Zadania

advertisement
Wenancjusz Kujawiński
Zestaw zadań
do modułu II
Część A
I. Myślenie twórcze
Aktywność twórcza to oparta na własnych pomysłach i mniej lub bardziej świadoma celu osobista
działalność człowieka, prowadzona w poczuciu odpowiedzialności, stymulowana zwłaszcza przez
otwarte lub zamknięte zadania problemowe zintegrowane z jego potrzebami i potrzebami jego
środowiska, której wynikiem jest stworzenie lub odkrycie przez jednostkę czegoś dla niej nowego
i pożytecznego.
Proces twórczy wymaga silnej motywacji, wręcz uporu w dążeniu do wyznaczonego celu. Dlatego
twórca wykazuje zwykle silniejszą motywację od osób przywykłych do działalności powtarzanej,
rutynowej, naśladowczej, odtwórczej. Umysł twórcy cechuje przede wszystkim wysoka zdolność
dywergencyjnego myślenia, którego istotę stanowi płynność a zwłaszcza giętkość - polegająca na
zmianie kierunku myślenia, przełamywaniu błędnych nastawień, dostosowaniu wytwarzanych
pomysłów do zmieniającej się sytuacji itp. Ponadto umysł twórcy cechuje oryginalność myślenia,
polegająca na generowaniu niezwykłych pomysłów rozwiązywania problemu, różniących się
zasadniczo od dotychczas spotykanych. Twórcę cechuje także duża wrażliwość na problemy, która
przejawia się w dostrzeganiu nowych zagadnień zwłaszcza tam, gdzie szczególnie trudno je odkryć.
Proponowany zestaw zadań rozwija zdolność twórczego myślenia, którą można doskonalić.
Zadatki wrodzone pomagają, ale nie są warunkiem wystarczającym. Każda niedostatecznie trenowana
zdolność zanika.
Zadanie 1.
Cel: przezwyciężanie skłonności do uporczywej strukturalizacji postrzeganych elementów oraz
przyjmowania nieuprawnionych - czyli takich, których nie ma w instrukcji - założeń.
Instrukcja:
Praca indywidualna;
Czas 5 min.
Należy usunąć cztery odcinki tak, aby pozostały trzy kwadraty
2. Radzenie sobie z własną i cudzą agresją - asertywność
Asertywność to pełne, bezpośrednie, stanowcze oraz spokojne wyrażanie swoich myśli, uczuć,
pragnień, poglądów i postaw, w taki sposób, który nie narusza praw innych ludzi. Jest to prawo do
wyrażania siebie w kontaktach społecznych bez agresji i ranienia kogokolwiek. Asertywności można
się nauczyć, nie jest wrodzona. Asertywność sprawia, że można nadal się lubić i szanować mając inne
usposobienie, gusty, opinie, światopogląd. Trening asertywności zmniejsza z jednej strony koszty
psychiczne kontaktu z ludźmi (takie jak: stałe napięcie, obawa przed manipulacjami, kumulowanie
przykrych napięć, brak spontaniczności) z drugiej zaś zwiększa sprawność interpersonalną. Efektem
treningu asertywności jest najczęściej poprawa samooceny i udoskonalenie umiejętności
komunikowania się.
Zadanie 2.
Cel: identyfikacja sposobu myślenia i odbierania siebie samego oraz otoczenia, a także swoich
zachowań względem niego.
Instrukcja:
Praca indywidualna;
Czas 20 min.
Sprawdź, które z podanych w poniższej ankiecie stwierdzeń najlepiej pasuje do Ciebie.
Uwaga! Punktacja i interpretacja wyniku znajduje się w części B tego zestawu.
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Stwierdzenie
Mam zwyczaj sądzić, że inni są lepsi ode mnie.
Często jestem podejrzliwy w stosunku do motywów działań innych ludzi.
Zwykle wolę, by inni podejmowali za mnie decyzje.
Często czuję gniew w stosunku do innych.
Zwykle pozwalam innym przejąć odpowiedzialność za mnie.
Mam zwykle dobre samopoczucie.
Często jest mi trudno zbliżyć się do ludzi.
Mam zwyczaj nie dowierzać innym ludziom.
Zwykle zachowuję swoje myśli dla siebie.
Wolę, kiedy inni przejmują ster, a ja mogę iść za nimi.
Zwykle otwarcie wyrażam swoje uczucia w stosunku do innych.
Często myślę, że nie otrzymam tego, czego chcę.
Często sądzę, że inni chcą ode mnie coś dostać, kiedy mi dziękują.
Często czuję się przygnębiony.
Gdy proszę o coś, zwykle nie pozostawiam innym żadnego wyboru.
Zwykle zamiast prosić, wydaję innym polecenia.
Mam zwyczaj obwiniać innych, gdy coś się nie udaje.
Gdy podejmuję decyzje dotyczące innych, zwykle pytam ich o zdanie.
Mam zwyczaj zaniżać swoją wartość.
Często nie wiem, czego chcę, gdy ktoś mnie o to pyta.
Zwykle jestem ostrożny, gdy mówię innym o sobie.
Zwykle słucham opinii innych i biorę je pod uwagę.
Zazwyczaj lubię wykonywać swoją pracę.
Zwykle rozwiązuję sytuacje konfliktowe otwarcie i bezpośrednio.
Rzadko mówię „nie”, gdy ktoś mnie o coś prosi.
Mam zwyczaj reagować w sposób sarkastyczny.
Mam trudności w zlecaniu prac innym.
Tak
Nie
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
Zwykle znajduję konstruktywne rozwiązania problemów.
Gdy odmawiam spełnienia prośby, zazwyczaj czuję się winny.
Zwykle martwię się tym, co sądzą o mnie inni.
Zwykle unikam przejęcia odpowiedzialności.
Zwykle uznaję innych za ważniejszych od siebie.
Często czuję się krytykowany.
Często sądzę, że jestem jedyną osobą, która potrafi dobrze wykonać daną pracę.
Sytuacje konfliktowe zwykle rozwiązuję okrężnymi drogami.
Zwykle lubię wymieniać poglądy z innymi osobami.
Rzadko chwalę innych.
Przeważnie trudno jest mi uporać się z moimi problemami.
Ludzie rzadko ustosunkowują się do mojego zachowania.
Z reguły doceniam pracę innych.
Ludzie często wyrażają uznanie za to co robię.
Zdarza mi się być niekonsekwentnym w tym, co mówię ludziom.
Zbyt często krytykuję innych.
Łatwo mnie zranić.
Zwykle pozwalam innym podejmować decyzje za mnie.
Często jestem wrogo nastawiony do ludzi.
Często tracę cierpliwość w stosunku do innych.
Zwykle lubię angażować się w nowe zadania.
Zazwyczaj biorę pod uwagę potrzeby i pragnienia innych.
Mam zwyczaj unikać kontaktu wzrokowego.
Często żywię urazę w stosunku do innych.
Rzadko proszę o to, czego pragnę.
Zwykle uznaję, że nie otrzymam tego, czego chcę.
Często czuję się samotny.
Często stwierdzam, że zawiodłem się na innych.
Przeważnie zadaję pytanie, jeśli chcę zebrać informacje.
Swoje założenia zwykle konfrontuję z ludźmi, których one dotyczą.
Staram się nie obrażać innych.
Często wyobrażam sobie, jak odpłacam innym pięknym za nadobne.
Zwykle mówię wprost to, co myślę.
Zwykle mówię „przepraszam”, gdy popełniłem błąd.
Bez trudu akceptuję fakt, że ludzie czasami mówią mi „nie”.
Mam skłonność do wyciągania pochopnych wniosków.
Rzadko mówię innym o swoich prawdziwych uczuciach i myślach.
Zwykle podporządkowuję się pragnieniom innych ludzi.
Zazwyczaj czuję się gorszy od innych.
Często zdarza mi się utracić motywację do pracy.
Często wypełnia mnie zwątpienie we wszystko.
Mam skłonność do ignorowania potrzeb i pragnień innych.
