Wymagania techniczne

advertisement
Załącznik Nr 2 do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1
„Wymagania techniczne, warunki graniczne i pożądane"
Oferowane urządzenie medyczne musi odpowiadać parametrom opisanym przez Zamawiającego.
Nazwa/ typ urządzenia fabrycznie nowego: .......................................................................
Kraj pochodzenia: ...............................................................................................................
Producent:
Siedziba Producenta: ...................................................
L.P.
WYMAGANA WARTOŚĆ
WARTOŚĆ
OFEROWANA
PARAMETRU PARAMETRU
1. WYMAGANIA OGÓLNE
PARAMETRY URZĄDZENIA
fabrycznie nowy,
1. Tomograf
TAK
wyprodukowany w roku 2010
Tomograf komputerowy minimum
szesnasto-rzędowy umożliwiający
TAK,
podać ilość
2. jednoczesną akwizycję minimum szesnastu
warstw submilimetrowych w czasie jednego
warstw
pełnego obrotu lampa-detektor.
Certyfikaty i świadectwa na:
Tomograf Komputerowy
• deklaracja zgodności z dyrektywami
medycznymi 93/42 EEC
• certyfikat CE
• zgłoszenie do rejestru wyrobów
medycznych oferowanego modelu i
3.
TAK
typu tomografu
Konsola lekarska:
■ deklaracja zgodności z dyrektywami
medycznymi 93/42 EEC
Pozostałe oferowane produkty:
■ deklaracje zgodności i certyfikaty dla
wyrobów medycznych i certyfikat CE
4 Instrukcja obsługi w języku polskim
TAK
II. GANTRY 1 STÓŁ
5. Średnica otworu gantry [cm]
≥70
Detektory typu stałego w układzie
umożliwiającym
6. wielorzędowym
TAK
jednoczesną akwizycję 16 warstw dla skanu
sekwencyjnego i spiralnego.
7. Kąt pochylenia gantry [w °]
>±30
Minimalne położenie stołu do badań
8. (poza gantry) mierzone od podłoża [cm]
55
Możliwość sterowania pochyleniem
9. gantry z konsoli w sterowni
TAK
Możliwość sterowania stołem i
10. pochyleniem gantry z wszystkich czterech
stron gantry (z przodu i z tyłu)
Możliwość sterowania ruchami stołu
11. za pomocą pedałów
PUNKTACJA
TAK /NIE
Punktacja:
odpowiedź TAK: 5
punktów
odpowiedź NIE: 0
punktów
TAK/NIE
Punktacja:
odpowiedź
TAK: 5
punktów
odpowiedź NIE:
0 punktów
1
12. Maksymalna masa badanego pacjenta
≥ 200kg
Wyposażenie stołu: materac, pasy
13. unieruchamiające pacjenta, podpórka pod
TAK
głowę, bark, kolana.
Wskaźniki informujące pacjenta w trakcie
akwizycji o konieczności zatrzymania
14. oddechu wraz z licznikami czasu
TAK
pozostałego do końca skanowania
widoczne z przodu i z tyłu gantry
Ill. GENERATOR I LAMPA
Maksymalne napięcie anodowe [kV]
15. używane w protokołach klinicznych
≥130
napięcie anodowe [kV]
16. Minimalne
≤ 80
używane w protokołach klinicznych
Maksymalna moc generatora (rozumiana
jako iloczyn prądu [mA] oraz napięcia
17. [kV]) możliwa do zaprogramowania w
≥42
protokole klinicznym [kW]
18. Pojemność cieplna anody lampy [MHU]
≥3,5
Szybkość chłodzenia anody
19. lampy MHU/min
≥ 810
Maksymalny prąd lampy możliwy
do wykorzystania w systemie dla ciągłej
20. akwizycji spiralnej dla napięcia ≥120 kV
≥345
[mA]
Wyświetlanie dawki DLP lub CTDI vol.
21. jaka została pochłonięta w czasie badania
TAK
IV . PARAMETRY BADANIA
Maksymalny
zakres
(długość)
badania
22.
≥130 cm
bez przemieszczania pacjenta i bez
elementów metalowych w stole przy
zachowanej maks. liczby warstw [cm]
Maksymalny czas ciągłej akwizycji
23. spiralnej [sek.]
≥ 100
Najkrótszy czas pełnego skanu (360
24. st.) dla skanu helikalnego [sek.]
