I. Ocena zgodności operacji z LSROR

advertisement
Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Rybacka
Bielska Kraina
Szkolenie pt. „Zakres nowelizacji rozporządzenia z dnia
15 października 2009 r. oraz możliwości
pozyskania dofinansowania za pośrednictwem LGR
Bielska Kraina”
Bielsko-Biała, dnia 02.02.2012 r.
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych
Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo
• Beneficjentami osi 4 PO RYBY mogą zostać podmioty z obszaru
objętego Lokalną Strategią Rozwoju Obszarów Rybackich tj.
5 gmin powiatu bielskiego:
- Jaworze,
- Jasienica,
- Czechowice-Dziedzice,
- Bestwina,
- Wilamowice.
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych
Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo
Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich
( LSROR ) przez LGR:
1.
Beneficjenci (podmioty działające na terenie objętym LSROR
i chcące zrealizować na nim określone operacje) zgłaszają
projekty swojej operacji do LGR – informacja o możliwości
składania wniosków pojawia się na 30 dni przed terminem
naboru w prasie, na stronach internetowych, w siedzibie UM
i LGR (termin, miejsce, wzór wniosku, kryteria wyboru
operacji, wykaz dokumentów, limit środków finansowych ).
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych
Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo
Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich
( LSROR ) przez LGR:
2.
3.
LGR ocenia operacje pod kątem ich zgodności z LSROR,
na podstawie lokalnych kryteriów i wybiera do wysokości
dostępnego limitu – lista rankingowa.
Po pozytywnej weryfikacji, LGR przekazuje (do 45 dni)
projekty operacji
do Samorządu Województwa, który
weryfikuje operacje pod względem ich zgodności
z prawodawstwem krajowym i wspólnotowym.
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych
Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo
Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich
( LSROR ) przez LGR:
4.
5.
6.
7.
Po pozytywnej ocenie Samorząd Województwa podpisuje
umowę z beneficjentem (do 3 miesięcy + czas na poprawki
i wyjaśnienia).
Beneficjent realizuje operację w jednym lub kilku etapach.
Samorząd województwa przeprowadza kontrolę dotyczącą
realizacji operacji.
Po pozytywnej kontroli Samorząd Województwa przekazuje
do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosek
o płatność.
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych
Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo
LGR Bielska Kraina prowadzi nabór wniosków
o dofinansowanie w ramach czterech operacji:
1) Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od
rybactwa;
2)Restrukturyzacja i/lub reorientacja działalności gospodarczej i/lub dywersyfikacja
zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia
dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem;
3)Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności
zamieszkującej obszary zależne od rybactwa;
4) Ochrona środowiska i/lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od
rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz/lub przywracaniu/przywrócenia
potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku
klęski żywiołowej.
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych
Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo
Działania dla potencjalnych beneficjentów realizowane
w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów
Rybackich ( LSROR ):
Ogólne warunki przyznania pomocy:
operacja jest zgodna z LSROR;
operacja będzie realizowana na obszarze gmin objętych LSROR;
operacja została wybrana przez LGR;
operacja spełnia warunki wynikające z przepisów prawa.
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych
Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo
Kto może ubiegać się o wsparcie:
- przedstawiciele sektora publicznego: gminy, powiat, uczelnie
publiczne,
jednostki
badawczo-rozwojowe,
państwowe
lub
samorządowe instytucje kultury oraz państwowe lub samorządowe
osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych przepisów w celu
wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorców;
-przedstawiciele sektora społecznego: osoby fizyczne, związki
zawodowe, stowarzyszenia oraz fundacje (w tym organizacje zrzeszające
rybaków) działającym na obszarze objętym LSROR;
- przedstawiciele sektora gospodarczego: przedsiębiorcy i osoby
prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie rybactwa
śródlądowego.
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych
Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo
W ramach operacji polegającej na „Wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności
obszarów zależnych od rybactwa” możliwe jest otrzymanie pomocy na działania:
1.
