Licznik energii jednofazowy zgodny z MID - legrand

advertisement
Licznik energii jednofazowy zgodny z MID
0046 78
OBCIĄŻENIE
Instrukcje bezpieczeństwa
Ten produkt powinien być instalowany przez wykwalifikowany personel. Nieodpowiednia instalacja i użycie
może grozić porażeniem lub pożarem. Przed przystąpieniem do instalacji przeczytaj instrukcję i zastosuj się
do wymagań dotyczących miejsca montażu. Nie otwieraj, demontuj, modyfikuj urządzenia, jeśli takie czynności
nie są określone w instrukcji. Wszystkie produkty Legranda powinny być naprawiane przez przeszkolony
i zatwierdzony personel firmy Legrand. Jakiekolwiek nieautoryzowane otwarcie lub naprawa urządzenia
całkowicie unieważnia wszystkie postanowienia gwarancyjne. Używaj akcesoriów wyłącznie firmy Legrand.
Przed instalacją produktu porównaj tabliczkę znamionową z parametrami zasilania (napięcie, prąd,
częstotliwość). Nie używaj ostrych narzędzi (takich jak śrubokręt) do wciskania przycisków na mierniku.
Dane techniczne
Urządzenie do montażu na szynie EN 60715
•
•
•
Klasa ochronności II
II klasa ochronności jest gwarantowana wyłącznie, jeśli produkt zainstalowano w rozdzielnicy
z odpowiednią pokrywą przednią.
Kategoria przepięcia: III
Klasa dokładności B zgodnie z normami EN 50470-1, EN 50470-3
Urządzenie spełnia wymagania następujących Dyrektyw Europejskich:
• 2004/22 EC: Urządzenia pomiarowe
Normy:
EN 50470-1 – Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej (prądu przemiennego)
Część 1: Wymagania ogólne, badania i warunki badań. Urządzenia do pomiarów (klas A, B i C).
EN 50470-3 – Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej (prądu przemiennego)
Część 3: Wymagania szczegółowe. Liczniki statyczne energii czynnej (klas A, B i C).
• 2006/95 EC: Dyrektywa niskiego napięcia
• 2004/108 EC: Dyrektywa EMC
Normy: EN 55022 +A1 + A2 i EN 61000-4-2, -3, -4, -5, -6, -12
WYŚWIETLACZ
LCD: 6 cyfr (00000,0 kWh)
Rozdzielczość: 0,1 kWh
Maksymalne wskazanie: 99999,9 kWh
Dioda pomiarowa LED: 1 Wh/imp
Wyświetlanie pomiarów jest podzielone na 19 stron
Dostęp do odpowiednich stron jest możliwy nawet przy zaplombowanym liczniku za pomocą klawiatury
Pierwsze 8 stron pozwala na wyświetlanie:
Całkowitej energii czynnej
1
Częściowej energii czynnej
Prądu
Napięcia
Mocy czynnej
Częstotliwości
Współczynnika mocy
1
Czasu pracy licznika
1
pomiary resetowane
Strona 9 pozwala na wejście do menu etykiety danych:
CE2 x.x Etykieta danych
Waga impulsu
Czas trwania impulsu
Oprogramowanie CRC
Aby przejść do menu CE2 x.x, należy przejść na odpowiednią stronę i przytrzymać przycisk na klawiaturze przez kilka
sekund. Pierwszy parametr menu zostanie automatycznie wyświetlony. Naciśnij klawisz, aby przejść do pozostałych
parametrów.
POMIARY RESETOWANE
Licznik kWh oraz częściowej energii może być resetowany przez użytkownika. Przejdź do odpowiedniej strony
i przytrzymaj przycisk na klawiaturze do momentu zresetowania pomiaru.
WYJŚCIE IMPULSOWE DLA ENERGII CZYNNEJ
PU: Wartość impulsu
Selectable values (wybór wartości): 1 – 10 – 100 Wh – 1,00 kWh/imp
Pd: czas trwania impulsu
Selectable in the range (wybór wartości): 50 – 100 – 150 – 200 – 300 – 400 – 500 ms
WEJŚCIE
• Napięcie znamionowe: 230 V
• Pobór energii na wejściu napięciowym: ≤ 2,5 VA
• Zakres częstotliwości: 50…60 Hz
• Prąd minimalny, Imin: 0,5 A
• Prąd znamionowy, Iref: 10 A
• Prąd maksymalny, Imaks: 63 A
• Pobór energii na wyjściu prądowym: ≤ 0,5 VA
ZASILANIE OBWODÓW POMOCNICZYCH z obwodów pomiarowych (samozasilanie)
WARUNKI ŚRODOWISKOWE
• Licznik wewnętrzny
• Stopień zanieczyszczenia 2
• Temperatura magazynowania: -25°C…55°C
• Temperatura znamionowa: 23°C ± 2°C
• Wilgotność względna: 95% bez kondensacji
• Stopień ochrony (EN 60529): IP51 pokrywa przednia, IP 20 przyłącza (IP51, jeśli licznik jest montowany
w rozdzielnicy IP51)
• Maks. straty mocy: ≤ 4 W (przy wykonaniu termicznym rozdzielnicy)
WYJŚCIA
IMPULSOWE DLA ENERGII CZYNNEJ
odizolowane przez transoptor, styki NO
Obciążenie styku: 110 V a.c./d.c. – 50 mA – 20 Ω
HASŁO DOSTĘPU DO MENU PROGRAMOWANIA
PC: istnieje możliwość zmiany hasła dostępu do menu programowania.
Możliwe wartości: 1000 (ustawienie fabryczne)…9000
Cd
PU
Pd
PC
CrC
Znaczenie
Hasło
Wartość impulsu
Czas trwania impulsu
Zmiana hasła
Oprogramowanie CrC
Błędy w wyświetlaniu
1.
Błąd odczytu
Symbol
wyświetlany na wszystkich ekranach.
Niepewna wartość odczytu, wyślij urządzenie do producenta.
2.
Błąd odczytu podczas wyzwalania nastawionych parametrów.
Symbole
wyświetlane na wszystkich ekranach.
Wyłącz i ponownie włącz miernik, zweryfikuj ustawienia.
Naciśnij przycisk, odczytaj wskazanie energii i wyślij urządzenie do producenta.
3.
Błąd odczytu podczas wyzwalania stałych pomiarowych i kalibracyjnych. Wyłącz
i ponownie włącz miernik. Jeśli problem pozostaje, wyślij urządzenie do
producenta.
Programowanie
•
•
•
•
•
Zapamiętywanie ustawień
Miejsca do plombowania
•
Hasło
Wartość impulsu
Czas trwania impulsu
Zmiana hasła
Wartość
domyślna
= 1000
Odczyt mierzonych wartości
•
Całkowita energia czynna
•
Częściowa energia czynna
•
Prąd
•
Napięcie
•
Moc czynna
•
Częstotliwość
•
Współczynnik mocy
L=IND C=POJ
•
Licznik czasu pracy
•
Etykieta danych
•
Wartość impulsu
•
Czas trwania impulsu
•
Oprogramowanie CRC
Download