EP-391-2/2000 - BiP

advertisement
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
Ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków
Tel: 0-12 658-20-11; fax: 0-12 658-10-81
REGON 351375886 NIP 679-25-25-795
Kraków, 05.02.2014
EZP-271-2/4/2014/p-3
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam informacje o wyniku postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego na dostawę zamkniętego systemu dostępu naczyniowego z membraną silikonową,
przeźroczystą obudową zapewniającą widok drogi przepływu płynu dla Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie
numer postępowania EZP-271-2/4/2014
1.
Wybrano następującą ofertę:
SKAMEX Spółka z ograniczona odpowiedzialnością S K A, ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź –– wartość
brutto wynosi 119.232,00
Uzasadnienie wyboru ofert: oferta z najniższą ceną, zgodnie z art. 2 pkt. 5 ustawy Pzp uznana za najkorzystniejszą
2. Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty:
Oferta 1
VYGON POLSKA Sp. z o.o., ul. Francuska 39/6, 03-905 Warszawa
Oferta 2
SKAMEX Spółka z ograniczona odpowiedzialnością S K A, ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź
3. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
Numer oferty
Liczba punktów w
Liczba punktów w kryterium ocena
kryterium cena 60%
walorów użytkowych 40%
6,00
4,00
oferta 2
Razem
10,00
4. W postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy.
5. W postępowaniu odrzucono ofertę Wykonawcy VYGON POLSKA Sp. z o.o., ul. Francuska 39/6, 03-905 Warszawa na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 jej treść nie odpowiada treści siwz. Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający pismem z dnia
09.01.2014r. uszczegółowił opis przedmiotu zamówienia wymagając aby zaoferowany zamkniętego systemu dostępu
naczyniowego z membraną silikonową, przeźroczystą obudową zapewniającą widok drogi przepływu płynu posiadał
membranę osadzoną zewnętrznie na konektorze. Zaoferowany przez Wykonawcę VYGON POLSKA Sp. z o.o. system Vadsite
nie posiada membrany osadzonej zewnętrznie na konektorze
Umowa w sprawie zamówienia publicznego zawarta zostanie w siedzibie Zamawiającego w dniu 11.02.2014r.
Dziękujemy za zainteresowanie procedurą przetargową i złożenie ofert.
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
Lek. med. Andrzej Bałaga
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards