Pieczęć wykonawcy

advertisement
Pieczęć wykonawcy
Załącznik Nr 1
ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Wielowarstwowy tomograf komputerowy
Przedmiot zamówienia:
Producent:
__________________________________
Oferowany model:
__________________________________
Parametr
Wartość wymagana
Urządzenie wyprodukowane w 2009 roku, fabrycznie
nowe, nie używane, nie rekondycjonowane
Aparat TK umożliwiający wykonanie pełnego zakresu
badań klinicznych obejmującego:
-badanie mózgowia łącznie z badaniami czynnościowymi
(perfuzyjnymi) w diagnostyce wczesnych zmian
niedokrwiennych i procesów rozrostowych,
-badania klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy
wraz z wielofazowymi i dynamicznymi badaniami
narządów tych obszarów anatomicznych,
-badania naczyń domózgowych, wewnątrzczaszkowych,
dużych naczyń oraz naczyń obwodowych na odcinku
min. do 150 cm, wraz z automatyczną analizą ich
przebiegu oraz oceną ilościową wymiarów,
-akwizycję submilimetrową niewielkich struktur
anatomicznych, takich jak narządy wewnątrz piramid
kości skroniowych,
-diagnostyka zatorowości płucnej
TAK
Bez oceny
TAK
Bez oceny
L.p.
Wartość oferowana
Punktacja
I. WYMAGANIA OGÓLNE
1
2
3
4
5
6
7
Urządzenie umożliwiające akwizycję min. 16
nienakładających się warstw w czasie jednego obrotu
układu lampa – detektor
Stanowiska pracy:
- konsola operatorska
- konsola lekarska
Konsola lekarska, niezależna od konsoli operatorskiej (o
rozdzielnej bazie danych obrazowych, umożliwiająca
pracę lekarza diagnosty przy wyłączonej konsoli
operatorskiej tomografu) połączona z tomografem
poprzez sieć komputerową i otrzymującą obrazy z
tomografu w standardzie DICOM 3.0
TK oraz konsola lekarska podłączone poprzez sieć
komputerową w standardzie DICOM Print do kamery
archiwizacyjnej znajdującej się w Zakładzie Radiologii.
Remont i dostosowanie pomieszczeń na terenie
Zamawiającego do zainstalowania tomografu i urządzeń
towarzyszących( zalecana wizja lokalna) w zakresie :
- wykonania niezbędnej dokumentacji budowlanej
- wykonania projektu w zakresie ochronności radiolo.
-wykonania sterowni i kabiny pacjenta (przebieralnia)
- przygotowania Sali projekcyjnej pod instalację aparatu
( w tym wykładzina elektroprzewodząca, podwieszany
sufit, malowanie )
- modernizacji wentylacji, wykonania klimatyzacji
- zabezpieczenia antypromiennego ścian pracowni
- dostosowania instalacji elektrycznej pod potrzeby
aparatu
- dostosowanie sieci komputerowej pod potrzeby
pracowni TK do transmisji danych z prędkością 1 Gbit
- instalacji nowych drzwi rentgenoochronnych i szyby
rentgenoochronnej 80x120 cm
W załączeniu plan pomieszczeń przewidzianych na
pracownie TK (Załącznik nr 6 )
TAK
Bez oceny
TAK
Bez oceny
TAK
Bez oceny
TAK
Bez oceny
TAK
Bez oceny
2
8
9
Testy akceptacyjne po zainstalowaniu aparatu po stronie
wykonawcy.
Pakiet 200 opisów/konsultacji (w cenie aparatu)
medycznych wykonanych przez lekarzy specjalistów
z oficjalnego Ośrodka Referencyjnego Wykonawcy na
terenie Polski lub z Akademii Medycznej, dysponującej
stacjami diagnostycznymi z oprogramowaniem
klinicznym zawierającym takie same lub bardziej
zaawansowane opcje jak oferowana stacja
diagnostyczna.
