Oferta techniczna

advertisement
Załącznik Nr 1
Oferta techniczna
64 rzędowy system tomografii komputerowej do badań całego ciała
A
Nazwa urządzenia (pełna nazwa, wersja):
Podać
B
Producent:
Podać
C
Kraj pochodzenia:
Aparat fabrycznie nowy, nieużywany,
nierekondycjonowany, niepowystawowy - rok
produkcji 2013
Oferowany tomograf zostanie zamontowany w
Zakładzie Diagnostyki Obrazowej w miejsce
aktualnie pracującego tomografu . Zamawiający
nie przewiduje wymiany linii zasilającej.
Czas na demontaż starego i montaż wraz z
uruchomieniem nowego tomografu nie więcej niż
21 dni, za każdy dzień zwłoki Zamawiający naliczy
karę umowną w wysokości 2500zł.
Stary tomograf zostanie zdemontowany w sposób
zapewniający jego przydatność do ponownego
montażu i zmagazynowany w miejscu wskazanym
przez Zamawiającego
Podać
D
E
F
G
LP.
I
1
Wymagane warunki i parametry
OGÓLNE
Aparat TK umożliwiający wykonanie pełnego
zakresu badań klinicznych obejmującego:
- badania mózgowia
-badania klatki piersiowej, jamy brzusznej i
miednicy wraz z wielofazowymi i dynamicznymi
badaniami narządów tych obszarów anatom.,
Podać
Tak
Tak
Tak
WYMAGALNOŚĆ
PARAMETRU
PUNKTACJA
Tak, Podać
zakres badań i ich
zasięg
przestrzenny
Bez oceny
2
3
4
5
6
7
-badania naczyń domózgowych,
wewnątrzczaszkowych, dużych naczyń oraz
naczyń obwodowych na odcinku min. do 150 cm,
wraz z automatyczną analizą ich przebiegu oraz
oceną ilościową wymiarów,
-akwizycję submilimetrową niewielkich struktur
anatomicznych, takich jak narządy wewnątrz
piramid kości skroniowych,
- badania ortopedyczne
- badania wielourazowe w zakresie min. 150 cm
- badania kardiologiczne
Urządzenie umożliwiające akwizycję min. 64
nienakładających się warstw w czasie jednego
obrotu układu lampa – detektor dla jednej energii
promieniowania
Stanowiska pracy:
- konsola operatorska
- konsola lekarska - diagnostyczna
- konsola lekarska - kardiologiczna
Certyfikaty i świadectwa dla tomografu
komputerowego:
- deklaracja zgodności dla oferowanego modelu i
typu tomografu
- certyfikat CE
Certyfikaty i świadectwa dla konsoli lekarskiej
stacja i oprogramowanie:
- deklaracja zgodności dla oferowanego produktu
(stacja i oprogramowanie)
- certyfikat CE
Certyfikaty i świadectwa dla automatycznego
wstrzykiwacza:
- deklaracja zgodności dla oferowanego modelu i
typu wstrzykiwacza
- certyfikat CE
Testy akceptacyjne po zainstalowaniu aparatu po
stronie wykonawcy.
Tak
Bez oceny
Tak
Bez oceny
Tak
Bez oceny
Tak
Bez oceny
Tak
Bez oceny
Tak
Bez oceny
II
GANTRY I STÓŁ
8
Średnica otworu gantry [cm] ≥ 70
Tak, Podać
Bez oceny
9
Kąt pochylania gantry [o] ≥ ±20
Tak, Podać
Bez oceny
Tak
Bez oceny
Tak, Podać
Bez oceny
Tak
Bez oceny
10
11
12
13
Możliwość sterowania pochyleniem gantry:
- z obu stron gantry (lewa/prawa)
- z konsoli w sterowni
Możliwość sterowania pochyleniem gantry oraz
ruchami stołu minimum : z lewej i prawej strony z
przodu gantry
Możliwość nagrywania poleceń słownych w języku
polskim i automatyczne ich odtwarzanie w
zależności od potrzeb protokołów badań
Wskaźniki zatrzymania oddechu z odwróconymi w
kierunku pacjenta licznikami czasu pozostałego do
zakończenia wstrzymania oddechu.
14
Usunięty
15
Usunięty
16
Usunięty
17
Możliwość sterowania ruchami stołu za pomocą
pedałów
18
Odległość ogniska lampy od detektora
19
Maksymalne dopuszczalne obciążenie stołu przy
precyzji pozycjonowania ± 0,25mm [kg]
20
Wyposażenie stołu:
Tak/Nie
TAK - 5pkt
NIE - 0 pkt
Tak
Bez oceny
Podać
Bez oceny
≥ 200
Tak
Największa
wartość 20 pkt
pozostałe
proporcjonalnie
mniej
Bez oceny
- materac,
- podpórka pod głowę pozbawioną elementów
metalowych,
- podpórka pod kolana,
- podpórka pod głowę i ręce,
- pasy unieruchamiające.
20A
Długość oferowanego stołu minimum 150cm
III
SYSTEM SKANOWANIA
21
Najkrótszy czas pełnego obrotu (360º ) układu
lampa rtg – detektor [s] ≤ 0,4
22
Ilość warstw zbieranych jednocześnie podczas
jednego pełnego obrotu układu lampa-detektor [n]
23
Maksymalna wartość diagnostycznego
współczynnika pitch (z korekcją stożka)
24
Długość skanu topograficznego [cm]
25
Ilość projekcji skanu topograficznego [n] Min.
2(AP, LAT)
26
Maksymalna długość badania spiralnego bez
elementów metalowych w stole i bez konieczności
Tak , Podać
Najdłuższy stół 30
pkt pozostałe
proporcjonalnie
mniej
Bez oceny
Podać
≥ 64
≥ 1,3
≥ 150, Podać
Tak, Podać
Tak, Podać
Największa ilość
warstw 40 pkt
pozostałe
proporcjonalnie
mniej
Największa
wartość
współczynnika 20
pkt pozostałe
proporcjonalnie
mniej
Bez oceny
Bez oceny
Bez oceny
przekładania pacjentów [cm] ≥ 150
27
Zakres badania perfuzji przy pojedyńczym podaniu
kontrastu [mm] ≥ 32
Tak, Podać
Bez oceny
Tak, Podać
Bez oceny
Tak, Podać
Bez oceny
29
Maksymalne, diagnostyczne pole rekonstrukcji
FOV [cm] ≥ 50
Maksymalny zakres pojedynczego skanu
spiralnego [cm]≥ 150
30
Matryca rekonstrukcyjna min. 512 x 512
Tak
Bez oceny
31
Matryca prezentacyjna min.1024x1024
Tak
Bez oceny
Tak, Podać
Bez oceny
Podać
Bez oceny
Tak, Podać
Bez oceny
Podać
Najniższa dawka
20 pkt pozostałe
proporcjonalnie
mniej
Tak/Nie,
Podać dla tak
wartość dawki
Nie – 0 pkt., dla
TAK - Najniższa
dawka 20 pkt
pozostałe
proporcjonalnie
mniej
28
32
33
34
34a
34b
Rozdzielczość wysokokontrastowa (przestrzenna),
mierzona w polu akwizycyjnym FOV=50 cm w
punkcie 2% krzywej MTF [pl/cm].≥ 15
Rozdzielczość czasowa akwizycyjna w akwizycji
kardiologicznej – wielosegmentowej lub
dwusegmentowej [ms]
Szybkość rekonstrukcji obrazów w matrycy 512 x
512 [obrazy/s].≥ 20
Dawka konieczna do uzyskania rozdzielczości
niskokontrastowej wizualnej (nie statystycznej) 5
mm mierzonej w maksymalnym polu akwizycyjnym
dla fantomu CATPHAN przy warstwie ≤ 10mm i
różnicy gęstości 3 HU i napięciu max. 120 kv z
użyciem algorytmu iteracyjnego zaoferowanego w
pkt. 48 (parametr potwierdzony w oficjalnych
materiałach producenta)
Dawka konieczna do uzyskania rozdzielczości
niskokontrastowej wizualnej (nie statystycznej) 2
mm mierzonej w maksymalnym polu akwizycyjnym
dla fantomu CATPHAN przy warstwie ≤ 10mm i
różnicy gęstości 3 HU i napięciu max. 120 kv z
użyciem algorytmu iteracyjnego zaoferowanego w
pkt. 48 (parametr potwierdzony w oficjalnych
materiałach producenta)
IV
KONSOLA OPERATORSKA
35
Tomograf sterowany przez wielozadaniowy system
operacyjny umożliwiający współbieżne
skanowanie, rekonstrukcję, wyświetlanie obrazu,
przesyłanie badań do konsoli lekarskiej i kamery
archiwizacyjnej oraz archiwizację, jak również
przeglądanie dowolnego badania zapisanego na
dysku i rekonstrukcję aktualnie wykonywalnego
badania.
Tak
Bez oceny
36
Przekątna kolorowego monitora z aktywną matrycą
ciekłokrystaliczną typu Flat ≥ 19”
Tak, Podać
Bez oceny
Tak
Bez oceny
Tak
Bez oceny
Tak, Podać
Bez oceny
Tak
Bez oceny
Tak
Bez oceny
37
38
39
40
41
Konsola operatorska dwumonitorowa i
dwustanowiskowa (umożliwiająca jednoczesną
pracę operatora przy badaniu i analizę niezależną
np. obrazów innych pacjentów.
Możliwość jednoczesnej rekonstrukcji obrazów TK
w trzech lub więcej płaszczyznach (np. aksjalnej,
sagitalnej i koronalnej) z jednoczesnym
wyświetlaniem na ekranie monitora konsoli
operatorskiej.
Pojemność dysku twardego dla obrazów bez
kompresji (512x512), wyrażona liczbą obrazów ≥
200000
Archiwizacja badań pacjentów na CD-R i DVD w
standardzie DICOM 3.0
Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 z
następującymi klasami serwisowymi:
- Send/Receive
- Basic Print
- Query/ Retrieve
- Storage Commitment
- Worklist
42
43
44
45
46
47
48
Obsługa klasy serwisowej DICOM Structure Dose
Report do przesyłania informacji numerycznej
odnośnie dawek pochłoniętych przez pacjenta
podczas badania do systemu PACS./RIS
Pomiary analityczne (pomiar poziomu gęstości,
profile gęstości, histogramy, inne).
GENERATOR I LAMPA RTG
Tak
Bez oceny
Tak
Bez oceny
Tak
Bez oceny
Modulowanie promieniowania RTG sygnałem EKG
przy obrazowaniu tętnic wieńcowych w czasie
skanu spiralnego.(pełna dawka w wyznaczonych
Tak
fazach pracy serca, obniżona w pozostałych, z
możliwością definiowania zakresu dawki pełnej
oraz dawki zredukowanej)
Możliwość wykonywania badań typu Triple RuleTak, Podać
Out u pacjentów z bólem w klatce piersiowej z
maksymalną
rytmem stałym lub niestabilnym rytmem zmiennym
częstość przy
podczas badania w zakresie do minimum 90
której można
uderzeń serca/ min.
wykonać badanie
Możliwość automatycznego doboru współczynnika
pitch w zależności od rytmu serca pacjenta, pitch
rozumiany jako przesuw stołu w czasie jednego
Tak/Nie, Podać
pełnego obrotu układu lampa detektor do
całkowitej kolimacji detektora, pitch w trybie
kardiologicznym
Iteracyjny algorytm rekonstrukcji pracujący na
danych surowych, poprawiający jakość obrazu i
rozdzielczość nisko- kontrastową oraz pozwalajacy
Tak, Podać %
na redukcję dawki promieniowania w stosunku do
redukcji dawki
standardowej metody FBP bez pogorszenia jakości
obrazu, np.. SAFIRE, ASIR, ADIR 3D, iDose4 itp.
49
Prezentacja Cine
V
GENERATOR I LAMPA RTG
Tak
Bez oceny
Najwyższa
częstość 20 pkt
pozostałe
proporcjonalnie
Bez oceny
Największa
redukcja 20 pkt,
pozostałe
proporcjonalnie
Bez oceny
50
51
Maksymalna moc generatora rozumiana jako
iloczyn napięcia i prądu dostępnego w protokołach
badań [kW] ≥ 70
Maksymalne napięcie anodowe, możliwe do
zastosowania w protokołach badań [kV] ≥ 135
Tak, Podać
Bez oceny
Tak, Podać
52
Minimalne napięcie anodowe, możliwe do
zastosowania w protokołach badań [kV]≤ 80
Tak, Podać
Bez oceny
53
Ilość nastaw napięcia anodowego dostępnych w
protokole klinicznym - min. 4
Tak, Podać
Bez oceny
54
Maksymalny prąd anodowy, możliwy do
zastosowania w protokołach badań [mA] ≥ 550
Tak, Podać
55
Modulacja prądu anody w osiach x,y,z
56
Pojemność cieplna anody (w przypadku
konstrukcji innej niż klasyczna podać ekwiwalent)
[MHU]≥ 6
57
Tak
Bez oceny
Tak, Podać
Bez oceny
Liczba ognisk lampy rtg ≥ 2
Tak
Bez oceny
58
Automatyczny wybór ogniska lampy.
