STUDIA PODYPLOMOWE METODY I TECHNIKI DEREKRUTACJI

advertisement
STUDIA PODYPLOMOWE
METODY I TECHNIKI DEREKRUTACJI PRACOWNIKÓW
NAZWA MODUŁU
SPD01
Współczesne
uwarunkowania rynku
pracy
Treści programowe
Założenia i cele
KOD
MODUŁU
CHARAKTERYSTYKA MODUŁU
Celem przedmiotu jest dostarczenie wiedzy umożliwiającej
zrozumienie tego: czym jest i jak funkcjonuje gospodarka
rynkowa, jakie rządzą nią prawidłowości i mechanizmy i jak
poruszać po współczesnych rynkach.
W wyniku zdobytej wiedzy słuchacz powinien:

Mieć wiedzę o współczesnych uwarunkowaniach rynku pracy

Mieć elementarną wiedzę na temat struktur i instytucji
rynkowych oraz ich wzajemnych relacjach

Mieć podstawową wiedzę o społecznych, kulturowych,
prawnych i ekonomicznych procesach zachodzących w
społeczeństwie polskim i globalnym, o ich źródłach i
konsekwencjach
Podstawowe problemy makroekonomiczne gospodarki rynkowej.
Problemy równowagi ogólnej w gospodarce: ujęcie neoklasyczne
vs. ekonomia keynesowska. Popyt makroekonomiczny i jego
składowe: analiza czynnikowa popytu globalnego. Autoregulatory
w gospodarce rynkowej:
problem równowagi makroekonomicznej. Inflacja i bezrobocie: źródła, przyczyny i formy
bezrobocia, istota, przyczyny i rodzaje inflacji. Wahania
koniunkturalne w gospodarce rynkowej: teoria cyklu
koniunkturalnego,
współczesne
tendencje
w
cyklu
koniunkturalnym.
Założenia i cele
Współczesne tendencje w
zarządzaniu procesem
drekrutacji pracowników
Treści programowe
SPD02
Celem przedmiotu jest dostarczenie wiedzy w zakresie
współczesnych tendencji na rynku pracy w obszarze zarządzania
potencjałem społecznym organizacji oraz prezentacja metod i
technik derekrutacji personelu.
W wyniku zdobytej wiedzy słuchacz powinien:

Znać i rozumieć podstawowe pojęcia z zakresu procesu
derekrutacji pracowników

Znać współczesne tendencje w zarządzaniu procesem
derekrutacji pracowników

Mieć podstawową wiedzę o miejscu procesu derekrutacji w
systemie procedury kadrowej oraz jego powiązaniach i
relacjach z innymi działaniami personalnymi

Mieć podstawową wiedzę o normach i regułach
organizujących podsystemy organizacyjne, ich źródłach,
naturze i dynamicznym charakterze

Mieć podstawową wiedzę o społecznych, kulturowych,
prawnych i ekonomicznych procesach zachodzących w
społeczeństwie polskim i globalnym, o ich źródłach i
konsekwencjach

Znać najważniejsze klasyczne i współczesne nurty i teorie z
obszaru socjologii organizacji i zarządzania, ich historyczne
źródła oraz odniesienia do działań podejmowanych przez
organizacje
Analiza zasobów ludzkich organizacji – metody i poziomy
uszczegółowienia. Przyczyny odchodzenia pracowników z
organizacji. Restrukturyzacja firmy a redukcja zatrudnienia.
Sposoby przeciwdziałania przerostowi zatrudnienia. Przyczyny
odchodzenia pracowników z organizacji – analiza przypadków.
Metody i techniki przeciwdziałania przerostowi zatrudnienia.
Zwolnienia bazujące na odejściach naturalnych. Eliminacja osób
słabo zintegrowanych z firmą. Zwolnienia grupowe. Program
dobrowolnych odejść. Alokacja do innych miejsc w organizacji
lub innych podmiotów współpracujących. Zmniejszenie kosztów
zatrudnienia
(bez
zwolnień).
Przemodelowanie
funkcji
przedsiębiorstwa.
Założenia i cele
Etyczne aspekty zarządzania
procesem derekrutacji
pracowników
SPD04
Prawne aspekty derekrutacji
personelu
Treści programowe
Założenia i cele
Treści programowe
SPD03
Celem przedmiotu jest dostarczenie wiedzy w zakresie etyki
biznesu, pozwalającej na trafne i moralnie poprawne
podejmowanie decyzji personalnych i marketingowych w
warunkach wolnego rynku.
W wyniku zdobytej wiedzy słuchacz powinien:

Znać miejsce etyki w społeczności wolnego rynku,

Znać standardy etyczne dobrego menedżera,

Znać prawa i obowiązki pracowników w świetle tyki pracy,

Znać patologie w stosunkach pracy i działalności
gospodarczej,

Znać problemy etyczne związane z globalizacją gospodarki,

Umieć rozwiązywać kazusy moralne.
Etyka i jej przedmiot. Normy moralne i prawne. Sumienie. Miejsce
etyki w społeczności wolnego rynku. Etyka biznesu i jej
problematyka. Stereotypy nieetycznego myślenia w biznesie „ tzw.
pierwszy milion”. Komponenty etycznej firmy. Standardy etyczne
dobrego menedżera, pożądanych cech charakteru i metod
zarządzania personelem firmy. Etyka pracy – prawa i obowiązki
pracowników. Patologie w stosunkach pracy i w działalności
gospodarczej. Mobbing, korupcja, lobbing. Problemy etyczne w
związku z globalizacją gospodarki. Konflikty w środowisku pracy
i ich podłoże. Etyczne sposoby ich przezwyciężania. Poprzez
kompromis do współpracy. Struktura i treść wybranych kodeksów
etycznych polskich firm. Treningi wrażliwości etycznej
menedżera. Rozwiązywanie kazusów moralnych. Pozyskanie
cennych informacji od kandydata/ exit interview. Debriefing jako
metoda wsparcia w sytuacji redukcji zatrudnienia.
Celem przedmiotu jest dostarczenie wiedzy o podstawowych
zależnościach występujących pomiędzy ustawodawstwem
polskimi i europejskim w zakresie procesu derekrutacji personelu.
W wyniku zdobytej wiedzy słuchacz powinien:

Mieć elementarną wiedzę na temat struktur i instytucji
rynkowych oraz ich wzajemnych relacjach

Mieć podstawową wiedzę o normach i regułach
organizujących podsystemy organizacyjne, ich źródłach,
naturze i dynamicznym charakterze

Mieć podstawową wiedzę o społecznych, kulturowych,
prawnych i ekonomicznych procesach zachodzących w
społeczeństwie polskim i globalnym, o ich źródłach i
konsekwencjach

Mieć podstawową wiedzę o formach zwolnień.
Wybrane elementy prawa pracy w Polsce. Podstawy prawne
rozwiązania stosunku pracy. Tendencje w prawie pracy Unii
Europejskiej. Zwolnienia: rozwiązanie umowy o pracę - prawa
pracownika, obowiązki pracodawcy; rozwiązanie umowy o pracę
na mocy porozumienia stron; rozwiązanie umowy o pracę z
pracownikiem bez wypowiedzenia; wypowiedzenie umowy o
pracę; wypowiedzenie zmieniające. Zwolnienia grupowe: tryb
zwolnień grupowych – obowiązki pracodawcy; odprawy z tytułu
zwolnień grupowych; ponowne zatrudnienie; zwolnienia
indywidualne w ustawie o zwolnieniach grupowych.
Założenia i cele
Seminarium dyplomowe
Założenia i cele
Treści
programowe
SPD05
Psychologiczne aspekty
zarządzania procesem
derekrutacji pracowników
Treści programowe
SPD06
Celem przedmiotu jest realizacja przez słuchaczy projektu
badawczego stanowiącego podstawę pracy dyplomowej.
W wyniku zdobytej wiedzy słuchacz powinien:

nabyć
umiejętność
formułowania
celów
wybranej
problematyki badawczej, konceptualizacji problemu i pytań
badawczych

nabyć umiejętność doboru odpowiedniej metody i techniki
badawczej.

