Document

advertisement
Załącznik 1C do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – znak sprawy 42/ZP/2016
Nazwa:
Tomograf Komputerowy 16 rzędowy.
L.p.
Parametry techniczne
Parametry
graniczne
(wymagane)
i oceniane
Certyfikaty i Dokumenty
1
Certyfikat CE (podać nr certyfikatu), oznakowanie znakiem CE
- jeśli dotyczy
TAK, Podać
2
Powiadomienie/ zgłoszenie/ przeniesienie wysłane do Prezesa
Urzędu
Rejestracji
Produktów
Leczniczych,
Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych
TAK, Podać
3
Producent
Podać
4
Kraj pochodzenia
Podać
5
Urządzenie typ:
Podać
6
Kopia ważnych posiadanych dopuszczeń do obrotu zgodnie z
wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach
medycznych (Dz.U. 2010 nr 107 poz. 679) i późniejszymi
zmianami
7
Aparat nowy, rok produkcji: 2016 lub późniejszy
TAK
TAK, Podać
TOMOGRAF KOMPUTEROWY
8
9
10
11
12
13
14
Możliwość akwizycji min. 16 nienakładających się warstw
submilimetrowych w czasie jednego pełnego obrotu układu
lampa/detektor
TAK
Możliwość akwizycji min. 16 nienakładających się warstw
ponad milimetrowych w czasie jednego pełnego obrotu układu
lampa/detektor
TAK
Tomograf zapewniający wykonanie pełnego zakresu badań
klinicznych
obejmującego
badania
klatki
piersiowej,
kręgosłupa, jamy brzusznej i miednicy wraz z wielofazowymi i
dynamicznymi
badaniami
narządów
tych
obszarów
anatomicznych
TAK
Tomograf zapewniający wykonanie pełnego zakresu badań
klinicznych obejmującego badania naczyń domózgowych,
wewnątrzczaszkowych,
dużych
naczyń
oraz
naczyń
obwodowych
TAK
Tomograf zapewniający wykonanie pełnego zakresu badań
klinicznych
obejmującego
akwizycję
submilimetrową
niewielkich struktur anatomicznych
Tomograf zapewniający wykonanie pełnego zakresu badań
klinicznych obejmującego badania wielonarządowe w zakresie
min. 160 cm
Wyświetlenie informacji dla pacjenta o przebiegu badania na
gantry, w tym wskazanie zatrzymania oddechu z licznikiem
TAK
TAK
TAK/NIE
TAK – 10 pkt
NIE – 0 pkt
GANTRY I STÓŁ
15
Średnica otworu gantry ≥ 70 cm
TAK
16
Pochylenie gantry ≥ ± 300
TAK
17
Możliwość sterowania pochyleniem gantry: - z gantry
Możliwość sterowania pochyleniem gantry: - z konsoli w sterowni
TAK
18
Strona 1 z 8
TAK
Parametry
oferowane
potwierdzić
TAK oraz
podać
/opisać
Załącznik 1C do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – znak sprawy 42/ZP/2016
Nazwa:
Tomograf Komputerowy 16 rzędowy.
