Treść dokumentu

advertisement
Uchwała Nr XII/80/03
Rady Powiatu Przeworskiego
z dnia 29 grudnia 2003 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przeworskiego na rok 2003
Na podstawie art.12, pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o
samorządzie powiatowym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1592 późn.zm.),
art.124, 126 i art.130,
Ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr.15,
poz.148 z 2003 r.)
oraz decyzji Wojewody Podkarpackiego Nr 81 z dnia 30.10.2003 r.
Rada Powiatu Przeworskiego uchwala:
§1
Dokonać zmian w planie dochodów Powiatu Przeworskiego na rok 2003.
1. Zwiększenie dochodów
Dział
700
Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i
nieruchomościami
§ 084
wpływy ze sprzedaży wyrobów i
składników majątkowych
Dział
750
Administracja publiczna
Rozdział 75020 Starostwa powiatowe
§ 097
wpływy z różnych dochodów
Dział
758
Rozdział 75801
§ 292
Dział
801
Rozdział 80120
§ 075
§ 097
Rozdział 80130
§ 075
o kwotę
693.497 zł
o kwotę
482.175 zł
o kwotę
482.175 zł
482.175 zł
o kwotę
o kwotę
58.000 zł
58.000 zł
58.000 zł
Różne rozliczenia
o kwotę
Część oświatowa subwencji ogólnej dla
jednostek samorządu terytorialnego
o kwotę
subwencje ogólne z budżetu państwa
32.540 zł
32.540 zł
32.540 zł
Oświata i wychowanie
o kwotę
w tym:
Licea ogólnokształcące
o kwotę
dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych
oraz innych umów o podobnym charakterze
wpływy z różnych dochodów
103.802zł
Szkoły zawodowe
o kwotę
dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych
oraz innych umów o podobnym charakterze
100. 200 zł
3.602 zł
3.563 zł
39 zł
200 zł
1
§ 629
Dział
921
Rozdział 92118
§ 244
§ 626
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin
(związków gmin) ,powiatów( związków powiatów),samorządów
województw ,pozyskane z innych źródeł
100.000 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
o kwotę
16.980 zł
Muzea
o kwotę
16.980zł
z tego
dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację
zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
6.900 zł
( dotacja z WFOŚiGW - dofinansowanie prac pielęgnacyjnokonserwatorskich drzewostanu na terenie parku w Przeworsku
- kontynuacja)
dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
( modernizacja kotłowni węglowej na gazową w Muzeum
w Przeworsku – Zespół Pałacowo-Parkowy)
10.080 zł
2. Zmniejszenie dochodów
o kwotę
58.236 zł
Dział
750
Rozdział 75020
§ 042
Administracja publiczna
Starostwa powiatowe
wpływy z opłaty komunikacyjnej
o kwotę
o kwotę
58.000 zł
58.000 zł
58.000 zł
Dział
Oświata i wychowanie
w tym:
Licea ogólnokształcące
pozostałe odsetki
801
Rozdział 80120
§ 092
o kwotę
236 zł
o kwotę
236 zł
236 zł
§2
Dokonać zmian w planie wydatków Powiatu Przeworskiego na rok 2003.
