Zał. nr 3/1

advertisement
Załącznik 3/1
Nazwa
Wykonawcy………………………………………………………..……………………………
Adres
Wykonawcy………………………………………………………………….…………….……
ZADANIE Nr 1.1
STYMULATORY SERCA JEDNOJAMOWE
L.p.
Opis parametru
Pożądane wartości
parametru
1
Tryby stymulacji
AAI; VVI; AOO; VOO;
2
Czułość (mV)
<0,5 - 7,5>
3
Czas trwania impulsu (ms)
<0,1 - 1,5>
4
Amplituda impulsu (V)
<0,2 – 7,5>
5
Kontrola skuteczności każdego impulsu stymulującego
TAK
7
Waga stymulatora (g)
 25
8
Histogramy rytmu komór
TAK
9
Gniazda elektrod - IS – 1
TAK
10
Pojemność baterii
11
Wartość średniej i maksymalnej HR z ostatnich 6 m-cy
≥ 1,3 Ah
TAK
Algorytm automatycznie wykrywający polarność elektrod oraz
12
automatycznie aktywujący podstawowe funkcje
TAK
stymulatora(tj.MS, PMT Protection)
13
14
Algorytm optymalizujący zarządzanie pamięcia IEGM
Algorytm automatycznie dostosowujący energię impulsu do
indywidualnych potrzeb pacjenta typu "beat to beat"
TAK
TAK
15
W pełni automatyczny follow up
TAK
16
Zapis IEGM >35s
TAK
17
Automatyczna czułość w przedsionku i komorze
TAK
L.p.
Opis parametru
Pożądane wartości
parametru
0 - 10
1
Ilość trybów stymulacji
2
Możliwość konfiguracji długości zapisów przed trigerowaniem
0 - 10
3
Dokładność pomiaru progu stymulacji (mV)
0 - 20
4
5
6
Zmiana polarności elektrody w przypadku przekroczenia zakresu
impedancji
Min. 3 rodzaje histerez
Wszystkie informacje z follow-up zapisywane na twardym dysku
w programatorze
TAK - 30
NIE - 0
TAK - 30
NIE - 0
TAK - 30
NIE - 0
Ośw.
spełnienia
parametru
(TAK/NIE)
STYMULATORY SERCA DWUJAMOWE
L.p.
Ośw.
spełnienia
parametru
(TAK/NIE)
Opis parametru
1
Tryby stymulacji
DDD; DDT
2
Czułość przedsionkowa (mV)
<0,5 - 7,5>
3
Czułość komorowa (mV)
<0,5 - 7,5>
4
Czas trwania impulsu (ms) dla każdego kanału
<0,1 - 1,5>
5
Amplituda impulsu (V) dla każdego kanału
<0,2 - 7,5>
6
Opóźnienie przedsionkowo – komorowe
<15 - 300>
7
W pełni automatyczny follow up
TAK
8
Automatyczna czułość w przedsionku i komorze
TAK
9
Waga stymulatora (g)
 28
Algorytm automatycznie dostosowujący energię impulsu do
TAK
10
indywidualnych potrzeb pacjenta typu "beat to beat" w
przedsionku i komorze
11
12
Automatyczna możliwość przełączania polarności w przypadku
TAK
przekroczenia zakresu impedancji elektrod
Histogramy rytmu komór
TAK
Algorytm automatycznie wykrywający polarność elektrod oraz
13
automatycznie aktywujący podstawowe funkcje
TAK
stymulatora(tj.MS, PMT Protection)
14
Algorytm optymalizujący zarządzanie pamięcia IEGM
TAK
15
Algorytm stabilizujacy rytm komór podczas Mode Switching
TAK
16
Dane pacjenta
TAK
17
Pojemność baterii
18
Gniazda elektrod IS-1
L.p.
Opis parametru
1 Dodatkowe tryby stymulacji – podać
2
3
4
5
Funkcje pomiarowe:
Histereza przedsionkowo – komorowa z możliwością ustawienia
do 400ms, min.3 rodzaje
Reakcje na arytmie przedsionkowe - zmiana trybu stymulacji
Zmiana polarności elektrody w przypadku przekroczenia zakresu
impedancji
6
Możliwość stymulacji bez dodatkowych urządzeń
7
Dokładność pomiaru progu stymulacji (mV)
≥ 1,3 Ah
TAK
0 - 10
0 - 10
TAK - 10
NIE - 0
TAK - 10
NIE - 0
TAK - 20
NIE - 0
TAK - 20
NIE - 0
0 - 20
ELEKTRODY DO STYMULATORÓW
Pożądane wartości
parametru
Elektroda do stymulatorów
1.
