Nazwa skały: PERYDOTYT

advertisement
Nazwa skały: PERYDOTYT
Rys. 1. Makroskopowy widok perydotytu (http://geology.com/rocks/peridotite.shtml)
Typ skały1: Głębinowa (plutoniczna), Ultrazasadowa
Barwa: Czarno-zielona, czarna, czarno-szara
Struktura2: pełnokrystaliczna, średniokrystaliczna
Tekstura2: zbita, bezładna
Skład mineralny3: około 30-80% oliwiny, pirokseny oraz podrzędnie granaty, spinele (chromit,
magnetyt)
1
Środowisko powstawania skały (strefa głębokościowa), chemizm skały (zawartość krzemionki)
Opisano najczęściej występujące struktury i tekstury w skale (wg podziału Grubenmana)
3
Określono minerały występujące w skale zaczynając od tych, których jest najwięcej a kończąc na minerałach,
których jest najmniej. Podany skład mineralny jest uśredniony – możliwe są pewne odstępstwa lub inne
proporcje składników
2
1
Pozycja skały na diagramach klasyfikacyjnych:
Rys. 2. Diagram (dydaktyczny)
(http://home.agh.edu.pl/~szydlak)
skał
magmowych
prezentujący
ich
skład
mineralny
Rys. 3. Pozycja systematyczna perydotytu, załącznik do diagramu QAPF dla skał plutonicznych o
indeksie M>90
Oznaczenia: px – pirokseny, ho – hornblenda (amfibol) ol – oliwiny
(http://home.agh.edu.pl/~szydlak)
2
Dodatkowe zdjęcia:
Rys. 4. Makroskopowy widok zwietrzałego
(http://geology.com/rocks/peridotite.shtml)
perydotytu
Rys.
5.
Makroskopowy
widok
(http://geology.com/rocks/peridotite.shtml)
perydotytu
3
z podwyższoną zawartością oliwinów
z
domieszką
granatów
Rys. 6. Odmiany petrologiczne perydotytu (http://geology.com/rocks/peridotite.shtml)
Opis skały:
Skała posiadająca w swym składzie, oprócz znacznych ilości oliwinu (od 30 do 80 %), różne
proporcje amfiboli i piroksenów oraz minerałów nieprzezroczystych. Odmiany perydotytów takie jak
harzburgity, lherzolity, wehrlity wyróżnia się na podstawie obecności konkretnych piroksenów.
Dunity i perydotyty stanowią zazwyczaj podrzędne części masywów gabrowych (zasadowych).
Tworzą intruzje niezgodne czasem żyły.
4
Download