzyja ochronie ich zasobów.
Cel nr 3: wzbogacanie i racjonalne użytkowanie lasów nie stanowiących własności Skarbu
Państwa – ochrona i zrównoważony rozwój lasów oraz regulacja lesistości jest realizowany.
Obejmuje sukcesywne zalesianie gruntów rolnych niskich klas, które w większości jest
dofinansowywane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Nadzór nad
prowadzeniem prawidłowej gospodarki leśnej w lasach nie stanowiących własności Skarbu
Państwa sprawuje Starosta, który zawarł porozumienie w sprawie zlecenia wykonywania
tych zadań z Nadleśnictwem w Kańczudze i Nadleśnictwem w Sieniawie. Przyjęte
w Programie cele w tym zakresie są przede wszystkim celami długookresowymi, co wynika
ze specyfiki prowadzenia zrównoważonej gospodarki w lasach. Cele określone zostały
prawidłowo, a działania w zakresie realizacji tych celów prowadzone są w sposób ciągły.
Wyniki ich realizacji będą widoczne w dłuższym horyzoncie czasowym.
W dziedzinie: wykorzystanie energii odnawialnej – propagowanie korzystania z odnawialnych
źródeł energii, wspieranie działań na rzecz wykorzystania źródeł energii odnawialnej, cele
krótkookresowe są realizowane w ramach pola strategicznego nr 1.
Pole strategiczne nr 3: „Edukacja ekologiczna, dostęp do informacji i poszerzanie dialogu
społecznego”.
Edukacja ekologiczna, czyli podnoszenie świadomości ekologicznej całego społeczeństwa,
jest podstawowym warunkiem spełnienia założeń realizacji idei zrównoważonego rozwoju.
Dotyczy to zarówno młodego pokolenia, jak i ludzi dorosłych na wszystkich płaszczyznach
życia. Edukacja ekologiczna należy do działań o charakterze ciągłym i długofalowym.
Realizowane są wszystkie założone cele krótkookresowe.
3.2 Ocena przyjętych w programie mierników realizacji celów ekologicznych i
skutków realizacji programu
Z treści niniejszego Raportu wynika, że w aktualizacji POŚ należy dokonać korekty części
mierników. Wynika to z trudności w pozyskiwaniu danych oraz informacji ze źródeł innych
niż gromadzone przez Główny Urząd Statystyczny i Urząd Statystyczny w Rzeszowie,
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz informacje pozyskiwane
w ramach systemów informatycznych tworzonych przez administrację publiczną.
Część aktualnie obowiązujących mierników możliwa jest do uzyskania po przeprowadzeniu
szeroko zakrojonej ankietyzacji gmin, podmiotów gospodarczych i organizacji ekologicznych.
Ankietyzacja taka może opierać się wyłącznie na zasadzie dobrowolności, więc uzyskane
dane mogą być niepełne.
Nowe mierniki powinny opierać się głównie o publikowane dane statystyczne oraz raporty
o stanie środowiska w województwie podkarpackim.
3.3.Ocena przyjętych w programie celów ekologicznych
Do określenia wykonalności celów, priorytetów i zadań Programu Ochrony Środowiska dla
Powiatu Przeworskiego, wykorzystano wskaźniki zgodnie z Tabelą 7.
Tabela
7.
Ocena realizacji celów ekologicznych
Środowiska na podstawie danych z GUS
17
założonych
w
Programie
Ochrony
Lp.
Wskaźniki
2011
r.
2012
r.
1.
Jakość wód powierzchniowych; (wg oceny ogólnej)
b.d.
b.d.
2.
Jakość wód podziemnych; udział wód o bardzo dobrej i dobrej jakości
(klasa Ia i Ib)
b.d.
b.d.
3.
Ilość wody zużywanej na cele przemysłowe z wód podziemnych
121
dam³
b.d
4.
Udział ścieków komunalnych nieczyszczonych [%]
b.d.
b.d.
5.
Ścieki przemysłowe i komunalne wymagające oczyszczenia
2039
dam³
b.d.
6.
% wskaźnik zwodociągowania powiatu
96,5
96,5
7.
% wskaźnik skanalizowania powiatu
47,3
47,98
8.
Stosunek długości sieci kanalizacyjnej do sieci wodociągowej
0,9
0,9
9.
Ilość zebranych odpadów w roku
22,2 tyś.
t
b.d.
10.
Wielkość emisji zanieczyszczeń pyłowych do powietrza z zakładów
objętych sprawozdawczością GUS
23 t
b.d
11.
Wielkość emisji zanieczyszczeń gazowych do powietrza z zakładów
objętych sprawozdawczością GUS (bez CO2)
139 t
b.d.
12.
Udział terenów zieleni publicznej w stosunku do całkowitej powierzchni
b.d.
b.d.
13.
Wskaźnik lesistości
24 %
24 %
14.
Powierzchnia terenów objętych ochroną prawną
31492
ha
31492
ha
15.
Powierzchnia terenów zdegradowanych
b.d.
b.d.
16.
Nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska
b.d.
b.d.
17.
Ilość zużytej wody /1 mieszkańca/rok [m³]
b.d.
b.d.
18.
Ilość i jakość interwencji (wniosków) zgłaszanych przez mieszkańców
b.d.
b. d.
19.
Liczba kampanii edukacyjno - informacyjnych
b.d.
b. d.
Lista wskaźników określonych w przyjętym Programie zostanie zmodyfikowana w jego
aktualizacji.
3.4.Ocena instrumentów realizacji programu
Na zakres realizacji Programu zasadniczy wpływ mają 2 grupy instrumentów: instrumenty
prawne (obejmujące: ustawy i akty wykonawcze tj. rozporządzenia oraz pozwolenia,
zezwolenia, koncesje i inne decyzje administracyjne) oraz instrumenty
finansowe.
Instrumenty prawne wyznaczają zakres działań poszczególnych organów administracji i
innych instytucji odpowiedzialnych za ochronę środowiska i wymuszają na przedsiębiorcach
18
działania w zakresie racjonalizacji zużycia surowców, materiałów i paliw, natomiast
instrumenty finansowe mają charakter stymulujący.
Znaczenie pozostałej grupy instrumentów tj. instrumenty społeczne i instrumenty
strukturalne dla realizacji Programu jest mniejsze i przejawia się w poprzez dostęp do
informacji o środowisku i jego ochronie, komunikację społeczną, edukację i promocję
ekologiczną oraz strategie, programy wdrożeniowe i systemy zarządzania środowiskowego.
3.5.Ocena realizacji przyjętych w programie działań
Na podstawie przeprowadzonej oceny stwierdza się, że w latach 2011 – 2012 założone
działania zostały zrealizowane w kilku procentach. Większość działań znajduje się w fazie
realizacji.
3.6. Monitoring skutków realizacji programu
W Programie Ochrony Środowiska założono, że monitoring skutków jego realizacji
prowadzony będzie poprzez ocenę w zakresie:
• określenia stopnia wykonania przedsięwzięć/działań;
• określenia stopnia realizacji przyjętych celów;
• oceny rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami, a ich wykonaniem;
• analizy przyczyn tych rozbieżności.
4.Wnioski
Pole strategiczne Nr 1 „Ochrona i poprawa jakości środowiska”.
• Cel nr 1: Gospodarka odpadami – ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów oraz
wdrożenie nowoczesnego systemu ich wykorzystywania i unieszkodliwiania.
Kierunki działań, z zakresu gospodarki odpadami, założonych w Programie określone zostały
prawidłowo.
• Cel nr 2: Ochrona wód i kształtowanie stosunków wodnych.
Oceniając poszczególne elementy infrastruktury powiatu przeworskiego z zakresu
zaopatrzenia w wodę, ochronę wód przed zanieczyszczeniami, ochronę ludzi i mienia przed
powodzią i suszą oraz budowę małych zbiorników wodnych w latach 2011 – 2012 można
stwierdzić, że jest zadowalający. Na stan środowiska naturalnego w powiecie ma wpływ
gospodarka wodno-ściekowa, która po zaangażowaniu się władz samorządowych,
przedsiębiorstw zostanie uporządkowana. Istniejącym problemem występującym w powiecie
jest brak inwestycji związanych z ochroną przeciw powodziową, rozbudową i poszukiwaniem
nowych źródeł wód podziemnych, wymiany istniejących kanalizacji.
• Cel nr 3: Ochrona przed hałasem – zmniejszenie uciążliwości hałasowej w środowisku.
Działania w zakresie ochrony przed hałasem służące realizacji określonych celów są
czasochłonne i kosztowne. Realizowane są działania doraźne obejmujące poprawę
nawierzchni dróg istniejących, budowę chodników, przebudowę skrzyżowań w miejscach
kolizyjnych. Nie zrealizowano działań obejmujących usprawnienie sieci drogowej, budowy
obwodnic miejskich, rozpoczęto budowę autostrady A4.
• Cel nr 4: Ochrona przed klęskami żywiołowymi i minimalizowanie ich skutków.
Działania realizowane są na bieżąco, zgodnie z posiadanymi kompetencjami.
• Cel nr 5: „Ochrona przyrody, krajobrazu i różnorodności biologicznej”.
Działania w zakresie ochrona przyrody, krajobrazu i różnorodności biologicznej są
realizowane zgodnie z posiadanymi kompetencjami.
• Cel nr 6: „Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i przeciwdziałanie zmianom klimatu”.
Działania i zadania inwestycyjne z zakresu ochrony powietrza zmierzające do ograniczenia
emisji zanieczyszczeń są sukcesywnie realizowane. Dotyczą one głównie wykonywania
termomodernizacji budynków, zwiększania efektywności systemów cieplnych poprzez
wymianę instalacji c.o.
19
• Cel nr 7: „Promieniowanie elektromagnetyczne – przeciwdziałanie wprowadzaniu do
środowiska źródeł promieniowania elektromagnetycznego”.
Działania w zakresie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym są prowadzone
zgodnie z posiadanymi kompetencjami. Wprowadzanie zapisów do planów
zagospodarowania przestrzennego w zakresie możliwości lokalizacji urządzeń emitujących
promieniowanie elektromagnetyczne nie zrealizowane.
W polu strategicznym Nr 2 „Racjonalne użytkowanie zasobów środowiska”.
• Cel nr 1: Ochrona gleb i rekultywacja terenów zdegradowanych – zapewnienie ochrony
najlepszej jakości gleb, racjonalne wykorzystanie ziemi (w tym rozwój rolnictwa
ekologicznego).
Działania z zakresu ochrony gleb i rekultywacji terenów zdegradowanych są realizowane
zgodnie z kompetencjami.
• Cel nr 2: Ochrona kopalin – racjonalne gospodarowanie zasobami kopalin, ich
kompleksowe wykorzystanie.
Zadania realizowane są zgodnie z posiadanymi kompetencjami.
• Cel nr 3: Wzbogacanie i racjonalne użytkowanie lasów – ochrona i zrównoważony rozwój
lasów oraz regulacja lesistości.
Działania w zakresie sukcesywnego zalesiania gruntów rolnych niskich klas i prowadzenia
prawidłowej gospodarki leśnej prowadzone są w sposób ciągły.
• Cel nr 4: Wykorzystanie energii odnawialnej – propagowanie korzystania z odnawialnych
źródeł energii, wspieranie działań na rzecz wykorzystania źródeł energii odnawialnej.
Rozwój systemu wykorzystania energii odnawialnej jest realizowany.
• Cel nr 5: Zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego.
Zadanie jest realizowane zgodnie z posiadanymi kompetencjami.
W polu strategicznym Nr 3 „Edukacja ekologiczna, dostęp do informacji i poszerzanie
dialogu społecznego”.
• Cel nr 1: Propagowanie idei ochrony środowiska oraz trwałego i zrównoważonego rozwoju
(ekonomicznego, ekologicznego i społecznego) w społeczeństwie.
Działania w tym zakresie maja charakter ciągły.
5.OCENA STOPNIA ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY PRZYJĘTYMI CELAMI
W zakresie gospodarki odpadami, mały zakres wykonanych zadań wskazuje na konieczność
weryfikacji części przyjętych w Programie celów.
W zakresie gospodarki wodnej nie stwierdzono rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami a
ich wykonaniem.
W zakresie ochrony przed hałasem zasadniczo nie występują rozbieżności pomiędzy
przyjętymi celami a ich wykonaniem. Rozbieżność pojawia się w przypadku tempa realizacji
zadań inwestycyjnych ograniczających uciążliwość hałasową.
W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego zasadniczo nie odnotowuje się rozbieżności
pomiędzy przyjętymi celami i działaniami, a ich wykonaniem. Zadania realizowane są
w sposób ciągły.
W zakresie ochrony przyrody, krajobrazu i różnorodności biologicznej nie ma zasadniczej
rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami, a ich wykonaniem. Przyjęte działania
są wykonywane w sposób ciągły.
W zakresie rekultywacji terenów zdegradowanych i zdewastowanych nie ma większych
rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i zadaniami. Najpilniejsze zadania są w trakcie
realizacji, inne realizowane są w miarę pojawiania się potrzeb i zagrożeń. Tereny po
eksploatacji surowców pospolitych są na bieżąco rekultywowane zgodnie ze wskazanym
kierunkiem, przez przedsiębiorstwa prowadzące eksploatację.
20
W zakresie ochrony kopalin nie stwierdza się zasadniczych rozbieżności pomiędzy
przyjętymi celami i zadaniami. Zadania dotyczące poszukiwań i dokumentowania nowych
zasobów odbywają się w sposób ciągły.
Cele w Programie zostały określone prawidłowo, a działania w zakresie realizacji tych celów
prowadzone są w sposób ciągły.
5.1.Przyczyny rozbieżności pomiędzy przyjętym programem
Działania służące realizacji określonych celów są realizowane, a rozbieżności dotyczą
terminów ich realizacji i wynikają głównie z:
a) ograniczonych możliwości finansowych,
b) braku mechanizmów skutecznie wspierających rozwój;
c) w zakresie rozwoju energetyki ze źródeł odnawialnych - brak rozwiniętego systemu
edukacyjnego, promocyjnego i informacyjnego dla rozwoju produkcji „zielonej energii”
w kontekście ryzyka strat ekonomicznych, związanych z jej zbytem (energia pozyskiwana
ze źródeł odnawialnych jest nadal relatywnie droższa od energii wytwarzanej
konwencjonalnie).
5.2.Propozycje zmian w obowiązującym programie ochrony środowiska
Zmiany w programie wynikają przede wszystkim z konieczności dostosowania zapisów
wynikających z aktualnie obowiązującego prawa i stanu środowiska. Ponadto aktualizacja
Programu powinna uwzględniać programy, strategie i plany branżowe powstałe po
uchwaleniu aktualnie obowiązującego Programu.
6. PODSUMOWANIE
Raport z realizacji programu jest kolejnym raportem i obejmuje lata 2011 – 2012.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz.1232)
nie określa wymagań dotyczących zakresu i formy raportu z realizacji powiatowego
programu ochrony środowiska. Przyjęto, że głównym celem niniejszego opracowania jest
ocena realizacji wdrażania przyjętych w Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu
Przeworskiego priorytetów i celów ekologicznych oraz działań na rzecz ich realizacji, w
kontekście stanu środowiska faktycznego i prawnego.
Założono, że Raport powinien zawierać dane łatwe do zweryfikowania i porównania
w kolejnych latach, a więc dane publikowane (między innymi w raportach o stanie
środowiska i opracowaniach statystycznych). Z tego względu część przyjętych mierników
realizacji celów ekologicznych będzie musiała ulec weryfikacji lub likwidacji.
Z analizy problemowej wynika, że cele ekologiczne w Programie w większości określone
zostały prawidłowo. W większości przypadków trwają działania na rzecz ich realizacji, lecz
przesunięte są założone w Programie terminy. Przyczyną opóźnienia realizacji zadań
samorządowej administracji powiatowej i gminnej są przede wszystkim niedostateczne
środki finansowe, brak planów i programów branżowych.
21
Download