poinformował o wystąpieniu Starosty Pszczyńskiego w sprawie

advertisement
Protokół Nr 47/06
z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej Rady Miejskiej w CzechowicachDziedzicach z dnia 12 maja 2006r.
Obecni: członkowie Komisji Polityki Społecznej wg listy obecności
Ponadto udział wzięli:
Z-ca burmistrza Marek Kwaśny
Tematyka posiedzenia:
1) Opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej, tj. 15 maja
2006r.
2) Sprawy bieżące.
Posiedzenie prowadziła Przewodnicząca Komisji Jadwiga Paździora.
Na wstępie Prowadząca posiedzenie powitała przybyłych na posiedzenie
członków komisji i zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności
stwierdziła prawomocność posiedzenia ( 6 obecnych na 7 wg składu osobowego
komisji).
Ad.1)
Opiniowanie projektów uchwał w następujących sprawach :
1)
udzielenia przez Gminę Czechowice-Dziedzice pomocy finansowej w
formie dotacji celowej dla Powiatu Bielskiego, przeznaczonej na zakup aparatu
medycznego do wykonywania badań ultrasonograficznych przez Beskidzkie
Centrum Onkologii im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej – inicjatywa
uchwałodawcza Burmistrza.
Z-ca Burmistrza Marek Kwaśny poinformował, że w budżecie na 2006 rok Rada
Miejska w Czechowicach-Dziedzicach zabezpieczyła na pomoc finansową dla
Powiatu Bielskiego na zakup aparatu do wykonywania badań
ultrasonograficznych przez Beskidzkie Centrum Onkologii im. Jana Pawła II
w Bielsku-Białej kwotę 10 000,00 zł.
Pomoc ta może być udzielana w formie dotacji celowej. W celu jej realizacji
konieczne jest podpisanie umowy, do której wymagana jest powyższa uchwała
Rady Miejskiej
Burmistrz proponuje, udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej
dla Powiatu Bielskiego z przeznaczeniem na zakup aparatu medycznego do
wykonywania badań ultrasonograficznych przez Beskidzkie Centrum Onkologii
im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej, na zasadach określonych w umowie
stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
Przewodnicząca komisji przeprowadziła głosowanie nad ww. projektem
uchwały za- 5, przeciw- 0, wstrzymało się- 0, przy 5 głosujących.
Komisja Polityki Społecznej pozytywnie opiniuje projekt uchwały w
sprawie udzielenia przez Gminę Czechowice-Dziedzice pomocy finansowej
w formie dotacji celowej dla Powiatu Bielskiego, przeznaczonej na zakup
1
aparatu medycznego do wykonywania badań ultrasonograficznych przez
Beskidzkie Centrum Onkologii im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Czechowice-Dziedzice
pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Pszczyńskiego,
przeznaczonej na zakup videokolonoskopu – aparatu medycznego do
wykonywania badań jelita grubego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w
Pszczynie – inicjatywa uchwałodawcza Burmistrza.
Z-ca Burmistrza Marek Kwaśny podał, iż w budżecie na 2006 rok Rada Miejska
w Czechowicach-Dziedzicach zabezpieczyła na pomoc finansową dla Powiatu
Bielskiego na zakup videokolonoskopu – aparatu medycznego do wykonywania
badań jelita grubego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Pszczynie w kwocie
10.000 zł.
Pomoc ta może być udzielana w formie dotacji celowej. W celu jej realizacji
konieczne jest podpisanie umowy, do której wymagana jest powyższa uchwała
Rady Miejskiej
Burmistrz proponuje udzielić pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla
Powiatu Pszczyńskiego z przeznaczeniem na zakup videokolonoskopu – aparatu
medycznego do wykonywania badań jelita grubego przez Zespół Opieki
Zdrowotnej w Pszczynie, na zasadach określonych w umowie stanowiącej
załącznik do niniejszej uchwały.
Przewodnicząca komisji Jadwiga Paździora przeprowadziła głosowanie nad
ww. projektem uchwały : za- 5 , przeciw-0 , wstrzymało się-0 , przy 5
głosujących.
