P-42-2014 zalacznik nr 5 do formularza oferty wersja edytowalna po

advertisement
1
Załącznik Nr 5 do formularza oferty
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
SPECYFIKACJA TECHNICZNA po modyfikacji SIWZ z dnia 22.10.2014
Zakup i dostawa wielowarstwowego tomografu komputerowego wraz montażem wraz z urządzeniami towarzyszącymi / instalacja, uruchomienie, przekazanie do
eksploatacji/
1.
Wykonawca gwarantuje niniejszym ,że oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy( rok produkcji : nie wcześniej niż 2014), nieużywany, kompletny i do jego
uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żaden aparat ani jego część składowa,
wyposażenie, etc. Nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.
2.
Wszystkie składniki oferty są dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującymi na dzień składania oferty przepisami prawa, a w szczególności z
ustawą o wyrobach medycznych ( dotyczy wyrobów medycznych).
3.
Integracja dostarczonych urządzeń do posiadanego systemu QCT PRO / przystawka densytometryczna/ lub w przypadku braku możliwości integracji systemów
dostarczenie odpowiedniego systemu do ocenienia gęstości kości.
Nazwa i typ:……………………………………………………………………………………………
Producent:…………………………………………………………………………………………….
Kraj produkcji:……………………………………………………………………………………….
Rok produkcji:……………………………………………………………………………………….
Klasa wyrobu medycznego:……………………………………………………………………………………
Parametry techniczne i eksploatacyjne:
PROJEKT FINANSOWANY PRZEZ GMINĘ MIASTA RADOMIA
2
Lp.
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
PARAMETR / WARUNEK
OGÓLNE PARAMETRY
Wiekowarstwowy tomograf komputerowy
Trzy stacje lekarskie opisowe( zestawy komputerowe klasy PC)
przeznaczone do wykonywania opisów badań.
Konsola operatorska – niezależna od stacji lekarskich
diagnostyczno - rekonstrukcyjnych
Trzy stacje lekarskie diagnostyczno-rekonstrukcyjne
Oprogramowanie specjalistyczne medyczne konsoli operatora i
stacji lekarskich diagnostyczno rekonstrukcyjnych
System nagrywający CD/DVD 1 szt.
Wstrzykiwacz kontrastu
Liczba rzeczywistych aktywnych rzędów detektorów
submilimetrowych (o wymiarze detektora w osi Z <1mm)
zainstalowanych fizycznie i biorących udział w akwizycji danych
min. 64
Możliwość uzyskania min.128 symetrycznych ,
submilimetrowych (identycznie skolimowanych) warstw.
10. Możliwość wykonywania badań techniką 2 energetyczną.
11. Maksymalne pokrycie detektorów w osi Z min. 40 mm
Wartość graniczna
Punktacja
Tak
bez oceny
Tak
bez oceny
Tak
bez oceny
Tak
bez oceny
Tak
bez oceny
Tak
Tak
bez oceny
bez oceny
Tak
Największa wartość 30 pkt.
Najmniejsza wartość 0 pkt. pozostałe
proporcjonalnie
Tak
Największa wartość 30 pkt.
Najmniejsza wartość 0 pkt. pozostałe
proporcjonalnie
Tak
bez oceny
Tak
bez oceny
Tak
Tak
Tak
bez oceny
bez oceny
bez oceny
Tak
bez oceny
Tak
bez oceny
SZCZEGÓŁOWY OPIS urządzeń wchodzących w skład zestawu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
II.KONSTRUKCJA GANTRY I STOŁU
Detektor typu stałego
Dokładność nastaw stołu maks. ±0.25 mm
Kąt pochylania gantry ≥ ±30 °
Maksymalna dopuszczalna waga pacjenta na blacie stołu przy
ruchu wzdłużnym min. 200 kg
Minimalna wysokość stołu przy pozycjonowaniu pacjenta maks.
60 cm
Minimalny czas pełnego obrotu [sek.]
≤ 0,4 [sek.]
Największa wartość 0 pkt.
Najmniejsza wartość 10 pkt.
pozostałe proporcjonalnie
PROJEKT FINANSOWANY PRZEZ GMINĘ MIASTA RADOMIA
Szczegółowy opis oferowanych parametrów
3
Obszar podłużnego badania bez elementów metalowych w stole
i bez przemieszczania pacjenta min 175 cm
8. Ruch poziomy stołu min 175 cm
9. Średnica otworu gantry ≥ 70 cm
Wyposażenie stołu: - podpórka pod głowę, rękę, materac, pasy
unieruchamiające pacjenta, podpórka pod kolana, ramię.
10.
Wyposażenie wykonane z materiału odpornego na środki
dezynfekcyjne zakwalifikowane jako wyroby medyczne.
III.
GENERATOR i LAMPA CT
Automatyczne przełączanie ogniska lampy podczas trwania
1.
skanu przy osiągnięciu limitu mocy ogniska małego.
2.
Liczba możliwych nastaw kV min. 4
3.
Liczba ognisk lampy min. 2
7.
4.
5.
6.
7.
8.
