Negocjacje stanowią proces w zasadzie

advertisement
Negocjacje
indywidualne a negocjacje grupowe
"Negocjacje stanowią proces w zasadzie dwustronnego (czasem trójstronnego)
komunikowania się stron, których interesy są przynajmniej częściowo
rozbieżne, w celu osiągnięcia porozumienia."
Rola negocjacji we współczesnym świecie
W ostatnich latach w naszym kraju wzrosło znacznie zainteresowanie
negocjacjami. Wielką popularność zdobyły nowe obszary badań i działań
praktycznych, w których kładzie się nacisk na zdobywanie wiedzy o tym, jak
skutecznie zawierać porozumienie w różnorakich konfliktach personalnych,
społecznych oraz jak doprowadzać do zawierania satysfakcjonujących transakcji
handlowych, kontaktów miedzy podmiotami gospodarczymi.
Negocjujemy na rozmaitych poziomach życia społecznego począwszy
od stosunków interpersonalnych, kierowania zespołami ludzkimi, poprzez wszelkie
kontakty międzyorganizacyjne (kooperacja, handel, stosunki miedzy małymi i wielkimi
grupami społecznymi), aż po poziom negocjacji międzynarodowych (stosunków
dyplomatycznych, kontaktów między państwami).
Negocjacje są pewną metodą rozwiązywania konfliktów i sporów,
które są nieustannie obecne w naszym życiu. Każda jednostka, pełniąc liczne role
społeczne, jest uwikłana w stosunki z innymi ludźmi. Rodzina, pracownicy,
przedsiębiorstwa, koalicje, całe społeczeństwa i państwa muszą ze sobą współistnieć,
by realizować swoje cele, oczekiwania, dążenia. Takie współistnienie wiąże się jednak
nierozerwalnie z konfliktem, kiedy jednostka czy dana grupa społeczna staje wobec
sytuacji, w której realizacja interesów obu stron wydaje się niemożliwa.
Termin „negocjacje” ma swój łaciński źródłosłów i pochodzi od słowa
negotium co oznacza interes. Obecnie powszechnie przyjęte jest definiowanie
negocjacji jako „procesu komunikowania się stron, gdy oczekują one, że porozumienie
może zapewnić większe korzyści, niż działanie bez porozumienia (na własną rękę czy
wbrew sobie nawzajem)”.
Negocjacje są próbą pogodzenia sprzecznych interesów, potrzeb, idei. Są nastawione
na współpracę i wszelkie reguły postępowania negocjacyjnego zakładają odrzucenie
destrukcyjnej walki na rzecz poszukiwania wspólnego obszaru interesów mogącego
być podstawą do trwałego nawiązania kontaktów.
Trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że negocjacje nie są ani walką, w
której trzeba odnieść zwycięstwo, ani towarzyskim spotkaniem, podczas którego
można wymienić poglądy. To bardzo trudny, skomplikowany proces podejmowania
decyzji, w którym partnerzy muszą starać się doprowadzić do tego, aby strony
podjęły wspólnie decyzję umożliwiającą realizację przynajmniej części interesów.
Negocjacje są pewną alternatywą w rozwiązywaniu konfliktów dla
wyniszczającej wszystkich walki, są pewną odpowiedzią na pytanie, w jaki sposób
ludzie mogą skutecznie przezwyciężać dzielące ich różnice.
Negocjacje - wielostronny proces porozumiewania się w sytuacji
konfliktu interesów czy rozbieżności poglądów zaangażowanych w negocjacje stron.
Trudny, złożony i skomplikowany proces podejmowania wspólnej decyzji, w którym
każda ze stron stara się doprowadzić do umożliwienia sobie realizacji własnych interesów,
którego jednak nadrzędnym celem jest osiągnięcie porozumienia.
W negocjacjach biorą udział strony zawsze w jakiś sposób od siebie
zależne i dlatego nie mogą działać samodzielnie i podejmować decyzji bez konsultacji
z zainteresowanymi partnerami. Często negocjacje są niezbędnym elementem procedury
prowadzącej do podpisania transakcji gospodarczej, jak również wypracowania
określonych stosunków pomiędzy partnerami gospodarczymi. Istnieją różnorodne
techniki negocjacji określające sposób i taktykę prowadzenia rozmów, dochodzenia do
porozumienia oraz podejmowania decyzji w interesującej strony sprawie.
W biznesie słowo "negocjacje" pojawia się tak samo często jak cena,
koszt, zakup. Negocjować można prawie wszystko a jedynym warunkiem jest
odpowiednie przygotowanie, czyli wiedza i umiejętności praktyczne w tym zakresie.
Wydawać by się mogło, że nie ma nic prostszego niż namówienie drugiej strony do
spełnienia naszych oczekiwań, ale praktyka pokazuje że prawdziwych negocjatorów jest
niewielu, natomiast wielu jest tych, którzy nad rzetelne przygotowanie przedkładają
machanie szablami.
Negocjacje - to także sztuka podejmowania ryzyka, gdyż bez ryzyka
negocjacje stają się zwykłym targowaniem się. Tymczasem - jak twierdzą psychologowie
- większość ludzi boi się ryzyka. Ludzie analizując sytuację zastanawiają się "ile trzeba
będzie stracić, a nie ile uda się zyskać". I tak myślących ludzi nie należałoby angażować
do negocjacji, gdyż może okazać się, że wybiorą unikanie, zachowania uległe i wykażą
brak zaufania, co na pewno nie przyniesie sukcesu w rozmowach.
Najczęstszą
formą
uzgadniania
stanowisk
w
rozmowach
o
charakterze rodzinnym lub towarzyskim są negocjacje indywidualne.
Także w handlu negocjacje prowadzą pojedyncze
instytucje gospodarcze , zwłaszcza w transakcjach
skomplikowanych.
Jednak w przypadku negocjacji bardziej złożonych
są przez zespoły osób. Niektóre typy negocjacji
spotkania.
osoby reprezentujące odrębne
o mniejszej wartości i mniej
rozmowy z reguły prowadzone
wręcz wymagają takiej formy
Każda sytuacja negocjacyjna jest inna , dlatego za każdym razem
należy rozpatrzyć warunki wewnętrzne i zewnętrzne mające wpływ na negocjacje.
Należy także odpowiednio dobrać formę negocjowania , zastanowić się , czy
rozmowy mają być prowadzone za pośrednictwem indywidualnego negocjatora , czy
też przez powołany zespół negocjacyjny.
W trakcie wyboru formy negocjacji należy brać pod uwagę różnorodne czynniki ,
takie jak przedmiot negocjacji , czas , jakim dysponują negocjatorzy a także zasoby
finansowe.
Przez indywidualnego negocjatora mogą być prowadzone proste
negocjacje , w których wartość transakcji nie jest wysoka a także w sytuacji ,
kiedy istotne jest szybkie uzyskanie porozumienia.
Gdy
rozmowy
dotyczą
problemu
bardziej
złożonego , warto
skompletować zespół negocjacyjny , w którym znajdą się osoby z różnym
doświadczeniem i o różnym zakresie kompetencji.
Decyzja , czy wydelegować pojedynczego negocjatora , czy cały zespół zależy od
tego , jakie umiejętności będą potrzebne w negocjacjach oraz jakie trzeba będzie
podjąć działanie.
Każde z tych rozwiązań ma swoje wady i zalety , które należy rozpatrywać w
odniesieniu do konkretnej sytuacji negocjacyjnej.
Podział negocjacji ze względu na podmioty rozmów
rodzaje negocjacji
indywidualne
grupowe
Negocjacje indywidualne
Zalety
Wady
1. Strona przeciwna nie może zadać pytań 1. Negocjator , który sam rozmawia z
słabszym członkom zespołu a zatem nie
oponentem
nie
może
liczyć
na
może doprowadzić do nieporozumień w
pomoc członków zespołu .
zespole i osłabienia pozycji .
2. Cała odpowiedzialność spoczywa na 2. Możliwość
podważenia
trafności
jednej osobie , negocjator
ma
decyzji negocjatora , pojawienie się
świadomość pełnej odpowiedzialności
zarzutów dotyczących nierzetelności ,
za przebieg i wynik rozmów , z czego
braku wiedzy , stronniczości .
wynika jego pełne zaangażowanie się
w sprawę .
3. Niemożliwe
jest
doprowadzenie
do 3. Osoba
reprezentująca
stronę
różnic pomiędzy członkami jednego
zespołu
.
Brak
konieczności
uzgadniania
stanowiska
z
resztą
zespołu
negocjacyjnego
eliminuje
groźbę
powstania
nieporozumień ,
które wynikają z innej oceny sytuacji
przez każdego z członków zespołu.
negocjacyjną musi posiadać bardzo
wysokie kwalifikacje , znać doskonale
przedmiot negocjacji i odznaczać się
wysoką odpornością psychiczną .
4. Możliwość
szybszego
osiągnięcia
porozumienia , gdyż jeden negocjator
nie musi uzgadniać stanowiska z
resztą
zespołu , może
szybciej
reagować na posunięcia oponenta za
pomocą
nowych
technik
lub
proponowanych ustępstw.
Negocjacje grupowe
Zalety
wady
1. Mogą wziąć udział ludzie o różnym
1. Oponent może doprowadzić do braku
przygotowaniu
merytorycznym,
zgody pomiędzy członkami drugiego
którzy uściślą fakty.
zespołu, pozwalając wypowiedzieć się
każdemu
z
członków
zespołu
przeciwnego lub pytając o zdanie
przypadkowo do niego dołączonego
członka grupy.
2. W grupie można sumować opinie
2. Konieczność wypracowania takiego
kilku członków .
sposobu porozumiewania się , który
pozwoli wymieniać uwagi w trakcie
rozmów
bez
konieczności
ogłaszania przerw
3. Umożliwiają ocenianie przebiegu
3. Ryzyko
przenoszenia
negocjacji oraz planowanie jej
odpowiedzialności
za
całość
dalszego przebiegu
rozmów na innych członków grupy
, co może
skutkować
mniejszą
determinacją w dążeniu do celu i
zmniejszeniu
się
efektywności
działań negocjatorów.
4. Większy
zespół
pozwala
4. Przedłużanie procesu negocjacji ;
występować przed oponentami z
negocjacje
prowadzone
przez
tzw. szerokim sprzeciwem.
zespół
wymagają
uwzględnienia
stanowisk
,
dokonywania
podsumowań , analiz.
5. mniejsze
obciążenie
psychiczne
negocjatorów
6. obiektywna ocena sytuacji
7. możliwość dokonania porównań
8. kwestie
złożone , wymagające
odmiennego
doświadczenia
i
wiedzy mogą zostać omówione
bez
zwłoki , jeśli
w zespole
znajdują
się
specjaliści , np.
technolodzy , inżynierowie czy
prawnicy.
Każdy członek zespołu negocjacyjnego
pełnić rolę podczas negocjacji.
musi
wiedzieć
jaką
ma
Zespół negocjacyjny powinien być złożony z osób posiadających
odpowiednie predyspozycje. Przy wyborze członków zespołu należy uwzględnić ich :
-
cechy osobowe
doświadczenie i bezstronność
zdolności organizacyjne
światopogląd
Powodzenie rozmów zależy od tego , w jakim stopniu negocjatorzy
odpowiadają wszystkim tym wymaganiom.
Każda z osób powinna posiadać odpowiednią wiedzę i umiejętność precyzyjnego i
kreacyjnego myślenia. W warunkach stresujących ważne są silna osobowość i
predyspozycje komunikacyjne.
Dobór negocjatorów jest sprawą największej wagi- w bardziej
skomplikowanych rozmowach jedna osoba to za mało, by objąć wszystkie obszary,
dlatego często negocjacje prowadzi się w zespołach negocjacyjnych.
Aby zespół spełnił swoją rolę niezbędny jest właściwy dobór ludzi. Najlepszym
rozwiązaniem jest stworzenie zespołu z jasno podzielonymi rolami: lidera, protokolanta,
słuchacza i krytyka. Każda rola ma swoją funkcję, dzięki której negocjacje mogą
przebiegać sprawnie i szybko. Nie warto do zespołu negocjacyjnego zapraszać ludzi,
którzy nie mają zaufania do siebie nawzajem i lubią pracować indywidualnie. Badania
wykazują, że zespół składający się z "gwiazd" znacznie gorzej negocjuje niż zespół
złożony z ludzi o mniejszych indywidualnie zdolnościach, ale umiejących
podporządkować się ogólnemu interesowi.
W zespole negocjacyjnym można wyróżnić kilka podstawowych funkcji :
Zespół
negocjacyjny
przewodniczący
główny negocjator , posiada pełnomocnictwa , podejmuje
ostateczne decyzje
rzecznik
podsumowuje
przebieg
negocjacji
podczas
rozmów
wieloetapowych , niekiedy informuje opinię publiczną
obserwator
ocenia , czy
przebieg
rozmów
odpowiada
strategii , proponuje grupie zmiany postępowania
przyjętej
protokolant
spisuje przebieg rozmów , który pod koniec
winien być zaakceptowany przez obie strony
negocjacji
pozostali
inni członkowie zespołu mogą przyjmować różne funkcje
w zależności od przyjętej strategii , pełnią funkcje
doradcze
Zakres przedmiotowy negocjacji zbiorowych
Wymiary negocjacji zbiorowych:
 merytoryczny - jest związany z rozwiązaniem konkretnego problemu (np.
wzrost płac)

proceduralno-prawny - kształtuje zasady prawne i organizacyjne udziału
stron w negocjacjach (zasady te pozwalają na zachowanie równowagi
stron)

komunikacyjny - zwiazany ze sposobami zachowań oraz stosowanymi
technikami ułatwiajacymi osiągnięcie celu a zarazem zachowanie dobrych
stosunków

polityczny - NZ często wzmacniają lub osłabiają konkretne rządy, również
często względy polityczne uniemozliwiają osiągnięcie porozumienia.
Skuteczna realizacja funkcji NZ wymaga zachowania równowagi między wymiarem:
merytorycznym, proceduralno-prawnym oraz komunikacyjnym.
Negocjacje - to proces stresujący, pełen napięć i nerwowości; proces pełen
niespodzianek czy nagłych zwrotów; proces, którego do końca nie da się przewidzieć,
mimo wcześniejszego przygotowania się do rozmów, mimo scenariusza negocjacyjnego i
opanowania technik. Wbrew tym uwagom profesjonaliści uważają, że wcale nie trudno
jest zostać dobrym negocjatorem.
Opracowano na podstawie :
1. E.M. Cenker, Negocjacje, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i
Zarządzania, wydanie I, Poznań 2002
2. Fisher K., Ury W., Dochodząc do tak. Negocjowanie bez poddawania się. PWE
Warszawa 1997.
Download