Kontrola przebiegu lekcji

advertisement
Ogólne
Ograniczona w czasie
Można ograniczyć czas trwania lekcji. Studenci widzą licznik a czas trwania lekcji jest zapisywany w
bazie danych. Dzięki możliwości JavaScript, licznik czasu nie wyrzuca studenta z lekcji po upływie
określonego czasu trwania lekcji, jednak nie liczy odpowiedzi udzielonej po tym czasie. Czas w bazie
danych jest sprawdzany za każdym razem gdy student zatwierdzi odpowiedź.
Limit czasu
Liczba minut określająca czas trwania zadania
Maksymalna liczba odpowiedzi
Ten parametr określa maksymalną liczbę odpowiedzi, którą może zasugerować nauczyciel. Domyślna
wartość to 4, ale jeśli używane są tylko pytania typu PRAWDA/FAŁSZ wówczas sensownym byłoby
ustawienie tej wartości na 2.
Można bezpiecznie zmieniać ten parametr bez względu na zmieniającą się zawartość lekcji.
Opcje oceniania
Praktyki
Jeżeli lekcja jest ustawiona jako praktyka, wtedy nie będzie pokazywany dzienniczek ocen.
Punktacja za pytanie
Pozwala ustalać liczbę punktów dla każdej odpowiedzi. Odpowiedzi mogą mieć negatywne albo
pozytywne wartości. Importowane pytania automatycznie będą miały ustawiane 1 punkt dla
poprawnych odpowiedzi i 0 dla nieprawidłowych, można to zmienić po skończeniu importowania.
Maksymalna ocena
To maksymalna ocena, która może być przyznana na danej lekcji. Wartość ta waha się między 0 i
100% i może być zmieniona w każdej chwili podczas trwania lekcji. Zmiana ta będzie natychmiast
widoczna na stronie i odpowiednio wpłynie na oceny studentów.
Powtórzenie lekcji
Ten parametr determinuje czy student może powtórzyć lekcje czy nie. Warto skorzystać z tej opcji,
jeśli określona lekcja jest istotna dla całego kursu.
Wybór tego parametru powoduje, że oceny wyświetlone na stronie ocen, będą najlepszymi ocenami
uzyskanymi ze wszystkich podejść do danej lekcji. Jednakże, wybór opcji Analiza pytań zawsze bierze
pod uwagę tylko oceny za pierwsze podejście do pytania.
Domyślnie parametr ten ustawiony jest na Tak.
Zarządzanie poprawkami
Jeśli student może robić poprawki, nauczyciel może wybrać jako ocenę końcową średnią z wszystkich
prób lub najlepszy wynik.
Opcja ta może być zmieniona w dowolnym momencie.
Wyświetl stopnie (tłumaczenie Wojciech Sarnecki)
Gdy jest to włączone, strony wyświetlą aktualną ilość punktów zdobytą przez uczniów z wszystkich
możliwych (na danym etapie). Dla przykładu, jeśli uczeń odpowiedział na cztery pięciopunktowe
pytania, robiąc tylko w jednym błąd, jego punkty będą przedstawione tak: 15/20.
Kontrola przebiegu lekcji
Zmiana odpowiedzi
Można pozwolić studentowi wracać do poprzednich pytań aby mógł dokonać zmian
Wyświetl przycisk zmian
Po niepoprawnej odpowiedzi będzie wyświetlony przycisk, pozwalający na zmianę odpowiedzi.
Przycisk nie wyświetli się w przypadku pytania typu esej.
Maksymalna liczba prób
Ten parametr określa maksymalną liczbę podejść do odpowiadania na jakiekolwiek z pytań
lekcyjnych. W przypadku pytań, które nie zawierają odpowiedzi, wartość ta stanowi "wentyl
bezpieczeństwa", który i tak pozwoli przejść do następnej strony.
Domyślna wartość wynosi 5. Niższa wartość może zniechęcić studenta do przemyślenia pytań. Z kolei
zbyt wysoka wartość może skutkować frustracją. Ustawienie tego parametru na 1 daje studentowi
tylko jedną szansę by odpowiedzieć na pytanie.
Parametr ten ma globalny zasięg i znajduje zastosowanie do wszystkich pytań lekcyjnych bez względu
na ich typ.
Parametr ten nie dotyczy nauczyciela. W tym sensie, nauczyciel może próbować wielokrotnie
odpowiadać na pytania. Założeniem jest bowiem, że nauczyciel zna odpowiedzi na pytania!