1. Zwiększenie wydatków
o kwotę
849.910 zł
Dział
o kwotę
300.000 zł
600
Transport i łączność
Rozdział 60014
§ 6050
Drogi publiczne powiatowe
o kwotę
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
budowa mostu na rzecze Mleczka w m.Gniewczyna
300.000 zł
300.000 zł
Dział
Oświata i wychowanie
o kwotę
w tym:
Gimnazja
o kwotę
nagrody i wydatki nie zaliczane do
wynagrodzeń
wynagrodzenia osobowe pracowników
521.937 zł
801
Rozdział 80110
§ 3020
§ 4010
Rozdział 80111
§ 4010
§ 4110
§ 4120
Gimnazja specjalne
z tego:
wynagrodzenia osobowe pracowników
składki na ubezpieczenia społeczne
składki na Fundusz Pracy
16.922 zł
672 zł
16.250 zł
o kwotę
22.289 zł
17.121 zł
4.837 zł
331 zł
2
Rozdział 80120
§ 3020
§ 4010
§ 4110
§ 4120
§ 4210
§ 4270
§ 4300
Rozdział 80123
§ 3020
§ 4010
Rozdział 80130
§ 3020
§ 4010
§ 4110
§ 4120
§ 6050
Rozdział 80140
§ 4010
§ 4110
§ 4120
Licea ogólnokształcące
z tego:
nagrody i wydatki nie zaliczane do
wynagrodzeń
wynagrodzenia osobowe pracowników
składki na ubezpieczenie społeczne
składki na Fundusz Pracy
zakup materiałów i wyposażenia
zakup usług remontowych
zakup usług pozostałych
o kwotę
258.993 zł
1.447 zł
219.472 zł
12.842 zł
1.452 zł
1.311 zł
20.644 zł
1.825 zł
Licea profilowane
o kwotę
z tego:
nagrody i wydatki nie zaliczane do
wynagrodzeń
wynagrodzenia osobowe pracowników
14.822 zł
Szkoły zawodowe
o kwotę
nagrody i wydatki nie zaliczane do
wynagrodzeń
wynagrodzenia osobowe pracowników
składki na ubezpieczenia społeczne
składki na Fundusz Pracy
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
189.069 zł
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego
oraz ośrodki dokształcania zawodowego
wynagrodzenia osobowe pracowników
składki na ubezpieczenia społeczne
składki na Fundusz Pracy
4.438 zł
81.971 zł
2.595 zł
65 zł
100.000 zł
19.842 zł
16.938 zł
2.290 zł
614 zł
Dział
854
Rozdział 85410
§ 4010
Edukacyjna opieka wychowawcza
Internaty i bursy szkolne
wynagrodzenie osobowe pracowników
Dział
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
o kwotę
16.980 zł
Muzea
o kwotę
16.980 zł
z tego:
dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury
6.900 zł
(dofinansowanie prac pielęgnacyjno – konserwatorskich
drzewostanów na terenie parku w Przeworsku – kontynuacja)
921
Rozdział 9218
§ 2550
§ 6220
o kwotę
o kwotę
1.451 zł
13.371 zł
10.993 zł
10.993 zł
10.993 zł
dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 10.080 zł
( modernizacja kotłowni węglowej na gazową w Muzeum
w Przeworsku – Zespół Pałacowo-Parkowy)
3
o kwotę
2. Zmniejszenie wydatków
Dział
757
Rozdział 75702
§ 8070
Dział
758
Obsługa długu publicznego
o kwotę
Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek
jednostek samorządu terytorialnego
o kwotę
odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów
wartościowych oraz pożyczek i kredytów
317.277 zł
2.000 zł
2.000 zł
2.000 zł
Rozdział 75814
§ 8020
Różne rozliczenia
o kwotę
w tym:
Różne rozliczenia finansowe
o kwotę
wypłaty z tytułu poręczeń spłaty kredytów bankowych
135.300 zł
135.300 zł
Rozdział 75818
§ 4810
§ 6800
Rezerwy ogólne i celowe
o kwotę
rezerwy
rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne
127.022 zł
90.490 zł
36.532 zł
Dział
Oświata i wychowanie
o kwotę
w tym:
Licea ogólnokształcące
o kwotę
zakup energii
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
18.667 zł
801
Rozdział 80120
§ 4260
§ 6050
Rozdział 80134
§ 4010
§ 4110
§ 4120
Dział
921
Rozdział 92118
§ 2550
Szkoły zawodowe specjalne
w tym:
wynagrodzenia osobowe pracowników
składki na ubezpieczenia społeczne
składki na Fundusz Pracy
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Muzea
dotacja podmiotowa z budżetu dla
instytucji kultury
o kwotę
262.322 zł
17.017 zł
236 zł
16.781 zł
1.650 zł
1.000 zł
600 zł
50 zł
o kwotę
o kwotę
34.288 zł
34.288 zł
34.288 zł
§3
Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 102.628 zł
- Źródłem sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach
w wysokości 2.863.500 zł , w tym deficytu budżetu w wysokości 2.219.054 zł ustala się
kredyt bankowy.
- Przychody związane z finansowaniem wydatków nie mających pokrycia w planowanych
dochodach w wysokości 2.863.500 zł , w tym deficytu budżetu w wysokości 2.219.054 zł
określa załącznik Nr 1
§4
Zwiększa się ogółem przychody :środków specjalnych” o kwotę 4.000 zł oraz wydatki
ogółem „środków specjalnych” o kwotę 4.000 zł
4
§5
Dokonuje się zmian w planie wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym polegających na:
Zwiększeniu wydatków
o kwotę
110.000 zł
w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia - 20.000 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne
- 90.000 zł
Zmniejszeniu wydatków
w tym:
- zakup usług pozostałych
o kwotę
110.000 zł
- 110.000 zł
§6
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§8
Traci moc uchwała Rady Powiatu Przeworskiego Nr XI/70/03 z dnia 26 listopada.2003 r.
5
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XII/80/03
Rady Powiatu Przeworskiego
z dnia 29 grudnia 2003 r.
Przychody związane z finansowaniem wydatków
nie mających pokrycia w planowanych dochodach oraz rozchody
związane ze spłatą rat pożyczek i kredytów
Przychody
Dział
Rozdział
§
757
75702
952
Wyszczególnienie
Obsługa długu publicznego
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i
pożyczek jednostek samorządu
terytorialnego
- przychody z zaciągniętych pożyczek i
kredytów zaciągniętych na rynku krajowym
Kwota w zł
2.863.500
2.863.500
2.863.500
Rozchody
Dział
Rozdział
§
757
75702
992
Wyszczególnienie
Obsługa długu publicznego
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i
pożyczek jednostek samorządu
terytorialnego
- spłaty otrzymanych krajowych
pożyczek i kredytów
w tym:
- Bank PKO BP O/Przeworsk
Kwota w zł
644.446
644.446
644.446
644.446
6
Uzasadnienie do Uchwały Nr ... Rady Powiatu Przeworskiego z dnia ........ 2003 r.
1. Zmiany w dochodach :
Dział 700, rozdział 70005 – zwiększa dochody z tytułu sprzedaży majątku
(gospodarstwo rolne w Zarzeczu) o kwotę 482.175 zł. Plan założony w tym rozdziale w
wysokości 430.000 zł został pomniejszony o sprzedaż Geriatrii kwota 254.200 zł.
Pozostał niewykonany plan 175.800 zł .Wartość sprzedanego gospodarstwa 657.975 zł
minus 175.800 zł = 482.175 zł
Dział 750, rozdział 75020 - w związku ze spadkiem dochodów z tytułu opłaty
komunikacyjnej w stosunku do planowanych, zmniejsza się § 042 o kwotę 58.000 zł,
zwiększając równocześnie § 097 - o dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń i
pochodnych - pracowników zatrudnionych na pracach interwencyjnych.
Dział 758, rozdział 75801 – zgodnie z pismami Ministra Finansów znak – ST5-42059p/2003 z dnia 04.12.2003 r., ST5-4820-50p/2003 z dnia 19.11.2003 r. oraz ST5-4820
zwiększa się subwencję ogólną część oświatowa
o kwotę 32.540 zł w związku ze wzrostem zadań szkolnych i pozaszkolnych od dnia
01 września 2003 r.
Dział 801 zwiększa się dochody ogółem o kwotę 103.802 zł, z tego:
rozdział 80120 – o kwotę 3.602 zł w:
- Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Przeworsku ul. Szkolna 6 z
tytułu najmu i dzierżawy ( 3.563 zł) oraz różnych dochodów (39 zł ). Natomiast
zmniejsza się dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym o kwotę
236 zł w ZSO i Z Przeworsku
Rozdział 80130 – o kwotę 100.200 zł w Zespole Szkół w Kańczudze o dochody
uzyskane z najmu i dzierżawy 200 zł oraz środki na dofinansowanie budowy hali
sportowej w Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku w wysokości 100.000 zł
otrzymane w formie dotacji celowej z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.
Dział 921, rozdział 92105 – zwiększenie dochodów o środki w wysokości 16.980 zł
uzyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Rzeszowie na dofinansowanie następujących zadań własnych Powiatu:
- prace pielęgnacyjno- konserwatorskie drzewostanu na terenie parku w Przeworsku w
wysokości 6.900 zł
- modernizacja kotłowni węglowej na gazową w Muzeum w Przeworsku-Zespół
Pałacowo_Parkowy – 10.080 zł
2. Zmiany w wydatkach:
Dział 600, rozdział 60014– zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 300.000 zł z
przeznaczeniem na:
- budowę mostu na rzecze Mleczka w m. Gniewczyna
Dział 758, rozdział 75814 – zmniejsza się wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń o kwotę
zł – brak poręczenia dla SP ZOZ w Przeworsku – 135.300 zł
rozdział 75818 – likwiduje się rezerwy w kwocie 127.022 zł
Dział 801 – zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 521.937 zł w związku ze
wzrostem zadań szkolnych od 01.09 2003 r.
z tego:
Rozdział 80110 – zwiększa się wydatki o kwotę 16.922 zł z przeznaczenie na
wynagrodzenia wraz z pochodnymi w Zespole Szkół w Kańczudze
7
Rozdział 80111- zwiększa się wydatki o kwotę 22.289 zł z przeznaczenie na
wynagrodzenia wraz z pochodnymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących i zawodowych
w Przeworslu
Rozdział 80120 –- zwiększa się wydatki o kwotę 258.993 zł – z przeznaczeniem dla:
- Zespoł Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Przeworsku na wynagrodzenia i
pochodne ( 138.953 zł ) oraz na wydatki rzeczowe 23.780 zł
- Zespół Szkół w Kańczudze na wynagrodzenia – 66.608 zł
- Zespół Szkół w Rolniczych w Zarzeczu – 28.652 zł
Rozdział 80123 ––- zwiększa się wydatki o kwotę 16.569 zł na wynagrodzenia w:
Zespole Szkół w Kańczudze – 15.874 zł
- Zespół Szkół w Rolniczych w Zarzeczu – 695 zł
Zmniejsza się natomiast wydatki na wynagrodzenie w ZSO i Z w Przeworsku- 1.747 zł
Rozdział 80130 – zwiększa się wydatki o kwotę 189.069 zł o kwotę zł w tym:
- Zespół Szkół w Kańczudze – 76.076 zł przeznaczeniem na wynagrodzenia i
pochodnymi.
- Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Przeworsku na wynagrodzenia i
pochodne – 11.993 zł
- Zespół Szkół Zawodowych w Przeworsku – 100.000 zł ( budowa hali sportowej.
Rozdział 80134 – zmniejsza się wydatki o kwotę 1.650 zł
Rozdział 80140 – zwiększa się wydatki o kwotę 19.842 zł – w Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Przeworsku z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne
Dziale 854, rozdział 85410 zwiększa się wydatki o kwotę 10.933 zł z przeznaczeniem
na finansowanie wynagrodzeń w Internacie(ZSR Zarzecze)
Dział 921 rozdział 92118 – zmniejsza się dotacje na wydatki bieżące w wysokości
34.288 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy mostu na rzeczce Mleczka.
Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 102.628 zł
3. Dokonuje się zmian :
1. w „ŚRODKACH SPECJALNYCH”
Przychody:
- zwiększa się przychody „środka specjalnego” w Zespole Szkół Zawodowych w
Przeworsku z tytułu wpływów z usług o kwotę 4.000 zł
Wydatki:
- zwiększa się wydatki środka specjalnego” w Zespole Szkół Zawodowych w
Przeworsku z tytułu wpływów z usług o kwotę 4.000zł
Sporządził: Skarbnik – Anna Kowal
8
Download