Wytyczne pobierania i transportu wymazu z

advertisement
Wytyczne pobierania i transportu wymazu z próbki kału
Probówki z podłożem transportowym do badań na nosicielstwo oraz druk „Protokołu poboru/przyjęcia
próbek do badań mikrobiologicznych” można otrzymać w PSSE w Przasnyszu przy ul. Gołymińskiej 13
od poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 1500.
Do badania należy dostarczyć 3 próbki: wymazy z kału pobrane ze stolca w trzech kolejno następujących
po sobie dniach (piątek, sobota, niedziela).
Sposób pobierania wymazu z kału:
1.
2.
3.
4.
5.
Wyjąć z jednego opakowania probówkę i wymazówkę.
Trzymając wymazówkę za korek, wacik wymazówki zanurzyć w świeżo oddanym kale.
Wymazówkę umieścić w probówce, upewnić się, że korek wymazówki szczelnie zamyka probówkę.
Każdego z trzech kolejnych dni powtórzyć czynności opisane w punktach 1 – 3.
Wszystkie trzy próbki dostarczyć do Stacji PSSE Przasnysz razem, najpóźniej do 72 godzin
od momentu pobrania pierwszej próbki. Próbki można przechowywać w temperaturze pokojowej
lub temperaturze 0 – 10 0C.
6. Wraz próbkami należy przynieść „Protokół poboru/przyjęcia próbek do badań mikrobiologicznych”.
Protokół powinien być wypełniony czytelnie i dokładnie. Protokół zniszczony (pomięty
i poplamiony) nie będzie przyjęty.
Łączna opłata za badanie wynosi 116 zł.
 40 zł. za przygotowanie i dostarczenie materiału do badań płatne w kasie PSSE w Przasnyszu

76 zł. za przeprowadzenie badania przez laboratorium w PSSE Ciechanów płatne przelewem
na numer rachunku 50 1010 1010 0118 9122 3100 0000 – dowód przelewu/wpłaty musi być
okazany przy dostarczeniu prób.
Próbki należy dostarczyć do PSSE w Przasnyszu w poniedziałek w godz. 730 – 1000
(Punkt Przyjmowania Próbek, parter – okienko).
Wyniki będą wydawane wyłącznie po potwierdzeniu dokonania opłat za badania
Uwaga
Uczniowie, studenci i doktoranci kształcący się do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje
możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby, nie płacą za badanie w kierunku
nosicielstwa pałeczek Salmonella-Shigella. Osoby te muszą posiadać zaświadczenie ze szkoły lub uczelni
o kierunku nauki.
W przypadku wątpliwości należy kontaktować się z Nadzorem Epiodemiologii
tel. (29) 752-25-04 lub (29) 752-25-05.
Źle pobrane, nieprawidłowo przechowywane i transportowane próbki nie będą przyjmowane
do badania.
korek wymazówki
korek
probówki
wymazówka
podłoże
transportowe
wacik
Wymazówka z podłożem transportowym
Download