Nazwa skały: DIORYT

advertisement
Nazwa skały: DIORYT
Rys. 1. Makroskopowy widok skał z grupy diorytoidów (http://home.agh.edu.pl/~bartus/)
Rys. 2. Makroskopowy widok diorytu (http://geology.com/rocks/diorite.shtml)
1
Opis petrograficzny skały
Typ skały1: głębinowa (plutoniczna), obojętna
Barwa: biało-czarna, czarno-biała, czarno-biało-zielona, niekiedy czarno-szara
Struktura2: pełnokrystaliczna, równoziarnista, drobnokrystaliczna lub średniokrystaliczna
Tekstura2: zbita, bezładna, rzadziej równoległa
Skład mineralny3: skalenie (plagioklazy szeregu: andezyn-oligoklaz) , minerały maficzne: amfibole
(hornblenda) biotyt, pirokseny
Pozycja skały na diagramach klasyfikacyjnych:
Rys. 3. Diagram (dydaktyczny)
(http://home.agh.edu.pl/~szydlak)
skał
magmowych
prezentujący
ich
skład
mineralny
Środowisko powstawania skały (strefa głębokościowa), chemizm skały (zawartość krzemionki)
Opisano najczęściej występujące struktury i tekstury w skale (wg podziału Grubenmana)
3
Określono minerały występujące w skale zaczynając od tych, których jest najwięcej, a kończąc na minerałach,
których jest najmniej. Podany skład mineralny jest uśredniony – możliwe są pewne odstępstwa lub inne
proporcje składników
1
2
2
Rys. 4. Pozycja systematyczna diorytu, na diagramie QAPF dla skał plutonicznych o indeksie M<90
Oznaczenia: A – skalenie alkaliczne, Q – kwarc, P – plagioklazy, F – skaleniowce
(http://home.agh.edu.pl/~szydlak)
Dodatkowe zdjęcia:
Rys. 5. Obraz faktury diorytu (http://galleryhip.com/)
3
Opis skały:
Dioryt jest skałą plutoniczną, przynależy do skał grupy diorytu-andezytu. Skała składa się
głównie z plagioklazów 35-85%, zawartość minerałów ciemnych rzadko przekracza 40%.
Dioryty występują w formie pni, czasem żył i przeważnie towarzyszą masywom gabrowym
lub granitoidowym. Ich samodzielne wystąpienia są rzadkie i niewielkie. Dioryty są
produktami dyferencjacji magmy bazaltowej. Mogą jednak powstawać na skutek
oddziaływania magmy granitowej na skały zasadowe.
4
Download