Elektromagnes proporcjonalny dla hydrauliki

advertisement
ASTAT
Sp. z o.o.
POZNAŃ
MAGNET – SCHULTZ
SPECJALNA FABRYKA APARATÓW ELEKTROMAGNETYCZNYCH
Elektromagnes proporcjonalny
dla hydrauliki
Jakość od 1912
Grupa produktu
Lista części
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
wg VDE 0580
szczelna przestrzeń kotwicy do 350 bar ciśnienia
statycznego
charakterystyka siła elektromagnetyczna – suw: pozioma
w zakresie nastaw
wysoka proporcjonalność między siłą i prądem
mała histereza przez precyzyjne łożyskowanie kotwicy
krótkie czasy nastaw
wykonanie: naciskając
uzwojenie wzbudzenia odpowiada klasie izolacji F
przyłącze elektryczne i stopień ochrony przy montażu
zgodnym z przepisami:
o przyłącze wtykowe przy pomocy tulejek wtykowych
wg DIN 46247; stopień ochrony
wg DIN VDE 0470/EN 60529 – IP 00
o przyłącze wtykowe przy pomocy gniazda wtykowego
przyrządu wg DIN 43650
kablowe złącze śrubowe (obrotowe 4 x 90°)
stopień ochrony wg DIN VDE 0470/EN 60529 – IP 65
mocowanie przy pomocy gwintu centralnego
ręczne uruchamianie awaryjne
uszczelnienie między elektromagnesem i zaworem przy
pomocy O-pierścienia
na zapytanie: modyfikacje i wykonania specjalne,
jak również wyposażenie dodatkowe jak np. czujnik
przemieszczenia i obwód regulacji
przykłady zastosowania:
proporcjonalny człon nastawczy w hydraulicznych
obwodach sterowania i regulacji
Rys. 1: Typ G RC Y 042 N54 E01
Jakość od 1912
Dane techniczne
Napięcie znamionowe
24 V.
Dla sterowania, np. przy pomocy elektronicznego
wzmacniacza regulacyjnego, należy zwrócić uwagę na
odpowiednie dopasowanie napięcia znamionowego.
Podane dane techniczne odnoszą się do zasilania z sieci
prądu
przemiennego
przy
pomocy
prostownika
mostkowego.
Rodzaj pracy
Temperatura odniesienia ϑ11
Suw Sw + SL
Znamionowa siła elektromagnetyczna FMN
Histereza siły znamionowej HFN
Histereza prądu znamionowego HIN
Uchyb liniowości znamionowej LN
Na zapytanie możliwe jest dopasowanie uzwojenia do
innych wartości prądu i rezystancji.
Wartości siły elektromagnetycznej, na skutek naturalnego
rozrzutu, mogą się różnić o ok. ±5% od wartości podanych
w tabeli.
Moc graniczną podano przy wzięciu za podstawę założenia
montażu elektromagnesu na zasuwie hydraulicznej
z minimalnymi wymiarami 46 x 46 x 66 mm z płytą
fundamentową 46 x 66 x 30 mm.
Prąd liniowy IL
Rezystancja znamionowa R20
Prąd znamionowy IN – prąd graniczny IG
2
Moc znamionowa
PN = IN •R20
Moc graniczna
PG = IG •RW
2
Masa kotwicy mA
Masa elektromagnesu mM
Prosimy Państwa także o przestrzeganie
technicznych objaśnień naszej firmy
względnie normy VDE 0580.
Parametr
Rys. 2: Charakterystyka siła elektromagnetyczna – suw
Uwaga o technicznej deklaracji zgodności CE
dla wewnętrznego rynku europejskiego.
Elektromagnesy
tego
zakresu
produktów
są
podporządkowane dyrektywie niskonapięciowej 72/23
EWG. Dla zagwarantowania celów ochrony tego
rozporządzenia produkty są wytwarzane i sprawdzane
zgodnie z aktualną DIN VDE 0580. Powyższe służy
równocześnie jako deklaracja zgodności producenta.
Uwaga do dyrektywy EMV 89/336 EWG
Elektromagnesy nie podlegają postanowieniom dyrektywy
EMV, ponieważ w jej rozumieniu elektromagnesy nie
emitują zakłóceń elektromagnetycznych i ich pracy nie
szkodzą
zakłócenia
elektromagnetyczne.
Dlatego
dotrzymanie przez użytkownika dyrektywy EMV jest
zapewnione przez właściwe okablowanie, przykłady
okablowania ochronnego mogą być zawarte każdorazowo
w załącznikach technicznych.
Suw s
Rys. 3: Charakterystyka siła elektromagnetyczna
– prąd przy stałym suwie
Jakość od 1912
Rysunek gabarytowy
Wtyk przyrządu
Moment przyciągający
14 do 16 Nm
Czytelna
tabliczka
typu
Suw
Awaryjne
uruchamianie
ręczne
Przy przyciągniętej kotwicy
Sfazowanie
Rys. 4: Typ G RC Y 042 N54 E01
Przedstawiony
elektromagnes
przyrządem gotowym do użycia w
DIN VDE 0580.
Ogólne wymagania i postępowanie
ochrony, które musi przestrzegać
zawarte są w DIN VDE 0580.
Zastrzega się prawo zmian rysunków
nie
jest
rozumieniu
w zakresie
użytkownik
Jakość od 1912
Rys. 5: Podzespoły typ G RC Y 042 N54 E01
nr
ilość sztuk
wyszczególnienie
korpus elektromagnesu
tubus
nakrętka
pierścień uszczelniający
Przykład zamówienia
Typ
Napięcie
Rodzaj pracy
Klucz dla oznaczenia typu
grupa przyrządów
typoszereg (forma podstawowa)
modyfikacje
Wykonania specjalne.
Na zapytanie wykonania specjalne
i modyfikacje. W tym przypadku prosimy
o
podanie
dokładnych
warunków
zastosowania w zgodności z właściwymi
objaśnieniami
technicznymi
firmy
Magnet-Schultz.
wielkość w typoszeregu
wykonanie typoszeregu
oznaczenie stopnia ochrony
określenie liczbowe
nr części
Download