Łącznik IS-1
TAK
2.
Kształt litery "J" lub prosta
TAK
3.
Unipolar/ bipolar
TAK
4.
Uwalniająca steryd
TAK
5.
Możliwość wyboru różnych długości elektrod (min.2 długości)
TAK
6.
Pasywna i aktywna fiksacja (do wyboru)
TAK
Ośw.
spełnienia
parametru
(TAK/NIE)
INTRODUCERY DO IMPLANTACJI ELEKTROD
L.p.
Opis przedmiotu zamówienia
Parametr
graniczny
1
Rok produkcji – wymagany 2010 r lub późniejszy
TAK
2
Rozmiary 7 F - 12 F
TAK
3
Rozrywalna koszulka
TAK
4
Rozszerzacz przykręcany do koszulki
TAK
5
Strzykawka z igłą
TAK
Opis oferowanego
wyrobu medycznego
ADAPTER DO USZKODZONYCH ELEKTROD ENDOKAWITARNYCH
L.p.
1 Przyłącze IS-1
Opis parametru
TAK
2
Klej
TAK
3
Unipolar/Bipolar
TAK
dnia
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń
woli w imieniu Wykonawcy
ZADANIE Nr 1.2
Stymulatory serca dwujamowe ze ścisłym monitorowaniem progu stymulacji, z
dwoma sensorami dostosowującymi rytm serca do stanu fizjologicznego pacjenta
L.p.
Pożądane wartości
parametru
Opis parametru
1
Tryby stymulacji
DDD; DDT
2
Czułość kanału przedsionkowego (mV)
<0,1 - 7,5>
3
Czułość kanału komorowego (mV)
<0,5 - 7,5>
4
Amplituda impulsu przedsionkowego i komorowego (V)
<0,1 - 8,4>
5
Czas trwania impulsu (ms)
<0,1 - 1,5>
6
7
8
Algorytm automatycznie dostosowujący energię impulsu do
TAK
indywidualnych potrzeb pacjenta typu "beat to beat"
Automatyczna możliwość przełączania polarności w przypadku
TAK
przekroczenia zakresu impedancji elektrod
Algorytm adaptacji stymulacji do fizjologii pacjenta oparty na 2.
TAK
sensorach
9
Opóźnienie przedsionkowo – komorowe
10
Zapis zaburzeń rytmu serca
11
<15 - 300>
TAK
Algorytm zabezpieczający przed przewodzeniem 2:1 podczas
TAK
trzepotania przedsionków
12
W pełni automatyczny follow up
TAK
13
Waga stymulatora (g)
 31
14
Algorytm optymalizujący zarządzanie pamięcią IEGM
TAK
15
Histogramy rytmu komór
TAK
16
Pojemność baterii
17
Gniazda elektrod IS-1
≥ 1,3 Ah
TAK
L.p.
Pożądane wartości
parametru
0 - 30
Opis parametru
1
Ilość trybów stymulacji
2
Funkcje pomiarowe
0 - 10
3
Dokładność pomiaru progu stymulacji (mV)
0 - 10
4
5
6
Ośw.
spełnienia
parametru
(TAK/NIE)
Możliwość wykonania antyarytmicznej stymulacji za pomocą
TAK - 10
programatora i stymulatora
NIE - 0
Zmiana polarności elektrody w przypadku przekroczenia zakresu
impedancji
TAK - 20
NIE - 0
Rodzaj sensora
0 - 20
dnia
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń
woli w imieniu Wykonawcy
ZADANIE Nr 1.3
KARDIOWERTERY-DEFIBRYLATORY JEDNOJAMOWE, Z
ROZSZERZONĄ DETEKCJĄ ZAŁAMKA T, Z FUNKCJĄ
TELEMONITORINGU,
Z ELEKTRODĄ DEFIBRYLUJĄCĄ
L.p
Opis parametru
Pożądane
wartości
parametru
1
Waga kardiowertera - defibrylatora (g)
 100
2
Energia (J)
 35
3
Dwa rodzaje impulsu dwufazowego
TAK
4
Ilość wyładowań wysokoenergetycznych w jednej sekwencji
5
Możliwość zaprogramowania jednego ATP w strefie VF
TAK
Możliwość programowania automatycznej zmiany polarności szoków
TAK
6
7
8
8
w jednej interwencji
Możliwość zapamiętywania ostatecznej skutecznej terapii ATP
TAK
Możliwość programowania czułości w celu unikania wyczuwania zał.
TAK
T
9
Możliwość telemonitoringu
TAK
10
Stacje do telemonitoringu niezależne od infrastruktury sieci kablowej
TAK
System bezobsługowy dla pacjenta z codzienną, automatyczna
TAK
11
12
transmisja danych
Możliwość stymulacji rate response podczas działania algorytmu Mode
TAK
Switching
Elektroda
II
Elektroda defibrylująca
1
Łącznik IS-1/DF-1
TAK
2
Średnica elektrody nie wiecej niż 8 F
TAK
3
Bipolar
TAK
4
Uwalniająca steryd
TAK
5
Osłona silikonowa
TAK
Jeden (RV) lub dwa pierścienie defibrylujące (RV + VCS/RA) (do
TAK
6
wyboru)
7
Pasywna i aktywna fiksacja (do wyboru)
L.p.
Opis parametru
1 Ilość stref detekcji arytmii
defibrylująca
TAK
0 - 10
2
Rodzaje terapii dla VT
0 - 10
3
Rodzaje terapii dla VF
0 - 10
4
Histereza rytmu - podać typy i zakresy
0 - 10
5
Długość zapisów EGM w pamięci Holtera
0 - 15
Ośw.
spełnienia
parametru
(TAK/NIE)
6
Typy impulsu dwufazowego
7
Możliwość teletransmisji danych ICD
0 - 15
TAK - 30
NIE - 0
KARDIOWERTERY-DEFIBRYLATORY DWUJAMOWE, Z ROZSZERZONĄ
DETEKCJĄ ZAŁAMKA T, Z FUNKCJĄ TELEMONITORINGU,
Z ELEKTRODAMI DEFIBRYLUJĄCĄ I STYMULUJĄCĄ
L.p.
Opis parametru
1
Waga kardiowertera - defibrylatora (g)
 100
2
Energia (J)
 35
3
Dwa rodzaje impulsu dwufazowego
TAK
4
Ilość wyładowań wysokoenergetycznych w jednej sekwencji
5
Możliwość zaprogramowania jednego ATP w strefie VF
TAK
Możliwość programowania automatycznej zmiany polarności
TAK
6
7
8
9
10
11
12
8
szoków w jednej interwencji
Możliwość zapamiętywania ostatecznej skutecznej terapii ATP
TAK
Możliwość programowania czułości w celu unikania wyczuwania
TAK
załamka T
Możliwość telemonitoringu
TAK
Stacje do telemonitoringu niezależne od infrastruktury sieci
TAK
kablowej
System bezobsługowy dla pacjenta z codzienna, automatyczna
TAK
transmisja danych
Możliwość stymulacji rate response podczas działania algorytmu
TAK
Mode Switching
Elektroda
II
Elektroda defibrylująca
1
Łącznik IS-1/DF-1
TAK
2
Średnica elektrody  8 F
TAK
3
Bipolar
TAK
4
Uwalniająca steryd
TAK
5
Osłona silikonowa
TAK
Jeden (RV) lub dwa pierścienie defibrylujące (RV + VCS/RA)
TAK
6
(do wyboru)
7
Pasywna i aktywna fiksacja (do wyboru)
III
Elektroda stymulująca przedsionkowa
defibrylująca
TAK
Elektroda stymulująca
przedsionkowa
1
Łącznik IS-1
TAK
2
Kształt prosta/ J
TAK
3
Unipolar/ bipolar
TAK
4
Osłona silikonowa
TAK
5
Pasywna i aktywna fiksacja (do wyboru)
TAK
L.p.
Opis parametru
1 Ilość stref detekcji arytmii
0-5
2
Rodzaje terapii dla VT
0-5
3
Rodzaje tarapii dla VF
0 - 10
4
Histereza A-V
5
Długość zapisów EGM w pamieci Holtera
0 - 20
6
Typy impulsu dwufazowego
0 - 20
7
Możliwość teletransmisji danych ICD
TAK - 10
NIE - 0
dnia
TAK - 30
NIE - 0
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń
woli w imieniu Wykonawcy
Download