Tak
Bez oceny
VI
DETEKTOR
59
Detektor min. 64 rzędowy
Tak
Bez oceny
60
Minimalna grubość warstwy submilimetrowej przy
akwizycji min. 64 warstw [mm] ≤ 0,65
Tak, podać
Bez oceny
Tak
Bez oceny
Tak
Bez oceny
61
VII
62
Szerokość detektora w osi Z odniesiona do
izocentrum tzw. pokrycie anatomiczne detektora
[mm] ≥ 32
OPROGRAMOWANIE ZAINSTALOWANE NA
KONSOLI OPERATORSKIEJ
MIP (Maximum Intensity Projection)
63
SSD (Surface Shaded Display)
Tak
Bez oceny
64
VRT (Volume Rendering Technique)
Tak
Bez oceny
65
Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR),
rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej (równoległe
i promieniste) lub krzywej.
Tak
Bez oceny
66
Pomiary odległości, kąta, powierzchni, objętości.
Tak
Bez oceny
Tak
Bez oceny
Tak
Bez oceny
Tak
Bez oceny
Tak
Bez oceny
Tak
Bez oceny
Tak
Bez oceny
Wielozadaniowość/wielodostęp, w tym możliwość
67
automatycznej rekonstrukcji, archiwizacji i
dokumentacji w tle (w trakcie skanowania).
Oprogramowanie do synchronizacji startu badania
spiralnego na podstawie automatycznej analizy
68
napływu środka cieniującego w zadanej warstwie
bez wykonywania wstrzyknięć testowych.
Oprogramowanie do endoskopii wirtualnej
69
przestrzeni powietrznych i płynnych (w tym do
bronchoskopii, kolonoskopii, itd.)
Oprogramowanie do prospektywnego i
70
retrospektywnego skanowania wyzwalanego
sygnałem EKG
Niskodawkowa prospektywna akwizycja
kardiologiczna w trybie pulsacyjnym (np.. ECG
71
Pulsing, Snap Shot Pulse, lub równoważna
zgodnie z nomenklaturą producenta)
Możliwość korekty miejsc bramkowania
przebiegiem EKG bezpośrednio po zebraniu
72
danych (eliminacja fałszywych załamków R,
dodatkowych pobudzeń), przed dokonaniem
właściwych rekonstrukcji
Sterowanie dostarczonym wstrzykiwaczem
bezpośrednio z konsoli tomografu
72A
komputerowego. Możliwość programowania i
numer
zapamiętywania parametrów wstrzykiwacza
acja
bezpośrednio w protokole badania TK na konsoli
operatorskiej. Sprzężenie min. klasy IV wg. CiA 425
TAK – 10 pkt
Tak/Nie
NIE – 0 pkt
73
74
VIII
75
76
77
78
79
80
81
Automatyczny raport dotyczący rzeczywistych
parametrów kontrastu uzyskanych z
dostarczonego wstrzykiwacza (co najmniej
objętość, szybkość wstrzyknięcia, opóźnienie) jaką
otrzymał pacjent w każdej serii dołączany do
badania w postaci dodatkowej serii DICOM z
możliwością jego zapamiętania i wydruku.
Identyczna obsługa konsoli operatorskiej i konsoli
lekarskiej, w zakresie wspólnych funkcji
postprocesingowych - oprogramowanie od
jednego producenta.
Tak/Nie, Podać
Bez oceny
TAK – 20 pkt
Tak/ Nie
NIE – 0 pkt
KONSOLA LEKARSKA - diagnostyczna
Konsola lekarska, niezależna od konsoli
operatorskiej (o rozdzielnej bazie danych
obrazowych, umożliwiająca pracę lekarza
diagnosty przy wyłączonej konsoli operatorskiej
Tak, Podać nazwę
tomografu) połączona z tomografem poprzez sieć
komputerową i otrzymującą obrazy z tomografu w
standardzie DICOM 3.0
Dwumonitorowe konsola lekarska umożliwiająca
jednoczesne wyświetlanie co najmniej 8 obrazów w
Tak
rozdzielczości 512 x512
Przekątna kolorowych monitorów z aktywną
Tak
matrycą ciekłokrystaliczną typu Flat ≥ 19”
Pojemność dysku twardego dla obrazów (512 x
512) bez kompresji wyrażona liczbą obrazów
Płynna regulacja wyświetlanego okna oraz
możliwość wstępnego zaprogramowania
najczęściej używanych ustawień.
Pomiary geometryczne (długości, kątów,
powierzchni)
Pomiary analityczne (pomiar poziomu gęstości,
profile gęstości, histogramy, inne).