Maksymalna moc generatora ≥ 72 [kW]
Maksymalna użytkowa wartość prądu anodowego dla małego
ogniska [mA]
Maksymalna użytkowa wartość prądu anodowego dla napięcia ≥
135 [kV]
Zakres napięcia anodowego 80-135 [kV]
Modulacja wartości prądu w płaszczyźnie XY oraz osi Z w czasie
rzeczywistym
9.
Pojemność cieplna anody rzeczywista [MHU]
IV.
PARAMETRY SYSTEMU SKANOWANIA
Szybkość rekonstrukcji obrazów w czasie rzeczywistym dla
matrycy
512 x 512 min 20 ( obrazów /s)
1.
Tak
bez oceny
Tak
Tak
bez oceny
bez oceny
Tak
bez oceny
Tak
bez oceny
Tak
Tak
bez oceny
bez oceny
Największa wartość 10 pkt.
Najmniejsza wartość 0 pkt. pozostałe
proporcjonalnie
Tak
Tak, podać
bez oceny
Tak
bez oceny
Tak, podać
bez oceny
Tak
bez oceny
≥ 7,5 [MHU]
Największa wartość 10 pkt.
Najmniejsza wartość 0 pkt. pozostałe
proporcjonalnie
Tak
Największa wartość 10 pkt.
Najmniejsza wartość 0 pkt. pozostałe
proporcjonalnie
2.
Rozdzielczość przestrzenna izotropowa x=y=z dla wszystkich
trybów skanowania submilimetrowego
≤0,5
Najniższa wartość 10 pkt.
Najwyższa wartość 0 pkt.
pozostałe proporcjonalnie
3.
Akwizycja dwuenergetyczna ( uzyskanie dwóch zestawów
danych dla dwóch różnych energii programowania różnych kV)
Tak
bez oceny
PROJEKT FINANSOWANY PRZEZ GMINĘ MIASTA RADOMIA
4
4.
5.
6.
Możliwość wykonania skanowania dwuenergetycznego przy
zmianie zarówno napięcia jak i prądu
Długość skanu topograficznego min 175 cm
Tak
bez oceny
Tak
Tak
bez oceny
Największa ilość pól -10 pkt.
Najmniejsza 0 pkt
Pozostałe proporcjonalnie
bez oceny
Tak
bez oceny
Tak
Tak
bez oceny
bez oceny
Tak
bez oceny
Tak
bez oceny
FOV, min. dwa pola skanowania:
Tak
7.
Kierunki patrzenia dla skanu topograficznego: min. AP i boczny
Dynamiczny kolimator, ograniczający promieniowanie w osi Z na
początku i końcu skanu spiralnego, pozwalający uniknąć
8.
naświetlenia obszaru ciała pacjenta, który nie jest poddany
badaniu
9. Łączenie skanów wieloodcinkowych w jedno badanie
10. Maksymalna długość ciągłego skanu spiralnego min 175 cm
Maksymalna wartość pitch (rozumianego zgodnie z definicją IEC)
11. dla trybu skanowania spiralnego dostępna w protokole
klinicznym min. 1,5
Maksymalne pokrycie obszaru skanowania dla maksymalnej
12. liczby warstw, dla trybu skanowania wielowarstwowego
aksjalnego w pełnym obrocie gantry min. 40 mm
13.
Rozszerzenie pokrycia w trybie skanowania aksjalnego do badań
perfuzyjnych do min.40 mm
Tak
14.
Minimalna grubość pojedynczej warstwy akwizycyjnej w
akwizycji z maksymalną ilością warstw maks. 0,65 mm
Tak
Minimalna wartość pitch (rozumianego zgodnie z definicją IEC)
15. dla trybu skanowania spiralnego dostępna w protokole
klinicznym ≥ 0,3
Możliwość automatycznego wykonania spiralnego badania
16.
wieloodcinkowego
Możliwość zatrzymania skanu topograficznego w dowolnym
17.
czasie
18. Skan spiralny i warstwowy (aksjalny)
19. Skan topograficzny
Modulacja promieniowania rtg w zależności od rzeczywistej
20. pochłanialności badanej anatomii, aktualizowana w czasie
rzeczywistym w trakcie skanowania, w osiach x,y,z
Tak, podać
Największa wartość 10 pkt.
Najmniejsza wartość 0 pkt. pozostałe
proporcjonalnie
Najniższa wartość 10 pkt.
Najwyższa wartość 0 pkt.
pozostałe proporcjonalnie
Najniższa wartość 10 pkt.
Najwyższa wartość 0 pkt.
pozostałe proporcjonalnie
Tak
bez oceny
Tak
bez oceny
Tak
Tak
bez oceny
bez oceny
Tak
bez oceny
PROJEKT FINANSOWANY PRZEZ GMINĘ MIASTA RADOMIA
5
Oprogramowanie umożliwiające rekonstrukcję iteracyjną (np.
21. AIDR3D, iDose4, Safire, Veo lub inne, nazwa wg nomenklatury
producenta)
Iteracyjny algorytm rekonstrukcji (będący integralną częścią
planu badania) automatycznie przetwarzający wielokrotnie dane
surowe (RAW) w obszarze obrazu, poprawiający jakość obrazu i
22. rozdzielczość niskokontrastową, pozwalający na redukcję dawki
promieniowania bez pogorszenia jakości obrazu (algorytm
automatycznie (bez udziału operatora) dostosowuje dawkę do
założonej jakości obrazu)
Badanie serca z niską dawką z wykorzystaniem sekwencyjnego
23.
skanowania aksjalnego
Protokoły kardiologiczne z prospektywnym i retrospektywnym
24.
bramkowaniem EKG
25. Zintegrowany monitor EKG
V. KONSOLA OPERATORA
1.
