Załącznik 5

advertisement
ZAŁĄCZNIK NR 5
PARAMETRY TECHNICZNE TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO
Producent:
...........................................................................................................................
Kraj pochodzenia:
...........................................................................................................................
Model, typ:
...........................................................................................................................
L.P.
PARAMETRY URZĄDZENIA
WYMAGANA WARTOŚĆ OFEROWANA WARTOŚĆ
PARAMETRU
PARAMETRU
PUNKTACJA
I. PARAMETRY OGÓLNE
1.
Tomograf komputerowy i wyposażenie fabrycznie
nowe, nie regenerowane nie używane, nie
demonstracyjne. wyprodukowane w roku 2017
2.
Detektor typu stałego posiadający fizycznie minimum
64 rzędy elementów detekcyjnych w osi z
3.
4.
5.
Tomograf komputerowy umożliwiający uzyskanie
ponad 64 warstw submilimetrowych nienakładających
się, przylegających w pełnym polu widzenia w czasie
jednego pełnego obrotu lampa-detektor, dla jednej
energii promieniowania
Stanowiska pracy systemu:
- konsola operatorska
Dokumenty dopuszczające do użytkowania i obrotu na
terenie RP zaoferowany tomograf, konsole lekarskie,
wstrzykiwacz oraz wszystkie urządzenia dodatkowe
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym
zakresie
TAK
TAK
podać ilość rzędów
64 – 0 pkt
≥256 – 100 pkt
wartości pośrednie (>64 i <256) –
proporcjonalnie (wg wzoru: x/256x 100)
TAK
TAK
TAK
II. PARAMETRY FUNKCJONALNE
1.
Maksymalna dopuszczalna masa pacjenta (kg) z
zachowaniem precyzji pozycjonowania +/- 0,25mm
≥ 200
200 kg - 0 pkt
>200 kg - 10 pkt
L.P.
PARAMETRY URZĄDZENIA
WYMAGANA WARTOŚĆ OFEROWANA WARTOŚĆ
PARAMETRU
PARAMETRU
2.
Minimalne położenie stołu do badań (poza gantry)
mierzone od podłoża (cm)
≤ 55
3.
Średnica otworu gantry (cm)
≥ 70
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Pochylenie gantry ≥ +/- 30º wykorzystywana w
trakcie wykonywania badań
Sterowanie ruchami stołu i gantry min. z lewej i
prawej strony gantry i z konsoli sterowni
Wyposażenie stołu:
-materac
-pasy stabilizujące
-podgłówek do badania głowy
-podgłówek do pozycji na wznak
-podpórka pod ramię, głowę, kolana i nogi
-osłona stołu przed zalaniem płynami
-osłony ochronne pacjenta przed promieniowaniem
rtg na oczy, tarczycę, piersi, gonady
Min. 2 wskaźniki informujące pacjenta w trakcie
akwizycji o konieczności zatrzymania oddechu wraz z
licznikami czasu pozostałego do końca skanowania
widoczne przez pacjenta w czasie badania niezależnie
od kierunku wprowadzenia pacjenta do gantry
Wyświetlanie dawki DLP lub CTDI vol. jaka została
pochłonięta w czasie badania
Możliwość zaprogramowania (prospektywnie)
współbieżnych zadań rekonstrukcyjnych dla jednego
protokołu skanowania.
Zakres badania bez elementów metalowych i potrzeby
przemieszczania pacjenta (cm)
Wyświetlanie filmów dla pacjenta, na monitorze na
gantry
TAK/NIE
1.
>45 i ≤55 - 0 pkt
>35 i ≤45 - 5 pkt
≤35 - 10 pkt
70 – 0 pkt
>70 – 20 pkt
TAK - 20 pkt
NIE – 0 pkt
TAK
TAK
TAK
TAK
≥5
≥ 150
TAK
III. PARAMETRY SKANOWANIA
Dostępne, rekonstruowalne, diagnostyczne pole
obrazowania FOV (cm)
PUNKTACJA
≥ 50 cm
5 - 0 pkt
>5 - 5 pkt
L.P.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
PARAMETRY URZĄDZENIA
Maksymalna moc generatora (rozumiana jako iloczyn
prądu [mA] oraz napięcia [kV]) możliwa do
zaprogramowania w protokole klinicznym [kW] (w
trybie skanowania jednoenergetycznego)
Maksymalny prąd lampy możliwy do wykorzystania dla
napięcia ≥120 kV (mA)
Maksymalne napięcie anodowe [kV] używane w
protokołach klinicznych
Minimalne napięcie anodowe [kV] używane w
protokołach klinicznych
Ilość możliwych pozycji napięcia możliwych do
ustawienia w protokole badania
Pojemność cieplna anody lampy lub jej odpowiednik w
przypadku lampy RTG o konstrukcji chłodzenia innej
niż klasyczna jeśli jej szybkość chłodzenia nie jest
mniejsza niż 5 MHU/min [MHU]
Prędkość chłodzenia lampy [kHU/min]
Minimalny czas pełnego obrotu (3600) układu lampadetektor [s] dostępny dla wszystkich rodzajów badań
(w tym badań ogólnych i kardiologicznych), zarówno
dla skanu spiralnego jak i aksjalnego
Tomograf komputerowy umożliwiający akwizycję
minimum 128 submilimetrowych warstw badanego
obszaru w czasie jednego pełnego obrotu
układu/układów lampa-detektor dla jednej energii
promieniowania rtg.
WYMAGANA WARTOŚĆ OFEROWANA WARTOŚĆ
PARAMETRU
PARAMETRU
≥ 60
PUNKTACJA
60 – 0 pkt
>60 i ≤90 – 10 pkt
>90 – 15 pkt
≥600
≥130
≤ 80
≥3
≥ 6,0 MHU
≥ 800 kHU/min
≤ 0,35 s
TAK
11.
Grubość najcieńszej dostępnej warstwy w akwizycji
ponad 128 warstw (mm)
12.
Maksymalna wartość współczynnika pitch
(rozumianego zgodnie z definicją IEC) dla trybu
spiralnego dostępnego w protokołach klinicznych
≥ 1,5
13.
Maksymalna możliwa do uzyskania długość skanu
spiralnego
≥ 145 cm
≤ 0,65 mm
≥800 i ≤1000 – 0 pkt
>1000 – 20 pkt
0,35 – 0 pkt
≥0,25 i <0,35 – 10 pkt
<0,25 – 15 pkt
128 – 0 pkt
≥512 – 100 pkt
wartości pośrednie (>128 i <512) –
proporcjonalnie (wg wzoru: x/512x 100)
>0,6 i ≤0,65 – 0 pkt
>0,5 i ≤0,6 mm – 10 pkt
≤0,5 mm – 20 pkt
L.P.
14.
15.
16.
PARAMETRY URZĄDZENIA
Maksymalna możliwa do uzyskania długość skanu
topograficznego
Rozdzielczość przestrzenna izotropowa x=y=z dla
wszystkich trybów skanowania submilimetrowego
(mm) z zachowaniem 2% tolerancji izotropowości
Kolimacja kąta wiązki promieniowania lampy w
płaszczyźnie XY zgodna z wielkością pola skanowania
(FOV).
WYMAGANA WARTOŚĆ OFEROWANA WARTOŚĆ
PARAMETRU
PARAMETRU
PUNKTACJA
≥ 145 cm
≤ 0,35 mm
>0,33 i ≤0,35mm – 0 pkt
>0,31 i ≤0,33 mm – 2 pkt
≤0,31 mm – 5 pkt
TAK
IV. PARAMETRY OBNIŻAJĄCE DAWKĘ
1.
2.
3.
4.
Dynamiczny kolimator ograniczający promieniowanie
w osi Z na początku i końcu skanu spiralnego
pozwalający uniknąć niepotrzebnego naświetlania
pacjenta.
Modulacja prądu anodowego w czasie rzeczywistym
we wszystkich trzech osiach
Możliwość wykonywania skanu warstwowego
(aksjalnego) z gantry pochylonym w pełnym
oferowanym zakresie
Możliwość wykonywania skanu spiralnego gantry
pochylonym w pełnym oferowanym zakresie
5.
Ilość akwizycyjnych pól obrazowania [FOV]
6.
Iteracyjny algorytm rekonstrukcji, automatycznie
przetwarzający wielokrotnie te same surowe dane
(RAW) w cyklach iteracyjnych, poprawiający co
najmniej jakość obrazu i rozdzielczość
niskokontrastową oraz pozwalający na redukcję dawki
promieniowania bez pogorszenia jakości obrazu
(nazwa wg nomenklatury producenta SAFIRE, VEO,
ADIR 3D).
Algorytm automatycznie (bez udziału operatora)
dostosowuje dawkę do założonej jakości obrazu.
Algorytm iteracyjny zintegrowany z system
automatycznej kontroli ekspozycji (AEC)
TAK
TAK
TAK/NIE
TAK/NIE
>3
TAK / podać nazwę
TAK – 5 pkt
NIE – 0 pkt
TAK – 5 pkt
NIE – 0 pkt
3 – 0 pkt
>3 – 10 pkt
L.P.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
PARAMETRY URZĄDZENIA
Szybkość rekonstrukcji obrazów z trybie rekonstrukcji
iteracyjnej wielokrotnie przetwarzającej dane surowe,
zaoferowanej w pkt. IV.6. w matrycy 512x512 [obr/s]
Możliwość śledzenia i podglądu topogramu w czasie
rzeczywistym (w trakcie wykonywania topogramu tj.
uwidaczniania na monitorze konsoli akwizycyjnej
obrazu obszaru potencjalnego badania). Możliwość
zatrzymania skanowania w trybie topogramu w
dowolnym czasie, w celu ostatecznego zdefiniowania
właściwego zakresu badania i wyeliminowania
naświetlania obszaru niezwiązanego z danym
badaniem.
Praca w trybie topogramu z wykorzystaniem
algorytmu iteracyjnego zaoferowanego w pkt. IV.6
Wyświetlanie przewidywanej dawki DLP przed
wykonaniem serii badania z uwzględnieniem
automatycznej modulacji prądu i pozostałych
parametrów badania
Oprogramowanie do monitorowania poziomu dawki,
ostrzegające użytkownika w przypadku, gdy
szacunkowa dawka dla skanu przewyższa wartość
dawki ustanowioną w danej pracowni
Zestaw protokołów pediatrycznych umożliwiających
automatyczny dobór mAs w zależności od wagi
pacjenta
Dedykowany algorytm rekonstrukcji obrazów
redukujący artefakty pochodzące od elementów
metalowych i umożliwiający obrazowanie otaczających
je tkanek miękkich. Możliwość zastosowania
algorytmu po wykonaniu badania, w przypadku
stwierdzenia artefaktów, bez konieczności powtarzania
badania
Tomograf komputerowy umożliwiający wykonanie
badania różnych obszarów anatomicznych (np. klatka
piersiowa, jama brzuszna, kończyny dolne) ze
zmienną wartością pitch w jednym planie, z jednego
podania kontrastu.-dla min.3 obszarów
WYMAGANA WARTOŚĆ OFEROWANA WARTOŚĆ
PARAMETRU
PARAMETRU
≥ 30
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK / podać nazwę
TAK / podać nazwę
PUNKTACJA
L.P.
WYMAGANA WARTOŚĆ OFEROWANA WARTOŚĆ
PARAMETRU
PARAMETRU
PARAMETRY URZĄDZENIA
PUNKTACJA
V. PARAMETRY JAKOŚCIOWE
1.
Matryca prezentacyjna [pkt]x[pkt]
2.
Matryca rekonstrukcyjna obrazu [pkt]x[pkt]
3.
4.
5.
6.
≥ 1024x1024
≥ 512x512
Maksymalna rozdzielczość wysokokontrastowa w
płaszczyźnie XY przy jednoczesnej akwizycji ponad
128 warstw, dla pełnego skanu w matrycy 512x512, w
punkcie 2% krzywej MTF [pl /cm]
Maksymalna rozdzielczość wysokokontrastowa w
płaszczyźnie Z przy jednoczesnej akwizycji ponad 128
warstw, dla pełnego skanu w matrycy 512x512, w
punkcie 2% krzywej MTF [pl /cm]
Dawka (CTDIvol obliczana) konieczna do uzyskania
rozdzielczości niskokontrastowej – 5 mm, mierzonej
w maksymalnym polu akwizycyjnym min 50 cm dla
fantomu CATPHAN 20 cm przy warstwie ≤ 10 mm i
różnicy gęstości 3HU i napięciu min. 110kV, w
płaszczyźnie xy z użyciem algorytmu iteracyjnego
zaoferowanego w pkt. IV.6 (Parametr potwierdzony w
oficjalnych materiałach producenta) < 11,0 mGy.