≤ 0,8
Minimalna grubość pojedynczej
25. warstwy akwizycji 16 warstwowej
≤0,65
[mm]
26. Maksymalna długość skanu spiralnego [s]
Funkcja zatrzymania topogramu w
27. dowolnym czasie
Maksymalna wartość współczynnika
28. pitch
(rozumianego zgodnie z definicją
≥100
Punktacja: od 0 do
10 punktów
(proporcjonalnie)
Oferowana
wartość =130: 0
punktów;
najwyższa
oferowana
wartość/ parametr:
10 punktów.
Pozostałe
proporcjonalnie
Punktacja: od 0 do
10 punktów
(proporcjonalnie)
Oferowana
wartość = 100 0
punktów;
najwyższa
oferowana
wartość /
parametr: 10
punktów.
Pozostałe
proporcjonalnie
TAK
≥ 1,5
Punktacja: od 0 do
10 punktów
(proporcjonalnie)
Oferowana wartość
= 1,5: 0 punktów;
najwyższa
oferowana wartość
/ parametr: 10
punktów. Pozostałe
proporcjonalnie
Punktacja: od 0 do
10 punktów
(proporcjonalnie)
Oferowana wartość
=
≥2
= 2: 0 punktów;
29. Liczba projekcji skanu topograficznego
Min AP, lat.
najwyższa
oferowana wartość
/ parametr: 10
punktów. Pozostałe
proporcjonalnie
V. REKONSTRUKCJA 1 PREZENTACJA OBRAZÓW ORAZ PARAMETRY JAKOŚCIOWE
Dostępne, rekonstruowalne pole
30. obrazowania FOV [cm]
≥50
31. Matryca prezentacyjna [pkt]x[pkt]
≥1024x1024
32. Matryca rekonstrukcyjna obrazu [pkt]x[pkt]
≥512x512
Dawka potrzebna do uzyskania
rozdzielczości niskokontrastowej 5 mm
przy różnicy gęstości 0,3 % (3HU), dla
33. napięcia ≥120 kV, określanej dla
≤ 15
najkrótszego skanu pełnego, mierzona na
fantomie CATPHAN 20 cm przy warstwie
10mm, podać parametry skanu [mGy]
Maksymalna rozdzielczość
wysokokontrastowa przy jednoczesnej
akwizycji 16 warstw, dla pełnego skanu i
34. czasu rotacji ≤ 0,8 s, napięcia ≤ 120 kV,
≥ 15
natężenia 200 ≥mA, w akwizycji spiralnej,
w matrycy 512x512, w punkcie 2%
krzywej MTF[pl /cm]
35. Zdolność rozdzielcza w kierunku osi Z
≤ 0,8
[mm]
VI . STANOWISKA PRACY TOMOGRAFU
Dwa stanowiska pracy:
36. ■ stanowisko operatorskie
TAK
• stanowisko diagnostyczne (- lekarskie)
Oprogramowanie obu konsoli od jednego
37. producenta
TAK
Identyczny interfejs użytkownika dla
obydwu konsoli (lekarskiej i operatorskiej
38. w zakresie wspólnych funkcji
TAK
postprocessingowych)
VI 1. STANOWISKO OPERATORSKIE
Stanowisko operatorskie: konsola
akwizycyjna - dwumonitorowa,
39. obsługiwana przez jedną klawiaturę,
TAK
umożliwiająca jednoczesne przeglądanie
badań podczas skanowania
Przekątna kolorowych monitorów z
40. aktywną matrycą ciekłokrystaliczną typu
≥ 19"
Flat ["]
Pojemność dysku twardego HD w części
przeznaczonej na zrekonstruowane
41. obrazy [512x512], bez kompresji,
≥ 240 000
wyrażona ilością obrazów [n]
Archiwizacja badań pacjentów na CD42. R/DVD w standardzie DICOM 3.0
TAK
43. Wielkość dostępnej pamięci RAM [GB]
≥2
IEC) dla trybu spiralnego dostępny w
protokołach klinicznych z korekcją
stożka
3
przesyłanie obrazów do
44. Automatyczne
TAK
konsoli lekarskich, na serwer PACS
Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3.0
obsługujący następujące klasy serwisowe:
■ Send/Receive
45. ■ Basic Print
Tak / Podać
■ Query/ Retrieve
■ Storage Commitment
■ Worklist
Prezentacja MIP
46.
TAK
(Maximum Intensity Projection)
47. SSD (Surface Shaded Display)
TAK
48. VRT (Volume Rendering Technique)
TAK
Reformatowanie wielopłaszczyznowe
rekonstrukcje wzdłuż dowolnej
49. (MPR),
TAK
prostej (równoległe i promieniste) lub po
krzywej
Pomiary odległości, kąta, powierzchni,
50. objętości
TAK
Oprogramowanie do synchronizacji startu
badania spiralnego na podstawie
51. automatycznej analizy napływu środka
TAK
cieniującego w zadanej warstwie bez
wykonywania wstrzyknięć testowych
≥ 6 obrazów
Szybkość rekonstrukcji w rozdzielczości
52. 512x512
/sek.
