Załącznik nr 1 - Zakres programowy szkolenia

advertisement
Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego
(znak BDG.WZZL.312.4.2014.AK)
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Organizacja
i przeprowadzenie szkolenia zamkniętego Prowadzenie wywiadów wyjściowych (exit
interviews) oraz rozmów derekrutacyjnych.
PROGRAM SZKOLENIA
PROWADZENIE WYWIADÓW WYJŚCIOWYCH (EXIT INTERVIEWS) ORAZ
ROZMÓW DEREKRUTACYJNYCH
Moduł I
WPROWADZENIE
1. Proces derekrutacji:
 derekrutacja – definicja
 przyczyny inicjowania procedur derekrutacyjnych
 skutki działań derekrutacyjnych
 rodzaje działań derekrutacyjnych
 etapy procesu derekrutacji
 ryzyko działań derekrutacyjnych
 ocena efektywności procesu derekrutacji
Moduł II
ASPEKTY PRAWNE ZWIĄZANE Z USTANIEM ZATRUDNIENIA
1. Powody zwolnień w firmie:
 niezadowalająca jakość pracy i inne przyczyny leżące po stronie pracownika
 zwolnienia dyscyplinarne
 zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników
2. Zakończenie stosunku pracy:
 kiedy ustaje stosunek pracy?
 sposoby rozwiązania umowy o pracę i wybór najodpowiedniejszego
 jak właściwie uzasadnić decyzję o zwolnieniu pracownika i poprawnie sformułować
dokumenty rozwiązujące umowę?
 kogo nie możemy zwolnić? - ochrona prawna
 współpraca ze związkami zawodowymi
 skuteczność i formalna poprawność procesu
1
Moduł III
PRZYGOTOWANIE I PRZEBIEG PROCESU DEREKRUTACJI
1. Podejmowanie decyzji o zwolnieniu:
 system wyznaczania celów i monitorowania wyników
 rozmowa dyscyplinująca i wyznaczanie planu naprawczego
 czy jest alternatywa dla zwolnienia pracownika?
2. Przygotowanie zwolnienia:
 rola komórki ds. kadr w procesie derekrutacji
 zaplanowanie podziału obowiązków pomiędzy innych
 zapewnienie odpowiedniego sposobu przekazania przez odchodzącego pracownika
prowadzonych spraw i dokumentów
 zabezpieczenie, zlecenie zabezpieczenia danych elektronicznych, sprzętu
 przygotowanie się do przeprowadzenia rozmowy derekrutacyjnej
3. Rozmowa zwalniająca:
 optymalny czas i miejsce rozmowy
 etapy rozmowy zwalniającej i jej uczestnicy
 atmosfera spotkania i sposób prowadzenia rozmowy
 scenariusz spotkania - co mówić, a czego nie wolno powiedzieć zwalnianemu
pracownikowi
 elementy werbalne i niewerbalne podnoszące skuteczność komunikacji
 reakcje zwalnianych pracowników
 emocje pracownika – jak sobie z nimi radzić?
 jak zadbać o samego siebie podczas rozmowy?
Moduł IV
DEREKRUTACJA. CO DALEJ?
4. Komunikacja i praca z zespołem:
 zarządzanie zespołem w sytuacji zmiany
 przekazanie informacji innym pracownikom zespołu
 skutki niedoborów informacyjnych
 odbudowa zaangażowania i zaufania pracowników
5. Pomoc dla pracowników zwolnionych:
 rodzaje pomocy dla zwalnianych pracowników
 outplacement
2
Download