19
Maksymalne obciążenie robocze stołu, z zachowaniem precyzji
TAK
pozycjonowania stołu ≥ 220 kg
20
Sterowanie ruchami stołu za pomocą przycisków nożnych
TAK
21
Stół i materac zabezpieczone przed zalaniem płynami
TAK
22
23
Wyposażenie stołu w:
- materac,
- podpórka pod głowę i ręce,
- podpórka pod ramię, kolana i nogi
- podpórka pod głowę z regulacją kąta pochylenia,
- pasy stabilizująco-unieruchamiające,
- możliwość zastosowania obłożenia jednorazowego,
- przenośnik pacjenta do łatwego przenoszenia z wózka
transportowego na stół tomografu,
bobix/kołyska dla dzieci wraz z akcesoriami do
unieruchomienia,
- osłona przed zalaniem płynami fizjologicznymi,
Możliwość uruchomienia serii badania bezpośrednio z gantry
TAK
Wyzwalanie
skanowania
bezpośrednio z
pokoju badania
– 10 pkt, brak
wyzwalania
skanowania
bezpośrednio z
pokoju badania
– 0 pkt
LAMPA RTG I GENERATOR
24
26
Maksymalna moc generatora ≥ 50 kW do wykorzystania w
> 60 kW – 10 pkt
protokołach klinicznych (podać iloczyn). Proszę podać moc
> 50 kW – 5 pkt
generatora możliwą do wykorzystania w protokole
50 kW – 0 pkt
klinicznym
Minimalne napięcie anody, możliwe do zastosowania > 80 kV – 10 pkt
w protokołach badań ≤ 80 kV
80 kV – 0 pkt
Maksymalne napięcie anody ≥ 135kV
TAK
27
Modulacja prądu anody jednocześnie w osiach x,y,z
TAK
28
Rzeczywista pojemność cieplna anody ≥ 6 MHU lub ekwiwalent
TAK
29
Szybkość chłodzenia lampy ≥ 840 kHU/min
25
30
31
32
33
TAK, Podać
Odległość ogniskowa lampy rtg od detektora w cm
< 100 cm – 10 pkt
≥ 100 cm – 0 pkt
Maksymalny prąd lampy ≥ 420mA
> 500 mA – 10 pkt
> 420 mA – 5 pkt
420 mA – 0 pkt
Zakres pojedynczego skanu spiralnego bez przekładania powyżej180 cm –
pacjenta na stole i bez elementów metalowych ≥ 150 cm
10 pkt
150-180 cm – 5
pkt
Poniżej 150 cm –
0 pkt
Możliwość wykonania skanu spiralnego przy pochylanym gantry
Skan z
w pełnym zakresie
pochylaniem
gantry – 10 pkt,
brak skanu
spiralnego – 0
pkt
Strona 2 z 8
Załącznik 1C do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – znak sprawy 42/ZP/2016
Nazwa:
Tomograf Komputerowy 16 rzędowy.
DETEKTOR I SYSTEM SKANOWANIA
34
36
Grubość najcieńszej dostępnej warstwy w akwizycji
wielowarstwowej ≤ 0,65 mm
Minimalny czas pełnego obrotu układu lampa rtg-detektor
wokół pacjenta ≤ 0,5 s
Długość topogramu ≥ 150 cm
37
Możliwość zatrzymania topogramu w dowolnym czasie
38
Długość badania przy ciągłym skanie spiralnym, bez przerwy
na chłodzenie lampy ≥ 150 cm
39
Maksymalne rekonstruowalne pole widzenia ≥ 50 cm
40
Matryca rekonstrukcyjna min. 512x512
41
Matryca prezentacyjna min. 1024 x 1024
42
Maksymalna wartość diagnostycznego współczynnika pitch dla
akwizycji min. 16 warstwowej i pełnego min. 50 cm pola
skanowania ≥ 1,5
Maksymalna rozdzielczość wysokokontrastowa w czasie
pełnego skanu w zapisie spiralnym w matrycy 512 x 512
w płaszczyźnie XY wyrażona w pl/cm, w punkcie 50%
charakterystyki MTF ≥ 10 pl/cm
Rozdzielczość niskokontrastowa wizualna przy różnicy gęstości
3 HU , zmierzona na fantomie CATHPAN o średnicy 20 cm dla
warstwy 10 mm, dla napięcia ≥ 110 kV mm, ≤ 5 mm
Szybkość rekonstrukcji obrazów w matrycy 512 x 512, ≥ 16
obrazy/s
35
43
44
45
TAK
TAK
powyżej180 cm –
10 pkt
150-180 cm – 5
pkt
Poniżej 150 cm
– 0 pkt
TAK
powyżej180 cm –
10 pkt
150-180 cm – 5
pkt
Poniżej 150 cm
– 0 pkt
50 cm – 0 pkt
≥ 60 cm – 5 pkt,
≥ 70 cm – 10
pkt
TAK
TAK
1,5 -0 pkt
> 1,5 – 5 pkt
> 1,7 – 10 pkt
TAK
TAK
20 obr/s i poniżej
– 0 pkt
> 20 obr/s -5 pkt
> 40 obr/s -10 pkt
KONSOLA OPERATORSKA (AKWIZYCYJNA)
46
48
Konsola operatorska (akwizycyjna) dwumonitorowa
z kolorowymi monitorami obrazowymi w technologii LCD,
rozmiar monitorów ≥ 19”
Pojemność bazy danych dla obrazów wyrażona liczbą obrazów
w matrycy 512 x 512, ≥ 250 000 obrazów
Interkom dwukierunkowej komunikacji z pacjentem
49
Możliwość nagrywania komunikatów
50
Możliwość zaprogramowania współbieżnych zadań
rekonstrukcyjnych dla jednego protokołu skanowania, liczba
zadań ≥ 5
Interfejs sieciowy w formacie DICOM 3.0. z następującymi
funkcjami:
- DICOM Print
- DICOM Storage Commitment
- DICOM Send/Receive
- DICOM Query/Retrieve
47
51
Strona 3 z 8
TAK
TAK
TAK
TAK
5 zadań– 0 pkt
> 5 zadań -5 pkt
> 8 zadań – 10 pkt
TAK
Załącznik 1C do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – znak sprawy 42/ZP/2016
Nazwa:
Tomograf Komputerowy 16 rzędowy.
- DICOM Worklist
52
Archiwizacja badań pacjentów na CD-R i DVD w standardzie
TAK
DICOM 3.0 z przeglądarką obrazów
53
MIP (Maximum Intensity Projection)
TAK
54
VR (VRT) (Volume Rendering), (Volume Rendering Technique)
TAK
55
SSD (Surface Shaded Display)
56
57
MPR (Reformatowanie wielopłaszczyznowe), rekonstrukcje
wzdłuż dowolnej prostej lub krzywej
Rekonstrukcje 2D, 3D
58
Pomiar odległości, kąta, powierzchni, objętości.
TAK
59
Pomiary analityczne (pomiar poziomu gęstości, histogramy)
TAK
60
Automatyczne usuwanie struktury kostnej w obrazach 3D
TAK
61
Wielozadaniowość/wielodostęp, w tym możliwość
automatycznej rekonstrukcji, archiwizacji i dokumentacji w tle
(w trakcie skanowania).
Niskodawkowy, iteracyjny algorytm rekonstrukcji, pozwalający
na redukcję dawki promieniowania min. 40% w porównaniu do
klasycznej rekonstrukcji metodą FBP, bez pogorszenia jakości
obrazu
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
TAK
Automatyczny dobór zakresu badania, w zależności od rodzaju
badania, na podstawie znaczników anatomicznych
Zestaw niskodawkowych protokołów pediatrycznych
Dedykowane protokoły do badań nagłych umożliwiające
wykonanie badania bez konieczności wpisywania danych
pacjenta
Sterowanie dostarczonym wstrzykiwaczem bezpośrednio z
konsoli tomografu komputerowego. Możliwość programowania i
zapamiętywania parametrów wstrzykiwacza bezpośrednio w
protokole badania TK na konsoli operatorskiej/akwizycyjnej,
automatyczne tworzenie raportu o rzeczywistym zużyciu
kontrastu w poszczególnych seriach badania, zapisywanie go w
postaci obrazu DICOM, dołączany do badania, z możliwością
archiwizowania i drukowania
Sprzężenie tomografu ze wstrzykiwaczem min. w klasie IV wg
CiA425
Automatyczne śledzenie napływu środka kontrastowego w
zadanej warstwie i automatyczne uruchomienie badania po
osiągnięciu założonej gęstości środka kontrastowego, bez
wykonywania wstrzyknięć testowych.
Oprogramowanie do wirtualnej endoskopii przestrzeni
powietrznych - endoskopii/bronchoskopii
Oprogramowanie do oceny perfuzji mózgu umożliwiające ocenę
ilościową i jakościową (mapy barwne) co najmniej
następujących parametrów: rBF (miejscowy przepływ krwi),
rBV (miejscowa objętość krwi), PS (przepuszczalność tkankowa)
oraz TTP (czas do szczytu krzywej wzmocnienia) i MTT (średni
czas przejścia
Oprogramowanie do badań perfuzyjnych mózgu z funkcją
klasyfikacji tkankowej polegającej na segmentacji regionów
niedokrwiennych mózgu na podstawie map przepływu i
objętości krwi
Automatyczny raport dawki promieniowania tworzony przez
Strona 4 z 8
TAK
TAK
TAK
40% i poniżej 0 pkt,
powyżej 40% - 5
pkt,
60% i powyżej –
10 pkt
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
Załącznik 1C do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – znak sprawy 42/ZP/2016
Nazwa:
Tomograf Komputerowy 16 rzędowy.
system po zakończeniu badania podający poziom dawki oraz
zapis do systemu DICOM
73
Oprogramowanie do monitorowania poziomu dawki,
z możliwością ostrzegania użytkownika w przypadku, gdy
TAK
szacunkowa dawka dla skanu przewyższa wartość dawki
ustanowioną w danej pracowni
KONSOLA LEKARSKA
74
79
Konsola lekarska - postprocesingowa, dwumonitorowa
Przekątna kolorowych monitorów z aktywną płaską matrycą
LCD, ≥ 19”
Interfejs sieciowy w formacie DICOM 3.0 z następującymi
funkcjami:
- DICOM Print
- DICOM Storage Commitment
- DICOM Sent / Recive
- DICOM Query/Retrieve SCU
Pojemność dysku twardego dla obrazów bez kompresji
(512x512), wyrażona liczbą obrazów, ≥ 500 000
System archiwizacji badań pacjentów na CD-R, DVD, USB
w standardzie DICOM 3.0 z przeglądarką obrazów
MIP (Maximum Intensity Projection)
80
MinIP (Minimum Intensity Projection)
TAK
81
VR (VRT) (Volume Rendering), (Volume Rendering Technique)
82
TAK
TAK
83
MPR (Reformatowanie wielopłaszczyznowe), rekonstrukcje
wzdłuż dowolnej prostej lub krzywej
Rekonstrukcje 2D, 3D
84
Tryb Cine
TAK
85
SSD (Surface Shaded Display)
86
Możliwość manipulacji obrazem (m. in. przedstawienie w
negatywie, obrót obrazu i odbicia lustrzane, powiększenie
obrazu, dodawanie obrazów).
Automatyczne usuwanie obrazu stołu w rekonstrukcji
objętościowej
Automatyczne usuwanie struktur kostnych z pozostawieniem
wyłącznie zakontrastowanego drzewa naczyniowego. Możliwość
prezentacji trójwymiarowej układu naczyniowego oraz
przeziernych struktur kostnych.
Pomiary geometryczne (odległości, kąty)
TAK
TAK
75
76
77
78
87
88
89
90
91
92
93
94
Predefiniowana paleta ustawień dla VRT uwzględniająca typ
badań, obszary anatomiczne
Możliwość definiowania własnych ustawień VRT (presetów) do
późniejszego wykorzystania
Możliwość jednoczesnego wyświetlenia na monitorze prezentacji
typu VRT wraz z przekrojami tak, aby zmiana położenia
kursora na jednym z obrazów powodowała wskazanie punktu
na innych obrazach
Możliwość tworzenia filmów i eksportu w jednym z uznanych
standardów
Automatyczne numerowanie kręgów kręgosłupa w badaniach
odcinkowych, jak i całego kręgosłupa.
95
Automatyczne oznaczanie (numerowanie) żeber
96
Oprogramowanie do angiografii CT umożliwiające
automatyczną identyfikację i izolację zakontrastowanego
Strona 5 z 8
TAK
19” – 0 pkt
>19” – 5 pkt
TAK
TAK
Tak
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK/NIE
Tak – 10 pkt
Nie – 0 pkt
TAK
TAK
Załącznik 1C do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – znak sprawy 42/ZP/2016
Nazwa:
Tomograf Komputerowy 16 rzędowy.
naczynia z objętości badanej (rozwinięcie wzdłuż linii centralnej
naczynia, z pomiarem średnicy, pola przekroju w płaszczyźnie
prostopadłej do osi naczynia, automatyczne wyznaczanie
stenozy i możliwością oceny blaszki miażdżycowej)
97
Możliwość automatyczne segmentacja zmian ogniskowych w
TAK
narządach miąższowych z możliwością porównania zmiany z
poprzednim badaniem
98
Oprogramowanie do wirtualnej endoskopii przestrzeni
TAK/NIE
powietrznych - endoskopii/bronchoskopii, umożliwiające m. in.