Przeważnie szanuję innych ludzi niezależnie od ich poglądów.
Chętnie przyjmuję na siebie odpowiedzialność.
Często lekceważę pomysły innych ludzi.
Zwykle obawiam się, że mogę kogoś wyprowadzić z równowagi.
Stale potrzebuję akceptacji ze strony otoczenia.
Zwykle gorliwie wyszukuję słabe punkty w teoriach innych ludzi.
Często myślę w negatywny sposób o sobie oraz innych.
Zazwyczaj uważam, że jestem równy innym.
Często sądzę, że ludzie nie będą mnie lubić.
Otoczenie często mnie wykorzystuje.
Zwykle zakładam, że inni nie będą ze mną dobrze żyć.
2. Konformizm i nonkonformizm
Jednym ze skutków oddziaływania norm grupowych na członków grupy jest występowanie
zjawiska konformizmu.
Wg definicji E.P. Hollandera i R.N. Willisa1 konformizm jest to: zgodność, zbieżność istniejąca
między członkami grupy w przedmiocie jej zachowań, norm i postaw, lub też: zmiana związana
z faktem, że członek grupy miał początkowo inne zdanie czy inaczej się zachowywał niż grupa,
a następnie je zmienił w kierunku zgodnym z oczekiwaniami tej grupy.
Zadanie 3.
Cel: poznanie różnych skutków zachowań konformistycznych i nonkonformistycznych.
Instrukcja:
Praca indywidualna;
Czas 20 min.
Zapisz w odpowiednich kolumnach tabeli takie zachowania konformistyczne a następnie
nonkonformistyczne, które mają:
− niektóre skutki pozytywne, a inne negatywne,
− wszystkie skutki pozytywne.
− wszystkie skutki negatywne,
Wszystkie skutki pozytywne
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
........
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.............
1
Niektóre skutki pozytywne, a
inne negatywne
zachowania konformistyczne
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
........
zachowania nonkonformistyczne
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.............
Wszystkie skutki negatywne
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
........
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.............
E.P. Hollander, R.N. Willis: Some current issues in psychology of conformity and nonconformity. [w:]
Psychological Bulletin, 1967, vol. 68.
3. Umiejętność wzbudzania sympatii
Odpowiedź psychologów na pytanie: „jakich ludzi lubimy?” jest pozornie prosta - lubimy tych,
których zachowanie dostarcza nam maksimum przyjemności (przy minimum kosztów własnych).
W największym stopniu do wzrostu sympatii przyczyniają się cztery czynniki:
− pochwały i przysługi,
− atrakcyjność fizyczna i kompetencja,
− podobieństwo poglądów,
− wzajemna sympatia.
Zadanie 4.
Cele: poznanie niektórych czynników pozwalających wzbudzać sympatię otoczenia oraz ustalenie - czy
jestem osobą lubianą?
Instrukcja:
Praca indywidualna;
Czas 15 min.
Ustosunkuj się do poniższych stwierdzeń zakreślając zawsze tylko jedną odpowiedź.
Uwaga! Punktacja i interpretacja wyniku znajduje się w części B tego zestawu.2
Lp.
1
2
3
4
5
6
Stwierdzenie
Jestem osobą zazdrosną.
W sytuacjach towarzyskich lub zawodowych
bywam osobą sztywną.
Staram się chwalić ludzi nawet, jeśli nie bardzo
na to zasługują.
Trochę agresji pomaga w kontaktach z ludźmi.
Staram się być sobą.
Gdy okazuję komuś uznanie zdarza się, że
przesadzam w podkreślaniu plusów,
pozytywów, zasług itp.
Ludzie dobrze się czują w moim towarzystwie.
Kiedy ktoś coś robi źle, staram się mu to
pokazać, żeby mógł przeanalizować przyczyny
i unikać takich błędów w przyszłości.
7
8
9
11
Pochwały kierowane przeze mnie do ludzi są
uzasadnione.
Jeśli argumenty są sensowne, daję się
przekonać w dyskusji.
Jestem osobą atrakcyjną fizycznie.
12
13
Miewam rację.
Uśmiecham się, kiedy widzę kogoś znajomego.
10
2
A
często
często
B
rzadko
rzadko
nigdy
nigdy
C
często
rzadko
nigdy
raczej tak
zawsze
rzadko
czasami
zawsze
często
nigdy
zupełnie
wyjątkowo
rzadko
zawsze
robię to
nawet wtedy,
kiedy widać,
że jest zły
zawsze
często
nie wiem, czy
powinienem
się wtrącać i
daję spokój
często
rzadko
robię to tylko
wtedy, kiedy
wyraźnie sobie
tego życzy
rzadko
często
rzadko
nigdy
zdecydowani
e tak
często
często
raczej tak
raczej nie
rzadko
rzadko
nigdy
nigdy
Za H. Hamer: Program lekcji wychowawczych dla uczniów wyższych klas szkół podstawowych oraz uczniów
liceów i techników. Wydawnictwo VEDA, Warszawa 1993, s. 131-135.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Staram się być dobrym słuchaczem i udaje mi
się to.
Wyświadczając komuś przysługę oczekuję
rewanżu.
Lubię ludzi.
Udaję kogoś, kim nie jestem.
Ludzie sami dobrze wiedzą, ile są warci dlatego nie ma sensu ich chwalić.
Jestem osobą pewną siebie.
Lubię wyświadczać ludziom przysługi.
Traktuję moich rozmówców tak, aby czuli się
mądrzy i ważni.
Staram się znajdować w zachowaniu ludzi z
mojego otoczenia coś miłego i dzielić się z
nimi takimi obserwacjami.
Wyświadczam ludziom przysługi - nawet, gdy
tego nie potrzebują.
Zrzędzę.
Nie ma nic złego w tym, że się z kogoś czasem
pożartuje.
26
Uważam się za osobę zawodowo kompetentną.
27
Jestem osobą zmęczoną.
28
29
30
Jestem osobą bezinteresowną.
Postępuję niesprawiedliwie.
Otwarcie krytykuję ludzi, jeśli uważam, że nie
mają racji.
często
rzadko
nigdy
często
rzadko
nigdy
raczej tak
zawsze
to prawda
raczej nie
nigdy
to nieprawda
w większości
sytuacji
życiowych
często
często
nie wiem
czasem
nie mam
zdania
w ogóle nie
jestem pewny
siebie
rzadko
rzadko
w niektórych
sytuacjach
życiowych
nigdy
nigdy
często
rzadko
nigdy
często
zdarza się
nie robię tego
często
tak myślę
rzadko
nie wiem,
czy to
prawda
tak, nie
popełniam
błędów
od czasu do
czasu
często
rzadko
rzadko
nigdy
to nieprawda
raczej nie,
popełniam za
dużo błędów
często
zawsze
często
często
raczej tak,
choć zdarzają
mi się wpadki
zupełnie
wyjątkowo
rzadko
nigdy
nigdy
Część B
Punktacja i interpretacja wyników
ad. Zadanie 2.
W załączonej niżej tabeli przekreśl wszystkie te numery stwierdzeń z ankiety, które pasują do Ciebie
(oznaczone w kolumnie „Tak”).
W ostatnim wierszu wpisz sumę przekreślonych pytań.
Typy
bierny
manipulujący
1
3
5
10
19
20
25
29
30
32
44
45
52
53
58
65
66
73
78
79
agresywny
2
7
8
13
14
21
26
31
35
38
42
46
50
54
59
64
67
68
76
80
Suma odpowiedzi: „Tak”
asertywny
4
9
12
15
16
17
27
33
34
37
39
43
47
51
55
60
63
69
72
75
6
11
18
22
23
24
28
36
40
41
48
49
56
57
61
62
70
71
74
77
Interpretacja wyników
Uzyskałeś:3
Od 14 do 20 punktów: ten wynik mówi o twoim dominującym sposobie myślenia
i odbieraniu samego siebie oraz innych ludzi, a także o twoich stałych
zachowaniach w stosunku do nich.