Reakcja na poprawną odpowiedź
Domyślnym trybem jest przejście do strony wskazanej w linku. W większości przypadków system
przejdzie do Następnej Strony lekcji.
Jednakże lekcja może być także zorganizowana jako lekcja typu Flash Card. W tym wariancie student
po przedstawieniu mu pewnych informacji (co jest fakultatywne) będzie mógł odpowiedzieć na
losowe pytanie. Nie ma w tym wariancie ustalonego początku ani końca. W tym typie lekcji jest tylko
zestaw Kart wyświetlanych losowo jedna po drugiej.
Ta opcja oferuje dwa dalsze podobne warianty zachowania się systemu. Opcja "Nigdy nie pokazuj tej
samej strony dwukrotnie" nigdy nie pokaże tej samej strony dwa razy (nawet jeśli student nie
odpowiedział na pytanie poprawnie). Druga opcja "Umożliw wielokrotne przeglądanie stron z błędną
odpowiedzią" pozwala na przeglądanie już wyświetlonych stron tylko gdy student błędnie
odpowiedział na pytanie na danej stronie.
W każdym z powyższych wariantów lekcji typu Flash Card nauczyciel może użyć albo wszystkich stron
(kart) albo losowo dobranego podzbioru zagadnień poprzez odpowiednie użycie parametru "Ilość
stron (kart) do wyświetlenia"
Display default feedback (tłumaczenie Wojciech Sarnecki)
Przy ustawieniu na „Tak”, jeśli nie będzie odpowiedzi na dane pytanie, będą zastosowane domyślne
odpowiedzi „To jest poprawna odpowiedź” i „To jest błędna odpowiedź”. Przy ustawieniu „Nie”, jeśli
nie będzie odpowiedzi na dane pytanie, nie wyświetli się opinia zwrotna (feedback). Uczeń zostanie
automatycznie przekierowany na następną stronę lekcji.
Minimalna liczba pytań
Gdy lekcja zawiera jedną lub więcej Tabelę Wątków, nauczyciel musi ustalić ten parametr. Jego
wartość ustala dolny limit liczby pytań widocznych gdy ocena jest obliczana. Nie wymusza to na
studentach odpowiadania na zbyt wiele pytań.
Jeśli wybierzesz np. 20, system upewni się, że ocena zostanie wystawiona dopiero, gdy student
zobaczy przynajmniej tą liczbę pytań. Bez tego parametru student, który odpowiedziałby np. na
wszystkie 5 pytań jednego wątku, otrzymałby 100% oceny. Z parametrem ustawionym na 20, ocena
ta wyniosłaby 25%.
Jeśli ten parametr jest w użyciu, opis lekcji powinien zawierać tekst w rodzaju:
W tej lekcji oczekuje się od Ciebie podejścia do przynajmniej n pytań. Możesz przejść więcej, jeśli
chcesz. Jeśli jednak podejdziesz do mniej niż n pytań, Twoja ocena zostanie policzona tak, jakbyś
podszedł do n pytań i nie odpowiedział na brakujące.
Oczywiście "n" zamieniasz na wybrany parametr.
Gdy ustawisz ten parametr, student będzie wiedział do ilu pytań podszedł i ile mu jeszcze zostało.
Ilość stron (kart) do pokazania
Ten parametr stosuje się tylko do lekcji typu Flash Card. Domyślna wartość to 0, co oznacza, że
wszystkie strony (karty) są widoczne. Wskazanie liczby wyższej niż 0 wyświetli żądaną liczbę stron. Po
wyświetleniu żądanej liczby stron, nastąpi zakończenie lekcji i student zobaczy swoją ocenę.
Jeśli ten parametr zostanie ustawiony na wartość wyższą niż ilość stron danej lekcji, wówczas koniec
lekcji nastąpi po pokazaniu wszystkich stron.
Formatuj lekcje
Pokaz slajdów
Można wyświetlić lekcję jako pokaz slajdów, z ustaloną wysokością, szerokościa i kolorem tła. Bazując
na CSS pasek przewijania będzie wyświetlany wtedy gdy szerokość lub wysokość okna jest
przewyższana przez zawartość strony. Przyciski "Następny" i "Poprzedni" będą dostępne po lewej
stronie wtedy gdy wybrana będzie opcja lewe menu. Inaczej będą umieszczone poniżej slajdu.
Szerokość slajdów
Liczba określająca w pikselach szerokość pokazywanych slajdów.
Wysokość slajdów
Liczba określająca w pikselach wysokość pokazywanych slajdów.
Tło slajdów
6 literowy kod oznaczający kolor tła dla slajdów.
Wyświetl lewe menu
Będzie pokazywać listę stron (Tablice wątków ) w lekcji. Nie będzie pokazywane domyślnie ( można
wybierać co ma być pokazane).
Progress Bar (tłumaczenie Wojciech Sarnecki)
Wyświetl pasek postępu na dole lekcji. Obecnie, pasek postępu jest bardzo dokładny w przypadku
lekcji w układzie linearnym
Przy podliczaniu procentu, Tabele wątków i Strony pytań, gdzie udzielono poprawnej odpowiedzi,
zaliczają się do postępu lekcji. Przy zliczaniu całkowitej liczby stron w lekcji, klastry i strony w
klastrach liczą się jedynie jako pojedyncza strona, a Koniec klastra i Koniec wątku nie są brane pod
uwagę. Wszystkie pozostałe strony zaliczają się do całkowitej liczby stron w lekcji.
Uwaga: Domyślne style paska postępu nie są imponujące. Wszystkie style paska postępu (np. kolory,
obrazy tła, etc.) mogą być modyfikowane w pliku mod/lesson/styles.php.
Kontrola dostępu
Chroń lekcje hasłem
Można chronić dostęp do lekcji ustalając hasło dostępu. Osoby które nie znają hasła nie będą mogły
przeglądać lekcji.
Hasło
Jeżeli ustawiłeś Chroń lekcje hasłem na tak, to tutaj wprowadź hasło
Podlegający (tłumaczenie Wojciech Sarnecki)
To ustawienie pozwala uzależnić obecną lekcję od wyników ucznia od innej lekcji na tym samym
kursie. Jeśli wyniki nie są zadowalające, uczeń nie będzie miał dostępu do tej lekcji.
Warunki zależności:
- Time spend: uczeń musi spędzić określony limit czasu przy danej lekcji,
- Skończono: uczeń musie ukończyć daną lekcję,
- Wynik lepszy niż (%): uczeń musi na danej lekcji uzyskać ocenę lepszą niż określoną tutaj.
Jakakolwiek kombinacja [powyższych] jest możliwa, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Inne
Link do czynność (tłumaczenie Wojciech Sarnecki)
Menu rozwijane zawiera wszystkie zasoby i składowe na tym kursie. Po wybraniu którejkolwiek, na
koniec lekcji pojawi się link do niej.
Wskocz do pliku lub strony We (tłumaczenie Wojciech Sarnecki)
To stworzy wyskakujące okienko pop-up do pliku (np. MP3 - z własnym odtwarzaczem) lub strony
WWW. Dodatkowo na każdej stronie lekcji pojawi się link, który w razie konieczności ponownie
otworzy okienko pop-up.
Opcjonalnie w dole okna pop-up wstawiany jest przycisk „Zamknij okno”, możemy też podać
wysokość i szerokość okna dopasowując je do jego zawartości.
Wyświetl listę najwyżej ocenionych
Pozwala pokazać lista najwyżej ocenionych studentów dla lekcji. Studenci którzy dostają wysokie
wyniki mają możliwość wpisania się na tę listę. Studenci sami wpisują imię (nick) pod jakim figurują
na liście. Tu jest filtr 'badwords', który sprawdza czy wprowadzane imiona (nick) nie znajdują się na
liście ocenzurowanych.
Lista nie jest włączana gdy jest włączona opcja "praktyki".
Liczba wyświetlanych pozycji na liście najlepiej ocenionych
Użyj ustawień tej lekcji jako domyślne
Wybranie tak i zachowanie lekcji, spowoduje że ustawienia tej lekcji będą domyślne dla kolejnych
lekcji tworzonych w tym kursie.
Visible
Ustawienie czy lekcja jest widoczna, czy ukryta.
Możliwości dotyczące struktury strony
Typy stron
Nazwa klastra
Koniec klastra
Tabela wątków
Koniec wątku
Pytanie
Możliwości dotyczące opcji Przejdź
Ta strona
Następna strona
Poprzednia strona
Nie pokazuj pytań w obrębie wątku
Losuj pytania w obrębie wątku
Losuj wątki
Koniec lekcji
Wybrana utworzona wcześniej strona (lista tytułów stron)
Download