Dawka (CTDIvol obliczana) konieczna do uzyskania
rozdzielczości niskokontrastowej – 2 mm, mierzonej
w maksymalnym polu akwizycyjnym min 50 cm dla
fantomu CATPHAN 20 cm przy warstwie ≤ 10 mm i
różnicy gęstości 3HU i napięciu min. 110kV, w
płaszczyźnie xy z użyciem algorytmu iteracyjnego
zaoferowanego w pkt. IV.6 (Parametr potwierdzony w
oficjalnych materiałach producenta) ≤ 22 mGy.
≥ 15
≥15 i <18 – 0 pkt
≥18 i <21– 5 pkt
≥21 – 10 pkt
≥ 15
≥15 i <18 – 0 pkt
≥18 i <21– 5 pkt
≥21 – 10 pkt
TAK, podać
TAK / Nie
(jeśli TAK, podać)
VI. OPROGRAMOWANIE KONSOLI OPERATORSKIEJ
1.
Stanowisko operatorskie min. 2 monitorowe
wyposażone w kolorowe monitory z aktywną matrycą
ciekłokrystaliczną typu Flat o przekątnej min. 19”
umożliwiające jednoczesna pracę technika
wykonującego badanie i lekarza diagnosty np. w
zakresie oceny, rekonstrukcji wykonywanych badań
TAK
>7,0 i ≤11,0 – 0 pkt
>3,0 i ≤7,0 – 10 pkt
≤3,0 – 20 pkt
Nie lub 22 - 0 pkt
>18 i <22 – 10 pkt
≤18,0 – 20 pkt
L.P.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
PARAMETRY URZĄDZENIA
Akwizycja obrazów do badań pulmonologicznych.
Akwizycja obrazów do badań kolonoskopowych.
Akwizycja obrazów do wirtualnej endoskopii.
Akwizycja obrazów do badań naczyniowych.
Akwizycja obrazów do badań perfuzyjnych
Zestaw niskodawkowych protokołów pediatrycznych
Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 obsługujący
następujące klasy serwisowe:
 Send/Receive
 Basic Print
 Query/ Retrieve
 Storage Commitment
 Worklist
 Structured Dose Report
SSD (Surface Shaded Display)
VRT (Volume Rendering Technique)
Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR),
rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej (równoległe i
promieniste) lub po krzywej
Pomiary odległości, kąta, powierzchni, objętości
Oprogramowanie do automatycznego startu badania
spiralnego na podstawie automatycznej analizy
napływu środka cieniującego w zadanej warstwie bez
wykonywania wstrzyknięć testowych typu „bolus
tracking”
Praca w trybie typu „bolus tracking" zaoferowanym w
pkt. 7 z wykorzystaniem algorytmu iteracyjnego
zaoferowanego w pkt. IV.6
Prezentacja MIP (Maximum Intercity Projection)
Oprogramowanie do akwizycji i oceny badań
subtrakcyjnych głowy i szyi (obraz z maską i bez
maski)
WYMAGANA WARTOŚĆ OFEROWANA WARTOŚĆ
PARAMETRU
PARAMETRU
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
PUNKTACJA
L.P.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
1.
PARAMETRY URZĄDZENIA
WYMAGANA WARTOŚĆ OFEROWANA WARTOŚĆ
PARAMETRU
PARAMETRU
Oprogramowanie do oceny badań subtrakcyjnych
kości uzyskanych podczas akwizycji wykonywanej w
sposób opisany w pkt.VI.2, umożliwiające ocenę
TAK
zmian istoty korowej (usunięcie obrazu kości,
pozostawienie obrazu istoty korowej.
Oprogramowanie do akwizycji i oceny badań
subtrakcyjnych płuc (oraz z maską i bez maski)
umożliwiające min. automatyczne wyodrębnienie
tkanki płucnej lub naczyń płucnych (ocena
TAK
mikrozatorowości tętnic płucnych), możliwość fuzji
map subtrakcyjnych z obrazem badania z kontrastem
lub bezkontrastu
Tomograf komputerowy umożliwiający wykonanie
perfuzji mózgowia w obszarze badania o długości
TAK
minimum 120 mm w osi Z
Automatyczny raport dawki tworzony przez system po
TAK
zakończeniu badania podający poziom dawki
Nagrywanie obrazów CD/DVD w formacie DICOM 3.0
z możliwością automatycznego dołączenia darmowej
TAK
przeglądarki DICOM do zapisanych danych
Dwukierunkowy interkom do komunikacji głosowej z
TAK
pacjentem
VII. STANOWISKA DIAGNOSTYCZNE (min. 2 szt.)
STANOWISKA DZIAŁAJĄCE W OPARCIU O SERWER(Y)
 Serwer(y) umożliwiający jednoczesną pracę oraz
dostęp min. 2 jednoczesnym użytkownikom w
zakresie wszystkich aplikacji CT (chyba, że liczba
jednoczesnych dostępów została odrębnie
określona przez Zamawiającego w opisie danego
parametru) poprzez sieć lokalną lub zdalnie przez
TAK
Internet.

min. 2 konsole diagnostyczne

Możliwość zdalnej pracy stacji klienckiej na
serwerze, bez konieczności ściągania badania na
stację kliencką
PUNKTACJA
120 mm – 0 pkt
>120 mm – 10 pkt
L.P.
2.
3.
4.
PARAMETRY URZĄDZENIA
Każda konsola diagnostyczna wyposażona monitor
diagnostyczny LCD/TFT – przekątna monitora min.
29” i monitor opisowy LCD/TFT przekątna monitora
minimum 19”
Węzeł sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 obsługujący
następujące klasy serwisowe:
 Send / Receive
 Basic Print
 Query / Retrieve
 Storage Commitment
Archiwizacja badań pacjentów na nośnikach CD / DVD
w standardzie DICOM 3.0.
WYMAGANA WARTOŚĆ OFEROWANA WARTOŚĆ
PARAMETRU
PARAMETRU
TAK
TAK
TAK
VIII. OPROGRAMOWANIE
APLIKACJE CT
1.
MIP (Maximum Intensity Projection)
TAK
2.
SSD (Surface Shaded Display)
TAK
3.
VRT (Volume Rendering Technique)
TAK
4.
5.
6.
7.
8.
Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR),
rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej (równoległe
lub promieniste) lub po krzywej
Oprogramowanie do manipulacji obrazem (min.
przedstawienie w negatywie, obrót obrazu i odbicia
lustrzane, powiększenie obrazu)
Oprogramowanie do pomiarów analitycznych (pomiar
poziomu gęstości / histogramy / analiza skanu
dynamicznego)
Oprogramowanie do pomiarów geometrycznych (min.
odległości, kąta, powierzchni, objętości)
Automatyczne usuwanie struktur kostnych z
pozostawieniem wyłącznie zakontrastowanego drzewa
naczyniowego. Możliwość prezentacji układu
naczyniowego oraz przeziernych struktur kostnych w
czasie rzeczywistym.
TAK
TAK
TAK
TAK
PUNKTACJA
L.P.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
PARAMETRY URZĄDZENIA
Najnowsza wersja oprogramowania do angiografii CT
umożliwiające automatyczną identyfikację i izolację
zakontraktowanego naczynia z objętości badanej
(rozwinięcie wzdłuż linii centralnej naczynia, z
pomiarem średnicy, pola przekroju w płaszczyźnie
prostopadłej do osi naczynia, automatyczne
wyznaczanie stenozy).
Oprogramowanie do efektywnej oceny badań
onkologicznych z możliwością segmentacji zmiany,
możliwością porównywania wielu badań tego samego
pacjenta jednocześnie, wraz z synchronizacją
przestrzenną badań
Najnowsza wersja oprogramowania do oceny perfuzji
mózgu umożliwiająca ocenę ilościową i jakościową
(mapy barwne) co najmniej następujących
parametrów: rBF (miejscowy przepływ krwi), rBV
(miejscowa objętość krwi) oraz TTP (czas do szczytu
krzywej wzmocnienia) lub MTT (średni czas przejścia)
Oprogramowanie do oceny zmian ogniskowych w
płucach, z automatyczną identyfikacją zmian
guzkowych w miąższu i przyopłucnowych przez
program komputerowy, z możliwością zapamiętywania
położenia zmian, automatyczną oceną dynamiki
wielkości zmian
Oprogramowanie do wirtualnej kolonografii,
umożliwiające automatyczną segmentację jelita
grubego, jednoczesną prezentację wnętrza jelita i
projekcji przekrojów w trzech głównych
płaszczyznach. Interaktywna zmiana położenia
kursora we wszystkich oknach wymienionych w
punkcie powyżej
Możliwość rozwinięcia ściany jelita na płaszczyźnie w
postaci jednej wstęgi.
Możliwość jednoczesnej prezentacji badania
kolonografii w dwóch pozycjach (na brzuchu i na
plecach) z synchronizacją przestrzenną
WYMAGANA WARTOŚĆ OFEROWANA WARTOŚĆ
PARAMETRU
PARAMETRU
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
PUNKTACJA
L.P.
PARAMETRY URZĄDZENIA
16.
Oprogramowanie do fuzji obrazów CT/MR – dla jednej
stacji lub jednego jednoczesnego użytkownika
WYMAGANA WARTOŚĆ OFEROWANA WARTOŚĆ
PARAMETRU
PARAMETRU
TAK
IX. WYPOSAŻENIE DODATKOWE
1.
2.
Kardiomonitor wraz z niezbędnym wyposażeniem na
wózku jezdnym
Automatyczny wstrzykiwacz kontrastu do tomografii
komputerowej dwugłowicowy (sól fizjologiczna i
kontrast), wkłady pojedyncze i 12-godzinne
2.1
Zasilanie bateryjne (bezprzewodowe)
2.2
Wbudowane w urządzenie ogrzewacze kontrastu i soli
fizjologicznej.
Kolorowy, dotykowy ekran sterujący LCD wbudowany
w urządzenie. Możliwość programowania parametrów
iniekcyjnych.
Możliwość konfiguracji iniekcji składającej się od 1-6
faz.
Możliwość jednoczesnego podawania środka
kontrastowego oraz soli fizjologicznej.
Możliwość zapamiętania minimum 10 profili iniekcji
(każda do 6 faz).
Funkcja KVO (Keep Vein Open) – utrzymywanie
drożności żył poprzez wstrzykiwanie 1 ml soli
fizjologicznej co 2 minuty.
Dodatkowy zestaw akumulatorów do wstrzykiwacza
dostarczony w ostatnim miesiącu trwania gwarancji w
cenie oferty.
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
TAK
TAK
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
X. MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY
1.
2.
3.
Możliwość wyświetlania przebiegów EKG na monitorze
gantry
Akwizycja obrazów serca bramkowana sygnałem EKG
metodą retrospektywną (skanem spiralnym) –
kliniczne badanie naczyń wieńcowych badania
funkcjonalne.
Akwizycja obrazów serca bramkowana sygnałem EKG
metodą prospektywną (skanem aksjalnym).
TAK
TAK
TAK
PUNKTACJA
L.P.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
PARAMETRY URZĄDZENIA
Oprogramowanie umożliwiające skontrolowanie i
dokonanie ręcznej korekty (usunięcie cyklu, korekta
położenia piku) automatycznego rozpoznania sygnału
EKG zarejestrowanego podczas akwizycji danych w
badaniu serca metodą retrospektywną w celu
poprawienia jakości rekonstrukcji.
Oprogramowanie umożliwiające wyszukiwanie fazy lub
faz serca najlepiej uwidaczniających tętnice wieńcowe
bez konieczności wykonywania pełnej rekonstrukcji w
poszczególnych fazach
Możliwość wykonywania badań kardiologicznych w
sposób automatyczny pomimo wystąpienia arytmii w
trakcie badania. Tomograf, po detekcji arytmii,
automatycznie(bez ingerencji personelu) kontynuuje
wykonanie badania poprzez zmianę trybu pracy z
prospektywnego na retrospektywny i gwarantuje
uzyskanie diagnostycznego badania
Rekonstrukcje badania serca metodą retrospektywną i
prospektywną.
Oprogramowanie do oceny uwapnienia tętnic
wieńcowych (wskaźnik: masy, Agatstona) dla
rozwiązania opisanego w pkt. VII
Specjalizowane oprogramowanie do oceny tętnic
wieńcowych, umożliwiające co najmniej: rozwinięcie
wzdłuż linii centralnej naczynia, pomiar średnicy, pola
przekroju w płaszczyźnie prostopadłej, światłą
naczynia i automatyczne wyznaczanie stenozy dla
rozwiązania opisanego w pkt. VII
Oprogramowanie do automatycznej wizualizacji
blaszek miażdżycowych w naczyniach obwodowych z
rozpoznawaniem ich gęstości i rodzaju (informacja
ilościowa i jakościowa) dla rozwiązania opisanego w
pkt. VII
WYMAGANA WARTOŚĆ OFEROWANA WARTOŚĆ
PARAMETRU
PARAMETRU
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
PUNKTACJA
L.P.
PARAMETRY URZĄDZENIA
11.
Oprogramowanie do oceny parametrów
czynnościowych lewej komory serca z pomiarem m.in.
objętości skurczowej, rozkurczowej, objętości
wyrzutowej, frakcji wyrzutowej, pogrubienia ściany
lub kurczliwości odcinkowej, masy mięśnia oraz
wizualizacja w 2D parametrów funkcjonalnych w
postaci 17 segmentowego diagramu AHA dla
rozwiązania opisanego w pkt. VII
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Testy akceptacyjne
Projekt osłon stałych
Instrukcja obsługi w języku polskim do wszystkich
oferowanych składowych systemów – dostarczona
wraz z aparatami
Podłączenie urządzeń (TK, stacji lekarskich) wraz z
wykupieniem wszelkich koniecznych licencji do
systemu PACS/RIS posiadanego przez zamawiającego
. Dane producenta: HIS/PACS/RIS:CompuGroup
Medical Polska Sp. z o.o. ul. Do Dysa 9 | 20-149
Lublin
T: +48 (81) 444 20 15
Podstawowe szkolenia aplikacyjne lekarzy i techników
w ośrodku referencyjnym lub w siedzibie
Zamawiającego
Przeszkolenie personelu technicznego w zakresie
podstawowej obsługi, eksploatacji, konserwacji
Szkolenie dla techników w ośrodku referencyjnym lub
w siedzibie Zamawiającego po uruchomieniu urządzeń
Szkolenie dla lekarzy w ośrodku referencyjnym lub w
siedzibie Zamawiającego po uruchomieniu urządzeń
Szkolenie dla lekarzy radiologów i techników w
zakresie obsługi urządzenia (4 dni robocze)
Drugie szkolenie po około 2 miesiącach (min. 2
szkolenia) dla lekarzy radiologów i techników (4 dni
robocze)
WYMAGANA WARTOŚĆ OFEROWANA WARTOŚĆ
PARAMETRU
PARAMETRU
TAK
XI. WYMAGANIA UZUPEŁNIAJĄCE
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
PUNKTACJA
L.P.
11.
12.
PARAMETRY URZĄDZENIA
Oprogramowanie do monitorowania dawek
promieniowania stosowanych u pacjentów, służącym
do przechwytywania, śledzenia i raportowania dawek
promieniowania
Komputer 2 sztuki.
Obudowa - Obudowa typu All in One – zintegrowany
komputer w obudowie wraz z monitorem min 23”
Procesor - Minimalnie 2-rdzeniowy, osiągający w
teście PassMark CPU Mark wynik min. 5000 punktów.
Pamięć operacyjna – 8GB
Dysk twardy – min 500GB
Wymagania dodatkowe:
1. Zainstalowany system operacyjny Windows 7
Professional 64bit PL lub Windows 10 Pro 64 bit
PL lub równoważny.
2. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45
3. Karta WiFi 802.11n
4. Klawiatura
5. Mysz optyczna
6. Nagrywarka DVD
Pakiet biurowy MS Office.
WYMAGANA WARTOŚĆ OFEROWANA WARTOŚĆ
PARAMETRU
PARAMETRU
PUNKTACJA
TAK
TAK
..................................................................
data, podpis, pieczęć imienna osoby
upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy
Download