Załącznik Nr 1A - BIP PCZ Kartuzy

advertisement
Załącznik Nr 1A
Definicja:
Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa dwóch automatycznych analizatorów hematologicznych z
rozdziałem białych krwinek na pięć subpopulacji pracujących na tych samych odczynnikach.
L.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Parametry graniczne dla podstawowego
analizatora 5 - diff
Aparat rok produkcji nie wcześniej niż 2012 .
Aparat minimum 26 parametrowy różnicujący leukocyty na
5 populacji.
Pomiar dużych niedojrzałych komórek oraz atypowych
leukocytów wyrażony jako bezwzględne wartości liczbowe
oraz wartości procentowe.
Rozdział WBC w oparciu o bezpośredni pomiar każdej
frakcji bez wyliczeń statystycznych.
Możliwość łatwego wyboru trybu pracy
(nie uwarunkowany statywem na próbówki ) CBC lub
CBC+5 DIFF połączony z faktycznym ograniczeniem
zużycia ilości i rodzaju odczynników.
Wydajność minimum 80 ozn./godz.
Automatyczny, zintegrowany z modułem analitycznym
podajnik próbek na minimum 100 probówek w dowolnym
systemie zamkniętym pobierania krwi.
Możliwość wykonywania badań z wykorzystaniem
systemów pobierania krwi typu ,,mikro ,,
Rotacyjne mieszanie probówki przed oznaczeniem
Zintegrowany z modułem analizatora komputer
wewnętrzny wraz z kolorowym monitorem
Parametr
graniczny
TAK / NIE
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
Opis parametrów oferowanych
Podać rok produkcji:..
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21.
ciekłokrystalicznym.
Automatyczna walidacja wyników
Programowalne zakresy norm i alarmów
Moduł kontroli jakości badań : średnie XB (100
wyselekcjonowanych plików- 20 oznaczeń w pliku),
wykresy Levey - Jenningsa
Maksymalna objętość krwi potrzebna do wykonania pełnego
oznaczenia morfologii krwi : w opcji CBC do 30 ul , w opcji
CBC DIFF- do 55 µl
Maksymalna ilość odczynników roboczych – 5
Odczynniki bezwzględnie bezcyjankowe a także bez innych
substancji będących na liście substancji niebezpiecznych –
proszę podać nazwę, numer katalogowy i producenta
Stabilność odczynników nie krócej niż 3 miesiące, po
podłączeniu do analizatora .
Analizator musi posiadać zakres liniowości nie mniejszy
niż:
WBC 0 – 360 x 103 / µl
RBC 0 – 8 x 106 / µl
HGB 0 – 24 g / dl
HCT 0 – 67 %
PLT 0 --3800 x 10 3 / µl ( krew pełna)
PLT 0 – 5600 x 103 / µl( osocze bogato płytkowe)
Minimalna pamięć wewnętrzna -10.000 wyników badań
wraz z grafiką : ( histogramy , skattergramy).
Moduł komunikacji dwukierunkowej – współpraca
analizatora z zewnętrznym programem informatycznym.
Wewnętrzny i zewnętrzny czytnik kodów paskowych (na
statywie)
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK- podać
TAK
TAK
TAK
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
PARAMETRY GRANICZNE:
Parametr
Parametry graniczne dla zapasowego
graniczny
analizatora 5 - diff
Analizator ( rok produkcji nie wcześniej niż 2008)
Pięcioparametrowy rozdział krwinek białych, wyrażony w
liczbach procentowych i bezwzględnych
na podstawowe subpopulacje: neurocyty, eozynocyty,
bazocyty, monocyty, limfocyty.
Minimum 26 oferowanych parametrów
Rozdział WBC minimum dwoma niezależnymi metodami
(w tym met. cytochemii) w oparciu o bezpośredni pomiar
każdej frakcji w ich natywnej formie.
Możliwość oznaczania młodych form komórkowych i
atypowych limfocytów w wartościach procentowych i
bezwzględnych.
Muszą być prezentowane na wyniku.
Wydajność nie mniej niż 60 badań na godzinę
Łatwy wybór trybu pracy CBC lub CBC / Diff z
rzeczywistym ograniczeniem ilości i rodzajów użytych
odczynników do analizy CBC.
Objętość próbki dla oznaczenia CBC (bez wstępnego
rozcieńczenia) nie może przekraczać 30 l.
Bezcyjankowy odczynnik lizujący. Wszystkie oferowane
odczynniki, a także kalibrator i krew kontrolna muszą
pochodzić od jednego producenta.
Analizator musi posiadać zakres liniowości nie mniejszy
niż:
WBC 0 – 120 x 103 / µl
TAK / NIE
TAK
TAK
Opis parametrów oferowanych
Podać rok produkcji :
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK (podać)
Załączyć oświadczenie
11.
12.
13.
14.
RBC 0 – 8 x 106 / µl
HGB 0 – 24 g / dl
HCT 0 – 67 %
PLT 0 – 2800 x 103 / µl
Stabilność odczynników nie krócej niż 3 miesiące, po
podłączeniu do analizatora .
Komputer zewnętrzny z oprogramowaniem w języku
polskim umożliwiające zarządzanie bazą danych
pacjentów, statystyką, kontrolą jakości oraz tworzenie
raportów. Platforma Windows XP. Monitor typu LCD.17”, drukarka HP Laser Jet P2015, zewnętrzny czytnik
kodów kreskowych na statywie.
Podgląd w czasie rzeczywistym na zużycie
odczynników.
Moduł komunikacji dwukierunkowej – współpraca
analizatora z zewnętrznym programem informatycznym.
TAK
TAK
TAK
TAK
Nie spełnienie chociażby jednego z ww. parametrów skutkuje odrzuceniem oferty
Kontrole będą wykonywane codziennie na 3 poziomach, kontrola 5-DIFF.
Kontrole, kalibratory, odczynniki od jednego producenta.
Zapewnienie udziału w międzynarodowej zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości, na krwi kontrolnej producenta aparatu.
Download