Monitory obrazowe kolorowe LCD min 19”
Ilość nieskompresowanych obrazów [512x512] możliwych do
2.
zapisania w bazie danych konsoli min. 200 tys.
System archiwizacji CD/DVD z automatycznym dogrywaniem
3.
przeglądarki DICOM oraz z możliwością odtwarzania
4.
Dwukierunkowy interkom do komunikacji głosowej z pacjentem
Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 z następującymi klasami
serwisowymi:
- Send/Receive
5.
- Basic Print
- Retrieve
- Storage
- Worklist (stanowisko operatora)
Akwizycja obrazów do badań pulmonologicznych
Akwizycja obrazów do badań jelita grubego
Akwizycja obrazów do wirtualnej endoskopii
6.
Akwizycja obrazów do badań naczyniowych
Akwizycja obrazów do badań perfuzyjnych
Akwizycja obrazów do badań kardiologicznych
7.
MIP (Maximum Intensity Projection)
8.
SSD (Surface Shaded Display)
Tak, podać nazwę
bez oceny
Tak
bez oceny
Tak
bez oceny
Tak
bez oceny
Tak
bez oceny
Tak
bez oceny
Tak
bez oceny
Tak
bez oceny
Tak
bez oceny
Tak
bez oceny
Tak
bez oceny
Tak
Tak
bez oceny
bez oceny
PROJEKT FINANSOWANY PRZEZ GMINĘ MIASTA RADOMIA
6
9.
10.
VRT (Volume Rendering Technique)
MPR, reformatowanie wielopłaszczyznowe
Obliczanie całkowitej dawki ekspozycyjnej (DLP lub CTDIvol),
11.
jaką uzyskał pacjent w trakcie badania i jej prezentacja na
ekranie konsoli operatorskiej wraz z możliwością archiwizacji
Kompletny zestaw protokołów do badań wszystkich obszarów
12.
anatomicznych (w tym badań pediatrycznych niskodawkowych)
z możliwością ich projektowania i zapamiętywania
Oprogramowanie, które automatycznie dostosowuje kolimację,
13.
czas rotacji oraz pitch by osiągnąć najbardziej optymalne wyniki
Narzędzia zarządzania dawką zgodne ze standardem NEMA XR14.
25 DoseCheck
15.
Wyświetlanie wartości mAs na topogramie
Możliwość regulacji parametrów skanu w zależności od wagi i
16.
rozmiaru pacjenta
Oprogramowanie do synchronizacji startu badania spiralnego na
17.
podstawie automatycznej analizy napływu środka cieniującego
w zadanej warstwie bez wykonywania wstrzyknięć testowych
Synchronizacja startu badania spiralnego z poziomem środka
18.
cieniującego na podstawie automatycznej analizy napływu
środka cieniującego w zadanej warstwie
19.
Integracja tomografu ze wstrzykiwaczem środka cieniującego
20.
Pomiary analityczne i geometryczne
Możliwość archiwizacji, dokumentacji, automatycznej
21.
rekonstrukcji w tle (w trakcie skanowania)
VI.STACJE LEKARSKIE DIAGNOSTYCZNO - REKONSTRUKCYJNE – 3 szt.
Trzy stacje lekarskie lekarskie diagnostyczno – rekonstrukcyjne
umieszczone na niezależnych blatach medycznych z fotelami dla
operatora. Na wszystkich stacjach lekarskich jednakowe pełne
1.
oprogramowanie. Wszystkie stacje lekarskie wyposażone w
monitory kolorowe, medyczne, diagnostyczne typu LCD (po dwa
na konsolę) o przekątnej min 21”.
System archiwizacji CD/DVD i USB z automatycznym
2.
dogrywaniem przeglądarki DICOM oraz z możliwością
odtwarzania
Tak
Tak
bez oceny
bez oceny
Tak
bez oceny
Tak/Nie
bez oceny
Tak
bez oceny
Tak
bez oceny
Tak
bez oceny
Tak
bez oceny
Tak
bez oceny
Tak
bez oceny
Tak
Tak
bez oceny
bez oceny
Tak
bez oceny
Tak
bez oceny
Tak
bez oceny
PROJEKT FINANSOWANY PRZEZ GMINĘ MIASTA RADOMIA
7
Zasilacze awaryjne (UPS), podtrzymujące zasilanie stacji
lekarskich diagnostyczno – rekonstrukcyjnych przez minimum 15
min.
VII.SERWER WIELODOSTĘPNY Z OPROGRAMOWANIEM.
Serwer umożliwiający jednoczesną pracę oraz dostęp do
wszystkich aplikacji klinicznych min. 5 użytkownikom sieci
1.
lokalnej lub zdalnie przez Internet. Musi zapewniać dostęp do
badań CT oraz oprogramowania narzędziowego CT.
