Procesy krasowe

advertisement
Procesy krasowe – czyli jak powstały jaskinie
y
s
e
c
e
o
w
Pr raso
k
–czyli
jak powstały
jaskinie
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem
Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007–2013
y
s
e
c
e
o
Pr rasow
k
–czyli
jak powstały
jaskinie
Zakopane 2011
1
Polscy i słowaccy uczniowie poznają Tatry
– cykl imprez edukacyjnych
Procesy krasowe – czyli
jak powstały jaskinie
Opracowanie materiałów: Agata Guzik
Rysunki: Joanna Galica-Dorula
Mapy: Marcin Guzik
Autorzy fotografii: Maria Król, Andrzej Śliwiński
Projekt graficzny, skład i druk: Lettra-Graphic
Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej
publikacji ponosi Tatrzański Park Narodowy
i w żadnym razie nie może ona być utożsamiana
z oficjalnym stanowiskiem Unii Europejskiej ani
Euroregionu „Tatry”.
© Wszelkie prawa zastrzeżone
Żadna część tej publikacji nie może
być powielana ani rozpowszechniana
w jakikolwiek sposób bez pisemnej
zgody posiadacza praw autorskich.
Tatrzański Park Narodowy
Kuźnice 1, 34-500 Zakopane
tel. 18 20 23 200
e-mail: [email protected]
www.tpn.pl
Zakopane 2011
ISBN 978-83-61788-44-7
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem
Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007–2013
Temat:
Procesy krasowe
– czyli jak
powstały jaskinie
Cel ogólny
• Poznanie procesów krasowych.
Cele operacyjne
Uczeń:
• umie wymienić formy krasu podziemnego i powierzchniowego;
• potrafi przeprowadzić proste doświadczenie i wyciągnąć wnioski;
• wie, gdzie w Tatrach występują jaskinie i umie wymienić ważniejsze
z nich;
• potrafi znaleźć interesujące go informacje w słowniku.
Metody i techniki pracy
•
•
•
•
podająca
samodzielnego uczenia się
praktycznego działania
eksponująca
Formy pracy
• zbiorowa
• indywidualna
3
Procesy krasowe – czyli jak powstały jaskinie
Środki dydaktyczne
•
•
•
•
•
•
karty pracy uczniów
słowniki geograficzne
prezentacja multimedialna
skały węglanowe i granitowe
młoteczki, ocet
mapa geologiczna Tatr
• plansza edukacyjna
Przebieg zajęć
I faza wstępna
Wprowadzenie
1. Krzyżówka z tematem lekcji (procesy krasowe). Uczniowie
rozwiązują krzyżówkę z kart pracy (zadanie 1).
2. Wyjaśnienie hasła za pomocą słownika.
II faza realizacyjna
3. Nauczyciel objaśnia uczniom proces tworzenia się jaskiń.
4. Prezentacja skały węglanowej i granitowej. Próba porównania. Wpisanie do kart pracy zaobserwowanych różnic. Przeprowadzenie doświadczenia z użyciem octu i wody. Zapisanie
wyników doświadczenia (zadanie 2).
5. Nauczyciel, wykorzystując prezentację multimedialną oraz
plan­szę edukacyjną, przedstawia uczniom, gdzie w Tatrach
można spotkać jaskinie i formy krasowe. Uczniowie wykonują
zadania w karcie pracy polegające na zakolorowaniu (zakres­
kowaniu) obszaru występowania jaskiń w Tatrach (zadanie 3).
6. Nauczyciel opisuje inne formy krasu podziemnego i powierzchniowego.
4
Procesy krasowe – czyli jak powstały jaskinie
7. Z rozsypanek w karcie pracy uczniowie mają ułożyć właściwe
słowa określające formy krasowe (zadanie 5).
8. Objaśnienie i pokazanie na prezentacji form krasowych.
9. Uzupełnienie karty pracy. Podpisanie na szkicu odpowiednich form krasowych (zadanie 4, 6).
III faza podsumowująca
Prezentacja
10. Prezentacja multimedialna ze zdjęciami jaskiń tatrzańskich,
jak również znanych jaskiń Polski (Jaskinia Raj, Łokietka,
Smo­cza Jama).
Definicje
Zjawiska krasowe – zespół procesów przyrodniczych prowadzący do
powstania określonej morfologii powierzchniowej i podziemnej, w wyniku wzajemnego oddziaływania rozpuszczalnych skał i aktywnych
chemicznie roztworów wodnych.
Skały krasowiejące (krasowe) – skały ulegające procesom krasowienia, charakteryzujące się wysoką rozpuszczalnością w wodach naturalnych.
Skały semikrasowe – zawierają znaczny procent minerałów łatwo
rozpuszczalnych w wodach naturalnych (margle, piaskowce o spoiwie
węglanowym).
Skały krasogeniczne – skały będące efektem krasowienia: nacieki
kalcytowe, trawertyny, brekcje krasowe.
Jaskinia – powstała w sposób naturalny próżnia w skale dostępna dla
człowieka. Definicja ta wyklucza wszystkie obiekty powstałe w wyniku
działalności ludzkiej. Jaskiniami nie są więc sztolnie, studnie gospodarskie, podziemne lochy i kute piwnice, gdyż nie zostały stworzone
przez przyrodę.
5
Procesy krasowe – czyli jak powstały jaskinie
Najogólniejszy podział jaskiń rozróżnia jaskinie pierwotne i wtórne.
Jaskinie pierwotne to te, które powstały w jednym procesie razem ze
skałą, w której występują. Typowym przykładem takich jaskiń są jaskinie lawowe powstałe podczas krzepnięcia spływających jęzorów lawy.
Jaskinie wtórne powstały już po uformowaniu się skały. Zaliczymy tutaj
jaskinie np. tektoniczne, powstałe na skutek uderzeń fal morskich, i jaskinie krasowe. Jaskinie krasowe są najczęściej występującym typem
i mają największe rozmiary, dlatego są głównym obiektem zainteresowań grotołazów i speleologów.
Ogólny podział skał
SKAŁY MAGMOWE – jeden z trzech głównych typów skał budujących
skorupę ziemską, powstały na skutek krystalizacji z magmy; dzielą się
na: głębinowe – krzepnące głęboko pod powierzchnią ziemi (np. granity, dioryty, sjenity); żyłowe – krystalizujące w przestrzeniach pomiędzy innymi ciałami magmowymi (pegmatyty); wylewne – krystalizujące
z magmy wydobywającej się na powierzchnię ziemi lub na niewielkiej
głębokości (np. bazalty).
SKAŁY OSADOWE – skały powstałe na powierzchni skorupy ziemskiej
w wyniku nagromadzenia materiału pod wpływem wietrzenia, procesów
życiowych, sedymentacji i diagenezy; składają się z okruchów minerałów i skał pochodzących ze skał starszych, minerałów nowo powstałych,
ze szkieletów mineralnych i szczątków organizmów zwierzęcych i roślinnych oraz okruchów wulkanicznych; dzielą się na: okruchowe (np. piaskowce, zlepieńce), ilaste (np. iły, iłowce), pochodzenia chemicznego
(np. dolomity, gipsy, odmiany wapieni), organogeniczne (np. odmiany
wapieni, kreda, radiolaryty).
SKAŁY METAMORFICZNE – powstają ze skał magmowych i osadowych na skutek ich przeobrażenia pod wpływem wysokich temperatur
i ciśnień; ich rodzaj zależy od skały wyjściowej oraz zakresu temperatur
i ciśnień.
Granity to magmowe skały głębinowe, zbudowane ze skaleni alkalicznych i plagioklazów, kwarcu oraz podrzędnie łyszczyków (biotyt, musko-
6
Procesy krasowe – czyli jak powstały jaskinie
wit). Kryształy minerałów są w granitach dobrze
widoczne i możliwe do rozróżnienia. Barwa skały
zależy od układu, wielkości kryształów i przeważającego udziału budującego ją minerału. Obserwuje się granity różowo-szaro-białe, szaro-białe,
szaro-biało-czarne.
Wapienie to skały osadowe pochodzenia chemicznego lub organogenicznego, zbudowane
głównie z węglanu wapnia w postaci kalcytu i/lub
aragonitu. Barwa najczęściej jest jasnoszara, biała, jeśli nie zawierają domieszek substancji niewęglanowych. Charakterystycznym elementem rozpoznawczym wapieni jest ich silna reakcja z kwasem solnym. Skały wapienne składają się z masy
podstawowej, w której czasami tkwią różne składniki ziarniste (masa tworzy wtedy spoiwo). Masa
mikrytowa jest to materiał o bardzo drobnej frakcji
(makroskopowo to jednolita masa), natomiast
masa sparytowa ma postać drobnych kryształów
węglanu wapnia, do maksymalnie kilku milimetrów. Wapienie może tworzyć tylko sama masa
sparytowa lub mikrytowa lub mogą też występować składniki ziarniste w postaci fragmentów wapiennych szkieletów organizmów, ooidów, grudek,
intraklastów itp.
Wapienie łatwo ulegają procesowi wietrzenia
che­micznego, czego efektem są procesy kra­sowe:
CaCO3 + H2O + CO2 → Ca2+ + 2HCO−3
Procentowy udział kalcytu i dolomitu jest podstawą klasyfikacji skał węglanowych: wapienie
– zawartość dolomitu jest mniejsza niż 5%; dolomity – zawartość dolomitu przekracza 75%.
Źródło: Książkiewicz M., 1979, Geologia dynamiczna,
Wyd. Geologiczne, Warszawa.
7
Procesy krasowe – czyli jak powstały jaskinie
Charakterystyka zjawisk krasowych
Obszary zbudowane ze skał węglanowych (głównie wapieni i dolomitów) charakteryzują się specyficzną rzeźbą krasową (nazwa ta pochodzi
od krainy geograficznej Kras położonej na pograniczu Włoch i Słowenii).
Składają się na nią różne formy występujące na powierzchni, jak i pod
ziemią. Powstały one w wyniku złożonych procesów fizyko-chemicznych, w czasie których z reguły słabiej rozpuszczalne skały węglanowe
modelowane są przez wody wzbogacone w dwutlenek węgla pobierany
zazwyczaj z próchniczej warstwy gleby. Na obszarach krasowych dominują malownicze masywy lub skałki wapienne z wyciętymi w nich bramami i wąwozami.
Powierzchniowe formy krasowe powstają najczęściej na skutek rozpuszczenia skał przez wodę opadową. Na skutek rozpuszczenia skał
wapiennych na dużych powierzchniach powstają formy o przebiegu
zgodnym ze spadkiem danej powierzchni. Formy te znane są jako żłobki krasowe oraz żebra krasowe. Są to bruzdy o głębokości do 2 m,
szerokości do kilkudziesięciu centymetrów i długości do kilkunastu metrów. Żłobki krasowe powstają na pochyłych powierzchniach skał podlegających krasowieniu. Żebra krasowe są to wypukłe formy rozdzielająlej
polje
stalaktyt
jaskinia
stalagmit
8
Procesy krasowe – czyli jak powstały jaskinie
ce sąsiednie żłobki krasowe. Woda opadowa może także rozszerzać
pionowe szczeliny skalne, tworząc studnie krasowe. W wyniku rozpuszczania skał znajdujących się na powierzchni lub też na skutek zapadania
się podziemnych komór powstają charakterystyczne okrągłe zagłębienia terenu zwane lejami krasowymi. Średnica lejów krasowych może
wynosić kilkanaście metrów, a nawet więcej w niektórych przypadkach.
Na skutek połączenia ze sobą kilku lejów krasowych powstają zagłębienia zwane uwałami. Dalsze zapadanie i łączenie ze sobą sąsiadujących lejów i uwałów prowadzi do powstania dużych obniżeń zwanych
poljami. Polja mogą zajmować powierzchnię od 2 do 200 km2, a ich
głębokość wynosi średnio od 100 do 800 m. Formy te powstają, kiedy
zapadnie się grunt nad powstałymi poniżej jaskiniami.
Na podziemne formy krasowe składają się przede wszystkim jaskinie,
które tworzą się najczęściej wskutek rozszerzenia przez wody podziemne sieci szczelin w skałach. Im więcej szczelin występuje w masywie
skalnym, tym więcej jaskiń może tam powstać. W miarę powiększania
się kanałów i szczelin w systemie jaskiniowym zaczynają się pojawiać
przestrzenie niewypełnione wodą, która przepływa wzdłuż głównych
ciągów jaskini. W wielu jaskiniach występuje proces wytrącania się węglanu wapnia na dnie jaskini, jej ścianach bądź stropie. Węglan wapnia
wytrąca się z kropel wody opadających ze stropu i ściekających po ścianach. Kiedy woda nasycona węglanem wapnia dostaje się do komory
lub korytarza jaskiniowego, zaczynają się z niej wytrącać mikroskopijne
kryształki kalcytu (węglanu wapnia). Proces krystalizacji nacieków rozpoczyna się w najsuchszych partiach jaskiń, nie ulegających już okresowemu zalewaniu przez wodę. Powstawanie szaty naciekowej jest więc
procesem odwrotnym do rozpuszczania skał węglanowych w wodzie.