VI 2. KONSOLA LEKARSKA (STANOWISKO DIAGNOSTYCZNE)
Stanowisko diagnostyczne: niezależna,
zaawansowana konsola lekarska dwumonitorowa, zasilana niezależnie od
tomografu i konsoli operatorskiej, tak by po
53. wyłączeniu konsoli operatorskiej możliwe
TAK
było opracowywanie wykonanych badań.
Niezależna baza danych wykonywanych
badań TK na konsoli lekarskiej.
Przekątna kolorowych monitorów z
54. aktywną matrycą ciekłokrystaliczną typu
TAK
Flat ≥19 "
Punktacja:
55. Stanowisko diagnostyczne
TAK/NIE
odpowiedź
umożliwiające jednoczesne
TAK:
wyświetlanie min. 8 obrazów
10 punktów
diagnostycznych w matrycy 512x512
odpowiedź NIE:
0 punktów
Wielkość dostępnej pamięci operacyjnej
56. używanej do analizy obrazów
≥3
medycznych RAM [GB]
Punktacja: od 0 do
10 punktów
(proporcjonalnie)
Oferowana wartość
Pojemność dysku twardego dla obrazów
= 200 000 [n]: 0
punktów;
57. (512 x 512) bez kompresji, wyrażona
≥ 200 000
najwyższa
liczbą obrazów [n]
oferowana wartość
/ parametr: 10
punktów. Pozostałe
proporcjonalnie
Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM
3.0 obsługujący następujące klasy
serwisowe:
58. ■ Send / Receive
TAK
■ Basic Print
■ Query / Retrieve
■ Storage Commitment
Archiwizacja badań pacjentów na
59. nośnikach CD / DVD w standardzie
DICOM 3.0
60. MIP (Maximum Intensity Projection)
61. SSD (Surface Shaded Display)
62. VRT (Volume Rendering Technique)
Pomiary odległości, kąta, powierzchni,
63. objętości
Reformatowanie wielopłaszczyznowe
(MPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej
64. prostej (równoległe lub promieniste) lub po
krzywej
Najnowsza wersja oprogramowania do
segmentacji i ekstrakcji struktur kostnych
65. typu „bone removal" na podstawie różnicy
gęstości
Najnowsza wersja oprogramowania do
angiografii CT umożliwiające
automatyczną identyfikację i izolację
zakontraktowanego naczynia z objętości
66. badanej (rozwinięcie wzdłuż linii centralnej
naczynia, z pomiarem średnicy, pola
przekroju w płaszczyźnie prostopadłej do
osi naczynia, automatyczne wyznaczanie
stenozy)
Najnowsza wersja oprogramowania
do automatycznej wizualizacji
67. blaszek miażdżycowych w
naczyniach, z rozpoznaniem ich
gęstości i rodzaju
Najnowsza wersja oprogramowania do
segmentacji zmian ogniskowych w
narządach miąższowych umożliwiające
pomiar średnicy, objętości i gęstości
68. zmiany oraz umożliwiające porównanie
zmian ogniskowych bieżącego badania z
poprzednim badaniem tego samego
pacjenta
Najnowsza wersja oprogramowania do
badań perfuzji mózgu umożliwiająca
ocenę jakościową i ilościową (mapy
69. barwne z co najmniej następującymi
parametrami: CBF, CBV oraz MTT lub
TTP)
Oprogramowanie umożliwiające
segmentację tkanek mózgu (istoty białej i
70. szarej) na podstawie map przepływu i
objętości krwi.
Najnowsza wersja oprogramowania do
badań perfuzji wątroby umożliwiająca
ocenę jakościową i ilościową (mapy
71. barwne z co najmniej następującymi
parametrami: CBF, CBV oraz MTT lub
TTP)
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK - podać
nazwę
oprogramowania
TAK - podać
nazwę
oprogramowania
TAK - podać
nazwę
oprogramowania
TAK/NIE
Punktacja:
odpowiedź TAK:
10 punktów
odpowiedź NIE:
0 punktów
TAK - podać
nazwę
oprogramowania
TAK/NIE podać
nazwę
oprogramowania
Punktacja:
odpowiedź
TAK:
10 punktów
odpowiedź NIE:
0 punktów
TAK
Specjalistyczne oprogamowanie do
72. badań perfuzji trzustki, śledziony,
nerek, prostaty, kości.
TAK/NIE podać
nazwę
oprogramowania
Pakiet oprogramowania do oceny
73. klinicznej jelita grubego „wirtualna
kolonoskopia" z możliwością projekcji
TAK - podać
nazwę
oprogramowania
Punktacja:
odpowiedź
TAK:
10 punktów
odpowiedź NIE:
0 punktów
5
dwuwymiarowej powierzchni światła jelita
oraz jej rekonstrukcji VRT i MIP
TAK podać
Automatyczna detekcja polipów w obrębie
nazwę
74. jelita grubego
oprogramowania
Oprogramowanie umożliwiające
rozwinięcie całej wewnętrznej ściany jelita TAK/NIE podać
grubego na płaszczyźnie w postaci jednej
nazwę
75. wstęgi (bez kawałkowania obrazu
oprogramowania
wewnętrznej ściany jelita) tzw. wirtualna
dysekcja jelita
Automatyczne oznaczanie i usuwanie
76. obrazu resztek kałowych i płynów z jelita
grubego tzw. stool tagging
77.
78.
79.
80.
81
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
TAK/NIE podać
nazwę
oprogramowania
VIII. WYPOSAŻENIE DODATKOWE
Zestaw firmowych fantomów serwisowych
do kalibracji i kontroli jakości obrazowania
TAK
zgodny z obowiązującymi przepisami i
wymogami
Przeglądarka DICOM viewer dołączana
do każdego CD z obrazami
TAK
medycznymi uruchamiająca się
automatycznie na komputerze klasy PC
Kolorowa drukarka do drukowania
TAK
map perfuzyjnych mózgu
Automatyczny, wstrzykiwacz środka
TAK
kontrastowego
Zestaw fantomów do kontroli jakości
TAK
obrazowania i kalibracji TK
WARUNKI GWARANCJI, SERWISU I SZKOLENIA
Minimalny okres gwarancji tomografu
komputerowego, licząc od daty
TAK
podpisania ostatecznego protokołu
odbioru wraz z wymianą w ramach
≥12 m-cy
gwarancji lampy RTG, bez limitu
skanów (w miesiącach)
TAK
Minimalny okres gwarancji dla
pozostałego wyposażenia systemu
≥12 m-cy
Min. 10 - letni okres zagwarantowania
dostępności części zamiennych oraz
materiałów zużywalnych od daty
TAK
sprzedaży na cały system tomografii
komputerowej i urządzenia zaoferowane
w zestawie
Bezpłatne przeglądy serwisowe:
minimum 4 w skali roku w okresie
TAK
trwania gwarancji
Czas przystąpienia serwisu do
naprawy gwarancyjnej od zgłoszenia
TAK
uszkodzenia maksymalnie 2 dni
robocze
Zakończenie działań serwisowych w
czasie nie dłuższym niż 14 dni
TAK
roboczych od zgłoszenia awarii
Wykonywanie testów akceptacyjnych
po istotnych naprawach
TAK
gwarancyjnych
Zdalna diagnostyka serwisowa
TAK
Bezpłatne szkolenie w siedzibie przyszłego
użytkownika dla 4 lekarzy radiologów i 10
TAK
techników RTG w zakresie obsługi
Punktacja:
odpowiedź TAK:
10 punktów
odpowiedź NIE:
0 punktów
Punktacja:
odpowiedź TAK:
10 punktów
odpowiedź NIE:
0 punktów
91.
92
93
94
urządzenia-min. 20 osób (min.7 godzin
dziennie przez 4 dni roboczych)
Bezpłatne drugie szkolenie, po około 2
miesiącach od uruchomienia tomografu,
w siedzibie przyszłego użytkownika dla 4
lekarzy radiologów i 10 techników RTG
(min.7 godzin dziennie przez 4 dni
roboczych)
Adaptacja pomieszczeń w tym
podłączenie/wymiana/dostosowanie
kabla zasilającego prąd do mocy
urządzenia w razie zaistnienia
konieczności
Demontaż i utylizacja posiadanego
skanera CT w tym zapewnienie
transportu wraz z przedstawieniem
protokołu z utylizacji przez dokonaniem
płatności
Zasilacz UPS o parametrach
dostosowanych do generatora urządzenia
z czasem podtrzymania napięcia ≥10
minut
TAK
TAK/NIE
TAK
TAK
Uwaga: Nie wypełnienie rubryki w kolumnie „WARTOŚĆ OFEROWANA
PARAMETRU" skutkować będzie odrzuceniem oferty, jako niezgodnej z warunkami
realizacji przedmiotowego zadania.
Pieczęć i podpis osoby
uprawnionej do reprezentowania.
7
Download