Zał. nr 5

advertisement
Nr sprawy: EA-20-2014
Załącznik Nr 5
Pakiet Nr 1
Odczynniki i materiały eksploatacyjne wraz
hematologicznego 3 – Diff – rok prod. 20127 - 2014
z
dzierżawą
analizatora
ILOŚĆ OZNACZEŃ 16 000.
Cena oferty powinna uwzględniać:
 Codzienne kontrole na dwóch poziomach do podanych ilości oznaczeń – codziennie N
i naprzemiennie L lub H.
Wartość przedmiotu zamówienia należy podać według poniższej tabeli:
L.p.
Nazwa
przedm.
zamów.
1
2
Nazwa
handlow.
przedm.
zamów.
3
Nr
katalogowy
Ilość
Cena
jedn.
netto
Stawka
pod.
VAT
4
5
6
7
Cena
jedn.
brutto
w zł
8
iloczyn
kolum.
6i7
dodany do
poz. w
kol.6
razem
Wartość
netto
w zł
Wartość
pod.
VAT
Wartość
brutto
w zł
9
iloczyn
kolumn
5i6
10
iloczyn
kolumn
9i7
11
suma
kolumn
9 i 10
PARAMETRY GRANICZNE DLA AUTOMATYCZNEGO
ANALIZATORA HEMATOLOGICZNEGO 3 – DIFF
Lp
1
2
Warunek
Analizator 3 diff, rok produkcji: 2012-2014
Minimalna wydajność 60 analiz w ciągu godziny.
Potwierdzenie
spełnienia TAK/NIE
3
18 parametrów morfologii krwi z rozdziałem leukocytów na 3 populacje oraz wydruk
3 histogramów WBC, RBC, PLT. Parametry oznaczane:
a. ilość krwinek białych lub leukocytów
b. bezwzględna ilość limfocytów
c. względna ilość limfocytów w stosunku do WBC
d. bezwzględna ilość komórek z zakresu środkowego
e. względna ilość komórek z zakresu środkowego w stosunku do WBC
f. bezwzględna ilość granulocytów
g. względna ilość granulocytów w stosunku do WBC
h. ilość krwinek czerwonych lub erytrocytów
i. średnia objętość krwinek czerwonych
j. hematokryt
k. hemoglobina
l. średnia zawartość hemoglobiny w krwince czerwonej
m. średnia koncentracja hemoglobiny w krwince czerwonej
n. szerokość dystrybucji krwinek czerwonych
o. ilość płytek krwi
p. średnia objętość płytki krwi
q. hematokryt płytkowy
r. szerokość dystrybucji płytek krwi.
4
Pomiar komórek metodą konduktometryczną w dwóch niezależnych kanałach
pomiarowych.
System zliczania krwinek typu Volumetric Metering (rekomendowany przez
NCCLS)
Możliwość oznaczeń krwi z probówek otwartych oraz krwi włośniczkowej:
- objętość aspirowanej próbki nie większa niż 30 µL w trybie otwartej probówki
- objętość wymaganej próbki nie większa niż 40 µL w trybie wstępnego
rozcieńczania
5
6
7
8
Automatyczne sprawdzanie przez analizator poziomu zlewek i monitorowanie
obecności wszystkich odczynników.
Wbudowany wewnętrzny komputer - baza danych o pojemności minimum 10 000
pacjentów (wraz z danymi o pacjencie, nazwiskiem lekarza, komentarzem i
histogramami).
9
Wbudowany automatyczny program kontroli jakości (statystyka SD, CV) oparty na
regułach Westgarda, stosujący wykresy Levey-Jennings'a oraz X-B - program
średniej ruchomej Bulla.
10
11
12
13
14
15
16
Zewnętrzna drukarka umożliwiająca wydruk wyników wraz z histogramami
Kolorowy monitor ciekłokrystaliczny.
Automatyczne mycie igły aspirującej
Możliwość podłączenia czytnika kodów paskowych
Możliwość podłączenia do systemu komputerowego poprzez interfejs RS 232C
Możliwość drukowania zbiorczych raportów dziennych
Możliwość wprowadzenia informacji o pacjencie dla każdego pomiaru:
- Numer badania
- Numer identyfikacyjny próbki
- Możliwość automatycznego wpisywania numeru próbki
- Identyfikator operatora
- Data i czas pobrania
- Data i czas analizy
- Nazwisko lekarza zlecającego
- Imię i nazwisko pacjenta
- Płeć pacjenta
- Data urodzenia
- Komentarz
17
Możliwość wykonania rekalibracji w oparciu o:
Świeżą krew o znanych wartościach poszczególnych parametrów (zmiana
współczynnika)
Całkowicie automatyczną kalibrację WBC, RBC, PLT, MCV, HGB w oparciu o
dostarczaną krew kalibracyjną
18
19
20
Odczynniki bezcjankowe
Zintegrowana z analizatorem klawiatura dotykowa
System pobierania krwi z probówki (igła pobierająca) bezwzględnie musi być
widoczna w trakcie pobierania próbki (musi być z przodu analizatora)
Zabezpieczenie pracy poprzez UPS
21
Oferty niespełniające wszystkich powyższych kryteriów minimalnych zostaną odrzucone
Wykonawca ponosi koszty kontroli zewnątrzlaboratoryjnej międzynarodowej RIQAS
firmy RANDOX, do wyboru 8 parametrów z 8.
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards