Parametry graniczne dla analizatora

advertisement
Numer Sprawy ZP/20/2011
Załącznik nr 3 do SIWZ
PARAMETRY GRANICZNE DLA ANALIZATORA HEMATOLOGICZNEGO 5 DIFF:
1. Całkowicie zautomatyzowany (z podajnikiem) pomiar 24 parametrów morfologii z różnicowaniem białych
krwinek (WBC) na 5 populacji leukocytów z możliwością oznaczania retikulocytów.
Niezbędne parametry mierzone przez analizator:
LEUKOCYTY
ERYTROCYTY
TROMBOCYTY
Krwinki białe #
Neutrocyty # i %
Limfocyty # i %
Monocyty # i %
Eozynofile # i %
Bazofile # i %
Krwinki czerwone #
PLT #
Hemoglobina
MPV
Hematokryt
PDW
MCV
PCT
MCH
MCHC
RDW
Retikulocyty # i %
Histogramy krwinek czerwonych i płytek krwi oraz 3 histogramy leukocytów
Skategramy – 6 różnych dla krwinek białych
(#) – ilościowo (ilość bezwzględna); (%) – procentowo (ilość względna w stosunku do grupy)
2. Wydajność minimum 80 oznaczeń morfologii na godzinę (wraz z różnicowaniem).
3. Możliwość pracy w systemie otwartym i zamkniętym.
4. Maksymalna objętość próbki:
·
do 260 µl w trybie pracy z probówkami zamkniętymi,
·
do 130 µl w tryb pracy z probówkami otwartymi.
5. Liniowość pomiaru WBC bez konieczności dodatkowego rozcieńczania 0-250K/µl.
6. Pomiar krwinek w stanie natywnym – bez dodatkowego barwienia.
7. Zastosowane dwie równoległe i niezależne metody pomiaru leukocytów - jako komplementarne metody.
stosowane w analizatorze – których wyniki są porównywane - w celu uniknięcia rezultatów nieprawidłowych dla
próbek patologicznych:
·
optyczna
·
impedancyjna.
8. Pomiar hemoglobiny w oparciu o metodę referencyjną – fotokolorymetryczną.
9. Hydrodynamiczne ogniskowanie strumienia mierzonych komórek.
10. Płynne progi dyskryminacyjne.
11. Wykrywanie przez analizator:
·
krwinek czerwonych opornych na lizę (RRBC) + możliwość zastosowania trybu wydłużonego lizowania
komórek RRBC,
·
erytroblastów.
12. Użycie systemu flag do wskazania obecności:
·
pałek krwi
·
niedojrzałych granulocytów
·
pobudzonych limfocytów
·
blastów w badanej krwi.
13. Mieszadło wbudowane w analizator, przygotowujące krew tuż przed jej analizą.
14. Kompletne zarządzanie wynikami – zintegrowany komputer z bazą danych o pojemności minimum 10 000
rezultatów wraz ze skategramami.
15. Bezpłatne użyczenie mikroskopu.
16. Prezentacja wyników badań na wbudowanym kolorowym ekranie (z kolorowymi histogramami /
skategramami; klawiatura; zewnętrzna drukarka graficzna do prezentacji wyników).
1
17.
18.
19.
20.
·
·
·
·
·
Wbudowany system kontroli jakości w rutynowym oprogramowaniu (minimum 2.400 pozycji na rezultaty
kontrolne, podsumowanie statystyczne i wykresy Levey-Jenningsa, średnie ruchome (łącznie z
parametrami różnicowania), reguły Westgarda.
Maksymalna ilość odczynników z retikulocytami: 5.
Rejestracja CE MARK.
Możliwość wprowadzenia kompletnych danych demograficznych pacjenta:
numer identyfikacyjny
imię i nazwisko
data urodzenia
data i godzina pobrania krwi
nazwisko lekarza zlecającego.
Uwaga!
Parametry graniczne opisane powyżej stanowią minimum, które analizator oferowany przez Wykonawcę
musi spełnić.
Niespełnienie któregokolwiek z powyższych parametrów spowoduje odrzucenie oferty bez dalszej jej
oceny jako niezgodnej z SIWZ!
2
Download