umieć prawidłowo skonstruować narzędzie badawcze,

umieć dobrać próbę do badania,

przeprowadzić badanie oraz opracować wyniki i ich
interpretację,

opracować raport z badania w postaci pracy dyplomowej.
Zasady organizacji projektu badawczego. Dobór wskaźników i
budowa narzędzi badawczych. Dobór próby do badania. Realizacja
badania. Analiza i interpretacja wyników badania. Opracowanie
końcowe pracy dyplomowej.
Celem przedmiotu jest dostarczenie wiedzy o psychologicznych
mechanizmach zachowania się w sytuacji derekrutacji, poznanie
przyczyn i skutków stresu oraz metod radzenia sobie z nim w
sytuacji zwalniania pracowników, ukształtowanie umiejętności
właściwego przygotowania się do procesu derekrutacji,
rozwinięcie umiejętności komunikacyjnych.
W wyniku zdobytej wiedzy słuchacz powinien:

znać czynniki poznawcze i emocjonalne w reagowaniu na
sytuacje trudne,

znać sposoby łagodzenia skutków stresu,

umieć rozpoznawać sygnały reakcji stresowej,

rozumieć wpływ derekrutacji na stan psychiczny
pracowników pozostających w pracy,

umieć analizować błędy popełniane podczas procesu
derekrutacji.
Pojęcie i psychologiczne determinanty sytuacji trudnej. Czynniki
poznawcze i emocjonalne w reagowaniu na sytuacje trudne. Teoria
stresu, stres organizacyjny. Łagodzenie skutków stresu,
profilaktyka. Merytoryczne i emocjonalne przygotowanie się do
procesu zwalniania pracowników. Rozpoznawanie sygnałów
reakcji stresowej. Metody radzenia sobie z sytuacją stresową.
Analiza błędów popełnianych w derekrutacji i ich skutków dla
zwalnianego, zwalniającego i organizacji. Umiejętności
komunikacyjne w sytuacji derekrutacji. Wpływ derekrutacji na
stan psychiczny pracowników pozostających w pracy.
Założenia i cele
Negocjacje i mediacje w procesie
derekrutacji pracowników
Treści programowe
SPD07
Celem przedmiotu jest wyposażenie słuchaczy w podstawową
wiedzę i praktyczne umiejętności dochodzenia do porozumienia na
drodze negocjacji i mediacji, zapoznanie słuchaczy z zasadami
przygotowania i prowadzenia negocjacji i strategiami radzenia
sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych oraz warsztatem
mediatora.
W wyniku zdobytej wiedzy słuchacz powinien:

nabyć umiejętności związane z doborem adekwatnego do
zaistniałej sytuacji stylu negocjowania oraz wypracowaniem
elastyczności w postępowaniu negocjacyjnym.

mieć podstawową wiedzę pozwalającą dokonać analizy i
diagnozy mediowanego przypadku

umieć przeprowadzać mediacje i negocjacje w sytuacji
derekrutacji.
Proces derekrutacji jako specyficzny przypadek sytuacji
konfliktowej. Charakterystyka procesu negocjacji. Elementy
psychologii
negocjacji
/błędy
percepcyjne,
emocje,
komunikowanie się/. Organizacja negocjacji /powołanie zespołu
negocjacyjnego, planowanie scenariusza negocjacji, warunki
prowadzenia negocjacji/. Strategie i taktyki negocjacyjne.
Negocjacje wielostronne /istota negocjacji wielostronnych,
zarządzanie negocjacjami wielostronnymi/. Najlepsze praktyki w
negocjacjach /zasady dobrych negocjacji, różne sytuacje
negocjacyjne, trudne negocjacje/. Mediacje – istota, cele, główne
koncepcje mediacji. Mediacje - rodzaje, cechy, reguły i modele
mediacyjne. Rola mediatora w sytuacji konfliktowej. Etyczne
aspekty negocjacji i mediacji. Zastosowanie negocjacji i mediacji
w procesie derekrutacji. Podstawy negocjacji. Typy negocjacji i
ich specyfika. Modele planowania strategii negocjacji.
Przygotowanie negocjacji. Etapy negocjacji i niezbędne
umiejętności. Emocje w sytuacji konfliktu i sposoby radzenia
sobie z nimi. Negocjacje zespołowe. Katalog błędów taktycznych
w negocjacjach. Cechy dobrego negocjatora. Analiza sytuacji
konfliktowej-praktyczne umiejętności mediatora. Praktyczne
techniki w pracy mediatora. Podstawowe umiejętności konieczne
do pracy mediatora. Etyka w negocjacjach i mediacjach.
Założenia i cele
Kultura organizacyjna a proces
derekrutacji pracowników
Założenia i cele
Treści programowe
SPD08
Zachowania ludzi w sytuacjach
kryzysowych
SPD10
Zasady tworzenia programów
outplacement
Założenia i
cele
Treści programowe
SPD09
Celem przedmiotu jest dostarczenie wiedzy o sile wpływu jaki
wywiera wizerunek organizacji na otoczenie wewnętrzne i
zewnętrzne, nabycie umiejętność prawidłowego diagnozowania
kultury organizacyjnej oraz rozpoznania narzędzi służących do
skutecznych przekształceń w zakresie kultury organizacyjnej.
W wyniku zdobytej wiedzy słuchacz powinien:

znać dobre i złe praktyki organizacyjne w zakresie zwalniania
pracowników,

znać podstawowe uwarunkowania kultury organizacyjnej,

rozumieć współzależność występującą pomiędzy kulturą
organizacyjną a strategiami personalnymi,

znać narzędzia użyteczne w procesie zmian kultury
organizacyjnej,

umieć diagnozować kulturę organizacyjną.
Zwalnianie pracowników a wizerunek organizacji – dobre i złe
praktyki organizacyjne. Kultura organizacyjna – istota, elementy,
uwarunkowania. Strategie polityki personalnej. Modele kultury
organizacyjnej a strategie polityki personalnej – współzależność.
Diagnozowanie kultury organizacyjnej – podstawowe wskaźniki
analityczne. Strategie zmian kultury organizacyjnej. Narzędzia
użyteczne w dokonywaniu przekształceń kultury organizacyjnej.
Celem przedmiotu jest dostarczenie wiedzy na temat sposobów
adekwatnego rozpoznawania problemu i różnicowania go od
innych rodzajów dysfunkcji, podejmowania efektywnych
interwencji w sytuacji trudnej, z zachowaniem proporcjonalności
stosowanych
środków
do
głębokości
i
rozległości
zdiagnozowanego problemu, współdziałania ze specjalistami i
instytucjami na rzecz osoby będącej w sytuacji kryzysowej.
W wyniku zdobytej wiedzy słuchacz powinien:

Znać wybrane koncepcje teoretyczne człowieka, traktujące go
jako podmiot kreujący struktury społeczne i działający w
ramach i pod wpływem tych struktur,

Umieć oceniać i analizować działania, których celem jest
rozwiązanie określonych problemów organizacyjnych i
wskazywać ewentualne obszary modyfikacji,

Mechanizmy obronne stosowane przez człowieka w sytuacji
stresu,

Znać typy reakcji jednostek w sytuacji utraty zatrudnienia,

Znać zasady prowadzenia rozmów ze zwalnianymi
pracownikami.
Kryzys psychologiczny. Funkcjonowanie jednostek w warunkach
kryzysu. Poznawcze, emocjonalne i behawioralne obciążenia w
sytuacji kryzysu. Zagrożenia sui- i homicydalne w sytuacji
funkcjonowania w kryzysie. Kryzysowy potencjał zmiany
konstruktywnej. Terapia jako komponent „pakietu pomocowego”.
Modele psychologiczne poziomów identyfikacji zawodowej. Typy
reakcji na utratę zatrudnienia. Zasady prowadzenia rozmów ze
zwalnianymi pracownikami. Mechanizmy obronne osobowości a
radzenie sobie ze stresem. Model stresu organizacyjnego. Źródła
stresu organizacyjnego.
Celem przedmiotu jest uświadomienie znaczenia outplacementu
zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy oraz nabycie
umiejętności projektowania skutecznych programów w zakresie
outplacementu.
Treści
programowe
W wyniku zdobytej wiedzy słuchacz powinien:

Rozumieć znaczenie i specyfikę programów outplacement

Znać rodzaje outplacementu

Rozumieć trudności związane z wprowadzeniem programów
outplacementu w Polsce

Umieć konstruować programy outplacementu oraz
dokonywać pomiaru ich efektywności
Outplacement – istota zjawiska. Rodzaje outplacementu.
Trudności związane z prowadzeniem programów outplacementu w
Polsce. Przyczyny decyzji firm związane z zastosowaniem
outplacementu. Zasady konstruowania programów outplacement.
Sposoby pomiaru efektywności outplacementu.
Download