Bez oceny
Bez oceny
Bez oceny
≥ 250000
Bez oceny
Tak
Bez oceny
Tak
Bez oceny
Tak
Bez oceny
82
Prezentacje Cine
Tak
Bez oceny
Tak
Bez oceny
Tak
Bez oceny
Interfejs sieciowy zgodny z DICOM 3.0 zgodny z
następującymi klasami serwisowymi:
- Send / Receive
83
- Basic Print
- Query / Retrieve
- Storage Commitment
84
IX
Archiwizacja badań pacjentów na CD-R oraz DVD
w standardzie DICOM 3.0
OPROGRAMOWANIE ZAINSTALOWANE NA
KONSOLI LEKARSKIEJ
Tak
85
MIP (Maximum Intensity Projection)
86
SSD (Surface Shaded Display)
87
VRT (Volume Rendering Technique)
88
Pomiary odległości, kąta, powierzchni, objętości
89
90
Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR),
rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej (równoległe
lub promieniste) lub krzywej
Automatyczne usuwanie struktur kostnych z
pozostawieniem wyłącznie zakontrastowanego
drzewa naczyniowego. Możliwość prezentacji
układu naczyniowego oraz przeziernych struktur
kostnych w czasie rzeczywistym
Podać nazwę
oprogramowania
Tak
Podać nazwę
oprogramowania
Tak
Podać nazwę
oprogramowania
Tak
Podać nazwę
oprogramowania
Tak
Podać nazwę
oprogramowania
Tak
Bez oceny
Podać nazwę
oprogramowania
Bez oceny
Bez oceny
Bez oceny
Bez oceny
Bez oceny
91
Specjalistyczne oprogramowanie umożliwiające
rozwinięcie analizowanego naczynia na
płaszczyźnie, automatyczny pomiar pola
powierzchni w płaszczyźnie prostopadłej do osi
centralnej naczynia oraz wyznaczenie stenozy
92
Automatyczne usuwanie zwapnień podczas analizy
badań naczyniowych dla modelu MIP lub VRT (przy
pomocy funkcji włącz/wyłącz obraz zwapnień).
93
94
Oprogramowanie do oceny zmian ogniskowych w
obrębie wątroby i innych narządów miąższowych ,
automatyczna segmentacja zmian (pomiar
parametrów w tym: objętość, maksymalna
średnica, gęstość) oraz możliwość porównania
zmiany z poprzednim badaniem
Specjalistyczne oprogramowanie do wirtualnej
kolonoskopii umożliwiające automatyczne
wykrywanie polipów w jelicie grubym oraz
automatyczną segmentację jelita grubego.
95
Automatyczne oznaczanie i usuwanie obrazu
resztek kałowych i płynów z jelita grubego tzw.
electronic cleansing
96
Oprogramowanie do oceny zmian ogniskowych w
płucach, z automatyczną identyfikacją zmian
guzkowych w miąższu i przyopłucnowych przez
program komputerowy, z możliwością
zapamiętywania położenia zmian, automatyczną
oceną dynamiki wielkości zmian i wyznaczaniem
czasu podwajania objętości guza.
97
Specjalistyczne oprogramowanie do diagnostyki
chorób płuc (m.in. COPD) umożliwiające obliczanie
rozedmy i analizę dróg oddechowych.
Tak
Podać nazwę
oprogramowania
Bez oceny
Tak
Podać nazwę
oprogramowania
Bez oceny
Tak/ Nie
Podać nazwę
oprogramowania
TAK – 10 pkt
Tak
Podać nazwę
oprogramowania
Bez oceny
Tak/ Nie
Podać nazwę
oprogramowania
TAK – 10 pkt
Tak
Podać nazwę
oprogramowania
Bez oceny
Tak
Podać nazwę
oprogramowania
Bez oceny
98
99
100
101
102
103
X
104
Segmentacja wszystkich pięciu płatów płuc i
automatyczne obliczanie rozedmy w
poszczególnych płatach płuc.
Oprogramowanie umożliwiające dokonanie
pomiarów grubości ścian poszczególnych dróg
oddechowych oraz średnicy ich światła wraz z
prezentacją zewnętrznych i wewnętrznych
konturów tych ścian
Oprogramowanie do oceny perfuzji mózgu
umożliwiające ocenę ilościową i jakościową (mapy
barwne) co najmniej następujących parametrów:
rBF (miejscowy przepływ krwi), rBV (miejscowa
objętość krwi) oraz TTP (czas do szczytu krzywej
wzmocnienia) lub MTT (średni czas przejścia)
Oprogramowanie do oceny perfuzji wątroby
umożliwiające ocenę ilościową i jakościową (mapy
barwne) co najmniej następujących parametrów:
rBF (miejscowy przepływ krwi), rBV (miejscowa
objętość krwi) oraz TTP (czas do szczytu krzywej
wzmocnienia) lub MTT (średni czas przejścia)
Oprogramowanie do oceny perfuzji
wielonarządowej posiadające specjalizowane
protokoły do oceny perfuzji, nerek, śledziony,
gruczołu krokowego, kości.