Interfejs sieciowy w formacie DICOM 3.0 z następującymi
funkcjami:
- DICOM Print
2.
- DICOM Send / Receive
- DICOM Storage
- DICOM Querry/Retrieve
3.
MIP (Maximum Intensity Projection)
4.
SSD (Surface Shaded Display)
5.
VR (Volume Rendering )
Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR) rekonstrukcje
6.
wzdłuż dowolnej prostej (równoległe lub promieniste) lub
krzywej
Oprogramowanie do manipulacji obrazem (przedstawienie w
7.
negatywie, obrót obrazu i odbicia lustrzane, powiększenie
obrazu, dodawanie i subtrakcja obrazów)
Oprogramowanie do pomiarów analitycznych (pomiar poziomu
gęstości / profile gęstości / histogramy / analiza skanu
8.
dynamicznego) i pomiarów geometrycznych (długości / kąty /
powierzchnia / objętość)
Oprogramowanie do badań perfuzyjnych mózgu umożliwiające
ocenę ilościową i jakościową (mapy barwne) co najmniej
następujących parametrów: rBF (miejscowy przepływ krwi), rBV
9.
(miejscowa objętość krwi), TTP lub MTT. Pakiet oceny perfuzji
mózgu ma różnicować obszary o zwiększonej objętości krwi i
obszary o zmniejszonym przepływie krwi oraz prezentować te
obszary w formie kolorowych map sumacyjnych.
3.
Tak
bez oceny
Tak
bez oceny
Tak
bez oceny
Tak
Tak
Tak
bez oceny
bez oceny
bez oceny
Tak
bez oceny
Tak
bez oceny
Tak
bez oceny
Tak
bez oceny
PROJEKT FINANSOWANY PRZEZ GMINĘ MIASTA RADOMIA
8
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Oprogramowanie do wirtualnej endoskopii umożliwiające
endoskopię naczyń, dróg powietrznych, jelita grubego itp. z
przekrojami w trzech głównych płaszczyznach (wraz z
interaktywną synchronizacją położenia kursora).
Specjalistyczne oprogramowanie do wirtualnej kolonografii z
możliwością obliczeń i pomiarów. Możliwość w pełni
swobodnego poruszania się w obrębie jelita.
Możliwość jednoczesnej prezentacji wnętrza jelita i projekcji
przekrojów w trzech głównych płaszczyznach. Interaktywna
zmiana położenia kursora we wszystkich oknach wymienionych
powyżej.
Oprogramowanie do oceny perfuzji narządów miąższowych
(m.in. wątroby, nerki, trzustki) - protokoły specjalizowane lub
uniwersalne
Oprogramowanie do oceny zmian ogniskowych w płucach, z
identyfikacją zmian guzkowych w miąższu i przyopłucnowych
przez program komputerowy, z możliwością zapamiętywania
położenia zmian, automatyczną oceną dynamiki wielkości
zmian.
Oprogramowanie do automatycznej segmentacji i prezentacji w
3D zmian w narządach miąższowych, wraz z automatycznym
wyznaczaniem parametrów zgodnie z kryterium RECIST 1.1 oraz
średniej gęstości wraz z odchyleniem standardowym
Możliwość jednoczesnego porównania min. 4 zestawów danych
TK tego samego pacjenta (np. badania w różnych fazach lub
badań z różnych okresów czasu) z synchronizacją przestrzenną
oraz możliwością powiązania i oceny zmian tych samych
obszarów anatomicznych
Oprogramowanie do badań naczyniowych. Zestaw narzędzi do
ogólnej analizy naczyń. Automatyczne usuwanie kości,
wydzielanie całego naczynia w celu szybkiego wykonania
typowych pomiarów, takich jak średnica prześwitu, poprzeczny
obszar prześwitu, długość i krętość odcinka naczynia oraz kąt
naczyń.
Tak
bez oceny
Tak
bez oceny
Tak
bez oceny
Tak
bez oceny
Tak
bez oceny
Tak
bez oceny
Tak
bez oceny
PROJEKT FINANSOWANY PRZEZ GMINĘ MIASTA RADOMIA
9
Oprogramowanie do oceny obwodowej struktury naczyniowej
umożliwiające co najmniej rozwinięcie wzdłuż linii centralnej
17.
naczynia, pomiar średnicy, pola przekroju w płaszczyźnie
prostopadłej i światła naczynia i automatyczne wyznaczanie
stenozy
Pakiet oprogramowania umożliwiający automatyczne
18.
wykrywanie i uwidacznianie zatorowości płucnej
Oprogramowanie kardiologiczne w pełni z automatyczną
segmentacją komór serca i naczyń wieńcowych, obliczające
objętość skurczową i rozkurczową, objętość wyrzutową i rzut
minutowy, grubość i ruchomość lewej komory, z prezentacją na
19.
wykresie Bull Eye, z automatyczną segmentacją i analizą stenoz
naczyń wieńcowych oraz oceną zwapnień wg
Agatstona,automatyczne otrzymanie obrazu tętnic wieńcowych.
Pakiet powinien zawierać automatyczne etykietowanie naczyń
wieńcowych
VIII.PARAMETRY JAKOŚCIOWE OBRÓBKI OBRAZÓW, DAWKI.
