Geografia-Litosfera

advertisement
Skały:
-magmowe
-osadowe(poch. roślinnego i zwierzęcego)
-metamorficzne
minerał- powstały w naturalny sposób bez jakiejkolwiek ingerencji
człowieka
Skała- powstała w sposób naturalny zespół lub różnorodnych
minerałów
Trzęsieniem ziemi nazywamy drgania skorupy ziemskiej. Skorupa
ziemska składa się z oddzielnych płyt litej skały. Poruszają się one
wolno, a czasem ślizgają się wzdłuż siebie. Najsilniejsze trzęsienie
występują na styku płyt. Niekiedy płyty blokują się i przez pewien
czas są unieruchomione. Narastają wówczas naprężenia, które
ulegają nagłemu rozkładowi kiedy płyty się przesuną. Powoduje to
tworzenie się fal sprężystych zwanych sejsmicznymi. Siłę trzęsienia
ziemi mierzymy sejsmografem w stopniach Richtera
Wulkan – miejsce na powierzchni Ziemi, z którego wydobywa się
lawa, gazy wulkaniczne(solfatary, mofety, fumarole) i materiał
piroklastyczny. Terminu tego również używa się jako określenie
form terenu powstałych wskutek działalności wulkanu
Sejsmologia jest to dział geofizyki, zajmujący się badaniem trzęsień
ziemi i rozchodzenia się fal sejsmicznych. Za pomocą dokładnych
instrumentów pomiarowych "sejsmografów" stwierdzono, że ziemia
bardzo często podlega silnym wstrząsom. Rejestruje się średnio od 8
do 10 tys. takich wstrząsów rocznie, co stanowi prawie jedno
trzęsienie ziemi na godzinę.
Download