Kiedy węglan wapnia narasta ze stropu jaskini w postaci sopli, wtedy
mówimy o stalaktytach. Proces narastania stalaktytów może być szybki
lub bardzo powolny. Niekiedy 1 cm stalaktytu przyrasta w ciągu kilku
lat. Krople wody, które spadają na dno jaskini, zawierają w dalszym ciągu węglan wapnia. Nadal trwa proces jego wytrącania na dnie jaskini.
W rezultacie przez kilka tysięcy lat powstanie słup zwany stalagmitem.
Niekiedy zdarza się, że stalagmit połączy się z rosnącym od góry stalaktytem. Wówczas powstała forma będzie nosiła nazwę stalagnatu. Kiedy
9
10
namulisko
misa martwicowa
zasłony
skała macierzysta
stalagmit
stalaktyt
kolumna
naciekowa
polewa
kalcytowa
Procesy krasowe – czyli jak powstały jaskinie
woda ze szczelin skalnych spływa kroplami lub małym strumyczkiem po
nachylonym stropie i ścianie, powstają ozdobne, często bardzo cienkie
i prześwitujące draperie i zasłony. Najczęściej spotykanymi naciekami
są polewy, nieraz o znacznej grubości, pokrywające duże powierzchnie
ścian i dna korytarzy. Przyjmują one formy żeber czy nacieków tarczowych. W obrębie namuliska tworzą niekiedy kilka warstw. Polewy często
zbudowane są z miękkiego lub wyschniętego (stwardniałego) mleka
wapiennego.
11
Procesy krasowe – czyli jak powstały jaskinie
Formy krasowe w Tatrach
Na obszarze polskich Tatr znajduje się około 650 jaskiń, z czego ponad 250 leży na terenie Doliny Kościeliskiej. Formy krasowe występują
przede wszystkim w wierchowej części Tatr Zachodnich, w rejonie Czerwonych Wierchów, Giewontu oraz Kasprowego Wierchu, w miejscach
o przewadze skał wapiennych. Po słowackiej stronie gór miejscem występowania jaskiń są Tatry Bielskie, tam też znajduje się najpiękniejsza
w Tatrach – Jaskinia Bielska.
Rozwój form krasowych w Tatrach jest stosunkowo szybki, co uwarunkowane jest cechami klimatu: dużymi opadami i niską temperaturą, przy
której zawartość dwutlenku węgla w wodach opadowych jest znaczna.
Czynniki klimatyczne, a także związany z nimi strefowy układ roślinności
powodują, że formy krasowe w wysokogórskich obszarach Tatr są odmienne niż w strefie reglowej. Na obszarach wapiennych ponad granicą
lasu powierzchnia gruntu jest długo zamarznięta, a pokrycie roślinnością
słabe. Wody opadowe spływające po powierzchni skał tworzą tu często
charakterystyczne bruzdy zwane żłobkami krasowymi. Występują one
licznie np. w masywie Czerwonych Wierchów w Tatrach Zachodnich.
Spotykamy tu też studnie krasowe oraz jaskinie o wyraźnie pionowym
rozwinięciu.
W strefie regli częstym zjawiskiem są leje krasowe. Proces niszczenia skał zachodzi tu głównie pod warstwą gleby, dlatego żłobków krasowych nie widać.
Proces powstawania jaskiń był bardzo długi i skomplikowany. Rozpoczął się już w trzeciorzędzie po wypiętrzeniu się masywu tatrzańskiego z oceanu Tetydy i trwa nadal.
Obszary krasowe porównywane są niekiedy do sita, gdyż w miejscach działalności krasowej powstają liczne otwory, chłonące wodę.
Ilość miejsc, gdzie woda podziemna wydostaje się na powierzchnię, jest
proporcjonalnie znacznie mniejsza. Z krążeniem wód w obszarach krasowych związane są pojęcia: wywierzysko, wypływ krasowy, ponor.
Wywierzysko – miejsce, gdzie wody podziemne, trafiając na warstwę
nieprzepuszczalną, wypływają na powierzchnię z dużą siłą; w Tatrach
największe są Wywierzysko Chochołowskie, Wywierzysko Bystrej, Lodowe Źródło.
Wypływ krasowy – wody podziemne wypływają spod powierzchni swobodnie, np. wypływ spod Pisanej.
