KARTA PRZEDMIOTU (SYLLABUS)

advertisement
KARTA PRZEDMIOTU (SYLLABUS)
w języku polskim
Kod przedmiotu
Nazwa
przedmiotu
Techniki negocjacji oraz systemy komunikacji personalnej
w języku angielskim
Negotiation techniques and personal communication systems
Rok
akadem
icki
Wersja
przedmiotu
Wydział
Kierunek
Specjalność
Specjalizacja/kier.
dyplomowania
Poziom
kształcenia
(studiów)
Forma
prowadzenia
studiów
Przynależność do
grupy
przedmiotów
Poziom
przedmiotu
Formy zajęć
dydaktycznych,
wymiar , punkty
ECTS *
Kryterium doboru
słuchaczy
Język wykładowy
Forma nauczania
2013/2014
Wydział Transportu i Elektrotechniki
wszystkie
wszystkie
wszystkie
Studia I stopnia
Profil
kształcenia
(studiów)
Studia stacjonarne w Uczelni
Ogólnoakademicki
Semestr/semestry
letni
Ogólnouczelniany
Podstawowy
Status przedmiotu
Wykład
Ćwiczenia
…..
Do wyboru
15 h
1 ECTS *
h
…. ECTS
[h]
…. ECTS
Brak wymagań wstępnych
polski
Tradycyjna-zajęcia zorganizowane w Uczelni.
Wykład z elementami prezentacji multimedialnych, wykład problemowy; dyskusja
Jednostka
prowadząca
przedmiot
Zakład Logistyki i Marketingu
Koordynator
przedmiotu
dr Bożena Grad
Osoby prowadzące
przedmiot
dr hab. Stanisława Zamkowska, prof. nadzw. UTH/ dr Bożena Grad
Limit liczby
studentów
Min. 50 osób
Adres strona
internetowa
www.wtie.pr.pl
Adres e-mail i
telefon
koordynatora
1 ECTS *
[email protected]
*ewentualny podział punktów ECTS w przypadku zajęć prowadzonych przez więcej niż 1 sem.
EFEKTY KSZTAŁCENIA I SPOSÓB PROWADZENIA ZAJĘĆ
KOD
3406
Cel przedmiotu: jest zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami negocjacji, stylami i technikami
negocjacji, sposobami komunikowania się oraz możliwościami wykorzystania ich w biznesie.
Opis efektów kształcenia dla przedmiotu
numer
efektu
kształcenia
1.
2.
3.
4.
Forma
realizacji
zajęć
dydaktyczn
ych
Student, który zaliczył przedmiot
(W) wie/(U) umie/(K) potrafi:
SYMBOL
EKK
SYMBOL
EKO
(W)Definiuje podstawowe pojęcia z zakresu
negocjacji
(W)Posiada wiedzę w zakresie styli i technik
negocjacji w biznesie
K_W06
T1A_W002
Wykład
T1A_W08
InżA_W04
InżA_W05
T1A_W03
T1A_W09
T1A_W11
InżA_W03
InżA_W05
T1A_U06
Wykład
K_W13
(W)Posiada wiedzę ze sposobów
komunikowania się
K_W14
(U)Formułuje przejrzyste wypowiedzi ustne
i pisemne, wyjaśnia swoje stanowisko,
rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.
(U)Rozumie procesy zachodzące podczas
negocjacji biznesowych
K_U06
K_U24
5.
(U)Identyfikuje i dokonuje oceny komunikacji
personalnej
K_U25
6.
7.
(K)Dzieli się wiedzą z zakresu komunikacji
i negocjacji
K_K04
8.
(K)Rozumie potrzebę uczenia się
i podnoszenia kwalifikacji
K_K05
T1A_U13
InżA_U01
InżA_U02
InżA_U03
InżA_U04
InżA_U06
InżA_U07
InżA_U08
T1A_U10
InżA_U01
InżA_U02
InżA_U03
InżA_U04
InżA_U06
InżA_U07
InżA_U08
T1A_K07
InżA_K01
InżA_K02
T1A_K01
InżA_K01
InżA_K02
Metody
weryfikacji
efektów
kształcenia
(forma
zaliczeń)
Wykład
Wykład
Wykład
Wykład
Wykład
Wykład
Macierz efektów kształcenia dla przedmiotu w odniesieniu do form realizacji zajęć
inne ...
Zajęcia
praktyczne
Pracownia
artystyczna
Konwersatorium
Ćw. projektowe
(W) wie/(U) umie/(K) potrafi:
Ćw.
laboratoryjne
Student, który zaliczył
przedmiot
Wykład
numer
efektu
kształce
nia
Ćw.
audytoryjne
Forma realizacji zajęć dydaktycznych
(W)Definiuje podstawowe
pojęcia z zakresu negocjacji
1.
2.
x
(W)Posiada wiedzę w zakresie
styli i technik negocjacji w
biznesie
x
(W)Posiada wiedzę ze
sposobów komunikowania się
3.
4.
5.
x
(U)Formułuje przejrzyste
wypowiedzi ustne i pisemne,
wyjaśnia swoje stanowisko,
rozważając wady i zalety
różnych rozwiązań.
(U)Rozumie procesy
zachodzące podczas negocjacji
biznesowych
x
x
(U)Identyfikuje i dokonuje
oceny komunikacji personalnej
6.
7.
x
(K)Dzieli się wiedzą z
zakresu komunikacji i
negocjacji
x
(K)Rozumie potrzebę uczenia
się i podnoszenia kwalifikacji
8.
x
Treści kształcenia dla każdej formy zajęć dydaktycznych
Wyk ład :
1.
Istota negocjacji – pojecie i rodzaje negocjacji, cechy negocjacji, warunki do podjęcia negocjacji, sytuacje
konfliktowe.
2h
2.
Proces negocjacji – przygotowanie, otwarcie rozmów, przetarg, impas, zamknięcie rozmów.
1h
3.
Style negocjacji – kryteria podziału, podstawowe style, nastawienie do negocjacji.
1h
4.
Taktyki i techniki w negocjacjach w spedycji– podstawowe techniki negocjacyjne, taktyki presji pozycyjnej,
BATNA, działania integrujące.
2h
5.
Negocjacje z zagranicznym parterem – kulturowe uwarunkowania procesu negocjacji i sposobu reagowania,
wpływ stylu zarządzania na styl negocjacji.
1h
6.
Komunikowanie się w negocjacjach – proces komunikacji i komunikowania się, komunikacja werbalna i
pozawerbalna, bariery komunikacyjne.
2h
7.
Efektywne porozumiewanie się -Charakterystyka zachowań komunikacyjnych, mowa ciała w rozmowie
kwalifikacyjnej
2h
8.
Poziomy komunikacji: aktywne słuchanie, asertywne zachowanie, wyrażanie własnych opinii i przekonań
1h
9.
Techniki wzbudzania sympatii: parafrazowanie, odzwierciedlenie, prowadzenie
2h
10.
Efektywne prowadzenie rozmów z pracodawcą
1h
Razem
15h
Sposób obliczania oceny końcowej
Na ocenę z wykładu składa się ocena z egzaminu pisemnego sprawdzającego efekty kształcenia w zakresie wiedzy
(W1-W4), umiejętności (U1-U4) i kompetencji społecznych (S1). Ocena w skali 2 do 5.
Literatura podstawowa i uzupełniająca; pomoce naukowe
E. M. Cenker: Negocjacje. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu,
Poznań 2002.
2. Baney Joan: Komunikacja interpersonalna .Przewodnik, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009.
3. R.A. Rządca: Negocjacje w interesach. PWE, Warszawa 2003.
4. M. A. Bercoff: Negocjacje. PWE, Warszawa 2007.
5. H. Brdulak, J. Brdulak: Negocjacje handlowe. PWE, Warszawa 2000.
6. W. Sikorski: Niewerbalna komunikacja interpersonalna. Doskonalenie przez trening, Difin, Warszawa
2011.
7. T. Trzaskalik: E-Negocjacje. Modelowanie, analiza i wspomaganie. Wydawnictwo AE w Katowicach,
Katowice 2006.
8. Mistrzowskie negocjacje. Jak nawiązać trwałe relacje z partnerami biznesowymi. Wydawnictwo EMKA,
Warszawa 2006.
9. E. N. Detroy: Dopiąć swego w negocjacjach cenowych. Akademia Sukcesu, 2004.
1.
Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS
Udział w zajęciach, aktywność
Obciążenie studenta [h]
Udział w wykładach
15h
Samodzielne studiowanie tematyki wykładów
5h
Udział w ćwiczeniach/ w laboratoriach*
h
Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń/
laboratoriów*
Udział w konsultacjach*
h
Przygotowanie do zaliczenia i udział w zaliczeniu
1h
2+2 h
Sumaryczne obciążenie pracą studenta
Punkty ECTS za przedmiot
Informacje dodatkowe
Terminy odbywania
zajęć
Miejsce odbywania zajęć
Uwagi
25h
1ECTS
Download