Z.1 Formularz ofertowy

advertisement
…………………, dn. …………………… r.
Zamawiający: GeniCore Sp. z o.o.
ul. Graniczna 101 C
05-510 Konstancin-Jeziorna
NIP: 123-126-91-16
KRS: 0000416765
FORMULARZ OFERTOWY
..................................................................
(Nazwa Oferenta)
..................................................................
(Adres Oferenta)
..................................................................
(Numer telefonu, e-mail)
W odpowiedzi na Ogłoszenie numer ….……………. dotyczącego dostawy komponentów części
układu zasilania i sterowania, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny
Rozwój, Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe
i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, składam ofertę zgodną z
wymaganiami stawianymi w treści Ogłoszeniu oraz Specyfikacji, w szczególności:
1.
Opis
Moc wyjściowa: co najmniej 30kW
Spełniono
TAK/NIE *
2.
Typ napięcia wyjściowego: Napięcie stałe, impulsowe
TAK/NIE *
3.
Szczytowa wartość napięcia wyjściowego: co najmniej 10V
TAK/NIE *
4.
Zakres regulacji wartości szczytowej prądu wyjściowego: co
najmniej 200-3kA
TAK/NIE *
5.
Maksymalna stromość narastania oraz opadania impulsu
TAK/NIE *
prądowego: co najmniej 200A/μs przy obciążeniu rezystancyjnoindukcyjnym 𝑅 ∈ (1𝑚Ω − 5𝑚Ω); L ∈ (1 − 2μH)
Uwagi
6.
Rozdzielczość względem wartości maksymalnej: co najmniej 2%
TAK/NIE *
7.
Tętnienie prądu wyjściowego względem wartości maksymalnej:
TAK/NIE *
<=5%
8.
Konfigurowalne parametry wyjściowych impulsów prądowych
a)
TAK/NIE *
Szczytowa wartość impulsu prądowego: co najmniej
200 – 3kA
b)
Czas trwania impulsu: co najmniej 0.1 – 500ms
c)
Stromość narastania oraz opadania impulsu prądowego: co
najmniej 5A/μs - 200A/μs
d)
Czas przerwy pomiędzy impulsami: co najmniej 0.1-500ms
e)
Ilość impulsów w paczce: co najmniej 1-500
f)
Czas dodatkowej przerwy pomiędzy paczkami impulsów: co
najmniej 0 – 500ms
9.
Konstrukcja klucza umożliwia na równoległe połączenie co
TAK/NIE *
najmniej 3 modułów i pracę przy prądzie wyjściowym co najmniej
10kA
10.
Sterowanie kluczem
a)
Układ sterowania kluczem musi być dostosowany do
współpracy z zewnętrznym układem automatyki urządzenia
wyposażonego sterownik PLC.
b)
Komunikacja z kluczem przy pomocy protokołu Modbus
RTU (dopuszczalne jest dodatkowo sterowanie z
wykorzystaniem wejść/wyjść cyfrowych i analogowych)
c)
Parametry zadawane przez sterownik PLC co najmniej:

Natężenie prądu

Parametry czasowe impulsu

Start/Stop
d)
Informacja zwrotna przesyłana z klucza do sterownika co
najmniej

Stan pracy

Zmierzone natężenie prądu

Zmierzone napięcie wyjściowe
TAK/NIE *

Informacja o stanach awaryjnych – przekroczenie
temperatury, uszkodzenie modułu, brak zasilania, brak
przepływu itp.
e)
Klucz na podstawie zadanych parametrów samodzielnie
realizuje cykl pracy
f)
Parametry pracy klucza mogą być zmienione przez
nadrzędny sterownik PLC w dowolnym momencie pracy
g)
Sterowanie kluczem w trybie serwisowym/lokalnym –
możliwość zadania w/w parametrów z panelu klucza
11.
Chłodzenie modułu
a)
11.
TAK/NIE *
Klucz chłodzony wodą.
Oferowany moduł z przeznaczeniem do wbudowania w istniejące
TAK/NIE *
urządzenie
12.

Najpóźniej 8 tygodni po podpisaniu umowy oferent
zobowiązany jest na określenie parametrów obwodu
chłodzenia wodą

a)
Przepływ
b)
Moc agregatu chłodniczego
Najpóźniej 8 tygodni po podpisaniu umowy oferent
zobowiązany jest dostarczyć model 3D projektowanego
urządzenia w formacie .STP lub .ASM.
Model powinien uwzględniać:

a)
rzeczywiste wymiary klucza
b)
sposoby mocowania
c)
wyprowadzenia wysoko - prądowe
d)
wyprowadzenia obwodu chłodzenia
e)
Rozmieszczenie gniazd zasilających
f)
Interfejs sterowania
Najpóźniej 8 tygodni po podpisaniu umowy oferent
zobowiązany jest dostarczyć instrukcję montażową
urządzenia uwzględniającą:
a)
Podłączenie elektryczne
TAK/NIE *
b)
13.

Opis złącz zasilających

Wymagane zabezpieczenia
Interfejs sterowania
Na etapie dostawy
TAK/NIE *
1.1. Wstępny odbiór modułu w siedzibie dostawcy
a)
Próba pracy klucza przy pełnej mocy – 1 godzina
b)
Demonstracja pracy przy różnych konfiguracjach
parametrów impulsów prądowych(wg. pkt. 8)
1.2. Dostawa modułu do zamawiającego
1.
Przedmiot zamówienia określony powyższymi parametrami oferuję w kwocie
………………………. PLN netto.
2.
Oferuję termin realizacji dostawy przedmiotu zamówienia w okresie do
………………………. dni od złożenia zamówienia/podpisania umowy.
3.
Dostarczony przedmiot zamówienia objęty będzie gwarancją …………… miesięcy.
4.
Oferujemy serwis w okresie gwarancji w …………. godzin/y od zgłoszenia.
5.
Oferujemy serwis pogwarancyjny w cenie …………….. PLN/godzinę netto.
6.
Oświadczam, iż termin ważności niniejszej oferty wynosi 60 dni od daty upływu
terminu składania ofert określone w Ogłoszeniu.
………………………………
Podpis Oferenta
Pieczęć Oferenta
*niepotrzebne skreślić
Download