TAK
Bez oceny
TAK
Bez oceny
II. GANTRY I STÓŁ
1
2
Średnica otworu gantry [cm]
Kąt pochylania gantry
≥ 70
≥ ±30º
Bez oceny
Bez oceny
3
Możliwość sterowania pochyleniem gantry:
- z obu stron gantry (lewa/prawa)
- z konsoli w sterowni
Możliwość sterowania pochyleniem gantry oraz ruchami
stołu z wszystkich czterech stron gantry tzn. z lewej i
prawej strony z przodu gantry oraz z lewej i prawej
strony z tyłu gantry.
Możliwość nagrywania poleceń słownych w języku
polskim i automatyczne ich odtwarzanie w zależności od
potrzeb protokołów badań
Wskaźniki zatrzymania oddechu z odwróconymi w
kierunku pacjenta licznikami czasu pozostałego do
zakończenia wstrzymania oddechu.
Maksymalne dopuszczalne obciążenie stołu, nie mniejsze
niż 200 kg.
TAK
Bez oceny
4
5
6
7
TAK/NIE
TAK
NIE
Bez oceny
TAK
TAK/NIE
TAK
- 20pkt
- 0 pkt
TAK
NIE
- 20pkt
- 0 pkt
Bez oceny
3
8
Wyposażenie stołu:
- materac,
- podpórkę pod głowę pozbawioną elementów
metalowych,
- podpórkę pod kolana,
- podpórkę pod głowę i ręce,
- pasy unieruchamiające.
TAK
Bez oceny
≤ 0,5
Bez oceny
III. SYSTEM SKANOWANIA
1
2
Najkrótszy czas pełnego obrotu (360º ) układu lampa rtg
– detektor [s]
Ilość warstw akwizycyjnych zbieranych jednocześnie
podczas jednego pełnego obrotu
≥ 16
0 - 10 pkt.
0 – wartość graniczna,
10 – największa wartość,
pozostałe proporcjonalnie
TAK - 20pkt
NIE - 0 pkt
3
Akwizycja min. 16 warstwowa w trybie spiralnym i
aksjalnym
4
Zakres zmienności współczynnika pitch
≥0,6-1,5
Bez oceny
5
6
7
Długość skanu topograficznego [cm]
Możliwość zatrzymania topogramu.
Ilość projekcji skanu topograficznego [n]
≥ 150
TAK
Min. 3
(AP, PA, LAT)
Bez oceny
Bez oceny
8
9
Maksymalna długość badania spiralnego bez elementów
metalowych w stole i bez konieczności przekładania
pacjentów [cm]
Maksymalne pole obrazowania FOV [cm]
10
Matryca rekonstrukcyjna
11
Matryca prezentacyjna
TAK/NIE
≥ 150
0 - 20 pkt.
0 – wartość graniczna,
20 – największa wartość,
pozostałe proporcjonalnie
Bez oceny
≥50
Bez oceny
512 x 512
Bez oceny
1024 x 1024
Bez oceny
4
12
Rozdzielczość wysokokontrastowa (przestrzenna),
mierzona w polu akwizycyjnym FOV=50 cm w punkcie
2% krzywej MTF [pl/cm].
≥ 14
13
Dawka konieczna do uzyskania rozdzielczości
niskokontrastowej wizualnej równej 5 mm, przy różnicy
gęstości 3 HU, określona dla najkrótszego skanu pełnego
zmierzona na fantomie CATHPAN o średnicy 20 cm, dla
napięcia ≥ 110 kV, dla warstwy 10 mm [mm]
Szybkość rekonstrukcji obrazów w matrycy 512 x 512
[obrazy/s].
Podać
14
0 - 10 pkt
0 – wartość graniczna,
10 – największa wartość,
pozostałe proporcjonalnie
0 - 10 pkt
10 – najmniejsza wartość,
0 – największa wartość,
pozostałe proporcjonalnie
≥ 16
Bez oceny
TAK
Bez oceny
≥ 19”
Bez oceny
TAK
Bez oceny
TAK
Bez oceny
≥ 200000
Bez oceny
TAK
Bez oceny
IV. KONSOLA OPERATORSKA
1
2
3
4
5
6
Tomograf sterowany przez wielozadaniowy system
operacyjny umożliwiający współbieżne skanowanie,
rekonstrukcję, wyświetlanie obrazu, przesyłanie badań
do konsoli lekarskiej i kamery archiwizacyjnej oraz
archiwizację, jak również przeglądanie dowolnego
badania zapisanego na dysku i rekonstrukcję aktualnie
wykonywalnego badania.
Przekątna kolorowego monitora z aktywną matrycą
ciekłokrystaliczną typu Flat [„]
Konsola operatorska dwumonitorowa i
dwustanowiskowa (umożliwiająca jednoczesną pracę
operatora przy badaniu i analizę niezależną np. obrazów
innych pacjentów.
Możliwość jednoczesnej rekonstrukcji obrazów TK w
trzech lub więcej płaszczyznach (np. aksjalnej, sagitalnej
i koronalnej) z jednoczesnym wyświetlaniem na ekranie
monitora konsoli operatorskiej.
Pojemność dysku twardego dla obrazów bez kompresji
(512x512), wyrażona liczbą obrazów.
Archiwizacja badań pacjentów na CD-R i DVD w
standardzie DICOM 3.0
5
Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 z następującymi
klasami serwisowymi:
- Send/Receive
- Basic Print
- Query/ Retrieve
- Storage Commitment
- Worklist
Pomiary analityczne (pomiar poziomu gęstości, profile
gęstości, histogramy, inne).
TAK
Bez oceny
TAK
Bez oceny
9
Prezentacja Cine
TAK
Bez oceny
10
Sterowanie wstrzykiwaczem bezpośrednio z konsoli
tomografu komputerowego. Możliwość programowania i
zapamiętywania parametrów wstrzykiwacza
bezpośrednio w protokole badania TK na konsoli
operatorskiej.
Automatyczny raport dotyczący dawki jaką otrzymał
pacjent w czasie badania dołączany w postaci
dodatkowej serii z możliwością jego zapamiętania i
wydruku.
Automatyczny raport dotyczący rzeczywistej ilości
kontrastu jaką otrzymał pacjent w czasie badania
dołączany w postaci dodatkowej serii z możliwością
jego zapamiętania i wydruku.
Identyczna obsługa konsoli operatorskiej i konsoli
lekarskiej, w zakresie wspólnych funkcji
postprocesingowych.
7
8
11
12
13
TAK/NIE
TAK
TAK –
NIE –
20 pkt
0 pkt
Bez oceny
TAK/NIE
TAK –
NIE –
TAK/ NIE
TAK
NIE
20 pkt
0 pkt
– 20 pkt
– 0 pkt
V. GENERATOR I LAMPA RTG
1
2
Maksymalna moc generatora rozumiana jako iloczyn
napięcia i prądu dostępnego w protokołach badań [kW].
Maksymalne napięcie anodowe, możliwe do
zastosowania w protokołach badań [kV]
≥ 50
Bez oceny
≥ 135
0 – 20 pkt
0 – wartość graniczna,
20 – największa wartość
6
3
Minimalne napięcie anodowe, możliwe do zastosowania
w protokołach badań [kV]
≤ 90
4
Maksymalny prąd anodowy, możliwy do zastosowania w
protokołach badań [mA]
≥ 400
5
Modulacja prądu anody w czasie rzeczywistym
jednocześnie w osiach x,y,z
TAK
0 – 20 pkt
0 – wartość graniczna,
20 – najmniejsza wartość
0 – 10 pkt
0 – wartość graniczna,
10 – największa wartość,
pozostałe proporcjonalnie
Bez oceny
6
≥6
Bez oceny
7
Pojemność cieplna anody (w przypadku konstrukcji innej
niż klasyczna podać ekwiwalent) [MHU]
Liczba ognisk lampy rtg.
≥2
Bez oceny
8
Automatyczny wybór ogniska lampy.
TAK
Bez oceny
VI. DETEKTOR
1
2
Detektory typu stałego
Minimalna grubość warstwy submilimetrowej przy
akwizycji min. 16 warstw [mm].
