Załączniki do SIWZ w formie edytowalnej

advertisement
Załącznik nr 2 do SIWZ
Nazwa (Firma) Wykonawcy...............................................................................................
Adres siedziby -..................................................................................................................
Adres do korespondencyjny...............................................................................................
Tel. -..........................; Fax. -................................; E-mail:...............................................
NIP -.....................................................................; REGON -.............................................
FORMULARZ OFERTY
Zamawiający:
Kasa Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego
Oddział Regionalny w Krakowie
ul. Bratysławska 1A
31-201 Kraków
W związku z ogłoszeniem postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę licencji i
sprzętu komputerowego na potrzeby Oddziału Regionalnego KRUS w Krakowie oraz
podległych Placówek Terenowych KRUS przedkładamy niniejszym naszą ofertę na wykonanie
dostawy, informując jednocześnie, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w
dokumentacji przetargowej, bez wnoszenia dodatkowych własnych warunków realizacji zamówienia.
Część 1
Nazwa
sprzętu
Ilość w
sztukach
Komputery
125
Cena
jednostkowa
netto w zł
Cena
jednostkowa
brutto w zł
Wartość ogółem
netto w zł
Wartość ogółem
brutto w zł
Łączna wartość brutto słownie ...............................................................
Część 2
Nazwa
Licencje
Ilość w
sztukach
Cena
jednostkowa
netto w zł
Cena
jednostkowa
brutto w zł
Wartość ogółem
netto w zł
Wartość ogółem
brutto w zł
51
Łączna wartość brutto słownie ...............................................................
1
Część 3
Nazwa sprzętu
Ilość w
sztukach
Urządzenie
wielofunkcyjne
A3
1
Cena
jednostkowa
netto w zł
Cena
jednostkowa
brutto w zł
Wartość ogółem
netto w zł
Wartość ogółem
brutto w zł
Łączna wartość brutto słownie ...............................................................
Część 4
Nazwa sprzętu
Ilość w
Cena
sztukach jednostkowa
netto w zł
Urządzenie
wielofunkcyjne
A4
2
Skaner
1
Cena
jednostkowa
brutto w zł
Wartość ogółem
netto w zł
Wartość ogółem
brutto w zł
razem
Łączna wartość brutto słownie ...............................................................
Część 5
Nazwa sprzętu
Ilość w
Cena
sztukach jednostkowa
netto w zł
Dyski
36
Pamięci RAM
72
Cena
jednostkowa
brutto w zł
Wartość ogółem
netto w zł
Wartość ogółem
brutto w zł
razem
Łączna wartość brutto słownie ...............................................................
2
Część 6
Nazwa
Ilość w
sztukach
UPS
2
Cena
jednostkowa
netto w zł
Cena
jednostkowa
brutto w zł
Wartość ogółem
netto w zł
Wartość ogółem
brutto w zł
Łączna wartość brutto słownie ...............................................................
1. Oświadczamy, że podana przez nas cena zawiera w sobie wszystkie elementy kosztów
kalkulacyjnych. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych innych opłat z tytułu realizacji
przedmiotu zamówienia.
2. Dostawa stanowiąca przedmiot zamówienia wykonana zostanie w wymaganym okresie.
3. Oświadczamy, że uzyskaliśmy od Zamawiającego wszystkie informacje niezbędne do wykonania
zamówienia.
4. Oświadczamy zgodnie z art. 44 ustawy PZP, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu
określone w SIWZ oraz że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i
uznajemy się za związanych określonymi w niej warunkami i zasadami postępowania oraz
zawartymi w niej istotnymi warunkami umowy (wzorem umowy),
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, tj. 30 dni od daty jej otwarcia,
6. Oświadczamy, że część zamówienia (określić jaka) .............................................................
.........................................................................................
powierzona
zostanie/nie
zostanie
podwykonawcom/podwykonawcy (niepotrzebne skreślić).
7. W przypadku udzielenia nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w brzmieniu
określonym w SIWZ w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
(data pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
3
Załącznik nr 3 do SIWZ
……………………………….
(pieczęć firmowa Wykonawcy)
OŚWIADCZENIE
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust, l P.Z.P
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest
„dostawa licencji i sprzętu komputerowego na potrzeby Oddziału Regionalnego KRUS w Krakowie
oraz podległych Placówek Terenowych KRUS” oświadczamy, że spełniamy warunki określone w art.
22 ust. l P.z.p. dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
………………..
Miejsce i data
…………………………………………………………………
(Podpis upoważnionego(-ych) przedstawiciela(i) Wykonawcy)
UWAGA!
Podpisując oświadczenie należy pamiętać, że zgodnie z art. 297 §l Kodeksu karnego, „kto w celu
uzyskania od instytucji dysponującej środkami publicznymi-zamówienia publicznego,
przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument
albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla
uzyskania zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.”
4
Załącznik nr 4 do SIWZ
Nazwa i adres wykonawcy
................................... dnia .............. ..r.
……………………………………………
(pieczęć firmowa)
OŚWIADCZENIE o braku podstaw do
wykluczenia z postępowania
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest
„dostawa licencji i sprzętu komputerowego na potrzeby Oddziału Regionalnego KRUS w Krakowie
oraz podległych Placówek Terenowych KRUS” oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z
postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. l i 2 P.z.p.,
………………………………………………………………………………………………………..
Miejsce i data
(Podpis upoważnionego(-ych) przedstawiciela(i) Wykonawcy)
UWAGA!
Podpisując oświadczenie należy pamiętać, że zgodnie z art. 297 §l Kodeksu karnego, „kto w celu
uzyskania od instytucji dysponującej środkami publicznymi-zamówienia publicznego,
przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument
albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla
uzyskania zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.”
5
Załącznik nr 6 do SIWZ
……………………………………………….
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)
OŚWIADCZENIE z art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy – Prawo zamówień publicznych
o przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „dostawa licencji i
sprzętu komputerowego na potrzeby Oddziału Regionalnego KRUS w Krakowie oraz podległych
Placówek Terenowych KRUS”
ja, niżej podpisany, reprezentując firmę, której nazwa jest wskazana w pieczęci nagłówkowej, jako
upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu
reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:
należymy / nie należymy* do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp.
Miejscowość ....................................... dnia ........................................... 2014 roku
.........................................................................
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do
składania oświadczeń woli w imieniu
wykonawcy)
* - niepotrzebne skreślić
Wykonawca należący do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, na podstawie
art. 26 ust. 2d ustawy Pzp składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.
6
Załącznik nr 7 do SIWZ
Część 1 . Stacje robocze (komputer zintegrowany z monitorem LCD)
Nazwa
parametru
Opis parametru,
wymaganie minimalne
Procesor
Pamięć RAM
Dysk twardy
Karta
dźwiękowa
Karta
sieciowa
Karta
graficzna
Porty I/O
System
operacyjny
Obudowa
Klawiatura
Mysz
Ekran
Napęd
optyczny
Gwarancja
Wsparcie
techniczne
producenta
Bios
Zasilacz
Zgodność z
systemami
operacyjnymi
i standardami
Ilość sztuk
Termin
realizacji
7
Część 2. Licencje MS Windows 7/8
Nazwa
parametru
Opis parametru,
wymaganie minimalne
Licencja MS
Windows
Ilość sztuk
Termin
realizacji
8
Część 3. Specyfikacja urządzenia wielofunkcyjnego A3 mono
NAZWA PARAMETRU
Format papieru
WYMAGANIA MINIMALNE
Technologia druku
Szybkość (druk czarno-biały)
Szybkość (druk kolorowy)
Rozdzielczość druku
Prędkość druku A4
Sortowanie wydruków
Rozdzielczość kopiowania A4
Prędkość kopiowania A4
Format kopiowanych dokumentów
Możliwość kopiowania
dwustronnego
Automatyczny podajnik
Funkcja wielu kopii
ZOOM
Sortowanie kopii
Typ skanera
Ilość skanów
Kolor skanów
Skan dwustronny
Prędkośc skanowania A4 kolor
Prędkośc skanowania A4 mono
Rozdzielczość skanowania
Format plików
Inne
Technologia faksu
Podajnik papieru
9
Przesyłanie dokumentów
Wymagania ogólne
Gwarancja i serwis
Ilość sztuk
Termin realizacji
10
Część 4. Specyfikacja urządzeń wielofunkcyjnych A4 mono
Nazwa parametru
Technologia druku
Funkcje standardowe
Format oryginału
Format kopii
Prędkość druku
Rozdzielczość drukowania
Czas wydruku pierwszej strony
Czas nagrzewania
Pobór mocy w czasie drukowania
Kopiowanie wielokrotne
Wymagania minimalne
Pamięć RAM
Zoom
Panel operatora
Dupleks
Podajnik dokumentów
Automatyczne podajniki papieru
Podajnik ręczny
Funkcja druku sieciowego
Emulacje
Interfejsy
Funkcja skanowania sieciowego
Funkcje skanowania
Rozdzielczość skanowania
Prędkość skanowania
Interfejs skanera
Typy plików
Możliwość rozbudowy
Materiały eksploatacyjne jako
wyposażenie standardowe
(dostarczone w komplecie w ramach
oferowanej ceny jednostkowej).
