przyroda-6-lektorklett

advertisement
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZYRODY DLA KLAS 6a, 6b, 6d, 6f, 6i (PODRĘCZNIK WYD. LektorKlett)
ROK SZKOLNY 2016/2017
DOPUSZCZAJACY
Jak widzimy i słyszymy?
1. wskazuje rodzaje źródeł
dźwięku i światła,
2. podaje przykłady
stosowania elementów
odblaskowych dla
bezpieczeństwa
3. wykonuje doświadczenie,
obserwację na podstawie
podanej instrukcji,
DOSTATECZNY
1.
2.
3.
4.
5.
rozpoznaje na rysunkach
zjawiska świetlne
bada zjawisko odbicia światła: od
zwierciadeł, powierzchni
rozpraszających, elementów
odblaskowych,
bada rozchodzenie się dźwięków
w powietrzu i ciałach stałych
dokonuje obserwacji
doświadczenia,
opisuje skutki doświadczenia i
obserwacji,
DOBRY
1.
2.
3.
charakteryzuje podstawowe
zjawiska świetlne,
bada doświadczalnie
zależność powstającego
dźwięku od np. naprężenia i
długości struny;
dokumentuje prowadzoną
obserwację lub
doświadczenie w różnej
formie (pisemnej,
fotograficznej, rysunkowej),
1.
2.
3.
4.
Jakie jest miejsce Ziemi we wszechświecie?
1. opisuje kształt Ziemi z
1. porządkuje nazwy planet według
wykorzystaniem jej modelu
odległości od Słońca,
– globusa,
2. wymienia jednostki masy i
2. wymienia nazwy planet
ciężaru,
Układu Słonecznego,
1. podaje następstwa ruchu
3. prezentuje za pomocą
obiegowego i obrotowego Ziemi,
modelu ruch obiegowy i
2. określa położenie kontynentów i
obrotowy Ziemi,
oceanów względem równika i
4. rozpoznaje na ilustracjach
południka zerowego;
podstawowe ciała
3.
niebieskie,
5. wskazuje na globusie i
mapie: bieguny, równik,
południk zerowy i 180°,
1.
2.
3.
4.
wyjaśnia założenia teorii
heliocentrycznej Mikołaja
Kopernika,
odnajduje zależność między
ruchem obrotowym Ziemi a
zmianą dnia i nocy,
charakteryzuje ciała
niebieskie,
określa punkty o jednakowej
długości lub szerokości
geograficznej na mapie
CELUJĄCY
BARDZO DOBRY
1.
2.
3.
4.
5.
wyjaśnia pojęcia
częstotliwości i długości
fali,
porównuje prędkości
rozchodzenia się dźwięku
i światła na podstawie
obserwacji zjawisk
przyrodniczych,
doświadczeń lub pokazów,
bada doświadczalnie
prostoliniowe
rozchodzenie się światła i
jego konsekwencje, np.
camera obscura, cień,
wyciąga wnioski z
przeprowadzonej
obserwacji, doświadczenia
1.
wykazuje zależność
między ruchem
obiegowym Ziemi a
zmianami pór roku,
wyjaśnia pojęcia masa i
ciężar,
opisuje wybrane planety,
opisuje badania kosmosu
podaje wymiary Ziemi,
1.
2.
3.
wskazuje przyrządy, w
których działaniu
wykorzystano zjawisko
odbicia
i załamania światła
porównuje wnioski z
różnych doświadczeń i
obserwacji,
samodzielnie planuje i
przygotowuje
obserwację,
doświadczenie
wyjaśnia, czym
spowodowany jest stan
nieważkości
półkule, kierunki główne
Lądy i oceany
1. wskazuje na schemacie
formy dna oceanów,
3.
4.
rozpoznaje na ilustracjach
wybrane organizmy oceanu,
wyjaśnia pojęcia fala, przypływ i
odpływ, prąd morski,
1.
2.
3.
Jakie krajobrazy spotyka odkrywca świata?
