Opis parametrów

advertisement
Załącznik Nr 8
Analizator hematologiczny szt. 1
Lp.
Opis parametrów
Wymagana
wartość
graniczna
1
Model/typ aparatu
2
Kraj pochodzenia, nazwa producenta
3
Aparat fabrycznie nowy
TAK
4
Rok produkcji aparatu-2017
TAK
5
Zasilanie 230-240 V/ 50-60 HZ
TAK
6
Analizator typu wolnostojącego
TAK
7
Podajnik na min. 40 próbek
TAK
8
Analizator minimum 27- parametrowy , różnicujący
leukocyty na 6 populacji : neutrocyty, eozynocyty,
bazocyty, monocyty, limfocyty oraz LIC wyrażone
w liczbach bezwzględnych i względnych
Rozdział WBC w oparciu o metodę cytometrii
przepływowej z wykorzystaniem pomiaru
impedancji oraz absorbancji światła
przechodzącego ( optyczny )
Pomiar dużych, niedojrzałych komórek
granulocytarnych wyrażony w wartościach
bezwzględnych i względnych, raportowany na
wyniku pacjenta
Wybór pracy oddzielnie w trybie CBC, DIFF
TAK
9
10
11
Podać
TAK
TAK
TAK
Minimalna objętość próbki krwi do wykonania
badań w trybie CBC, DIFF
13
Zakres liniowości pomiaru dla WBC min. od 0 do
300x10³/µl
Zakres liniowości pomiaru dla RBC min. od 0 do
8x106/ μl.
Zakres liniowości pomiaru dla Hb min. od 0 do 24
g/dl
Zakres liniowości pomiaru dla PLT min. od 0 do
2500x10³/µl
Pomiar anizocytozy RBC w oparciu o następujące
parametry raportowane na wyniku RDW, RDW-SD
oraz RDW-CV
Raport wydruku wyników zawiera wszystkie
oznaczane parametry wraz z zakresem wartości
prawidłowych. Wyniki patologiczne są flagowane i
opatrzone komentarzem opisującym typowe
patologie
Wszystkie parametry raportu wyniku drukowane na
wyniku pacjenta
Możliwość zdefiniowania wartości referencyjnych
TAK
21
Ilość odczynników używanych do wykonania pełnej
morfologii w trybach : CBC + DiFF
Podać
22
Możliwość archiwizacji danych oraz możliwość
przeglądania bazy wyników w oparciu o PESEL,
datę urodzenia lub nazwisko i imię pacjenta
Minimalna pamięć wewnętrzna na 1000 wyników
badań wraz z grafiką
15
16
17
18
19
20
23
24
Oznaczane i raportowane na wyniku parametry PLT
takie jak : PCT, PDW, P-LCC oraz P-LCR
Punktacja w
kryterium: Jakość
TAK/Podać
12
14
Oferowane parametry
Podać
20 µl i mniej – 15pkt.
21-25 µl – 5 pkt.
26 µl i więcej – 0 pkt.
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
3 odczynniki – 10 pkt.
4 odczynniki – 2 pkt.
5 i więcej – 0 pkt.
TAK
TAK/Podać
1000 – 0 pkt.
1001-9999 – 2 pkt.
10000 i więcej – 5 pkt.
TAK
1
25
Analizator z pełną, dwukierunkową komunikacją
między analizatorem a LIS. Podłączenie i integracja
analizatora do Laboratoryjnego Systemu
Informatycznego Zamawiającego – KS-Solab – na
koszt Oferenta
Możliwość wprowadzenia do pamięci analizatora
trzech poziomów kontroli jakości za pomocą
czytnika USB
Okres stabilności każdego odczynnika po otwarciu
nie krótszy niż 30 dni
Wszystkie oferowane odczynniki i materiały
kontrolne od jednego producenta. Dostarczone
odczynniki są automatycznie rozpoznawane przez
analizator, w pojemnikach przeznaczonych do
bezpośredniego wykorzystania przez analizator
Wbudowany program kontroli jakości z
wykorzystaniem kontroli Bull XB – trzy lub
dziewięcioparametrowej
Bezcyjankowa metoda pomiaru hemoglobiny
TAK
Kolorowe skategramy z rozdziałem na 6
subpopulacji WBC : limfocyty, monocyty,
eozynocyty, bazocyty, neutrofile oraz komórki
niedojrzałe LIC
Zewnętrzny czytnik kodów paskowych
TAK
TAK
37
Wbudowany kolorowy monitor dotykowy z
oprogramowaniem w języku polskim
Analizator wyposażony w monitor min. 21" ,
drukarkę laserową,zewnętrzny czytnik kodów
kreskowych, zasilacz awaryjny UPS, zestaw
komputerowy o minimalnych wymaganiach :
 system operacyjny Windows 10 Pro lub
równoważny , kompatybilny z systemem
komputerowym, na którym pracuje
Zamawiający
 procesor w technologii min. I5 lub
porównywalny
 RAM min. 4 GB
 Dysk twardy w technologii SSD min. 240
GB
Inne
Wykonawca jest autoryzowanym punktem
sprzedaży producenta/ autoryzowanym
dystrybutorem producenta.
Obudowa aparatu zmywalna, odporna na działanie
środków dezynfekcyjnych
Wykaz zalecanych środków do dezynfekcji aparatu
38
Gwarancja min 24 m-ce
39
Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii max. 48
godzin
Zapewnienie części zamiennych przez okres min.
10 lat
Bezpłatne szkolenie personelu medycznego w
zakresie obsługi aparatu, przeprowadzone w
siedzibie Zamawiającego
Instrukcja w języku polskim /dostawa z aparatem/
TAK
Instalacja i uruchomienie aparatury w siedzibie
Zamawiającego
Bezpłatny serwis analizatora, obejmujący koszt
typowych materiałów zużywalnych i
eksploatacyjnych,które ulegają normalnemu
zużyciu, przeglądy techniczne aparatu ( min. 1 raz
w roku ) przez cały okres gwarancyjny
TAK
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
40
41
42
43
44
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK/Podać
TAK/ Podać
Tak
Podać
Tak/Podać
TAK
TAK
TAK
TAK
2
45
46
47
Certyfikat CE, deklaracja zgodności, paszport
techniczny przy dostawie
Autoryzowany serwis producenta na terenie RP
Oferent zobowiązany jest do dołączenia do oferty
ulotek, specyfikacji, instrukcji w języku polskim,
potwierdzających spełnianie wymaganych
warunków. W przypadku wątpliwości Zamawiający
zastrzega sobie prawo do demonstracji analizatora
w laboratorium Zamawiającego na koszt Oferenta
TAK
TAK/Podać
adres
TAK
Uwaga:
1/ Oferent oświadcza, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do użytkowania
bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).
2/ Zamawiający zastrzega sobie prawo do powołania biegłego i doświadczalnego sprawdzenia deklarowanych przez oferenta parametrów
dostarczonego aparatu , przed podpisaniem końcowego protokołu odbioru.
Podpis Wykonawcy
………………………………….
3
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Create flashcards