1.
Ilość formatów matryc rekonstrukcyjnych, min. jeden
Maksymalna liczba obrazów (bez kompresji) na HD na konsoli
2.
tomografu w matrycy
512 x 512 ≥ 250 000
3.
Matryca prezentacyjna obrazu min. 1024 x 1024
4.
Maksymalny format matrycy rekonstrukcyjnej min. 512 x 512
5.
Najwyższa możliwa wartość uśredniona rozdzielczości
wysokokontrastowej dla punktu 2% wartości krzywej MTF
6.
Dawka (CTDIvol) konieczna do uzyskania rozdzielczości
niskokontrastowej wizualnej (nie statystycznej) – 5 mm
mierzonej w maksymalnym polu akwizycyjnym dla fantomu
CATPHAN przy warstwie ≤ 10 mm i różnicy gęstości 3HU i
napięciu min. 120kV Parametr potwierdzony w oficjalnych
danych produktowych
Tak
bez oceny
Tak
bez oceny
Tak
bez oceny
Tak, podać
bez oceny
Tak
bez oceny
Tak
Tak, podać wartość
iloczynu
w pixelach
≥ 15 [pl/cm]
Podać
bez oceny
Największa wartość 10 pkt.
Najmniejsza wartość 0 pkt. pozostałe
proporcjonalnie
Największa wartość 10 pkt.
Najmniejsza wartość 0 pkt. pozostałe
proporcjonalnie
Największa- 0 pkt
Pozostałe - proporcjonalnie
Najmniejsza -30 pkt -
PROJEKT FINANSOWANY PRZEZ GMINĘ MIASTA RADOMIA
10
Dawka (CTDIvol) konieczna do uzyskania rozdzielczości
niskokontrastowej wizualnej (nie statystycznej) – 2 mm
mierzonej w maksymalnym polu akwizycyjnym dla fantomu
7.
CATPHAN przy warstwie ≤ 10 mm i różnicy gęstości 3HU i
napięciu min. 120kV
Parametr potwierdzony w oficjalnych danych produktowych
Wydruk obrazów diagnostycznych na systemie suchego
8.
obrazowania w standardzie DICOM PRINT
IX.Wstrzykiwacz kontrastu
Wstrzykiwacz kontrastu sprzężony z aparatem TK. Możliwość
zastosowania butelki z kontrastem każdego z dostępnych
producentów środków kontrastowych w pojemnościach od
50ml do 500 ml możliwość zastosowania butelki lub worka z
1.
roztworem soli fizjologicznej do 3000ml. Wstrzykiwacz ma
zapewniać podawanie kontrastu i soli fizjologicznej w
temperaturze ciała pacjenta 35-370C. Dwa kolorowe dotykowe
panele sterujące z interfejsem w języku polskim, pierwszy
zainstalowany na wstrzykiwaczu, drugi w sterowni.
X.SYSTEM NAGRYWAJĄCY CD/DVD – 1 SZT.
System powinien nagrywać badania wraz z opisem przysyłane z
1.
sieci PACS na automatycznej nagrywarce wyposażonej w
drukarkę atramentową do tworzenia nadruku na płycie.
Nagrywarka automatyczna („robot”) powinna mieć:

Minimum 2 magazynki wejściowe po 50 płyt każdy
2.

Możliwość jednoczesnego używania płyt CD i DVD

Dwie nagrywarki

Drukarkę atramentową
TAK / NIE
Podać
(dla „TAK”
Podać wartość dawki)
Tak
Największa - 0 pkt
Pozostałe - proporcjonalnie
Najmniejsza - 30 pkt -
bez oceny
należy podać koszt
Najniższa cena 10 pkt., najwyższa 0
całkowity wszystkich
pkt.
składowych elementów Pozostałe proporcjonalnie
wymiennych
jednorazowych dla 20
pacjentów ze średnią ceną
1500 ml kontrastu.
Tak
bez oceny
Tak
bez oceny
PROJEKT FINANSOWANY PRZEZ GMINĘ MIASTA RADOMIA
11
3.
System sterujący nagrywarką powinien:

Mieć możliwość konfigurowania treści i wyglądu nadruku

Podpisywać poszczególne płyty danymi identyfikującymi
pacjenta i badanie

Nagrywane płyty muszą być zgodnie za standardem DICOM

Płyty muszą zawierać przeglądarkę umożliwiającą oglądanie
nagranych obrazów i opisu badania w standardzie DICOM
wraz z opisami badań. Opisy badań muszą być dostępne z
poziomu przeglądarki obrazów.

Wybierać odpowiedni nośnik (CD lub DVD) w zależności od
wielkości badania
Tak
bez oceny
XI. Wymagania instalacyjne
Demontaż obecnie eksploatowanego tomografu
komputerowego wraz z jego utylizacją- wykonawca przedłoży
1.
TAK
Zamawiającemu dokument potwierdzający dokonanie utylizacji
zdemontowanego sprzętu.
2.
Dokumentacja techniczno- ruchowa /DTR/w języku polskim
TAK
3.
Dokumentacja serwisowa w języku polskim
TAK
Uzyskanie wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z
4.
uruchomieniem( dopuszczeniem do użytkowania) tomografu
TAK
komputerowego min. testów akceptacyjnych i specjalistycznych.
Dwa komplety ochrony radiologicznej ( fartuchy dla dorosłych,
5.
Tak
fartuchy dla dzieci, okulary, osłony na tarczycę)
Wykonawca dostarczy sprzęt do prowadzenia podstawowych
testów kontroli jakości dla tomografu komputerowego
umożliwiający wykonywanie tych testów zgodnie z załącznikiem
6.
nr 6 do Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2013
Tak
r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania
promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów
ekspozycji medycznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1015).
7.
Napięcie zasilania
3 x 400 V, Hz 50, +/- 10%
XII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SZKOLEŃ
PROJEKT FINANSOWANY PRZEZ GMINĘ MIASTA RADOMIA
12
1.
2.
Szkolenia podstawowe użytkowników w zakresie dostarczanych
urządzeń i oprogramowania bezpośrednio po instalacji systemu
5 dni roboczych technicy
5 dni roboczych lekarze
Szkolenia zaawansowane dla lekarzy i techników w siedzibie
zamawiającego przez okres min 6 dni roboczych w terminie
uzgodnionym przez zamawiającego
Tak
bez oceny
Tak
bez oceny
XIII. WYKAZ URZĄDZEŃ INFORMATYCZNYCH KONIECZNYCH DLA
UDOSTĘPNIENIA WYKONYWANYCH BADAŃ POPRZEZ TELEINFORMATYCZĄ
SIEĆ SZPITALNĄ
1.
2.
3.
Macierz dyskowa zewnętrzna SAS w obudowie typu rack 19” z
zestawem do montażu w szafie rack 19, z zainstalowanymi 24
dyskami SAS typu hot-pug o pojemności min. 1TB każdy.
Wyposażona w dwa kontrolery RAID z cache 2GB na kontroler.
Wymagane poziomy konfiguracji macierzy RAID 0,1,5,6,10. Porty
min 2 x FC 4G.Wsparcie dla systemów operacyjnych MS Windows
2003/2008/2011/2012, Red Hat Linux. Redundantny układ
zasilania i chłodzenia. Oprogramowanie zarządzające macierzą w
tym powiadamianie mailem o awarii.
Wykonawca podłączy dostarczoną macierz dyskową do
posiadającego przez Zamawiającego systemu PACS/RIS,
skonfiguruje ją do prawidłowej pracy z tym systemem (przestrzeń
dyskowa posiadanego systemu PACS/RIS ma zostać powiększona o
12TB).
Wykonawca w ramach oferty jest zobowiązany do
skonfigurowania i zintegrowania (bez dodatkowych kosztów po
stronie zamawiającego ) tomografu i jego elementów składowych z
posiadanym przez Zamawiającego systemem PACS/RIS w zakresie :
a) archiwizowania i udostępniania obrazów DICOM,
b) rejestracji i pobierania listy pacjentów oraz rodzaju
badania (worklist)
Posiadany przez Zamawiającego system PACS/RIS to
ExPACS/Chazon firmy Pixel Technology.
Tak
bez oceny
Tak
bez oceny
Tak
bez oceny
PROJEKT FINANSOWANY PRZEZ GMINĘ MIASTA RADOMIA
13
4.
Wykonawca zapewnia dostarczenie wszystkich niezbędnych
licencji oraz wykonanie prac instalacyjnych, konfiguracyjnych,
wdrożeniowych i szkoleniowych oraz niezbędnego sprzętu do
wykonania w/w prac.
Tak
bez oceny
Tak
Bez oceny
XIV. WARUNKI GWARANCJI I SERWISU ORAZ INNE ZOBOWIĄZANIA
WYKONAWCY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Pełna gwarancja i autoryzowany serwis na cały przedmiot
zamówienia min. 36 miesięcy w tym gwarancja na lampę bez
limitu skanów w tym okresie.
W czasie trwania pełnej gwarancji Zamawiający nie ponosi żadnych
kosztów związanych z przeglądami, naprawami i konserwacją (w
tym wymianą materiałów zużywalnych, części zamiennych łącznie
z lampą RTG, przedłużenia licencji na oprogramowanie ,
aktualizacji oprogramowania wprowadzanego przez producenta
urządzeń itd.).
Czas przystąpienia do naprawy max. 48 h w dni robocze
Gwarancja dostępności części zamiennych min. 10 lat od daty
dostawy
Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu
gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji
Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 4 dni roboczych
od dnia zgłoszenia. Potwierdzeniem okresu trwania naprawy i jej
wykonania, będzie raport serwisowy wystawiony przez
wykonawcę i potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego
(użytkownika sprzętu lub pracownika Działu Technicznego RSS).
Możliwość zgłoszeń 24 godz./dobę, 365 dni/rok Forma zgłoszeń
faxem, pocztą elektroniczną przez pracownika Działu Technicznego
Czas reakcji serwisu (przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa) – 48
godzin. Data przyjęcia zgłoszenia i zakończenia naprawy
potwierdzona pisemnie przez strony.
Tak
bez oceny
Tak
Tak
bez oceny
bez oceny
Tak
bez oceny
Tak
bez oceny
Tak
bez oceny
Tak
bez oceny
PROJEKT FINANSOWANY PRZEZ GMINĘ MIASTA RADOMIA
14
9.
10.
11.
12.
13.
Urządzenia pozbawione kodów serwisowych i innych
zabezpieczeń, które po upływie okresu gwarancji utrudniałyby ich
serwisowanie, pracownikom technicznym Zamawiającego lub
innemu wykonawcy usług serwisowych, niż tzw. Autoryzowany
serwis producenta ( dot. wykonywania przeglądów, napraw z
wymianą części, instalacji urządzeń peryferyjnych, akcesorii,
przystawek, itd. )
Dokumentacja serwisowa i oprogramowanie serwisowe na
potrzeby Działu Technicznego ( dokumentacja zapewniająca
diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji,
kalibracji, etc. Pracownikom technicznym Zamawiającego lub
innemu wykonawcy usług serwisowych, niż tzw. Autoryzowany
serwis producenta ).
Instrukcja obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i
drukowanej dla wszystkich urządzeń składowych.
W okresie gwarancji – zdalna diagnostyka za pośrednictwem łącza
szerokopasmowego lub ISDN po wcześniejszym ustaleniu
warunków połączeniowych z Działem Informatyki Zamawiającego.
W czasie obowiązywania gwarancji dostawca zobowiązany jest do
udostępnienia Zamawiającemu nowych wersji BIOS, firmware i
sterownikow (na płytach CD lub stronach internetowych)oraz
udostępniania nowych wersji oprogramowania medycznego
wprowadzanych przez producenta sprzętu bez dodatkowych
kosztów dla zamawiającego.
Tak
bez oceny
Tak
bez oceny
Tak
bez oceny
TAK/NIE
Nie jest to parametr
graniczny
Tak
bez oceny
bez oceny
XV. Wykaz prac adaptacyjnych pomieszczeń oraz innych czynności związanych z montażem nowego tomografu komputerowego, który zostanie zamontowany w pomieszczeniach (do remontu)
istniejącej Pracowni Tomografii Komputerowej na I piętrze segm. E budynku głównego oraz jednego dodatkowego pomieszczenia ( do adaptacji i remontu), zgodnie z załączonym do SIWZ
rysunkiem – rzut stropu nad piętrem segment E
1.
Zakres prac:
PROJEKT FINANSOWANY PRZEZ GMINĘ MIASTA RADOMIA
15
opracowanie projektu technologicznego na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji (
uwzględniając
m.in.
wymagania
dotyczące
tomografu,
stanu
technicznego
i wytrzymałości konstrukcji stropu nad parterem oraz zaleceń zawartych w „Ekspertyzie
a. technicznej(j.n.) z sierpnia 2012r., uzgodnionego z Kierownikiem Zakładu Diagnostyki Obrazowej,
Kierownikiem Działu Technicznego, rzeczoznawca ds. p.poż., sanitarno–higienicznych, bhp i
ergonomii,
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej przez osoby posiadające wymagane
uprawnienia i uzgodnienie jej z zamawiającym( uwzględniając wymagania dotyczące aparatu,stanu
technicznego i wytrzymałości konstrukcji stropu nad parterem oraz zaleceń zawartych w „Ekspertyzie
technicznej Nr 02/08/2012 z sierpnia 2012r. na temat stanu technicznego, rodzaju i nośności stropów
nad parterem i I piętrem części środkowej i narożnika Północno – wschodniego segmentu „E” oraz
pom. 1,2,3, ZDO Budynku Głównego R.Sz.S. przy ul. Tochtermana 1” opracowanej przez
rzeczoznawcę budowlanego mgr inż. Mirosława Hołuja w sierpniu 2012r.),
opracowanie projektu technicznego dot. obliczenia osłon stałych wraz z wytycznymi dotyczącymi
ochrony radiologicznej,
wykonanie wymaganych
i instalacji do użytkowania,
pomiarów
w
celu
dopuszczenia
zestawu,
Tak
tak
tak
pomieszczeń
uzyskanie wszelkich wymaganych uzgodnień, pozwoleń, decyzji, w tym decyzji
o dopuszczeniu pomieszczeń i aparatu do użytkowania,
wykonanie robót budowlano – instalacyjnych wyszczególnionych w pkt 2 przez osoby posiadające
wymagane przepisami uprawnienia (dostarczenie kserokopii uprawnień do Działu Technicznego
R.Sz.S. przed rozpoczęciem robót),
tak
tak
Tak
dostawa, wstawienie oraz montaż tomografu i urządzeń towarzyszących,
przekazanie dokumentacji powykonawczej zamawiającemu ( dziennik budowy, oświadczenie k-ka
robót, decyzje, pozwolenia, dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami, pomiary, atesty,
certyfikaty, deklaracje zgodności, i.t.p.),
Tak
uruchomienie tomografu i instalacji,
przeszkolenie personelu,
Tak
spisanie protokołu końcowego,
Tak
Tak
Tak
PROJEKT FINANSOWANY PRZEZ GMINĘ MIASTA RADOMIA
16
2.
Wykaz robót budowlano-instalacyjnych :
c.
adaptacja jednego dodatkowego
pomieszczenia do montażu dwóch konsoli lekarskich
w tym:
- wykonanie instalacji do dwóch konsoli lekarskich pomiędzy sterownią a tym pomieszczeniem oraz
ich uruchomienie;
- montaż klimatyzatora typu Split;
- montaż rolet specjalnych w oknach;
- wykonanie nowych instalacji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania aparatury
demontaż istniejącego tomografu i jego utylizacja
uwzględniając istniejące wzmocnienie stropu ewentualne wykonanie dodatkowej konstrukcji
wzmacniającej strop pod nowy tomograf,
d.
naprawa stropu nad parterem pod pomieszczeniem pokoju przygotowawczego zgodnie z ekspertyzą
z sierpnia 2012r. ,
a.
b.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
położenie nowej gładzi, demontaż i ponowne ułożenie okładziny ściennej z płytek ceramicznych,
malowanie ścian i sufitów, montaż rolet, wymiana parapetów
wykonanie podkładu pod posadzki, wykonanie posadzki z tarkettu w tym w pom. aparatu i sterowni
tarkettu antyelektrostatycznego o gr. min. 2,5 mm ( ułożenie tarkettu w dwóch kolorach z
wyłożeniem 10 cm na ścianę,
całkowita wymiana stolarki drzwiowej drewnianej i ochronnej ( drzwi z zamontowanymi
samozamykaczami z blokadą, przy drzwiach odbojniki naścienne lub przypodłogowe), wykończenie
specjalne ścian, sufitów, drzwi – zgodnie z wymaganiami eksploatacyjnymi
zabudowa instalacji ( wentylacji – klimatyzacji, co,) płytami g-k,
montaż odbojnic na ścianach w pomieszczeniach i na drzwiach, montaż narożników o dł. 2000mm z
profili aluminiowych z osłoną przeciwuderzeniową na wszystkich wystających krawędziach, odbojnice
na drzwiach – naklejane na dwóch wysokościach,
zależnie od mocy nowych urządzeń, ułożenie nowego kabla zasilającego wraz
z montażem rozdzielni i wykonanie instalacji zasilającej (obecny kabel:4YAKY 1 x 95 mm 2 ~60 m,
Rozdzielnia NN - ZK Apteka, 4YKY 1 x 70 mm2 ~ 50m, ZK Apteka – Tomograf ) ,
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
PROJEKT FINANSOWANY PRZEZ GMINĘ MIASTA RADOMIA
17
k.
l.
wykonanie nowych instalacji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania aparatu
( instalacje elektryczne gniazd i oświetlenia, wentylacji – klimatyzacji, komputerowa i inne
wymagane),
Wykonawca jest zobowiązany do rozbudowy istniejącej w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej sieci
komputerowej (część bierna i czynna) o PA (Punkty Abonenckie) w pomieszczeniach zainstalowania
dostarczanych w ramach umowy urządzeń oraz podłączenia ich do wskazanego przez Zamawiającego
LPD (Lokalnego Punktu Dystrybucyjnego).
Tak
Tak
Ł.
Umiejscowienie, konfiguracja (liczba gniazd RJ45 i wtyczkowych zasilania) oraz liczba w/w PA będzie
ustalona na etapie wykonania projektu budowlanego adaptacji pomieszczeń.
Tak
m.
Instalacja ma być wykonana przewodem S/FTP kat.7A, osprzętem kat.6A STP 3600 i spełniać
wymagania kategorii 6A.
Tak
n.
o.
p.
r.
s.
t.
u.
w.
Wykonawca musi przeprowadzić pomiary sprawdzające wykonanych PA pod kątem spełniania
wymogów klasy EA kategorii 6A wg PN/EN 50173. Wyniki wszystkich pomiarów muszą być pozytywne
i w postaci tabel pomiarów generowanych przez tester (podpisane przez osobę dokonującą
pomiarów) należy dołączyć je do protokółu odbioru sieci.
wykonanie instalacji SAP i DSO w remontowanych pomieszczeniach ( oprzewodowanie
w modernizowanych pomieszczeniach, wyprowadzenie oprzewodowania na korytarz
i zakończenie puszką instalacyjną)
demontaż istniejących grzejników i montaż nowych w wykonaniu szpitalnym
demontaż istniejącej baterii umywalkowej i w jej miejsce montaż nowej bezdotykowej
demontaż istniejącej umywalki i w jej miejsce montaż nowej z półpostumentem,
zapewnienie
bezprzerwowego zasilania
w R.Sz.S.) oraz w oparciu o urządzenie UPS,
z
agregatu
prądotwórczego
wprowadzenie nowego tomografu do pomieszczenia, montaż, uruchomienie,
informacja wizualna,
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
(zainstalowanego
Tak
Tak
Tak
PROJEKT FINANSOWANY PRZEZ GMINĘ MIASTA RADOMIA
18
y.
wykonanie wszelkich innych prac nie wyszczególnionych powyżej, a koniecznych ze względu na
sztukę budowlaną i obowiązujące przepisy.
Tak
................................................. dnia ...................... r.
............................................................................
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)
PROJEKT FINANSOWANY PRZEZ GMINĘ MIASTA RADOMIA
Download