Komisja Polityki Społecznej pozytywnie opiniuje projekt uchwały w
sprawie udzielenia przez Gminę Czechowice-Dziedzice pomocy finansowej
w formie dotacji celowej dla Powiatu Pszczyńskiego, przeznaczonej na
zakup videokolonoskopu – aparatu medycznego do wykonywania badań
jelita grubego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Pszczynie.
Przewodnicząca Komisji poinformowała o wystąpieniu Starosty Pszczyńskiego
w sprawie wsparcia finansowego zakupu tomografu komputerowego dla
Szpitala Powiatowego w Pszczynie . Odczytała pismo Znak ZD.8026-AM-4/06
z dnia 10 kwietnia 2006r. w którym Starosta Pszczyński zwrócił się do tut. Rady
w sprawie wsparcia finansowego zakupu tomografu komputerowego dla
Szpitala Powiatowego w Pszczynie o wartości 1.480.000 zł. Jednostki
samorządu terytorialnego powiatu pszczyńskiego ustaliły partycypację w
kosztach zakupu tomografu w wys. 5 zł od mieszkańca danej gminy oraz
odpowiedź Przewodniczącego Rady Miejskiej na ww. pismo Nr BRM0717/61/06 z dnia 2 maja br. w którym informuje Starostę, że na najbliższej
sesji Rady Miejskiej zaproponuje przeznaczenie proponowanej kwoty jako
współudział gminy Czechowice-Dziedzice w kosztach zakupu tomografu
komputerowego.
Wg wstępnego wyliczenia udział finansowej naszej gminy w kosztach zakupu
tomografu wynosiłby ok.200.000 zł.
2
Przewodnicząca Komisji Jadwiga Paździora zaproponowała, aby pozytywnie
zaopiniować wniosek Starosty Pszczyńskiego o współfinansowanie zakupu
tomografu komputerowego. Z uwagi na brak środków finansowych na dziś- w
uchwale budżetowej na 2006r. nie zaplanowano żadnych środków na ww. cel.
Komisja wnioskuje do Burmistrza o rozważenie możliwości dofinansowania
zakupu tomografu komputerowego przy najbliższych zmianach w budżecie
gminy na 2006r.
Głosowanie:za-5, przeciw-0, wstrzymało się-1, przy 6 głosujących.
Komisja Polityki Społecznej pozytywnie zaopiniowała pismo Starosty
Pszczyńskiego o współfinansowanie zakupu tomografu komputerowego. Z
uwagi na brak środków finansowych na dziś- w uchwale budżetowej na
2006r. nie zaplanowano żadnych środków na ww. cel- Komisja wnioskuje
do Burmistrza o rozważenie możliwości dofinansowania zakupu tomografu
komputerowego przy najbliższych zmianach w budżecie gminy na 2006r.
Opinie Komisji Polityki Społecznej do projektów uchwał na sesję Rady
Miejskiej w dniu 15.05.2006r.
Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie udzielenia przez
Gminę Czechowice-Dziedzice pomocy finansowej w formie dotacji celowej
dla Powiatu Bielskiego, przeznaczonej na zakup aparatu medycznego do
wykonywania badań ultrasonograficznych przez Beskidzkie Centrum
Onkologii im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej. (za 5, przy 5 głosujących).
Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie udzielenia przez
Gminę Czechowice-Dziedzice pomocy finansowej w formie dotacji celowej
dla Powiatu Pszczyńskiego, przeznaczonej na zakup videokolonoskopu –
aparatu medycznego do wykonywania badań jelita grubego przez Zespół
Opieki Zdrowotnej w Pszczynie. (za 5, przy 5 głosujących).
Komisja Polityki Społecznej pozytywnie zaopiniowała pismo Starosty
Pszczyńskiego o współfinansowanie zakupu tomografu komputerowego. Z
uwagi na brak środków finansowych na dziś- w uchwale budżetowej na
2006r. nie zaplanowano żadnych środków na ww. cel- Komisja wnioskuje
do Burmistrza o rozważenie możliwości dofinansowania zakupu tomografu
komputerowego przy najbliższych zmianach w budżecie gminy na 2006r.
(za-5, przeciw-0, wstrzymało się-1, przy 6 głosujących)
Przewodnicząca Komisji
Polityki Społecznej
Jadwiga Paździora
3
Download