Tak – 10 pkt
automatyczną identyfikację oraz ekstrakcję zmian ogniskowych
Nie – 0 pkt
śródmiąższowych i przyopłucnowych z tkanek otaczających, z
automatyczną oceną wielkości i ewolucji zmian w czasie,
automatyczną klasyfikację zmian, z techniką analizy guza
niezależnie od rodzaju (lity, nielity, częściowo lity)
99
Oprogramowanie z możliwością pracy w trybie do diagnostyki
TAK
chorób klatki piersiowej i drzewa oskrzelowego, zestaw narzędzi
pozwalających na wykonanie ilościowych pomiarów, które mogą
stanowić pomoc w diagnozowaniu chorób płuc takich jak
przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) czy rozedma
płuc, zautomatyzowana segmentacja płuc i dróg oddechowych
ze wstępną oceną obrazów, zaawansowana analizę tkanki
płucnej z pomiarami grubości ścian drzewa oskrzelowego,
pomiary 2D i 3D, narzędzia do analizy sprzężone z prostymi w
użyciu funkcjami raportowania, automatycznie rejestrującymi
wyniki analizy
100
101
102
103
104
105
106
Oprogramowanie do wirtualnej endoskopii naczyń
Oprogramowanie do oceny perfuzji mózgu umożliwiające ocenę
ilościową i jakościową (mapy barwne) co najmniej
następujących parametrów: rBF (miejscowy przepływ krwi),
rBV (miejscowa objętość krwi), PS (przepuszczalność tkankowa)
oraz TTP (czas do szczytu krzywej wzmocnienia) i MTT (średni
czas przejścia
Oprogramowanie do badań perfuzyjnych mózgu z funkcją
klasyfikacji tkankowej polegającej na segmentacji regionów
niedokrwiennych mózgu na podstawie map przepływu i
objętości krwi
Specjalizowane oprogramowanie do oceny krwiaka mózgu z
automatyczną jego segmentacją 3D oraz automatycznym
obliczaniem objętości krwiaka, jego krótkiej i długiej osi
Specjalizowane oprogramowanie do oceny tętniaka mózgu z
segmentacją 3D tętniaka wraz z automatycznym obliczaniem
objętości tętniaka, minimalnej i maksymalnej długości tętniaka
oraz maksymalnej i minimalnej średnicy szyjki tętniaka
Oprogramowanie do kolonoskopii TK umożliwiające pełni
swobodne poruszanie się w obrębie jelita, umożliwiające
jednoczesna prezentację wnętrza jelita i projekcję przekrojów w
trzech głównych płaszczyznach, wirtualna dysekcja jelita
grubego, z automatyczną segmentacją okrężnicy i ekstrakcją
jelita cienkiego, automatyczna korelacja obrazów z wnętrza
jelita z badania pacjenta ułożonego na brzuchu i na plecach,
funkcja automatycznego usuwania obrazu resztek kałowych.
Interaktywna zmiana położenia kursora we wszystkich oknach
DODATKOWE WYMAGANIA
Bezprzerwowy zasilacz UPS zapewniający bezpieczne
Strona 6 z 8
Endo naczyń –
10 pkt,
Brak – 0 pkt.
TAK
TAK
TAK/NIE
Tak – 5 pkt
Nie – 0 pkt
TAK/NIE
Tak – 5 pkt
Nie – 0 pkt
TAK
TAK
Załącznik 1C do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – znak sprawy 42/ZP/2016
Nazwa:
Tomograf Komputerowy 16 rzędowy.
zakończenie badania oraz zapisanie danych
107
Zestaw fantomów firmowych do wykonania testów
TAK
eksploatacyjnych, kalibracji i kontroli jakości obrazowania
108
Zdalna diagnostyka serwisowa tomografu komputerowego z
TAK
możliwością oceny technicznej poszczególnych modułów
109
Wykonanie testów akceptacyjnych, specjalistycznych zgodnie z
TAK
polskim ustawodawstwem
110
Podłączenie tomografu i stacji do systemu PACS/RIS
TAK
posiadanego przez zamawiającego. Zakup licencji i
podłączenie do serwera optymalizacji dawek
WSTRZYKIWACZ KONTRASTU
111
112
113
114
Automatyczny
dwugłowicowy
wstrzykiwacz
środka
cieniującego,
sprzężony
z
oferowanym
tomografem
komputerowym
Wstrzykiwacz na konstrukcji jezdnej z blokadą kół
Wstrzykiwacz
możliwością stosowania kontrastów różnych
producentów, należy podać min. dwóch niezależnych,
dostępnych aktualnie producentów.
DOSTAWA I MONTAŻ
Dostawa i montaż zawarte w cenie urządzenia
TAK
TAK
TAK
TAK
SZKOLENIE PERSONELU
115
Szkolenie aplikacyjne personelu (technicy, lekarze) z zakresu
użytkowania i obsługi, przeprowadzane w siedzibie
Zamawiającego, potwierdzone protokołem, minimum 8 spotkań
(7 dni x 10 godzin) – 20 osób
GWARANCJA I SERWIS
116
Gwarancja minimum 24 miesięcy od daty uruchomienia
117
Dostępność
części
zamiennych
10
lat
od
daty
uruchomienia. Powyższe nie dotyczy oprogramowania i
sprzętu komputerowego, dla którego Wykonawca zapewnia
5 letnią dostępność części zamiennych - z zachowaniem
funkcjonalności urządzenia przez 10 lat
118
W okresie gwarancji bezpłatne naprawy.
119
W okresie gwarancji bezpłatne przeglądy zgodnie z zaleceniami
producenta, nie rzadziej niż raz w roku.
Po okresie gwarancji przeglądy wykonywane w odstępach
zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej niż raz w roku.
Wraz z urządzeniem dostarczone: zalecenia producenta co do
częstotliwości wykonywania przeglądów oraz zakres czynności
serwisowych wykonywanych w czasie przeglądów.
Możliwość zgłaszania awarii 24h/dobę przez cały rok.
120
121
122
123
124
Czas reakcji serwisu do 2 dni roboczych rozumiane jako
dni od pon. do pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od
pracy
Czas naprawy do 4 dni roboczych od daty zgłoszenia do
serwisu, w przypadkach szczególnych, (np. konieczności
Strona 7 z 8
TAK
24 m-ce – 0 pkt,
za każde kolejne
12 m-cy – 5 pkt,
przy czym
Zamawiający
przyzna punkty
za nie więcej niż
5 lat gwarancji
(max – 15 pkt)
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
Załącznik 1C do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – znak sprawy 42/ZP/2016
Nazwa:
Tomograf Komputerowy 16 rzędowy.
sprowadzenia części zamiennych z zagranicy) do 7 dni
roboczych.
125
Instrukcja obsługi w języku polskim w formie drukowanej
TAK
i elektronicznej
126
Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie
TAK
Polski
127
Wraz z urządzeniem dostarczone: wykaz autoryzowanych
TAK
punktów serwisowych na terenie kraju
128
Technologia redukcji artefaktów, których źródłem są
metalowe obiekty ułatwiające wyeliminowanie wpływu tych
Algorytm do
obiektów na obraz, poprawiając wizualizację struktur
redukcji
anatomicznych w otoczeniu implantów / oprogramowanie
artefaktów - 10
do redukcji artefaktów pochodzących od elementów
pkt , brak
metalowych w badanej anatomii, zapewniające redukcję
algorytmu – 0
artefaktów z uwzględnieniem specyfiki badanej anatomii
pkt
oraz z wykorzystaniem iteracyjnego algorytmu
rekonstrukcji
Strona 8 z 8
Download