12
Procesy krasowe – czyli jak powstały jaskinie
Ponor – w obszarach krasowych lejkowate zagłębienie terenu, gdzie
wpływają wody strumieni i potoków i giną pod powierzchnią ziemi.
Źródło: Książkiewicz M., 1979, Geologia dynamiczna,
Wyd. Geologiczne, Warszawa.
Największe jaskinie Tatr Zachodnich są jednocześnie największe w całych Tatrach. Cztery spośród nich mają długość ponad 10 km. Są to:
Wielka Śnieżna (23,6 km), Śnieżna Studnia (11,7 km), Wysoka za
Siedmioma Progami (11,66 km) i Miętusia (10,5 km). Po stronie Słowacji w Horwackim Wierchu znajduje się najdłuższa w całych Tatrach
jaskinia o nazwie Cień Księżyca (24,1 km). Należy przy tym podkreślić,
że cztery jaskinie wyróżniają się deniwelacją (różnica wysokości między
najwyższym a najniższym punktem) ponad 500 m. Prym wiedzie Wielka
Śnieżna (deniwelacja 824 m), tuż za nią znajdują się Śnieżna Studnia
(759 m), Bańdzioch Kominiarski (562 m) i Mała w Mułowej (538 m).
Źródło: Radwańska-Paryska Z., Paryski W., 1995,
Wielka encyklopedia tatrzańska, Wyd. Górskie, Poronin.
Źródło: Baścik M. i in., 2001, Dolina Kościeliska, Śladami badaczy,
artystów i wędrowców, Wyd. TPN, Zakopane.
Tatrzańskie jaskinie udostępnione turystycznie to w Dolinie Kościeliskiej:
Mroźna, Mylna, Raptawicka i Obłazkowa oraz jaskinia Dziura, znajdująca się w Dolinie ku Dziurze.
Na terenie naszego kraju znajduje się kilka tysięcy mniejszych lub
większych jaskiń. Te skupione głównie na wyżynach i w regionach górskich przepiękne komnaty, ukryte we wnętrzach skał, stanowią wyjątkową atrakcję turystyczną. Najsłynniejsze z nich to znajdująca się na
Wzgórzu Wawelskim Smocza Jama czy Jaskinia Łokietka na Wyżynie
Krakowsko-Częstochowskiej. W polskich Sudetach najbardziej znana,
najpiękniejsza i największa jest Jaskinia Niedźwiedzia. Położona jest
w północnej części masywu Śnieżnika niedaleko Kletna, na prawym
zboczu Doliny Kleśnicy, w górze Stromej (1166 m n.p.m.). W Górach
Świętokrzyskich natomiast znajduje się powszechnie uważana za najpiękniejszą w Polsce Jaskinia Raj. Największym bogactwem Jaskini Raj
są fascynujące nacieki skalne o rozbudzających wyobraźnię kształtach.
13
Procesy krasowe – czyli jak powstały jaskinie
niecka podhalańska (flisz)
autochtoniczna pokrywa osadowa
i płaszczowiny wierchowe (skały węglanowe)
płaszczowina reglowa górna
(skały węglanowe)
płaszczowina Giewontu i Szerokiej Jaworzyńskiej
(skały krystaliczne)
płaszczowina reglowa dolna
(skały węglanowe)
masyw krystaliczny
14
Procesy krasowe – czyli jak powstały jaskinie
granice sedymentacyjne
granice tektoniczne
jaskinie
15
Procesy krasowe – czyli jak powstały jaskinie
Doświadczenie
Opis przeprowadzenia doświadczenia dotyczącego różnic między skałą
granitową a skałą węglanową.
Doświadczenie ma na celu porównanie ze sobą skały węglanowej
z granitem. Uczniowie mają zauważyć i zanotować różnice.
1. Posługując się własnymi słowami, uczniowie tworzą opis skał.
2. Za pomocą młotka uczniowie sprawdzają twardość skały. Czy
uderzenia młotkiem pozostawiają jakieś ślady, rysy? Na tej podstawie uczniowie powinni wysnuć wniosek, że skała granitowa
jest twardsza od węglanowej.
3. Polewając skałę octem, uczniowie obserwują zachodzącą reakcję.
16
17
pl
ze
m
eg
ISBN 978-83-61788-44-7
18
ar
z
be
zp
ła
tn
y
Procesy krasowe – czyli jak powstały jaskinie
Download