Zmieniony załącznik nr 4c do SIWZ - data zamiesczenia

advertisement
Załącznik nr 4c do SIWZ zmieniony
Oznaczenie sprawy: DZ/3321/122/16
ZAMAWIAJĄCY:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum
Medyczne im. prof. Leszka Gieca
ul. Ziołowa 45/47, 40–635 Katowice – Ochojec
NAZWA ZAMÓWIENIA:
Dostawa materiałów medycznych pomocniczych – odczynniki laboratoryjne
Zad. 1 Najem analizatora do badania parametrów układu krzepnięcia wraz z dostawą odczynników i materiałów
eksploatacyjnych;
Zad. 2 Najem dwóch identycznych systemów biochemiczno-immunochemicznych wraz z dostawą odczynników i materiałów
eksploatacyjnych;
Zad. 3 Najem dwóch analizatorów do badań morfologii krwi obwodowej wraz z dostawą odczynników i materiałów
eksploatacyjnych.
Zad. 4 Najem analizatora do badań podstawowych parametrów układu krzepnięcia INR/APTT, półautomatu z pipetami
automatycznymi wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych.
I. SPECYFIKACJA WYMAGAŃ TECHNICZNYCH
Analizator hematologiczny
o wydajność co najmniej 80
morfologii/ 1 h
Producent, typ lub model
Oferowany analizator posiada wydajność …………… morfologii/1h
Kraj i rok produkcji
Analizator przystosowany do
oznaczania retikulocytów
Wypisać urządzenia pomocnicze
ich model/typ producent rok
produkcji
(np.:
mikroskop
i analizator do barwienia, UPS)
Analizator
hematologiczny
o wydajność co najmniej 60
morfologii/ 1 h
Producent, typ lub model
TAK/NIE*
Oferowany analizator posiada wydajność …………… morfologii/1h
Kraj i rok produkcji
Analizator przystosowany do
oznaczania retikulocytów
Wypisać urządzenia pomocnicze
ich model/typ producent rok
produkcji (np.: UPS)
TAK/NIE*
Mikroskop
Producent, typ lub model
Kraj i rok produkcji
Analizator do barwienia
Producent, typ lub model
Kraj i rok produkcji
*) niepotrzebne skreślić. Zamawiający oczekuje dostawy jednego mikroskopu oraz dostawy jednego analizatora do barwienia.
Strona 1 z 4
1.
2.
3.
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Zamawiający informuje, iż kontrola jakości metod będzie się odbywać wg następującego schematu: codziennie wykonywana
kontrola w oparciu o dwa materiały kontrolne ( poziom normalny i niski lub wysoki na dwóch aparatach );
Przewidywana ilość morfologii pacjentów: łącznie 8 500/ jeden miesiąc (50% z pełnym rozmazem) w tym jeden analizator
4250/jeden miesiąc drugi analizator 4250/jeden miesiąc;
Ilość retikulocytów pacjentów: 5/ jeden dzień od poniedziałku do piątku. Dopuszcza się, że tylko jeden z analizatorów będzie
przystosowany do oznaczania retikulocytów.
Parametr wymagany przez Zamawiającego
Analizatory oraz urządzenia pomocnicze muszą być fabrycznie
nowy. Wyprodukowane nie wcześniej niż 2015r.
Analizatory muszą być przystosowane do pracy w trybie
rutynowym i CITO.
Analizatory muszą sygnalizować próbki patologiczne w zakresie
morfologii i stopnia dojrzałości komórek krwi, aglutynacji/
agregacji ( RBC, PLT ).
Analizatory muszą wykonywać oceny ilościowej co najmniej
następujących parametrów:

Białe krwinki

neutrofile (ilość komórek w objętości krwi i
procentowo);

Eozynofile (ilość komórek w objętości krwi i
procentowo);

Bazofile (ilość komórek w objętości krwi i
procentowo);

Monocyty (ilość komórek w objętości krwi i
procentowo);

Limfocyty (ilość komórek w objętości krwi i
procentowo);

Krwinki czerwone;

Hemoglobina;

Hematokryt;

Średnia objętość krwinki czerwonej;

Średnie stężenie hemoglobiny w krwince czerwonej;

Średnia zawartość hemoglobiny w krwince
czerwonej;

•Wskaźnik anizocytozy krwinek czerwonych;

•Płytki krwi;

•Średnia objętość płytek krwi;

•Anizocytoza krwinek płytkowych;

•Odsetek płytek olbrzymich;

•Retikulocyty (co najmniej jeden z analizatorów).
Wykonawca zobowiązany jest podłączyć analizatory do
laboratoryjnej sieci informatycznej Zamawiającego. Konieczna
automatyczna, bez ingerencji operatora, komunikacja
dwukierunkowa (analizator pobiera dane o pacjentach
automatycznie z laboratoryjnego systemu informatycznego i
odsyła automatycznie wyniki badań do sieci informatycznej ).
Możliwość wprowadzenia danych demograficznych pacjenta
oraz wartości referencyjnych w zależności od płci
i wieku pacjenta oraz wydruk wartości referencyjnych na wyniku
bezpośrednio z analizatorów. Analizatory przystosowane do
pracy w trybie awarii laboratoryjnego systemu informatycznego (
prezentacja wyników, drukowanie wyników).
Analizatory muszą być zabezpieczone przed wahaniami
napięcia w sieci elektrycznej pod postacią UPS, który jest
w stanie podtrzymać pracę urządzeń, co najmniej 15 minut w
przypadku braku zasilania.
Analizatory muszą posiadać automatyczny podajnik próbek
(automatyczna funkcja mieszania i przekłuwania korków
probówek) Podajnik dostosowany do aktualnie stosowanych
probówek systemu próżniowego.
Konstrukcja podajnika musi umożliwiać nieograniczony dostęp
do wszystkich próbek załadowanych do podajnika. Nie
dopuszcza się rozwiązania w którym w przypadku awarii i
Strona 2 z 4
Parametr oferowany przez Wykonawcę
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
zablokowania się automatycznego podajnika dostęp do
probówek jest utrudniony lub wręcz niemożliwy.
Możliwość podawania próbek krwi w trybie manualnym z
pominięciem automatycznego podajnika probówek. Awaria
automatycznego podajnika nie może wykluczać wykorzystanie
trybu manualnego i na odwrót.
Analizatory przystosowane do pracy z probówkami
standardowymi oraz mikroprobówkami z krwią włośniczkową. W
przypadku mikroprobówek dopuszcza się tryb manualny.
Możliwość analizy morfologii z niską hemoglobiną (rzędu 6g/dl i
niższych) przy pierwszym pobraniu przez analizatory, z użyciem
automatycznego podajnika, bez konieczności powtórzenia
analizy.szkol
Przy różnicowaniu populacji białych krwinek konieczna jest
cytometria przepływowa z fluorescencją.
Obecność młodych form białych krwinek nie wpływa na ocenę
ilościową innych populacji dojrzałych, białych krwinek.
Analizatory muszą prezentować na ekranie kolorowy obraz
rozdzielonych populacji krwinek białych. Dopuszcza się
zewnętrzny monitor do prezentacji rozdziału krwinek białych.
Wykonawca wraz z analizatorami dostarczy mikroskop świetlny
z cyfrowym systemem projekcji obrazu do weryfikacji
patologicznych próbek krwi wskazanych przez analizator w
trakcie analiz. Mikroskop musi dawać możliwość oglądania
preparatów pod immersją i preparatów bezpośrednich,
powiększenia: 100 x i 40 x i 20 x. Zastosowana kamera cyfrowa,
kolorowa, z przetwornikiem CMOS1/ 2,5 i rozdzielczością co
najmniej 3Mpix.
Wyniki badania materiału kontrolnego mają być przesyłane
automatycznie do laboratoryjnego systemu informatycznego.
Wykonawca gwarantuje możliwość udział w międzynarodowym
badaniu biegłości. Wysyłanie wyników badania biegłości ma się
odbywać przez internet, automatycznie, bez konieczności
ręcznego wprowadzania danych.
Analizatory muszą być przystosowane do pracy z kodami
kreskowymi na pojemnikach z materiałem biologicznym.
Czytanie kodów kreskowych dostępne w trybie pracy z
podajnikiem i w trybie manualnym.
Zamawiający wymaga bezcyjankowych odczynników.
W trakcie trwania umowy Wykonawca gwarantuje nieodpłatne
przeglądy serwisowe z częstotliwością i w zakresie zgodnym z
zaleceniami producenta.
Czas naprawy analizatora, nie może przekroczyć 24 godzin od
momentu zgłoszenia przez Zamawiającego uszkodzenia. W
przypadku, gdy czas naprawy przekroczy 24 godziny,
Wykonawca zobowiązuje się w terminie określonym powyższej
dostarczyć na swój koszt Zamawiającemu analizator zastępczy
o identycznym zastosowaniu i nie gorszych parametrach
technicznych w celu umożliwienia Zamawiającemu dalszej
bieżącej eksploatacji w czasie naprawy.
Wykonawca udziela gwarancji na analizatory na cały okres
trwania umowy.
Analizatory dostosowane do pracy w warunkach
środowiskowych laboratorium Zamawiającego. Wykonawca
gwarantuje bezproblemową pracę w temperaturze otoczenia od
15 do 30°C oraz przy wilgotności powietrza od 20%..
W przypadku zaoferowania odczynników zawierających
składniki ujęte w ustawie o opakowaniach i odpadach
opakowaniowych oraz o odpadach niebezpiecznych
Wykonawca na własny koszt odbiera i utylizuje odpady
i opakowania po zużytych odczynnikach. W przypadku
odczynników zawierających substancje niebezpieczne
Wykonawca dołączy karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej przy pierwszej dostawie odczynników.
Strona 3 z 4
26
27
28
29
30
31
1.
2.
3.
Wykonawca gwarantuje bezpłatne szkolenie w zakresie obsługi
analizatorów i urządzeń pomocniczych w siedzibie
Zamawiającego. Czas trwania szkolenia trzy dni robocze.
Do analizatorów hematologicznych musi być dołączone
urządzenie do barwienia rozmazów, w związku z koniecznością
mikroskopowej weryfikacji próbek krwi „oflagowanych” przez
analizatory hematologiczne. Urządzenie do barwienia rozmazów
musi gwarantować pełną automatyzacja procesu barwienia i
suszenia szkiełek z rozmazami od chwili załadowania
niebarwionych szkiełek do urządzenia do barwienia. Urządzenie
do barwienia barwi rozmazy krwi, szpiku i płynów ustrojowych.
Możliwość barwienia pojedynczego szkiełka.
Odczynniki muszą być gotowe do użycia, nie mogą zawierać
metanolu, dotyczy urządzenia do barwienia
Dziennie wykonuje się w laboratorium 20-30 rozmazów krwi
obwodowej, szpiku i płynów ustrojowych w tym PMR. Preparat
PMR, przed barwieniem jest dodatkowo utrwalany Cytofixem,
utrwalaczem do badań cytologicznych – dotyczy urządzenia do
barwienia.
Zamawiający dopuszcza barwienie komórek metodą Giemsy,
Wright, lub inną, ale dające podobny obraz barwionych komórek
– dotyczy urządzenia do barwienia.
Pomiar retikulocytów wykonywany musi był rutynowo
bezpośrednio z próbki pierwotnej bez wstępnych etapów
przygotowawczych.
Wszystkie podane przez Zamawiającego parametry funkcjonalne, jakościowe oraz liczbowe w powyższej tabeli stanowią
wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
Oświadczam, że oferowane powyżej urządzenia są kompletne i po zmontowaniu, podłączeniu i uruchomieniu będą
gotowe do podjęcia pracy, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami zużywalnymi).
Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie powyższe wymagania Zamawiającego.
Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych)
do podpisania niniejszej oferty w imieniu
Wykonawcy(ów)
Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych)
do podpisania niniejszej oferty w imieniu
Wykonawcy(ów)
Strona 4 z 4
Data
Download
Random flashcards
Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards