Parametry graniczne dla analizatora hematologicznego:

advertisement
Numer Sprawy ZP/05 /2015
Załącznik nr 3 do SIWZ
PARAMETRY GRANICZNE DLA ANALIZATORA HEMATOLOGICZNEGO 5 DIFF:
1. Całkowicie zautomatyzowany (z podajnikiem) pomiar 24 parametrów morfologii z różnicowaniem białych
krwinek (WBC) na 5 populacji leukocytów z możliwością oznaczania retikulocytów.
Niezbędne parametry mierzone przez analizator:
LEUKOCYTY
ERYTROCYTY
TROMBOCYTY
Krwinki białe #
Neutrocyty # i %
Limfocyty # i %
Monocyty # i %
Eozynofile # i %
Bazofile # i %
Krwinki czerwone #
PLT #
Hemoglobina
MPV
Hematokryt
PDW
MCV
PCT
MCH
MCHC
RDW
Retikulocyty # i %
Histogramy krwinek czerwonych i płytek krwi oraz 3 histogramy leukocytów
Skategramy – 6 różnych dla krwinek białych
(#) – ilościowo (ilość bezwzględna); (%) – procentowo (ilość względna w stosunku do grupy)
Opis parametru proponowanego :
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Pozostałe graniczne parametry wymagane:
Opis parametru oczekiwanego
2. Wydajność minimum 60 oznaczeń morfologii na
godzinę (wraz z różnicowaniem).
3. Możliwość pracy w systemie otwartym i
zamkniętym.
4. Maksymalna objętość próbki:
·
do 260 µl w trybie pracy z probówkami
zamkniętymi,
·
do 150 µl w tryb pracy z probówkami
otwartymi.
5. Liniowość pomiaru WBC bez konieczności
dodatkowego rozcieńczania 0-250K/µl.
6. Pomiar krwinek w stanie natywnym – bez
dodatkowego barwienia.
7. Zastosowane dwie równoległe i niezależne
metody pomiaru leukocytów - jako komplementarne
metody. stosowane w analizatorze – których wyniki
są porównywane - w celu uniknięcia rezultatów
nieprawidłowych dla próbek patologicznych:
·
optyczna
·
impedancyjna.
8. Pomiar hemoglobiny w oparciu o metodę
referencyjną – fotokolorymetryczną.
9. Hydrodynamiczne ogniskowanie strumienia
Tak/Nie
Opis parametru proponowanego
1
mierzonych komórek.
10. Płynne progi dyskryminacyjne.
11. Wykrywanie przez analizator:
·
krwinek czerwonych opornych na lizę
(RRBC) + możliwość zastosowania trybu
wydłużonego lizowania komórek RRBC,
·
erytroblastów.
12. Użycie systemu flag do wskazania obecności:
·
pałek krwi
·
niedojrzałych granulocytów
·
pobudzonych limfocytów
·
blastów w badanej krwi.
13. Mieszadło wbudowane w analizator,
przygotowujące krew tuż przed jej analizą.
14. Kompletne zarządzanie wynikami –
zintegrowany komputer z bazą danych o
pojemności minimum 10 000 rezultatów wraz ze
skategramami.
15. Bezpłatne użyczenie mikroskopu.
16. Prezentacja wyników badań na wbudowanym
kolorowym ekranie (z kolorowymi histogramami /
skategramami; klawiatura; zewnętrzna drukarka
graficzna do prezentacji wyników).
17. Wbudowany system kontroli jakości w
rutynowym oprogramowaniu (minimum 2.400
pozycji na rezultaty kontrolne, podsumowanie
statystyczne i wykresy Levey-Jenningsa, średnie
ruchome (łącznie z parametrami różnicowania),
reguły Westgarda.
18. Maksymalna ilość odczynników z
retikulocytami: 5.
19. Rejestracja CE MARK.
20. Możliwość wprowadzenia kompletnych danych
demograficznych pacjenta:
·
numer identyfikacyjny
·
imię i nazwisko
·
data urodzenia
·
data i godzina pobrania krwi
·
nazwisko lekarza zlecającego.
21. Podłączenie aparatury do laboratoryjnego
systemu informacyjnego RS 232 ( PSM ) firmy
Roche na koszt wykonawcy.
22. Rok produkcji analizatora nie starszy niż 2009
23. Stabilizator napięcia UPS
Uwaga!
Parametry graniczne opisane powyżej stanowią minimum, które analizator oferowany przez Wykonawcę
musi spełnić.
Niespełnienie któregokolwiek z powyższych parametrów spowoduje odrzucenie oferty bez dalszej jej
oceny jako niezgodnej z SIWZ!
2
Download
Random flashcards
Create flashcards