Gwarancja
Ilość sztuk
Termin realizacji
11
Specyfikacja skanera sieciowego
Nazwa parametru
Typ
Moduł czujnika skanowania
Rozdzielczość optyczna
Źródło światła
Strona odczytu
Interfejs sieciowy
Wymagania dotyczące zasilania
Zgodność z normami ochrony
środowiska
Czarno-biały
Kolor
Rozdzielczość wyjściowa
Tryb wyjściowy
Dzienny cykl pracy
Skanowanie do folderu
Skanowanie do wiadomości e-mail
Skanowanie do serwera FTP
Skanowanie do faksu
Skanowanie do drukarki
Wymagania minimalne
Skanowanie do pamięci USB
Pulpit operatora (moduł sterowania)
Uwierzytelnianie użytkowników
Szerokość
Długość
Grubość
Tryb obsługi długich dokumentów
Skanowanie wizytówek
Rozdzielanie papieru
Pojemność podajnika
Funkcje specjalne
Gwarancja
Oprogramowanie narzędziowe
Ilość sztuk
Termin realizacji
12
Część 5. Pamięci RAM – pojedyncza kość
Nazwa
parametru
Pojemność
Typ pamięci
Ilość sztuk
Opis parametru,
wymaganie minimalne
Termin
realizacji
Gwarancja
Dyski twarde
Nazwa
parametru
Pojemność
Interfejs
Rozmiar
Ilość sztuik
Termin
realizacji
Gwarancja
Opis parametru,
wymaganie minimalne
Lista Serwerów
Nr fabr. sprzętu
GB8002FBKJ
GB8002FBFN
GB8002FBH3
GB8002FBK6
GB8002FBJC
GB8002FBCN
GB8002FBKB
GB8002FBEA
GB8002FBL7
Model sprzętu
HP ProLiant DL120 G5
HP ProLiant DL120 G5
HP ProLiant DL120 G5
HP ProLiant DL120 G5
HP ProLiant DL120 G5
HP ProLiant DL120 G5
HP ProLiant DL120 G5
HP ProLiant DL120 G5
HP ProLiant DL120 G5 NHP CTO Chassis
GB8002FBHW
HP ProLiant DL120 G5 NHP CTO Chassis
GB8002FBFF
HP ProLiant DL120 G5 NHP CTO Chassis
GB8002FBK0
HP ProLiant DL120 G5 NHP CTO Chassis
GB8002FBJS
GB8002FBEP
GB8002FBKT
GB8002FBL1
CZ30301M9K
CZ30301M9E
HP ProLiant DL120 G5 NHP CTO Chassis
Serwer HP DL 120 "G5"
Serwer HP DL 120 "G5"
Serwer HP DL 120 "G5"
Serwer HP DL 120 "G6"
Serwer HP DL 120 "G6"
13
Część 6. Specyfikacja UPSów
Nazwa parametru
Moc wyjściowa
Wymagania minimalne
Napięcie baterii wyjście
Częstotliwość wyjścia
Kształt napięcia
Współczynnik mocy
Czas przełączania
Obudowa
Interfejs
Oprogramowanie
Agent SNMP
Gniazda wyj ściowe
Czas podtrzymania
Inne
Gwarancja
Ilość sztuk
Termin realizacji
14
Download