Wietrzenie chemiczne * to d*ugotrwa*e oddzia*ywanie czynników

advertisement
Wietrzenie chemiczne – to długotrwałe oddziaływanie czynników zewnętrznych, powodujące zmianę składu
chemicznego skał.
Krasowienie (procesy krasowe) – to rozpuszczanie skał przez wodę, rodzaj wietrzenia chemicznego. Ulegają
mu skały krasowiejące: wapienie, dolomity, gips, sól kamienna
FORMY KRASOWE:
Stalaktyty – to krasowy sopel powstały na skutek wytrącania węglanu wapnia z wody. Proces ten może trwać
nawet kilka milionów lat.
Stalagmit – to krasowy stożek powstały na dnie jaskini.
Stalagnat – wapienna forma w kształcie kolumny sięgająca od dna do stropu jaskini. Powstała z połączenia
stalaktytu i stalagmitu.
Draperie – wapienne formy naciekowe zwieszające się w jednej linii tworząc cienką zasłonę.
Ponor – miejsce, gdzie woda z rzek i strumieni wpływa pod powierzchnię ziemi.
Wywierzysko – miejsce, w którym wody krasowe wypływają na powierzchnię.
Perły jaskiniowe – okrągłe formy wapienne powstające na dnie podziemnych strumieni.
Komin krasowy – przewód, prowadzący z jaskini krasowej na powierzchnię lub w jej kierunku, spływa nim
woda opadowa.
Lejek krasowy – wklęsła forma o kształcie kolistym lub owalnym, powstała w miejscu, gdzie wody opadowe
wpływają do szczeliny skalnej.
Uwał - powstaje wskutek połączenia dwóch lub więcej lejków krasowych.
Polje - rozległa kotlina, o powierzchni do kilkuset km², powstała przez połączenie wielu uwałów i lejków
krasowych.
Żłobek i żebro krasowe - rodzaj podłużnej bruzdy o głębokości do 2 m, szerokości do kilkudziesięciu
centymetrów. Żłobki krasowe powstają na pochyłych powierzchniach skał krasowiejących w wyniku
rozpuszczającej działalności wód pochodzących z opadów lub topnienia śniegu, ułożone są zgodnie z
kierunkiem spływu wody. Występują zazwyczaj seryjnie - sąsiednie żłobki odgradza żebro krasowe.
Ostaniec krasowy (mogot, hum) - forma krasu powierzchniowego będąca kopiastym, stromościennym
pagórem, zbudowana ze skał wapiennych, które nie uległy rozpuszczeniu przez wodę. Wysokość mogotów
dochodzi do 25 m, szerokość od 10 do 200 m.
Download