parametry techniczne ramienia C

advertisement
APARAT RTG Z RAMIENIEM C (1 szt.)
1.1. Wymagane parametry techniczne i użytkowe
Nazwy i typy …………………………………
Wytwórca (producent) ………………………….
Rok produkcji (wymagany 2011): 2011 r.
Lp.
Parametr / cecha
I.
Parametry ogólne
Wartości wymagane Wartość oferowana
Aparat oraz wszystkie
elementy składowe,
podzespoły fabrycznie
nowe
TAK
Zasilanie 1 fazowe
230V10%
TAK
Automatyczna
kompensacja wahań
napięcia zasilającego
TAK
II.
Ramię C przewoźne
1.
Odległość ogniskowzmacniacz obrazu
(SID)
2.
Przestrzeń otwarta
Min. 75 cm
ramienia C (między
obudową wzmacniacza
obrazu i lampy)
Min. 97 cm
Wartości wymagane Wartość oferowana
Lp.
Parametr / cecha
3.
Zakres rotacji ramienia Min. 210o
C (ruch wokół osi
wzdłużnej)
4.
Zakres ruchu
Min. 1350
orbitalnego ramienia C
(obrót wokół osi
poprzecznej)
5.
Zakres obroty ramienia Min. 100
C wokół osi pionowej
(Wig-Wag)
Min. 21 cm
Zakres ruchu
6.
wzdłużnego
(poziomego) ramienia
C
7.
Min. 42 cm
Zakres ruchu
pionowego ramienia C
8.
Zmotoryzowany ruch
ramienia C w pionie
TAK
9.
Hamulce wszystkich
ruchów
TAK
10.
Ramię wyważone w
każdej pozycji
TAK
11.
Głębokość ramienia C ( Min. 67cm
odległość od osi wiązki
do wewnętrznej
powierzchni ramienia)
Masa wózka z ramieniem Max. 260 kg
C
12.
Wartości wymagane Wartość oferowana
TAK
III.
Parametr / cecha
Jedna dźwignia do
sterowania kołami wózka
z ramieniem C i
hamulcem
Zabezpieczenie kółek
przed najazdem na kable
Maksymalna szerokość
wózka z RTG z C
Generator RTG
16.
Moc wyjściowa
Max. 2.5 kW
17.
Generator wysokiej
częstotliwości
Min. 20 kHz
18.
Maksymalne napięcie
dla wszystkich trybów
pracy
Min. 40-110 kV
19.
Maksymalny prąd dla
fluoroskopii
wysokokontrastowej
Min. 8 mA
20.
Maksymalny prąd dla
radiografii analogowej
Fluoroskopia pulsacyjna
Min. 18 mA
Lp.
13.
14.
15.
21.
TAK
Max. 80cm
22.
TAK
Automatyczna kontrola TAK
dawki
IV.
Lampa RTG
23.
Lampa o stałej anodzie TAK
dwuogniskowa
24.
Wymiar ogniska dla
Max. 0,5 mm
fluoroskopii i radiografii
cyfrowej
Lp.
Parametr / cecha
Wartości wymagane Wartość oferowana
25.
Wymiar ogniska dla
radiografii analogowej
Min. 1,2 mm
26.
Pojemność cieplna
anody
Min. 48 kHU
27.
Pojemność cieplna
kołpaka (obudowy)
Min. 1100 kHU
28.
Prędkość chłodzenia
anody
Min. 51 kHU/min
29.
Automatyczne
zabezpieczenie
lampy przed
przegrzaniem
TAK
30.
Automatyka
parametrów
fluoroskopii
TAK
31.
Przesłona typu IRIS
TAK
32.
Przesłona szczelinowa TAK
33.
Całkowita filtracja,
ekwiwalent Al
V.
Tor wizyjny
34.
Średnica wzmacniacza Min. 9’’
obrazu
35.
Ilość pól obrazowych
wzmacniacza obrazu
Min. 3
36.
Pasmo sygnału wideo
Min. 7MHz
37.
Stosunek sygnału do
szumu
Min. 60dB
Min. 4mmAl
Wartości wymagane Wartość oferowana
Lp.
Parametr / cecha
VI.
Monitory
38.
Monitor LCD TFT
Rozdzielczość monitora
Min.21”
Kąt widzenia
pionowy/poziomy
Jasność świecenia
monitora
Monitory na konsoli
jezdnej połączonej z
ramieniem C jednym
przewodem
Automatyczna
regulacja jasności
monitora obrazowego
w zależności od
zmieniającego się
oświetlenia na sali
zabiegowej.
System cyfrowy
przetwarzania i
archiwizacji obrazów
Kamera CCD
Min. 170o
39.
40.
41.
42.
43.
VII.
44.
45.
Matryca
akwizycyjna
46.
Głębokość akwizycji
Min. 1780x1124
Min. 500 cd/m2
TAK
TAK
TAK
Podać
Min. 16 bitów
Lp.
Parametr / cecha
Wartości wymagane Wartość oferowana
47.
Prezentacja i zapis
obrazów z:
TAK
-
Fluoroskopii ciągłej,
-
Fluoroskopii
pulsacyjnej,
48.
Program zmniejszenia
dawki promieniowania
w stosunku do skopii
standardowej
Min. 50%
49.
Pamięć ostatniego
obrazu
TAK
50.
Pojemność pamięci
obrazów na HD konsoli
Redukcja szumów w
czasie rzeczywistym
Wzmocnienie krawędzi w
czasie rzeczywistym
Regulacja jasności i
kontrastu
Funkcja Zoom
Min. 1000
51.
52.
53.
54.
55.
56.
TAK
TAK
TAK
TAK
Możliwość wprowadzania TAK
tekstu na obrazie z
wyborem miejsca
rozpoczęcia pisania
Obracanie obrazu
TAK
repozycje lewo/prawo,
góra/dół, oraz płynny
cyfrowy obrót na
monitorach bez
ograniczeń kąta i
kierunku obrotu.
Lp.
57.
58.
59.
60.
61.
VIII.
62.
63.
64.
65.
Parametr / cecha
Liczba obrazów widoczna
jednocześnie na ekranie
monitora
Wprowadzania danych
pacjenta z klawiatury
konsoli (imię, nazwisko
itp.)
Baza danych pacjentów
Wartości wymagane Wartość oferowana
Min. 16
TAK, opisać
TAK
Archiwizacji obrazów na TAK
nośnikach zewnętrznych
Pen-Drive w formatach
odczytywanych przez
standardowy PC
Wydruk obrazów na
TAK
rejestratorze
graficznym na papierze
termoczułym 210 mm
Wymagania
dodatkowe
Sterownik nożny
programowalny
(wyzwalacz
promieniowania)
dwufunkcyjny
Sterownik ręczny
(wyzwalacz
promieniowania)
Miernik wielkości
ekspozycji (rejestrator
dawki) umożliwiający
ocenę narażenia pacjenta
podczas badania
Miernik czasu ekspozycji
TAK
TAK
TAK
TAK
Lp.
66.
67.
IX.
68.
69.
70.
71.
72.
X
67
68
XI
71
Parametr / cecha
Wartości wymagane Wartość oferowana
Wskaźnik wartości
TAK
natężenia prądu i napięcia
Sygnalizacja wizualna
TAK
ekspozycji
Inne
Dokumentacja: instrukcje TAK
obsługi w jęz. polskim- 3
szt.
Paszport techniczny
TAK
Dokumentacja techniczna TAK
i serwisowa
Oryginalna instrukcja w j. TAK
angielskim
Spełnienie niezbędnych TAK
wymogów ochrony
radiologicznej zgodnie z
obowiązującym stanem
prawnym.
WYPOSAŻENIE
2 szt. pamięci przenośnej Pen
TAK
Driver min. 1GB
3 komplety ochrony radiologicznej TAK
( fartuch i tarczycówka) o
ekwiwalencie 0,25mmPb
WARUNKI GWARANCJI I
SERWISU
Okres gwarancji i rękojmi
72
Autoryzowany serwis
gwarancyjny na terenie
Polski
73
Czas reakcji serwisu do 48h w dni
robocze
min. 24 miesiące
TAK, podać
adres, załączyć
dokument
potwierdzając
autoryzację
TAK
Lp.
74
75
76
Parametr / cecha
Czas usunięcia usterki do 7
dni roboczych od momentu
zdiagnozowania usterki gdy
zachodzi konieczność
sprowadzenia części
zamiennych
Okres gwarancji dostępności
części zamiennych od daty
sprzedaży aparatu
Bezpłatny przegląd techniczny w
czasie trwania gwarancji
Wartości wymagane Wartość oferowana
TAK
min. 10 lat
TAK
XII
Wymagania dodatkowe
77
Przeprowadzenie na koszt Tak
wykonawcy testów
akceptacyjnych aparatu
Wykonanie na koszt
Tak
dostawcy projektu osłon
stałych z dostawą aparatu
78
W przypadku, gdy w rubryce „Wartości wymagane” wymagana jest odpowiedź TAK lub podana wartość graniczna , to Wykonawca jest zobowiązany do
potwierdzenia jej w rubryce „Wartość oferowana”.
Każda inna odpowiedź zostanie uznana za niespełnienie warunku granicznego i spowoduje odrzucenie oferty;
W rubryce „Parametry oferowane: należy potwierdzić spełnienie warunków wymaganych oraz je opisać, podać zakresy oferowane.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

66+6+6+

2 Cards basiek49

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

2-2=0

2 Cards jogaf85537

Create flashcards