Oprogramowanie do badań perfuzyjnych
umożliwiające badania perfuzji mózgu oraz guzów
mózgu z funkcją klasyfikacji tkankowej polegającej
na segmentacji regionów niedokrwiennych mózgu
na podstawie map przepływu i objętości krwi.
KONSOLA LEKARSKA - kardiologiczna
Konsola lekarska, niezależna od konsoli
operatorskiej (o rozdzielnej bazie danych
obrazowych, umożliwiająca pracę lekarza
diagnosty przy wyłączonej konsoli operatorskiej
tomografu) połączona z tomografem poprzez sieć
komputerową i otrzymującą obrazy z tomografu w
Tak/ Nie
Podać nazwę
oprogramowania
Bez oceny
Tak/ Nie
Podać nazwę
oprogramowania
Tak – 10 pkt
Tak
Podać nazwę
oprogramowania
Bez oceny
Tak
Podać nazwę
oprogramowania
Bez oceny
Tak/ Nie
Podać nazwę
oprogramowania
TAK – 10 pkt
Tak/ Nie
Podać nazwę
oprogramowania
TAK – 10 pkt
Tak
Podać nazwę
Bez oceny
standardzie DICOM 3.0
105
106
107
108
109
110
Dwumonitorowe konsola lekarska umożliwiająca
jednoczesne wyświetlanie co najmniej 8 obrazów w
rozdzielczości 512 x512
Przekątna kolorowych monitorów z aktywną
matrycą ciekłokrystaliczną typu Flat ≥ 19”
Pojemność dysku twardego dla obrazów (512 x
512) bez kompresji wyrażona liczbą obrazów≥
250000
Płynna regulacja wyświetlanego okna oraz
możliwość wstępnego zaprogramowania
najczęściej używanych ustawień.
Pomiary geometryczne (długości, kątów,
powierzchni)
Pomiary analityczne (pomiar poziomu gęstości,
profile gęstości, histogramy, inne).
Prezentacje Cine
Tak
Bez oceny
Tak
Bez oceny
Tak, Podać
Bez oceny
Tak
Bez oceny
Tak
Bez oceny
Tak
Bez oceny
Tak
Bez oceny
Tak
Bez oceny
Tak
Bez oceny
Interfejs sieciowy zgodny z DICOM 3.0 zgodny z
następującymi klasami serwisowymi:
111
112
XI
- Send / Receive
- Basic Print
- Query / Retrieve
- Storage Commitment
Archiwizacja badań pacjentów na CD-R oraz DVD
w standardzie DICOM 3.0
OPROGRAMOWANIE ZAINSTALOWANE NA
KONSOLI LEKARSKIEJ
Tak
113
MIP (Maximum Intensity Projection)
114
SSD (Surface Shaded Display)
115
VRT (Volume Rendering Technique)
116
Pomiary odległości, kąta, powierzchni, objętości
117
Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR),
rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej (równoległe
lub promieniste) lub krzywej
Podać nazwę
oprogramowania
Bez oceny
Tak
Podać nazwę
oprogramowania
Bez oceny
Tak
Podać nazwę
oprogramowania
Bez oceny
Tak
118
119
120
Automatyczne usuwanie struktur kostnych z
pozostawieniem wyłącznie zakontrastowanego
drzewa naczyniowego. Możliwość prezentacji
układu naczyniowego oraz przeziernych struktur
kostnych w czasie rzeczywistym
Specjalistyczne oprogramowanie umożliwiające
rozwinięcie analizowanego naczynia na
płaszczyźnie, automatyczny pomiar pola
powierzchni w płaszczyźnie prostopadłej do osi
centralnej naczynia oraz wyznaczenie stenozy
Automatyczne usuwanie zwapnień podczas analizy
badań naczyniowych dla modelu MIP lub VRT (przy
pomocy funkcji włącz/wyłącz obraz zwapnień).
Podać nazwę
oprogramowania
Bez oceny
Tak
Podać nazwę
oprogramowania
Bez oceny
Tak
Podać nazwę
oprogramowania
Bez oceny
Tak
Podać nazwę
oprogramowania
Bez oceny
Tak
Podać nazwę
oprogramowania
Bez oceny
121
Oprogramowanie do oceny zmian ogniskowych w
obrębie wątroby i innych narządów miąższowych ,
automatyczna segmentacja zmian (pomiar
parametrów w tym: objętość, maksymalna
średnica, gęstość) oraz możliwość porównania
zmiany z poprzednim badaniem
122
Oprogramowanie do oceny zwapnień naczyń
wieńcowych typu Calcium Score
123
Specjalizowane oprogramowanie do oceny tętnic
wieńcowych z funkcjami: rozwinięcie wzdłuż linii
centralnej naczynia, pomiar średnicy, pola
przekroju w płaszczyźnie prostopadłej,
automatyczne wyznaczanie stenozy,
Tak
Podać nazwę
oprogramowania
Bez oceny
Tak
Podać nazwę
oprogramowania
Bez oceny
Tak
Podać nazwę
oprogramowania
Bez oceny
Tak
124
125
126
127
128
Automatyczne etykietowanie naczyń wieńcowych
Specjalizowane oprogramowanie do oceny blaszki
miażdżycowej w naczyniach wieńcowych i
obwodowych, umożliwiające kodowanie rodzajów
blaszek kolorem
Możliwość uwidocznienia tętnic wieńcowych w
prezentacji typu IVUS (wewnątrznaczyniowe
badanie ultrasonograficzne) z oceną morfologii i
lokalizacji blaszki miażdżycowej.
Możliwość automatycznej oceny parametrów
czynnościowych lewej komory serca takich jak
objętość skurczowa, objętość rozkurczowa,
objętość wyrzutowa, frakcja wyrzutowa,
pogrubienie ściany.
Możliwość automatycznej oceny parametrów
czynnościowych prawej komory serca takich jak
objętość skurczowa, objętość rozkurczowa,
objętość wyrzutowa, frakcja wyrzutowa.
Podać nazwę
oprogramowania
Bez oceny
Tak
Podać nazwę
oprogramowania
Tak/ Nie
Bez oceny
TAK – 10 pkt
Podać nazwę
oprogramowania
Tak
Podać nazwę
oprogramowania
Bez oceny
Tak/Nie
Podać nazwę
oprogramowania
TAK – 10 pkt
XII
POZOSTAŁE WYMAGANIA
137
Wykonanie testów akceptacyjnych dla
oferowanego urządzenia
Wymagana moc podłączeniowa [kVA]Zamawiający nie przewiduje modernizacji sieci
zasilającej
Zakres temperatur pracy systemu
XIII
WYPOSAŻENIE I WYMAGANIA DODATKOWE
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
Zestaw fantomów serwisowych do kalibracji i
kontroli jakości obrazowania w zakresie testów
podstawowych umożliwiający co najmniej ocenę
jednorodności, szumu, rozdzielczości nisko i
wysokokontrastowej, grubości warstwy itp.
Automatyczny, dwugłowicowy wstrzykiwacz
środka cieniującego sprzężony z tomografem
komputerowym
Zdalna diagnostyka serwisowa tomografu
komputerowego z możliwością oceny technicznej
poszczególnych modułów przez modem lub router
ISDN lub połączenie sieciowe systemu TK..
Zdalna możliwość naprawy uszkodzeń
oprogramowania.
Podłączenie oferowanych urządzeń do systemu
RIS,PACS prod ALTERIS SA posiadanego przez
szpital
Drukarka laserowa kolorowa do wydruku map
perfuzyjnych
Stoły i krzesła do konsol lekarskich i operatorskiej
Prace budowlane do wykonania:
Wymiana stolarki drzwiowej w Pracowni TK (pokój
opisowy Nr 1 i 2, przygotowawczy, sterownia,sala
badań, sanitariat) na drzwi zgodne z przepisami
Tak
Bez oceny
Podać
Bez oceny
Podać
Bez oceny
Tak
Bez oceny
Tak, podać typ
Bez oceny
Tak, opisać
Bez oceny
Tak, opisać
Bez oceny
Tak
Bez oceny
Tak, podać typ
Bez oceny
Tak
Bez oceny
Tak
Tak
Bez oceny
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
- powiększenie przebieralni oraz sanitariatu
- malowanie wszystkich pomieszczeń pracowni;
zamontowanie sufitu podwieszonego wraz z
oświetleniem w sali badań i wymiana podłogi
-w pokoju opisowym Nr 1 wymiana podłogi ,
wymiana oświetlenia, malowanie pomieszczenia ;
w pokoju opisowym serca Nr 2 wymiana podłogi
,wymiana oświetlenia , malowanie pomieszczenia
-w pomieszczeniu przygotowania pacjenta:
wykonanie nowej podłogi, demontaż glazury,
szpachlowanie ścian, malowanie
Tak
Bez oceny
Tak
Bez oceny
Tak
Bez oceny
Tak
Bez oceny
- malowanie korytarza przy pracowni TK
Tak
Bez oceny
Tak
Bez oceny
Tak
Bez oceny
Tak
Bez oceny
Tak
Bez oceny
Tak
Bez oceny
Dostosowanie pomieszczeń pracowni tomografii
komputerowej pod instalację nowego tomografu
komputerowego oraz urządzeń towarzyszących i
wykonanie innych niezbędnych do uzyskania
pozwolenia na uruchomienie i użytkowanie
oferowanego sprzętu instalacji
Wykonać zgodną z przepisami instalację wentylacji
całej pracowni TK( w pomieszczeniach sterowni,
sali badań, opisowni)
Wykonawca przed złożeniem oferty musi dokonać
wizji lokalnej, celem niezbędnego zapoznania się z
zakresem adaptacji pomieszczeń przeznaczonych
do dostawy, uruchomienia oferowanego sprzętu i
zakresu wykonania innych prac budowlano –
instalacyjnych niezbędnych do montażu i
uruchomienia oferowanego sprzętu, aby mógł on
być dopuszczony do bezpiecznego użytkowania
zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów
prawa.
