Spolaryzowany elektromagnes uruchamiający 10 o

advertisement
ASTAT
Sp. z o.o.
POZNAŃ
MAGNET – SCHULTZ
SPECJALNA FABRYKA APARATÓW ELEKTROMAGNETYCZNYCH
Jakość od 1912
Spolaryzowany elektromagnes uruchamiający
o małych wymiarach
10
Grupa produktu
Lista części
•
wg VDE 0580
•
małe wymiary
•
wykonanie „ciągnąc”
•
funkcja bistabilna
G BK P 017
dwa stabilne, bezprądowe położenia kotwicy
•
zwiększona – przez zintegrowany magnes stały – siła
trzymania
•
praca impulsowa, niewielkie nagrzewanie, niewielkie
zużycie energii
•
krótki czas przyciągania
•
wysoka żywotność
•
uzwojenie wzbudzenia odpowiada klasie izolacji B
•
przyłącze elektryczne i stopień ochrony przy montażu
zgodnym z przepisami:
o przyłącze wtykowe przy pomocy tulejek wtykowych
wg DIN 46247
stopień ochrony wg DIN VDE 0470 / EN 60529 – IP00
o przyłącze wtykowe przy pomocy gniazda wtykowego
przyrządu wg DIN 43650 – C z płaską uszczelką
stopień ochrony wg DIN VDE 0470 / EN 60529 – IP65
•
mocowanie przy pomocy otworów w korpusie elektromagnesu
•
na zapytanie: modyfikacje i wykonania specjalne
•
przykłady zastosowania:
maszyny tekstylne i pakujące, maszyny biurowe, technika
regulacji i sterowania, różnego rodzaju ryglowania
Rys. 1:
Typ G BK P 017 K00 A01
Jakość od 1912
Dane techniczne
Rodzaj pracy
Napięcie znamionowe
Prąd zwalniania *
Moc znamionowa P20
Znamionowy suw S
Siła elektromagnetyczna
Siła trzymająca magnesu stałego
Praca znamionowego suwu AN
Czas przyciągania t1*
Masa kotwicy mA
Masa elektromagnesu mM
* funkcja obciążenia oporowego i długości impulsu
Znamionowe napięcie
24 V, na życzenie możliwe jest
dopasowanie uzwojenia do innego znamionowego napięcia
60 V.
maks.
Podane w tabeli wartości siły elektromagnetycznej odnoszą się
24 V, przy innych
do napięcia znamionowego (UN =
napięciach mogą wystąpić odchyłki siły elektromagnetycznej) i do
stanu cieplnie ustalonego.
Wartości siły elektromagnetycznej – na skutek naturalnego
rozrzutu – mogą się różnic o ok. ±10% od wartości podanych
w tabeli.
Czasy przyciągania i zwalniania są funkcją obciążenia
oporowego i długości impulsu.
Podane w tabeli wartości czasu przyciągania wyznaczono dla
napięcia znamionowego, R20 ze sprężyną cofającą.
Za podstawę określenia stanu cieplnie ustalonego przyjęto:
a) napięcie znamionowe
24 VDC
b) rodzaj pracy S3 5%
c) temperatura odniesienia 35°C
d) montaż na podłożu cieplnie izolowanym
Dane techniczne przyjęte na podstawie pomiarów wzorców
elektromagnesów, są wartościami orientacyjnymi. W produkcji
mogą wystąpić – na skutek naturalnego rozrzutu – odchyłki tych
danych.
Prosimy Państwa także o przestrzeganie technicznych
objaśnień firmy Magnet – Schultz względnie VDE 0580.
Opis funkcji
Typ elektromagnesu G BK P 017 K00 A.. ma
bistabilny typ pracy. W położeniu wyjściowym, w
którym suw jest ograniczony z zewnątrz, kotwica
przytrzymywana jest przez sprężynę cofającą.
Przy impulsowym wzbudzeniu elektrycznym
kotwica przemieszcza się w swoje położenie
końcowe.
W tej pozycji kotwica jest przytrzymywana przez
siłę trzymającą magnesu stałego.
Poprzez
przyłożenie
przeciwnego
impulsu
(napięciowego) kotwica może zostać cofnięta w
swoje położenie wyjściowe.
Wielkość impulsu (cofającego) jest zależna od
obciążenia oporowego i długości impulsu.
Uwaga o technicznej deklaracji zgodności CE
dla wewnętrznego rynku europejskiego.
Elektromagnesy tego zakresu produktów są
podporządkowane dyrektywie niskonapięciowej
72/23 EWG. Dla zagwarantowania celów ochrony
tego rozporządzenia produkty są wytwarzane
i sprawdzane zgodnie z aktualną DIN VDE 0580.
Powyższe służy równocześnie jako deklaracja
zgodności producenta.
Uwaga do dyrektywy EMV 89/336 EWG
Elektromagnesy nie podlegają postanowieniom
dyrektywy EMV, ponieważ w jej rozumieniu
elektromagnesy
nie
emitują
zakłóceń
elektromagnetycznych i ich pracy nie szkodzą
zakłócenia
elektromagnetyczne.
Dlatego
dotrzymanie przez użytkownika dyrektywy EMV
jest zapewnione przez właściwe okablowanie,
przykłady okablowania ochronnego mogą być
zawarte
każdorazowo
w
załącznikach
technicznych.
Jakość od 1912
w stanie przyciągniętym
nadrukowane
dane
Schemat połączeń
przyciąganie:
zwalnianie:
Pin 1 (–), Pin 2 (+)
Pin 1 (+), Pin 2 (–)
Przedstawiony
elektromagnes
przyrządem gotowym do użycia w
DIN VDE 0580.
Ogólne wymagania i postępowanie
ochrony, które musi przestrzegać
zawarte są w DIN VDE 0580.
nie
jest
rozumieniu
w zakresie
użytkownik
Rys. 2: Typ G BK P 017 K00 A01 / A02
F trzym.
magnesu stał.
F przyciąganie
F przyciąganie
F trzym.
magnesu stał.
F sprężyna
F sprężyna
Rys. 3: Charakterystyka siła elektromagnetyczna – suw
G BK P 017 K00 A01
Rys. 4: Charakterystyka siła elektromagnetyczna – suw
G BK P 017 K00 A02
Zastrzega się prawo zmian rysunków
Jakość od 1912
Klucz dla oznaczenia typu
grupa przyrządów
typoszereg (forma podstawowa)
modyfikacje
wielkość w typoszeregu
wykonanie typoszeregu
oznaczenie stopnia ochrony
określenie liczbowe
Przykład zamówienia
Typ
Napięcie
Rodzaj pracy
G BK P 017 K00 A01
24 V DC
S3 (5% ED)
Wykonania specjalne.
Na zapytanie wykonania specjalne i modyfikacje. W tym
przypadku prosimy o podanie dokładnych warunków
zastosowania w zgodności z właściwymi objaśnieniami
technicznymi firmy Magnet-Schultz.
Download