Pedagogika i psychologia - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka

advertisement
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu
Wydział Informacyjno – Bibliograficzny i Czytelnia
Na podstawie recenzji wydawnictw opracowała Elżbieta Krupa
PEDAGOGIKA / PSYCHOLOGIA
Pedagogika resocjalizacyjna: w stronę działań kreujących/ Marek
Konopczyński. - Kraków: "Impuls" : Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk
Społecznych, 2014
Książka przeznaczona jest dla szerokiego grona czytelników: od studentów
nauk społecznych (pedagogiki, prawa, psychologii, socjologii, pracy socjalnej)
poczynając poprzez przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości (sędziów,
kuratorów sądowych, wychowawców zakładów poprawczych i schronisk dla
nieletnich, wychowawców w zakładach karnych i aresztach śledczych),
pracowników resortu edukacji (pedagogów i psychologów szkolnych,
wychowawców placówek wychowawczych, specjalnych, socjoterapeutycznych
i resocjalizacyjnych), działaczy i wolontariuszy z organizacji pozarządowych,
na pracownikach szeroko rozumianego sektora pomocy społecznej kończąc
(pracownicy socjalni, wychowawcy w placówkach socjalizacyjnych, zakładach
opiekuńczo-wychowawczych, asystenci rodziny itp.).
Przedstawiona pozycja wydawnicza jest próbą przybliżenia uwikłanego w
spory teoretyczne i aksjologiczne oblicza współczesnej polskiej pedagogiki
resocjalizacyjnej. Przede wszystkim jednak ma za zadanie uporządkowanie jej
przestrzeni merytorycznej i wskazanie, w jakim kierunku należy podążać, aby
przezwyciężyć kryzys zmiany i osiągać bardziej realne sukcesy
resocjalizacyjne.
Jarosław WJ 55685; Lubaczów WL 49217
Skuteczna praca wychowawcza nauczyciela z uczniem / Aneta Paszkiewicz.
- Warszawa : "Difin", 2014
W środkach masowego przekazu, dyskusjach autorytetów w dziedzinie
wychowania i nauczania coraz częściej słyszy się głosy o kryzysie
współczesnej szkoły w aspekcie jej funkcji wychowawczej. Odbiorca
masmediów jest wręcz bombardowany informacjami na temat niewłaściwych
zachowań uczniów, naruszających nie tylko reguły obowiązujące w szkole, ale
również powszechnie uznawane normy społeczne. Tego typu informacje
kończą się najczęściej pytaniami „co będzie dalej z polską szkołą?”, „w jakim
kierunku ona zmierza?” Jedną z przyczyn takiej sytuacji jest
najprawdopodobniej fakt, że współczesna polska szkoła nastawiona jest w
przeważającej mierze na nauczanie nie zaś na wychowanie, które jest
realizowane niejako „po drodze”, może trochę „na siłę”.
Konsekwencją postrzegania szkoły jedynie przez pryzmat jej funkcji
kształcącej jest fakt, że nauczyciele czują się niejednokrotnie zwolnieni od
prowadzenia działalności wychowawczej. Wychowanie staje się jedynie
domeną wychowawcy klasy (ma on „wychować” ucznia w trakcie jednej
godziny wychowawczej w tygodniu!) bądź pedagoga szkolnego. Zwłaszcza ten
ostatni staje się w szkole swego rodzaju „specjalistą od spraw
wychowawczych”, co z jednej strony należy uznać za właściwe, jednak
oczekiwanie, iż „załatwi” on wszelkie problemy wychowawcze wydaje się już
być mało realne.
Prezentowana publikacja dostarczy wskazówek, jak prowadzić działania o
charakterze wychowawczym z uczniem. Książka zainteresuje wychowawców,
studentów pedagogiki, psychologii i kierunków studiów nauczycielskich.
Przemyśl WP 107108; Jarosław WJ 55681; Lubaczów WL 49056;
Przeworsk WK 51637
Model pracy z uczniem zdolnym w szkole ponadgimnazjalnej. [3] / Kinga
Gałązka, Ewa Antonina Muzioł. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji,
2014
W poradniku przedstawiono model pracy z uczniem zdolnym, który pomoże
nauczycielom rozpoznawać uzdolnienia i tworzyć odpowiednie warunki do ich
kształtowania. Publikacja zawiera formularze wspomagające diagnozę
zdolności uczniów, przykłady metod i form pracy oraz ćwiczenia do
wykorzystania na lekcjach. Poradnik został opracowany w ramach projektu
"Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem
zdolnym", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Przemyśl WP 107219; WP 107220
Pedagogika porównawcza : problemy, stan badań i perspektywy rozwoju /
Renata Nowakowska-Siuta. - Kraków : "Impuls", 2014
Podręcznik zawiera prezentację teoretycznych i metodologicznych podstaw
pedagogiki porównawczej. Został wzbogacony o uwagi na temat ich
proweniencji, najważniejszych pojęć oraz teorii badań. Pozwalają one dostrzec
złożoność, a także ustrzec się błędów mogących potencjalnie wystąpić podczas
badania. Autorka ukazała także najważniejsze współczesne problemy
dotyczące edukacji, to znaczy systemu oświatowego i szkolnictwa wyższego
w wybranych krajach świata. Wartość dodaną publikacji stanowi fakt, iż
rozwija myślenie na temat przedmiotu badań. Pokazuje jak odchodzić od
schematów oraz bezrefleksyjnego kopiowania teorii. Uzmysławia wagę
poszukiwania istoty zjawisk oraz bytów. Ciekawym zabiegiem autorki jest
wstawienie w tekst tabeli stanowiących bloki rozszerzające. Są one czytelnym,
pomocnym podczas nauki, a wiec bardzo dobrym uzupełnieniem kolejnych
podrozdziałów. Wielokrotnie znajdują się tam wyjaśnienia zagadnień, które
w innych publikacjach zostały pozostawione bez nich, a przez co powodują
u odbiorców powstanie trudności w sferze zrozumienia przedmiotu rozdziałów.
Na końcu poszczególnych części książki zostały umieszczone problemy do
dyskusji. Bez wątpienia okażą się one użyteczne dla studentów
przygotowujących się do egzaminów oraz dydaktyków poszukujących
inspiracji.Książka autorstwa Renaty Nowakowskiej-Siuty pod tytułem
„Pedagogika porównawcza. Problemy, stan badań i perspektywy rozwoju”
rzuca nowe światło na współczesne problemy teoretyczne i metodologiczne
dotyczące edukacji. To nieoceniona pomoc naukowa dla wszystkich, którzy
pragną poprawnie oraz rzetelnie prowadzić badania, a także są gotowi ponosić
odpowiedzialność za ich wyniki.
Przemyśl WP 107293, Jarosław WJ 55699, Lubaczów WL 49265
Badania diagnostyczne w pedagogice i psychopedagogice / Marta GuziukTkacz. - Warszawa : "Żak", 2011
Praca jest podręcznikiem akademickim przeznaczonym dla studentów nauk
o wychowaniu, a przede wszystkim pedagogów i psychologów. Jak pisze
autorka we wstępie, kieruje ją również do praktyków, a więc pedagogów
szkolnych, nauczycieli różnych przedmiotów, terapeutów oraz pracowników
poradni psychologiczno-pedagogicznych. Rozpoczynając od szerokiego
omówienia diagnozy, autorka przechodzi do jej praktycznego zastosowania
w pedagogice i psychologii. Omawia metody i techniki diagnostyczne, wraz
z propozycją narzędzi badawczych takich, jak kwestionariusze, arkusze
i dzienniki obserwacji. Całość kończy zaprezentowanie konkretnych wzorów
tych narzędzi. Na podkreślenie zasługuje również fakt szczegółowych ilustracji
graficznych prezentowanych treści. Jak pisze w recenzji profesor Tadeusz
Pilch, w podręczniku tym są „zawarte wszelkie informacje na każdy możliwy
temat i w każdy zakresie związane ze sztuką prowadzenia badań”.
Przemyśl WP 104559; Jarosław WJ 55233; Przeworsk WK 51078;
Diagnostyka pedagogiczna: nowe obszary i rozwiązania / Ewa Wysocka. Kraków : "Impuls", 2013
Książka przeznaczona jest nie tylko dla studentów czy osób zajmujących się
zawodowo pedagogiką, lecz również dla tych, których dziedziną zainteresowań
są inne nauki humanistyczne i społeczne.
Niniejsza książka jest próbą zebrania i uporządkowania wiedzy na temat
procesu diagnozy i podstawowych rozwiązań metodologicznych przyjętych
w diagnozowaniu oraz podstawowych kompetencji diagnostycznych wraz ze
wskazaniem normatywnego, etycznego i społecznego charakteru diagnozy,
gdyż wszystko to determinuje rezultat postępowania diagnostycznego.
Omówiono w niej założenia teoretyczno-metodologiczne diagnozy
pedagogicznej, jej funkcje, kryteria oceny wykorzystywanych modeli i technik
diagnostycznych, podstawowe standardy decydujące o jakości tworzonych
i wykorzystywanych narzędzi diagnostycznych. Ważnymi aspektami diagnozy
są też procedura badania, źródła informacji diagnostycznych i ich
wiarygodność, procedura opisu i wyjaśniania (interpretacji) pozyskiwanych
w różny sposób danych, społeczny i relacyjny kontekst diagnozy oraz
społeczne i indywidualne skutki procesu diagnozowania.
Przemyśl WP 106438; Jarosław WJ 55310; Lubaczów WL 48838
Kwestionariusz diagnozy i narzędzia badawcze w terapii pedagogicznej /
Joanna Tomczak, Renata Ziętara. - Wyd. 7. - Kraków : "Impuls", 2014
Opracowany kwestionariusz diagnozy jest efektem wieloletniej pracy
reedukacyjno-terapeutycznej w szkole integracyjnej. Został on skonstruowany
w taki sposób, by możliwie jak najdokładniej poznać dziecko oraz wszystkie
jego zaburzenia wpływające na niepowodzenia szkolne. W trakcie badania
uwzględnia się rodzaj zaburzenia oraz wiek rozwojowy dziecka.
Kwestionariusz został skonstruowany w taki sposób, aby można było
wykorzystywać jeden egzemplarz zarówno do badań diagnostycznych
wstępnych, jak i porównawczych. Tak zestawione informacje są czytelne
i przejrzyste. Wgląd w nie daje szybkie rozeznanie w potrzebach
i możliwościach dziecka. Aby ułatwić pracę z kwestionariuszem, dołączono do
niego narzędzia badawcze, które można wykorzystywać w całości, bądź tylko
wybiórczo.
Kwestionariusz diagnozy jest podzielony na 9 części, związanych
z konkretnymi zaburzeniami. Każda składa się z podpunktów, które
umożliwiają dokładne rozpoznanie problemu. Części kwestionariusza dotyczą
najistotniejszych zagadnień koniecznych do właściwego zdiagnozowania
zaburzenia przed rozpoczęciem pracy terapeutyczno-reedukacyjnej. Do każdej
części dołączono szczegółowy instruktaż i odpowiednie narzędzia badawcze.
Poszczególne części kwestionariusza dotyczą: charakterystyki ucznia
(zachowanie, koncentracja uwagi, uczciwość, stosunek do pracy i grupy),
charakterystyka czynności komunikowania się (aktywność, sposób
porozumiewania się, poprawność stylistyczo-gramatyczna, wady wymowy,
rozumienie), słuch fonematyczny (analiza i synteza słuchowa + testy
fonetyczne), czytanie (znajomość liter, analiza i synteza wzrokowa, technika
i tempo czytania, rozumienie czytanego tekstu, błędy), pisanie (znajomość
liter, technika, grafia, błędy i sposób pisania), sfera ruchowa (sprawność
manualna, lateralizacja), percepcja wzrokowa (analiza rysunków, różnicowanie
figur geometrycznych i kolorów, układanie obrazka z części, spostrzeganie
podobieństw i różnic na podstawie dwóch obrazków), orientacja (schemat
ciała, nazywanie kierunków i stosunków przestrzennych, ciągi
zautomatyzowane), procesy myślowe (kojarzenie i pamięć).
Przemyśl WP 15100/b; Lubaczów WL 49108; WL 49109
Pedagogika wczesnoszkolna wobec zmieniających się kontekstów
społecznych. T. 1 / red. nauk. Marzenna Magda-Adamowicz, Iwona
Kopaczyńska. - Toruń : Adam Marszałek, 2014
Publikacja zawiera teksty specjalistów zajmujących się pedagogiką
wczesnoszkolną, badających problematykę edukacji dzieci rozpoczynających
naukę w szkole. Praca składa się z sześciu części, podejmujących zagadnienia
teoretyczne i odnoszące się do praktyki, nawiązujące do zmieniających się
kontekstów społecznych.
Przemyśl WP 107294; Lubaczów WL 49218; Przeworsk WK 51784
Pedagogika wczesnoszkolna. T. 2, Uczeń i nauczyciel w zmieniającej się
przestrzeni społecznej / red. nauk. Marzenna Magda-Adamowicz, Iwona
Kopaczyńska, Mirosława Nyczaj-Drąg. - Toruń : Adam Marszałek, 2014
Rozważania stanowiące treść tej książki koncentrują się wokół problematyki
szeroko rozumianych procesów rozwoju i uczenia się dziecka w wieku
wczesnoszkolnym oraz roli nauczyciela w pierwszym etapie szkolnej edukacji,
analizowanych w kontekście przemian społeczno–kulturowych. Wielu badaczy
zajmujących się jakością wczesnej edukacji dziecka podkreśla rażące
nieprzystosowanie współczesnej szkoły do pracy z 7–10 letnim dzieckiem,
przestarzałą metodę, brak aktywności badawczej na lekcjach, incydentalność
współpracy grupowej, dyscyplinę ciszy i znieruchomienia rodem z pedagogiki
XIX wieku
Lubaczów WL 49266
Download