Przegląd UPS-a zasilającego Tomograf wraz z
wymianą akumulatorów .
Wykonanie dokumentacji ochrony radiologicznej
(projektu osłon stałych przed promieniowaniem rtg
pomieszczenia TK)
150
151
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
Wykonanie dokumentacji powykonawczej.
Po stronie Wykonawcy są koszty związane z
uzyskaniem badań, pozwoleń, decyzji i innych
związanych z uruchomieniem nowego tomografu
komputerowego
Dokumenty potwierdzające, że przedmiot
zamówienia został wprowadzony do obrotu i
używania na terenie Polski - zgodnie z przepisami
ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja
2010 roku (Dz. U. Nr 107, poz. 679).
Instrukcje obsługi w jęz. polskim do wszystkich
oferowanych składowych systemu – 2kpl.
Dokumentacja techniczna i serwisowa i licencje na
oprogramowanie przy odbiorze urządzenia
Zamawiający dopuszcza dokumentację w wersji
papierowej lub na nośniku elektronicznym np. CD
Wykonanie testów akceptacyjnych po
zainstalowaniu urządzenia
Pełna gwarancja wykonywana przez autoryzowany
serwis producenta (bez wyłączeń) na dostarczony
sprzęt -z lampą bez limitu skanów i
oprogramowanie na okres min. 12 miesięcy
(liczone od daty odbioru przedmiotu umowy) z min.
2 bezpłatnymi przeglądami okresowymi w roku w
czasie gwarancyjnym i ostatni na zakończenie
gwarancji o ile producent nie przewiduje ich
większej ilości.
Zapewnienie dostępności części zamiennych przez
okres 10 lat od daty zainstalowania aparatu.
Czas reakcji serwisu w dni robocze do 24 godzin
(przyjazd na wezwanie)
Każda naprawa gwarancyjna powoduje
przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni
wyłączenia sprzętu z eksploatacji.
Maksymalny czas napraw w ciągu roku nie może
przekroczyć 20 dni.
Tak
Bez oceny
Tak
Bez oceny
Tak
Bez oceny
Tak
Tak
Tak
Tak
Bez oceny
Tak, podać
Bez oceny
Bez oceny
Tak, podać
Bez oceny
Tak
Bez oceny
Tak
Bez oceny
165
166
XIII
167
168
169
170
171
Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia kary
umownej w wysokości 1/365 kwoty podanej w
następnym punkcie za każdy dzień zwłoki
powyżej 20 dni
Gwarantowany koszt rocznego, pełnego kontraktu
serwisowego w PLN lub EURO (wartość brutto)
zawierającego lampę RTG bezlimitu skanów oraz
wszystkie inne koszty (w tym przeglądy, robociznę
oraz wszystkie części zamienne), możliwego do
zawarcia po upływie okresu gwarancyjnego
SZKOLENIA
Szkolenia w miejscu instalacji dla min 3 lekarzy
radiologów i min. 3 techników:
I – szkolenie w nieprzekraczalnym terminie 5 dni
od zakończenia instalacji , w wymiarze 4 dni x 6
godzin
II - szkolenie w terminie uzgodnionym z
Zamawiającym, w wymiarze 4 dni x 6 godzin
Szkolenie specjalistyczne lekarzy radiologów i
techników obsługi tomografu (stanowiska
operatorskie i diagnostyczne) min. 5 dni
Szkolenie min 2 pracowników Działu Aparatury
Medycznej z zakresu podstawowej obsługi
technicznej zestawu
Tak
Bez oceny
Tak, podać
Tak
Bez oceny
Tak
Bez oceny
Tak
Bez oceny
TAK
Bez oceny
Tak
Bez oceny
Download