Załącznik 3

advertisement
Załącznik nr 3
MONITORY STACJONARNE – 4 SZTUKI - WYMAGANIA TECHNICZNE
Lp.
PARAMETR
Producent
Kraj pochodzenia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Wymagany
parametr
(spełnienie
wymagań)
TAK/NIE
Podać
Podać
Kardiomonitor przyłóżkowy o masie nie większej niż 4,5 kg
Tak, podać
Szybki start – monitor w pełni gotowy do pracy w czasie poniżej 10 s od
Tak
włączenia
Kardiomonitor wyposażony w uchwyt służący do przenoszenia i zaczep do ściany,
pozwalający na obrót i regulację pochylenia.
Tak
Szybki demontaż monitora ze ściany bez użycia narzędzi – czas demontażu
poniżej 10 s.
Kardiomonitor kolorowy z ekranem LCD, z aktywna matrycą TFT, o przekątnej
Tak
ekranu nie mniejszej niż 15 cali i rozdzielczości co najmniej 1024 x 768 pikseli.
Bezprzewodowy system komunikacji ze stanowiskiem centralnym.
Tak
Automatyczne logowanie monitora do wielu punktów dostępowych bez przerw w
Tak
transmisji danych do centrali (MultiLink).
Możliwość zapisów bieżących na komputerze stanowiska centralnego,
Tak
uruchamianych z centrali lub monitora przyłóżkowego
Wszystkie dane numeryczne monitorowanych parametrów wyświetlane
Tak
jednoczasowo na ekranie. Duże czytelne, znaki.
Trendy tabelaryczne i graficzne mierzonych parametrów. Regulowane odstępy
Tak
czasu wyświetlania parametrów.
Historia trendów z co najmniej 48 godzin, z zapisem wszystkich mierzonych
Tak
parametrów nie rzadziej niż co 15 s.
Minimum 2 godziny pracy przy zasilaniu z wewnętrznego akumulatora. Graficzny
Tak, podać
wskaźnik stanu naładowania akumulatora.
Monitorowany parametr: EKG – kabel trój- lub pięcioelektrodowy. Równoczesna
prezentacja 1,2 lub 3 odprowadzeń, pomiar częstości akcji serca, sygnalizacja
Tak
optyczna i akustyczna QRS
Pomiar obniżenia / uniesienia segmentu ST we wszystkich monitorowanych
Tak
odprowadzeniach
Wykrywanie i sygnalizacja na wykresie EKG impulsów stymulatora
Tak
Monitorowany parametr: SATURACJA (SpO2) – pomiar saturacji i częstości tętna
Tak
na obwodzie, prezentacja pletyzmogramu
Monitorowany parametr: NIEIWAZYJNY POMIAR CIŚNIENIA (NIBP) – metoda
oscylometryczna. Pomiar uruchamiany ręcznie lub automatycznie. Automatyczna
Tak
korekcja ciśnienia pompowania mankietu.
Dwa monitory wyposażone w dodatkowy moduł pomiarowy: KAPNOGRAFIA
(CO2) – pomiar w strumieniu bocznym ETCO2, FiCO2 i częstości oddechu.
Tak
Prezentacja fali, nadzór bezdechów. Sygnalizacja okluzji i automatyczna kalibracja
zera.
W okresie gwarancji możliwość rozbudowy pozostałych dwóch monitorów o
Tak
moduł kapnografii (funkcje, jak w p. 18)
Jeden monitory wyposażony w dodatkowy moduł pomiarowy: NIEINWAZYJNY
POMIAR RZUTU SERCA
Mierzone parametry (co najmniej):
- rzut serca / Cardiac Output (CO)
- wskaźnik rzutu serca / Cardiac Index (CI)
- objętość wyrzutowa / Stroke Volume (SV)
- wskaźnik objętości wyrzutowej / Stroke Volume Index (SVI)
Tak,
- opór naczyń obwodowych / Systemic Vascular Resistance (SVR)
wyszczególnić
- wskaźnik oporu naczyń obwodowych / Syst. Vasc. Res. Index (SVRi)
- wskaźnik pracy lewej komory / Left Cardiac Work Index (LCWI)
- frakcja wyrzutowa lewej komory / Ejection Fraction (EF)
- wskaźnik kurczliwości / Contracility Index (CTI)
- czas wyrzutu lewej komory/ Ventricular Ejection Time (VET)
- wczesnorozkurczowy stopień napełnienia / Early Diastolic Filling Ratio (EDFR)
- wskaźnik płynu w klatce piersiowej / Thoracic Fluid Index (TFI)
Zgodność funkcji pomiaru rzutu serca z wymaganiami dyrektyw 93/42/EEC oraz
Tak, dołączyć
Parametry –
potwierdzenie
spełnienia
wymogów
22.
23.
24.
2007/47/EC, potwierdzona jednoznacznym zapisem w certyfikacie CE
W okresie gwarancji możliwość rozbudowy monitora kolejny parametr:
IWAZYJNY POMIAR CIŚNIENIA (IBP) – pomiar dwukanałowy za pomocą
jednorazowych, typowych zestawów. Automatyczne ustawianie skali i wstępnych
granic alarmu w zależności od wybranej etykiety opisującej rodzaj mierzonego
ciśnienia (np. ART, OCŻ).
W okresie gwarancji możliwość rozbudowy monitora kolejny parametr:
TEMPERATURA – równoczesny pomiar temperatury głębokiej, powierzchniowej i
ich różnicy.
Wyposażenie kardiomonitora w komplet akcesoriów do wszystkich torów
pomiarowych, umożliwiających rozpoczęcie eksploatacji bez dodatkowych
zakupów
kopię
Tak
Tak
Tak, wymienić
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
3-stopniowy system alarmów wszystkich parametrów:
- akustyczna i wizualna sygnalizacja wszystkich alarmów
- możliwość stałego lub czasowego zawieszenia alarmów.
Cicha praca urządzenia – chłodzenie konwekcyjne bez wentylatora
Aparatura fabrycznie nowa, rok produkcji 2016 lub 2017
Gwarancja min. 36 miesięcy do 60 m-cy / kryterium oceniane z wagą 20%/
z wykonaniem co najmniej czterech przeglądów okresowych w czasie jej
trwania. Gwarancja nie obejmuje akcesoriów mających styczność z pacjentem –
kabli, czujników, mankietów itp.
Gwarancja min. 6 miesięcy na akcesoria mające styczność z pacjentem – kable,
czujniki, mankiety itp.
Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max.
2 dni robocze w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, usunięcie usterki w
terminie max. 5 dni roboczych.
Podstawienie aparatury zastępczej na czas naprawy w przypadku awarii
trwającej powyżej 3 dni roboczych.
Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju.
Tak
Tak
TAK
TAK, wpisać
długość
gwarancji
TAK, podać
TAK, podać
TAK
TAK, podać
33.
34.
35.
Instrukcja obsługi w języku polskim
Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi.
Szkolenie personelu technicznego
Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń.
TAK
TAK
TAK
Upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy
.................................................
(pieczęć podpis, data)
Download