Część 3 - Stymulator dwujamowy DDDR do leczenia zespołów

advertisement
Nr sprawy: DZP-ML-271-109/2012
Kraków, dnia 25.06.2012 r.
Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę stymulatorów i kardiowerterów
kardiologicznych.
Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuję odpowiedź na
pytania wykonawcy dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Pytanie 1
Część 3 - Stymulator dwujamowy DDDR do leczenia zespołów wazo-wagalnych z kompletem elektrod:
Czy Zamawiający dopuści w punkcie 4, stymulator wazowagalny o parametrach szerokości impulsu A/V od
0,12 – 1,5 ms?
Odpowiedź: Tak. Z uwagi na margines bezpieczeństwa i istnienie wykładniczej zależności
między napięciem elektrycznym impulsu powodującego stymulację mięśnia serca a czasem trwania
tego impulsu wyrażonego w milisekundach i zjawiskiem reobazy (dalsze zwiększanie szerokości
impulsu nie wiąże się już ze zmniejszaniem się napięcia). Standardowy Test progu stymulacji
(napięcia) odbywa się przy szerokości impulsu = 0,5 ms.
Pytanie 2
Część 5 - Stymulator resynchronizujący DDDR BiV z kompletem elektrod:
Czy Zamawiający dopuści w punkcie 29, stymulator resynchronizujący o okresie refrakcji do 320 ms?.
Odpowiedź: Tak. Test stymulacji komorowej odbywa się przy okresie refrakcji 300 ms.
Min. zakres refrakcji komorowej od 250 ms do 320 ms.
W załączeniu przekazuję zmieniony, obowiązujący załącznik 1b do specyfikacji – Opis
przedmiotu zamówienia, uwzględniający powyższe odpowiedzi.
Dział Zamówień Publicznych
31-501 Kraków
ul. Kopernika 19
tel. /0-12/ 424 70 46
tel/fax: /0-12/ 424 71 20
1
Download