1. rozpoznaje na mapie
1. posługuje się legendą na planie i
hipsometrycznej niziny,
mapie, odczytuje informacje z
wyżyny i góry,
mapy,
1. wymienia główne i
2. lokalizuje na mapie krajobrazy
pośrednie kierunki świata
Europy (śródziemnomorski,
na widnokręgu,
alpejski) oraz krajobrazy
2. rozpoznaje na ilustracji
strefowe: lasu równikowego
wybrane krajobrazy
wilgotnego, pustyni gorącej,
Europy
pustyni lodowej, sawanny, stepu,
(śródziemnomorski,
tajgi, tundry,
alpejski),
3. charakteryzuje warunki
3. charakteryzuje warunki
klimatyczne w następujących
klimatyczne w
krajobrazach strefowych:
następujących
sawanny, stepu, tajgi, tundry
krajobrazach strefowych:
oraz krajobrazu
lasu równikowego
śródziemnomorskiego i
wilgotnego, pustyni
alpejskiego,
gorącej, pustyni lodowej,
4. charakteryzuje przystosowania
4. rozpoznaje na ilustracji
wybranych organizmów do życia
wybrane krajobrazy
w różnych strefach
strefowe
krajobrazowych,
5. dostrzega zależność między
wysokością Słońca, długością
dnia a temperaturą powietrza w
ciągu roku
1.
2.
3.
4.
charakteryzuje wybrane
organizmy oceanu, opisując
ich przystosowania w
budowie zewnętrznej do
życia na różnej głębokości;
opisuje pochodzenie form
ukształtowania dna
oceanów,
omawia przyczyny i skutki
ruchu wody morskiej
1.
podaje skróty
międzynarodowe głównych
i pośrednich kierunków
opisuje krajobrazy
wybranych obszarów
Europy (śródziemnomorski,
alpejski),
opisuje krajobrazy świata, w
szczególności: lasu
równikowego wilgotnego,
sawanny, pustyni gorącej,
stepu, tajgi, tundry, pustyni
lodowej,
charakteryzuje gospodarkę
człowieka na poznanych
obszarach,
1.
2.
3.
2.
3.
4.
opisuje przebieg
największych wypraw
odkrywczych, w
szczególności Krzysztofa
Kolumba i Ferdynanda
Magellana,
wyjaśnia pojęcie morza i
charakteryzuje jego typy,
podaje kolejność
pojawiania się na Ziemi
organizmówa. żywych,
1.
określa wzajemne
położenie obiektów na
mapie,
podaje przykłady
współzależności między
składnikami krajobrazu,
zwłaszcza między
klimatem (temperatura
powietrza, opady
atmosferyczne) a
rozmieszczeniem roślin i
zwierząt,
omawia charakterystyczne
zjawiska i elementy
krajobrazu typowe dla
danego krajobrazu,
rozpoznaje strefę
krajobrazową na podstawie
wykresów klimatycznych,
1.
2.
3.
2.
wyznacza współrzędne
geograficzne na mapie
lub globusie,
wyjaśnia znaczenie
pojęcia tsunami,
podaje najważniejsze
wydarzenia e historii
geologicznej Ziemi,
omawia sposób
tworzenia się zorzy
polarnej,
omawia dokonania
polskich naukowców w
badaniu strefy pustyń
lodowych,
Jak rozwija się życie w środowisku lądowym?
1. wymienia przykłady
1. wymienia elementy budowy
organizmów bezkręgowych
zewnętrznej wybranych
i kręgowych,
organizmów bezkręgowych i
2. wskazuje na rysunku
kręgowych,
elementy budowy
2. wymienia przykłady kręgowców
zewnętrznej organizmów
objętych ochroną,
bezkręgowych i
kręgowych,
3. opisuje znaczenie
wybranych organizmów w
przyrodzie i życiu
człowieka,
Człowiek a środowisko
1. przedstawia działania
1. proponuje działania globalne
człowieka, które stanowią
sprzyjające środowisku
zagrożenie dla środowiska
przyrodniczemu,
przyrodniczego
2. wymienia przykłady
działań, które służą
ochronie przyrody
1.
1.
opisuje przystosowania
budowy zewnętrznej i
czynności życiowych
organizmów lądowych do
środowiska życia, na
podanych przykładach,
1.
wyjaśnia postawanie działań
szkodliwych dla środowiska
( np. dziura ozonowa, efekt
cieplarniany itp. );
1.
charakteryzuje i porównuje
sposoby rozmnażania
organizmów
bezkręgowych;
1.
2.
zna międzynarodowe
organizacje zajmujące się
ochroną środowiska oraz
podejmowane przez nich
działania
1.
wyjaśnia znaczenie
pojęć: owady
społeczne, walka
biologiczna,
wyjaśnia znaczenie
pojęcia pasożytnictwo
lęgowe oraz wymienia
przykładów pasożytów
lęgowych
planuje i przeprowadza
proste doświadczenia
wykazujące
zanieczyszczenia
najbliższego otoczenia.
Download