TAK
≤ 0,75
Bez oceny
0 – 20 pkt
20 – najmniejsza wartość,
0 – wartość graniczna,
pozostałe proporcjonalnie
VII. OPROGRAMOWANIE ZAINSTALOWANE NA KONSOLI OPERATORSKIEJ
1
2
MIP (Maximum Intensity Projection)
SSD (Surface Shaded Display)
TAK
TAK
Bez oceny
Bez oceny
3
VRT (Volume Rendering Technique)
TAK
Bez oceny
4
Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR),
rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej (równoległe i
promieniste) lub krzywej.
Pomiary odległości, kąta, powierzchni, objętości.
Wielozadaniowość/wielodostęp, w tym możliwość
automatycznej rekonstrukcji, archiwizacji i dokumentacji
w tle (w trakcie skanowania).
TAK
Bez oceny
TAK
TAK
Bez oceny
5
6
Bez oceny
7
7
8
Oprogramowanie do synchronizacji startu badania
spiralnego na podstawie automatycznej analizy napływu
środka cieniującego w zadanej warstwie bez
wykonywania wstrzyknięć testowych z automatycznym
startem skanu spiralnego
Oprogramowanie do endoskopii wirtualnej przestrzeni
powietrznych i płynnych (w tym do bronchoskopii,
kolonoskopii, itd.)
TAK
Bez oceny
TAK
Bez oceny
VIII. KONSOLA LEKARSKA
1
Konsola lekarska zasilana niezależnie od TK i konsoli
operatorskiej.
TAK
Bez oceny
2
Dwumonitorowe stanowisko diagnostyczne – konsola
lekarska umożliwiająca jednoczesne wyświetlanie co
najmniej 8 obrazów w rozdzielczości 512 x512
Przekątna kolorowych monitorów z aktywną matrycą
ciekłokrystaliczną typu Flat ≥ 19”
Pojemność dysku twardego dla obrazów (512 x 512) bez
kompresji wyrażona liczbą obrazów
TAK
Bez oceny
TAK
Bez oceny
≥ 200000
TAK
0 – 10 pkt
0 – wartość graniczna,
10 – największa wartość,
pozostałe proporcjonalnie
Bez oceny
TAK
Bez oceny
TAK
Bez oceny
3
4
5
6
7
Możliwość zdalnej pracy na konsoli lekarskiej
(z renomowanej jednostki diagnostycznej) , pełna
dostępność badań zapisanych na dysku oraz
oprogramowania klinicznego, zdalna analiza obrazów
medycznych we wszystkich zaoferowanych pakietach
oprogramowania
Płynna regulacja wyświetlanego okna oraz możliwość
wstępnego zaprogramowania najczęściej używanych
ustawień.
Pomiary geometryczne (długości, kątów, powierzchni)
8
8
9
10
11
Pomiary analityczne (pomiar poziomu gęstości, profile
gęstości, histogramy, inne).
Prezentacje Cine
TAK
Bez oceny
TAK
Bez oceny
Interfejs sieciowy zgodny z DICOM 3.0 zgodny z
następującymi klasami serwisowymi:
- Send / Receive
- Basic Print
- Query / Retrieve
- Storage Commitment
Archiwizacja badań pacjentów na CD-R oraz DVD w
standardzie DICOM 3.0
TAK
Bez oceny
TAK
Bez oceny
IX. OPROGRAMOWANIE ZAINSTALOWANE NA KONSOLI LEKARSKIEJ
1
MIP (Maximum Intensity Projection)
TAK
Bez oceny
2
SSD (Surface Shaded Display)
TAK
Bez oceny
3
VRT (Volume Rendering Technique)
TAK
Bez oceny
4
Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR),
rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej (równoległe lub
promieniste) lub krzywej
Automatyczne usuwanie struktur kostnych z
pozostawieniem wyłącznie zakontrastowanego drzewa
naczyniowego.
Możliwość prezentacji układu naczyniowego oraz
przeziernych struktur kostnych w czasie rzeczywistym
Specjalistyczne oprogramowanie umożliwiające
rozwinięcie analizowanego naczynia na płaszczyźnie,
automatyczny pomiar pola powierzchni w płaszczyźnie
prostopadłej do osi centralnej naczynia oraz wyznaczenie
stenozy
Automatyczne usuwanie zwapnień podczas analizy
badań naczyniowych dla modelu MIP oraz VRT (przy
pomocy funkcji włącz/wyłącz obraz zwapnień).
TAK
Bez oceny
TAK
Bez oceny
TAK
Bez oceny
TAK/NIE
TAK - 10 pkt
NIE - 0 pkt
5
6
7
9
8
9
10
11
12
13
14
15
Specjalistyczne oprogramowanie do badań perfuzyjnych
mózgu umożliwiające ocenę ilościową i jakościową
(mapy barwne) co najmniej następujących parametrów:
rBF (miejscowy przepływ krwi), b. (miejscowa
objętość krwi), oraz MTT (średni czas przejścia) lub TTP
(czas do szczytu)
Oprogramowanie umożliwiające segmentację tkanek
mózgu (istoty białej i szarej) na podstawie map
przepływu i objętości krwi.
Oceny perfuzji w obrębie nowotworowych zmian
ogniskowych.
Specjalizowane protokoły do perfuzji: trzustki, nerek,
śledziony, prostaty, kosci
Oprogramowanie umożliwiające ocenę ilościową i
jakościową (mapy barwne) iloczynu przepuszczalności
pola powierzchni tkankowej (PS)
Specjalizowane oprogramowanie do badań perfuzyjnych
wątroby umożliwiające ocenę ilościową i jakościową
(mapy barwne) co najmniej następujących parametrów:
rBF (miejscowy przepływ krwi), b. (miejscowa
objętość krwi), oraz MTT (średni czas przejścia) lub TTP
(czas do szczytu)
Oprogramowanie do szczegółowej oceny zmian
ogniskowych w obrębie wątroby i węzłów chłonnych,
innych zmian ogniskowych, automatyczna segmentacja
zmian (pomiar parametrów w tym RECIST i objętość,
możliwość śledzenia zmian w czasie)
Pełna ocena zatorowości płucnej (przy pomocy
specjalnych protokołów do zatorowości płucnej)
TAK
Bez oceny
TAK/ NIE
TAK – 10 pkt
NIE – 0 pkt
TAK
Bez oceny
TAK/NIE
TAK - 20 pkt
NIE - 0 pkt
TAK – 10 pkt
NIE – 0 pkt
TAK/ NIE
TAK
Bez oceny
TAK/ NIE
TAK – 10 pkt
NIE – 0 pkt
TAK/ NIE
TAK – 10 pkt
NIE – 0 pkt
10
16
Oprogramowanie do oceny zmian ogniskowych w
płucach, z automatyczną identyfikacją zmian guzkowych
w miąższu i przyopłucnowych przez program
komputerowy, z możliwością zapamiętywania położenia
zmian, automatyczną oceną dynamiki wielkości zmian i
wyznaczaniem czasu podwajania objętości guza.
TAK
Bez oceny
17
Oprogramowanie do endoskopii wirtualnej przestrzeni
powietrznych i płynnych (w tym do bronchoskopii,
kolonoskopii, itd.)
Specjalistyczne oprogramowanie do wirtualnej
kolonografii.
Możliwość w pełni swobodnego poruszania się w
obrębie jelita.
Możliwość jednoczesnej prezentacji wnętrza jelita i
projekcji przekrojów w trzech głównych płaszczyznach.
Interaktywna zmiana położenia kursora we wszystkich
oknach wymienionych powyżej.
Możliwość prezentacji wewnętrznej ściany jelita w
postaci rozwinięcia na płaszczyźnie.
Interaktywna zmiana położenia kursora i automatyczna
korelacja obrazu na rozwinięciach wnętrza jelita z
badania pac jęta na plecach i brzuchu.
TAK
Bez oceny
TAK
Bez oceny
TAK
Bez oceny
TAK
Bez oceny
18
X. POZOSTAŁE WYMAGANIA
TAK
Bez oceny
4
Certyfikaty CE i świadectwa dopuszczające do obrotu
zgodnie z aktualnymi wymaganiami.
Zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych
oferowanego modelu i typu urządzenia
Wykonanie testów akceptacyjnych dla oferowanego
urządzenia
Wymagana moc podłączeniowa [kVA]
Podać
Bez oceny
5
Zakres temperatur pracy systemu
Podać
Bez oceny
1
2
3
11
XI. WYPOSAŻENIE DODATKOWE
1
2
3
4
5
6
7
8
Zestaw fantomów serwisowych do kalibracji i kontroli
jakości obrazowania w zakresie testów podstawowych
umożliwiający co najmniej ocenę jednorodności, szumu,
rozdzielczości nisko i wysokokontrastowej, grubości
warstwy itp.
Dwuformatowa kamera archiwizacyjna pracująca w
systemie suchym.
Automatyczny, dwugłowicowy wstrzykiwacz środka
cieniującego sprzężony z tomografem komputerowym
Zestaw fartuchów ołowianych do ochrony radiologicznej
pacjenta:
- dwie sztuki na całe ciało
- osłona gruczołów sutkowych (lateks impregnowany
bizmutem)
- osłony na tarczycę
- osłony na gonady
- osłona oczu pacjenta
System do archiwizacji i dystrybucji danych PACS/RIS
zgodnie z załącznikiem nr 3.
UPS do podtrzymania pracy komputera konsoli
lekarskiej przez minimum 5 min.
UPS do podtrzymania pracy komputera konsoli
operatorskiej przez minimum 5 min.
Kolorowa drukarka do wydruku na papierze map
czynnościowych (perfuzyjnych)
TAK
Bez oceny
TAK
Bez oceny
TAK
Bez oceny
TAK
Bez oceny
TAK
Bez oceny
TAK
Bez oceny
TAK
Bez oceny
≥ 24 miesiące
Bez oceny
XII. WARUNKI GWARANCJI I SERWISU
1
2
Okres gwarancji na system TK (łącznie z pełną, bez
limitu skanów, gwarancją na lampę RTG)
Zapewnienie dostępności części zamiennych przez okres
10 lat od daty zainstalowania aparatu.
12
3
4
Przeglądy konserwacyjne systemu TK wykonane przez
producenta bezpłatnie w okresie gwarancji
Możliwość zdalnej diagnostyki serwisowej przez modem
lub router ISDN lub połączenie sieciowe systemu TK.
Zdalna możliwość naprawy uszkodzeń oprogramowania.
TAK
Bez oceny
TAK
Bez oceny
TAK
Bez oceny
XIII. SZKOLENIA
1
Szkolenia w miejscu instalacji dla min 3 lekarzy
radiologów i min. 3 techników:
I – szkolenie w nieprzekraczalnym terminie 5 dni od
zakończenia instalacji , w wymiarze 4 dni x 6 godzin
II - szkolenie w terminie uzgodnionym z Zamawiającym,
w wymiarze 4 dni x 6 godzin
Parametry określone jako „TAK” i „PODAĆ” oraz parametry liczbowe (≥ lub > lub ≤ lub < ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie
skutkuje odrzuceniem oferty.
Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce.
W przypadku, gdy wszyscy wykonawcy zaoferują taką samą wartość parametru ocenianego, zamawiający przydzieli za ten parametr minimalną liczbę
punktów.
Zaoferowane powyżej parametry wymagane muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty materiałach informacyjnych producenta.
Brak potwierdzenia któregokolwiek z parametrów spowoduje odrzucenie oferty.
W przypadku pojedynczych parametrów, nie występujących w materiałach firmowych, Zamawiający dopuszcza oświadczenie producenta.
Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednio u
producenta sprzętu.
W przypadku braku potwierdzenia wartości/cechy oferowanej danego parametru podlegającego ocenie, zamawiający nie przyzna punktów za ten parametr.
13
..................................................
miejscowość, data
...............................................
pieczęć i podpis uprawnionego
przedstawiciela wykonawcy
14
Download