Od 7 do 13 punktów: wynik świadczący o tym, że tak właśnie często myślisz o sobie
oraz innych i zachowujesz się w określony sposób.
Od 0 do 6 punktów: ten wynik sugeruje, że rzadko myślisz o sobie oraz innych w ten
sposób i rzadko tak się zachowujesz.
3
W danym wymiarze.
Cechy charakterystyczne dla postawy negatywnej oraz biernych zachowań
Jeśli twój najwyższy wynik (lub jeden z najwyższych wyników) mieści się w kolumnie zachowań
biernych, wówczas posiadasz być może wszystkie lub niektóre z poniższych cech:
− brak pewności siebie i niska samoocena,
− brak szacunku do samego siebie,
− poniżanie samego siebie,
− negatywne uczucia i myśli na temat własnej osoby,
− poczucie niższości w stosunku do innych,
− przekazywanie innym kontroli nad sytuacją i otoczeniem,
− poczucie winy,
− brak motywacji.
Cechy charakterystyczne dla postawy negatywnej i zachowań manipulujących
Jeśli twój najwyższy wynik (lub jeden z najwyższych wyników) znajduje się w kolumnie zachowań
manipulujących, wówczas można ci przypisać wszystkie (lub niektóre) z następujących cech:
− brak pewności siebie i niska samoocena,
− brak szacunku do samego siebie oraz do innych ludzi,
− podejrzliwość i niedowierzanie w stosunku do motywów działań otoczenia,
− negatywne myśli i uczucia na temat innych osób oraz własnego ,ja”,
− duża ostrożność w stosunku do innych,
− nieuczciwość i brak szczerości,
− zniekształcanie znaczeń cudzych wypowiedzi,
− podawanie w wątpliwość poczucia godności innych ludzi,
− depresja i brak motywacji,
Cechy charakterystyczne dla postaw negatywnych i zachowań agresywnych
Jeśli twój najwyższy wynik (lub jeden z najwyższych) znalazł się w kolumnie zachowań agresywnych,
wówczas posiadasz zapewne wszystkie lub niektóre z poniższych cech:
− brak pewności siebie i niska samoocena,
− brak szacunku dla innych,
− lekceważenie innych,
− poczucie wyższości,
− chęć kontrolowania otoczenia i sytuacji,
− brak zainteresowania cudzymi uczuciami i myślami,
− złość w stosunku do innych ludzi i skłonność do obwiniania ich,
− nieumiejętność słuchania pytań i zadawania ich,
− ignorowanie reakcji otoczenia.
Cechy charakterystyczne dla pozytywnego nastawienia i asertywnych zachowań
Jeśli twój najwyższy wynik (lub jeden z najwyższych) znalazł się w kolumnie zachowań asertywnych,
wówczas przejawiasz być może niektóre lub wszystkie z następujących cech:
− pewność siebie i wysoka samoocena,
− szacunek dla samego siebie oraz innych,
− odpowiedzialność za siebie,
− motywacja do dobrej pracy,
− zainteresowanie uczuciami oraz myślami innych ludzi,
− umiejętność zadawania pytań,
− uczciwość i bezpośredniość,
− umiejętność słuchania innych,
− potrzeba poznania reakcji otoczenia.
ad. Zadanie 4.
Punktacja
Uwaga! Jeśli przy stwierdzeniach nr 3 i 9 uzyskałeś łącznie 5 (pięć) punktów - cały wynik testu
należy uznać za przypadkowy. Tak samo przy parach punktów nr 5 i 17 oraz 15 i 28.
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Lp.
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
A
0
0
0
0
5
0
5
0
5
5
5
0
5
5
0
5
0
0
A
0
5
5
5
0
0
0
0
0
5
0
0
B
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
B
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
C
5
5
5
5
0
5
0
5
0
0
0
5
0
0
5
0
5
5
C
5
0
0
0
5
5
5
5
5
0
5
5
Interpretacja wyników
Uzyskałeś:
0 - 30 punktów. Spójrz prawdzie w oczy - jesteś osobą nielubianą i nie czujesz się z tym
dobrze. Dobre intencje czy inteligencja nie wystarczą, żeby zdobyć sympatię otoczenia.
Może spróbuj poradzić się psychologa i wspólnie z nim zastanowić się, dlaczego nie
jesteś osobą akceptowaną. Jeśli wydaje Ci się, że większość Cię lubi - to oszukujesz się.
Jeśli chcesz czuć się lepiej wśród ludzi popracuj nad swoją osobowością w różnych jej
wymiarach.
31 - 60 punktów. Miewasz poważne kłopoty z uzyskaniem aprobaty otoczenia, chociaż
zależy Ci na tym, aby było inaczej. Może masz nazbyt krytyczne nastawienie do świata.
Może zbyt często uważasz, że twój punkt widzenia jest tym właściwym albo jedynym
możliwym?
Spójrz życzliwej na ludzi. Wykazuj więcej tolerancji.
61 - 110 punktów. Są ludzie, którzy przepadają za tobą i tacy, którzy Cię nie znoszą.
Bywasz osobą kapryśną i nierówną, nie zawsze wiadomo, czego po Tobie oczekiwać.
Lubisz się upierać i stawiać na swoim za wszelką cenę - czy to nie z powodu jakiegoś
kompleksu? Nie musisz stale udowadniać, że masz rację. Nic się nie stanie, jeśli powiesz
czasem po prostu „nie wiem”. Zbyt też łatwo uprzedzasz się do ludzi. Ale jeśli tylko Ci
na tym zależy i trochę się starasz - jesteś osobą uroczą i miłą, lubianą w każdym
towarzystwie.
111 - 135 punktów. Jesteś osobą zdecydowanie sympatyczną i masz wszelkie dane ku
temu, aby być lubianą przez zdecydowaną większość otoczenia. Nie zmieniaj się. Pamiętaj,
że głupców i ludzi zawistnych nie brak - nie warto walczyć o ich akceptację. Są ludzie,
których trzeba ignorować dla własnej higieny psychicznej.
136 - 150 punktów. Czy nie masz o sobie zbyt dobrego zdania? Przyjrzyj się uważnie,
jak ludzie reagują na twoje zachowanie. Pamiętaj, że nie przepadają za kimś pozornie
bez wad. Słowne deklaracje sympatii nie zawsze są szczere. Bądź sobą.
Zestaw zadań
do modułu III
Organizowanie grupowej działalności doradczej metodą MMAwariant polski
Pod terminem organizowanie działalności doradczej państwowe rolnicze jednostki doradcze
(WODR) przyjęły określać zespół czynności dotyczących:
ustalenia priorytetów działalności doradczej,
programowania i planowania działalności doradczej,
realizacji planów i programów działalności doradczej,
kontroli i oceny wykonania planów oraz programów działalności doradczej.
Organizacje te konstruują program i roczne plany swej działalności doradczej w oparciu
o znajomość:
aktualnego celu nadrzędnego doradztwa rolniczego;
priorytetów:
sponsora państwowej instytucji doradczej - wynikających z założeń polityki rolnej państwa,
ludności rolniczej danego województwa na rzecz rozwoju własnych gospodarstw rolnych,
własnych na rzecz swego rozwoju;
posiadanych zasobów pod kątem możliwości i zakresu realizacji zadań wynikających z ustalonych
uprzednio priorytetów.
Powyższe ustalenia są dla WODR podstawą do:
przyjęcia odpowiedniej strategii działania,
określenia występujących kategorii problemów rolniczych odpowiednich do wspólnego rozwiązywania przez doradców i ich partnerów,
wyodrębnienia grup kategorii rolników, będących efektem przyjętych przez tę organizację
kryteriów doboru rolników do celowych grup doradczych;
głównych problemów doradczych rolników i ich rodzin z podziałem na te, które w następstwie
zastosowania przyjętych kryteriów doboru wyodrębniono jako będące przedmiotem działalności
doradczej (problemy priorytetowe) oraz te, które będą przedmiotem aktywności doradców
w ramach działań dopełniających doradztwo rolnicze.
Konstruowanie programu grupowej działalności doradczej w Wojewódzkich Ośrodkach
Doradztwa Rolniczego obejmuje dwa następujące etapy:
− Analizę sytuacji doradczej;
− Analizę problemu doradczego.
ANALIZA SYTUACJI
Zadanie 1.
Cel: Nabycie umiejętności określania i wyboru zadań do realizacji jako priorytetowych dla
danej organizacji doradczej.
Instrukcja:
Praca indywidualna
czas: 10 min.
Wymień te zadania które dziś jako priorytetowe winien realizować WODR.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Zadanie 2.
Cel: Nabycie umiejętności określania kryteriów wyboru potencjalnych uczestników grupy
celowej.
Instrukcja:
Praca indywidualna
czas: 10min.
Podaj przykładowe kryteria wyboru potencjalnych uczestników grupy celowej.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Zadanie 3.
Cel: Nabycie umiejętności poprawnego formułowania problemów produkcyjnych, które
mogą posiadać potencjalni uczestnicy grupy celowej.
Instrukcja:
Praca indywidualna
czas: 5 min.
Wpisz problem produkcyjny, który mogą posiadać potencjalni uczestnicy grupy
celowej.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Zadanie 4.
Cel: Nabycie umiejętności ustalania kryterium „problemu podobnego” dla grupy celowej.
Instrukcja:
Praca indywidualna
czas: 5 min.
Ustal kryterium „problemu podobnego” w odniesieniu do problemu z zadania 3 oraz
kryteriów z zadania 2.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Zadanie 5.
Cel: Nabycie umiejętności prawidłowego określania grupy celowej dla programu doradczego.
Instrukcja:
Praca indywidualna
czas: 5min.
Określ przykładową grupę celową dla programu doradczego w odniesieniu do problemu
z zadania 3 oraz kryteriów z zadania 2 i 4.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Zadanie 6.
Cel: Nabycie umiejętności prawidłowego określania realnego, uśrednionego poziomu stanu
pożądanego dla grupy celowej.
Instrukcja:
Praca indywidualna
czas: 5 min.
Podaj realny, uśredniony poziom stanu pożądanego dla grupy celowej określonej w
zadaniu 5.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
ANALIZA PROBLEMU
Zadanie 7.
Cel: Nabycie umiejętności prawidłowego wyznaczania celu głównego dla grupy celowej.
Instrukcja:
Praca indywidualna
czas: 8 min.
Wyznacz cel główny dla grupy celowej określonej w zadaniu 5.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Zadanie 8.
Cel: Nabycie umiejętności prawidłowego określania przyczyn problemu (podproblemów)
jakie mogą posiadać członkowie grupy celowej.
Instrukcja:
Praca indywidualna
czas: 15 min.
Podaj przyczyny problemu jakie mogą posiadać członkowie grupy celowej określonej w
zadaniu 5 aspirujący do osiągnięcia stanu określonego w zadaniu 6.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Zadanie 9.
Cel: Nabycie umiejętności grupowego poszukiwania rozwiązań przyczyn problemu
(podproblemów) jakie mogą posiadać członkowie danej grupy celowej.
Instrukcja:
Praca indywidualna
czas: 15 min.
Dla problemu: niezadawalająca wydajność pszenicy konsumpcyjnej ozimej (uzyskiwana
wydajność przez grupę celową: 40 - 45 dt z ha, cel: przyrost o 20 dt z ha) znajdź realne
rozwiązania podproblemu: nieodpowiednia jakość materiału siewnego.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Zadanie 10.
Cel: Nabycie umiejętności prawidłowego formułowania celów pośrednich dla grupy celowej.
Instrukcja:
Praca indywidualna
czas: 10 min.
Dla dwóch wybranych rozwiązań podproblemu: nieodpowiednia jakość materiału
siewnego, znalezionych w zadaniu 9, sformułuj przykładowe cele pośrednie.
Rozwiązanie I:
Cel pośredni:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Rozwiązanie II:
Cel pośredni:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Download