Załącznik 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dotyczy

advertisement
Załącznik 4 do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
dotyczy Zadania nr 1
Oznaczenie sprawy: DZ/3321/144/13
ZAMAWIAJĄCY:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca
ul. Ziołowa 45/47 , 40 –635 Katowice – Ochojec
NAZWA ZAMÓWIENIA:
Dostawa odczynników laboratoryjnych
Zad.1 - Najem dwóch analizatorów do badania morfologii krwi obwodowej wraz z dostawą
odczynników i materiałów eksploatacyjnych – Laboratorium analityczne
Jeden analizator wydajność co najmniej 80 morfologii/ 1 h
Drugi analizator wydajność co najmniej 60 morfologii/ 1 h
Oferta ma uwzględniać wszelkie odczynniki i materiały eksploatacyjne niezbędne do wykonywania
badań, kontroli metody, konserwacji i utrzymania analizatora zgodnie z zaleceniami producenta, koszt
podłączenia analizatorów do laboratoryjnego systemu informatycznego, udział w międzynarodowym
badaniu biegłości itp.
Prowadzenie kontroli jakości metod będzie się odbywać wg następującego schematu: codziennie
wykonywana kontrola w oparciu o dwa materiały kontrolne ( poziom normalny i niski/ wysoki na dwóch
aparatach )
Ilość morfologii pacjentów: 7 500/ jeden miesiąc ( 50% z pełnym rozmazem )
Ilość retikulocytów pacjentów: 5/ jeden dzień od poniedziałku do piątku. Dopuszcza się, że tylko jeden z
analizatorów będzie przystosowany do oznaczania retikulocytów.
Każdy z oferowanych analizatorów musi spełniać poniższe wymagania techniczne:
Analizatory przystosowane do pracy w trybie rutynowym i CITO.
Analizator sygnalizuje próbki patologiczne w zakresie morfologii i stopnia dojrzałości komórek krwi,
aglutynacji/ agregacji ( RBC, PLT )
Ocena ilościowa co najmniej następujących parametrów:
 Białe krwinki
 neutrofile ( ilość komórek w objętości krwi i procentowo )
 Eozynofile ( ilość komórek w objętości krwi i procentowo )
 Bazofile ( ilość komórek w objętości krwi i procentowo )
 Monocyty ( ilość komórek w objętości krwi i procentowo )
 Limfocyty ( ilość komórek w objętości krwi i procentowo )
 Krwinki czerwone
 Hemoglobina
 Hematokryt
 Średnia objętość krwinki czerwonej
 Średnie stężenie hemoglobiny w krwince czerwonej
 Średnia zawartość hemoglobiny w krwince czerwonej
 Wskaźnik anizocytozy krwinek czerwonych
 Płytki krwi
 Średnia objętość płytek krwi
 Anizocytoza krwinek płytkowych
 Odsetek płytek olbrzymich
Strona 1 z 3

Retikulocyty ( co najmniej jeden z analizatorów )
Analizatory fabrycznie nowe.
Konieczność włączenia analizatorów do laboratoryjnej sieci informatycznej, konieczna automatyczna,
bez ingerencji operatora, komunikacja dwukierunkowa ( analizator pobiera dane o pacjentach
automatycznie z laboratoryjnego systemu informatycznego i odsyła automatycznie wyniki badań do sieci
informatycznej )
Możliwość wprowadzenia danych demograficznych pacjenta oraz wartości referencyjnych w zależności
od płci i wieku pacjenta oraz wydruk wartości referencyjnych na wyniku bezpośrednio z analizatora.
Analizator przystosowany do pracy w trybie awarii laboratoryjnego systemu informatycznego (
prezentacja wyników, drukowanie wyników )
Zabezpieczenie analizatorów przed wahaniami napięcia w sieci elektrycznej pod postacią UPS, który
jest w stanie podtrzymać pracę urządzeń, co najmniej 15 minut w przypadku braku zasilania.
Analizatory z automatycznym podajnikiem próbek ( automatyczna funkcja mieszania i przekłuwania
korków probówek ) Podajnik dostosowany do aktualnie stosowanych probówek systemu próżniowego.
Podajnik tak skonstruowany, że w każdej chwili jest zapewniony dostęp do wszystkich próbek
załadowanych do podajnika. Nie dopuszcza się rozwiązania w którym w przypadku awarii i
zablokowania się automatycznego podajnika dostęp do probówek jest utrudniony lub wręcz
niemożliwy.
Możliwość podawania próbek krwi w trybie manualnym z pominięciem automatycznego podajnika
probówek. Awaria automatycznego podajnika nie może wykluczać wykorzystanie trybu manualnego i na
odwrót!
Analizator przystosowany do pracy z probówkami standardowymi oraz mikroprobówkami z krwią
włośniczkową. W przypadku mikroprobówek dopuszcza się tryb manualny.
Możliwość analizy morfologii z niską hemoglobiną ( rzędu 6g/dl i niższych ) przy pierwszym pobraniu
przez analizator, z użyciem automatycznego podajnika, bez konieczności powtórzenia analizy.
Przy różnicowaniu populacji białych krwinek konieczna jest cytometria przepływowa z fluorescencją
Obecność młodych form białych krwinek nie wpływa na ocenę ilościową innych populacji dojrzałych,
białych krwinek.
Oba analizatory prezentują na ekranie kolorowy obraz rozdzielonych populacji krwinek białych.
Dopuszcza się zewnętrzny monitor do prezentacji rozdziału krwinek białych.
Do analizatora dołączyć mikroskop świetlny z cyfrowym systemem projekcji obrazu do weryfikacji
patologicznych próbek krwi wskazanych przez analizator w trakcie analiz. Mikroskop daje możliwość
oglądania preparatów pod immersją i preparatów bezpośrednich, powiększenia: 100 x i 40 x i 20 x.
Zastosowana kamera cyfrowa, kolorowa, z przetwornikiem CMOS1/ 2,5 i rozdzielczością co najmniej
3Mpix.
Do kontroli jakości metod badawczych dopuszcza się wyłącznie materiał kontrolny „3 strony”,
dedykowany dla oferowanych analizatorów, materiał musi być metrykowany.
Wyniki badania materiału kontrolnego mają być przesyłane automatycznie do laboratoryjnego systemu
informatycznego.
Dostawca gwarantuje udział w międzynarodowym badaniu biegłości. Wysyłanie wyników badania
biegłości ma się odbywać przez internet, automatycznie, bez konieczności ręcznego wprowadzania
danych.
Analizatory przystosowane do pracy z kodami kreskowymi na pojemnikach z materiałem biologicznym.
Czytanie kodów kreskowych dostępne w trybie pracy z podajnikiem i w trybie manualnym.
Konieczne bezcyjankowe odczynniki.
W trakcie trwania umowy dostawca gwarantuje nieodpłatne przeglądy serwisowe z częstotliwością
i w zakresie zgodnym z zaleceniami producenta.
W przypadku awarii konieczny przyjazd serwisu do 12 godzin. W przypadku awarii trwającej powyżej 48
godzin dostawca gwarantuje wstawienie takiego samego, sprawnego aparatu na czas trwania awarii.
Metody w warunkach naszego laboratorium muszą spełniać pewne kryteria jakości, czyli uzyskane
współczynniki zmienności w serii niejednoczesnej dla metrykowanego materiału kontrolnego muszą być,
co najmniej takie jak uzyskiwane do tej pory. ( cv% do wglądu ) W przypadku uzyskania wyników
gorszych niż do tej pory zastrzegamy sobie prawo do zerwania umowy!
Oferent udziela gwarancji na urządzenia na cały okres trwania umowy.
Koszt przystosowania pomieszczeń laboratorium do wymogów oferowanego rozwiązania po stronie
dostawcy. Możliwa jest wizja lokalna.
Strona 2 z 3
Analizator dostosowany do pracy w warunkach środowiskowych naszego laboratorium. Oferent
gwarantuje bezproblemową pracę w temperaturze otoczenia od 15 do 30°C oraz przy wilgotności
powietrza od 20 do 85%
W przypadku zaoferowania odczynników zawierających składniki ujęte w ustawie o opakowaniach
i odpadach opakowaniowych oraz o odpadach niebezpiecznych dostawca na własny koszt odbiera i
utylizuje odpady i opakowania po zużytych odczynnikach. W przypadku odczynników zawierających
substancje niebezpieczne oferent dołączy karty charakterystyki substancji niebezpiecznej przy pierwszej
dostawie odczynników.
Bezpłatne szkolenie w zakresie obsługi analizatora w siedzibie Zamawiającego. Czas trwania szkolenia i
częstotliwość uzależniony od potrzeb użytkownika.
Do oferty dołączyć instrukcję obsługi analizatora z opisem odczynników/ materiałów eksploatacyjnych.
Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych)
do podpisania niniejszej oferty w imieniu
Wykonawcy(ów)
Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych)
do podpisania niniejszej oferty w imieniu
Wykonawcy(ów)
Data
*) Wykonawca wpisuje odpowiednio
Strona 3 z 3
Download