Adaptację i wyposażenie miejsc, w których będą świadczone usługi dostępu do sieci internet,
– zakres nie występujący w LSROR !!!
2.
Poprawę funkcjonowania transportu publicznego przez budowę, przebudowę, remont lub
odbudowę obiektów małej architektury służących wykonywaniu działalności związanej z tym
transportem;
3.
Rewitalizację miejscowości przez realizację zintegrowanego projektu/ w wyniku realizacji
operacji polegającej w szczególności na remoncie chodników, parkingów, placów, ścieżek
rowerowych, terenów zielonych, parków, budynków i obiektów publicznych pełniących
funkcje społeczno-kulturalne, sportowe, rekreacyjne lub ich wyposażeniu;
4.
Remont, odbudowę lub/, przebudowę lub wyposażenie obiektów wpisanych do rejestru
zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków;
5.
Organizowanie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży;
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych
Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo
6.
Budowę,
remont
w
szczególności
lub
przystani,
przebudowę
kąpielisk,
małej
punktów
infrastruktury
widokowych,
miejsc
turystycznej,
wypoczynkowych
i biwakowych, tras turystycznych, łowisk dla wędkarzy i punktów informacji turystycznej, wraz ze
ścieżkami i drogami dojazdowymi do miejsc objętych inwestycją;
7.
Dostosowanie
obiektów
turystycznych
i
rekreacyjno-sportowych
do
potrzeb
osób
niepełnosprawnych obiektów turystycznych, rekreacyjno-sportowych lub obiektów, w których jako
podstawowa jest prowadzona działalność kulturalna w rozumieniu ustawy z dnia 25 października
1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 13, poz. 123,
z późn. zm.2), lub
8. Tworzenie lub rozwój muzeów, izb regionalnych, izb pamięci lub skansenów mających na celu
prezentowanie
lokalnego
rzemiosła,
sztuki
i
obyczajów,
w
szczególności
związanych
z tradycjami rybackimi;
9. Promocję obszaru objętego LSROR.
10. Popularyzację rybactwa związaną z obszarem objętym LSROR.
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych
Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo
UWAGA!!!
W ramach operacji polegającej na „Wzmocnieniu konkurencyjności
i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa”
pomoc jest przyznawana na operacje o charakterze
niezarobkowym.
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych
Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo
•
Beneficjentami mogą zostać podmioty reprezentujące sektory:
publiczny, gospodarczy i społeczny.
•
Pomoc na realizację powyższej operacji przyznaję się w formie
zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 85%.
•
Pomoc na realizację tej operacji przyznaje się do wysokości
limitu, który w okresie realizacji programu wynosi 2 000 000 zł /
3 000 000 zł na jednego beneficjenta, z tym, że pomoc na jedną
operację nie może przekroczyć 1 000 000 zł / 1 500 000 zł.
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych
Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo
W ramach operacji polegającej na „Restrukturyzacji lub reorientacji działalności
gospodarczej lub dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną
z sektorem rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym
sektorem” możliwe jest otrzymanie dofinansowania na działania:
1.
budowę, przebudowę lub rozbiórkę obiektów, w których ma być lub jest
prowadzona
działalność
gospodarcza,
lub
unieszkodliwianie
odpadów
pochodzących z rozbiórki;
2.
Zagospodarowanie terenu, na którym ma być lub jest prowadzona działalność
gospodarcza;
3.
Wyposażenie obiektów, w których ma być lub jest prowadzona działalność
gospodarcza, w zakresie niezbędnym do jej prowadzenia
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych
Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo
4.
5.
Remont lub adaptację statku rybackiego, na którym jest prowadzona
działalność
gospodarcza,
lub
zakup
lub
budowę
nowej
jednostki
pływającej, na której ma być prowadzona działalność gospodarcza, lub;
Udział w kursach, szkoleniach, studiach, stażach i innych
kształcenia, mających na celu zmianę kwalifikacji zawodowych, lub;
formach
Dodano punkt:
6.
Zakup maszyn, urządzeń
prowadzenia
działalności
samochodów osobowych.
lub środków
gospodarczej,
transportu, przeznaczonych do
z
wyłączeniem
zakupu
Uwaga!!!
Zakres działań 4 i 6 nie są zawarte w LSROR.
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych
Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo
•
Beneficjentami mogą zostać osoby, które:
1. Prowadzą działalność na obszarze gmin objętych LSROR jako:
a) uprawnieni do rybactwa na podstawie ustawy o rybactwie śródlądowym z 1985 r.
(władający wodami w sztucznym zbiorniku wodnym przeznaczonym do chowu
i
hodowli
ryb
i
usytuowanym
na
publicznych
śródlądowych
wodach
powierzchniowych płynących, właściciel albo posiadacz gruntów pod wodami
stojącymi lub gruntów pod wodami, właściciel albo posiadacz gruntów
pod stawami rybnymi lub innymi urządzeniami w gospodarstwie rolnym
przeznaczonymi do chowu i hodowli ryb);
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych
Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo
2. Prowadzący działalność na obszarze gmin objętych LSROR:
w zakresie:
-
przetwórstwa,
obrotu
produktami
rybołówstwa
lub
akwakultury
lub
unieszkodliwiania odpadów wytwarzanych lub powstałych w sektorze rybactwa
lub
-
związanym z obsługą sektora rybactwa, w szczególności produkcją, konserwacją
lub naprawą sprzętu bieżącego służącego do prowadzenia działalności
połowowej.
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych
Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo
• Pomoc na realizację powyższej operacji
przyznaje się
w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości
do 60%.
• Pomoc na realizację tej operacji przyznaje się do wysokości
limitu, który w okresie realizacji programu wynosi 600 000 zł
/ 900 000 zł na jednego beneficjenta, z tym, że pomoc na jedną
operację nie może przekroczyć 300 000 zł / 450 000 zł.
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych
Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo
W ramach operacji polegającej na „Podnoszeniu wartości produktów
rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary
zależne od rybactwa” możliwe jest otrzymanie dofinansowania na działania:
1.
Tworzenie i/lub rozwój systemów sprzedaży bezpośredniej produktów
rybactwa, prowadzonej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie wymagań
weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego
przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej (Dz. U. z 2007 r. Nr 5,
poz. 38) lub rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
8 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania
działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (Dz. U. Nr 113, poz. 753);
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych
Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo
2. Podejmowanie i/lub rozwój działalności gospodarczej
polegającej na
produkcji lub świadczeniu usług na rzecz lokalnej społeczności, w szczególności
w zakresie:
a) konserwacji
i
naprawy
pojazdów
samochodowych,
z
wyłączeniem
motocykli;
b) naprawy i konserwacji statków i łodzi;
c)
handlu detalicznego, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami
samochodowymi;
d) działalności usługowej związanej z wyżywieniem;
e) działalności związanej z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie
informatyki oraz działalności powiązanej;
f)
działalności prawniczej, rachunkowo-księgowej i doradztwa podatkowego;
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych
Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo
g) działalności w zakresie architektury i inżynierii, badań i analiz
technicznych;
h) opieki zdrowotnej;
i)
działalności sportowej, rozrywkowej i rekreacyjnej;
j)
naprawy i konserwacji komputerów i artykułów użytku osobistego
i domowego;
k) wykonywania robót budowlanych wykończeniowych;
Dodano literę:
l)
działalności
związanej
z
zakwaterowaniem
lub
usługami
gastronomicznymi – zakres niewystępujący w LSROR!!!
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych
Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo
•
Beneficjentami mogą zostać
podmioty reprezentujące sektory:,
gospodarczy i społeczny.
•
Pomoc na realizację powyższej operacji przyznaję się w formie zwrotu
kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 60%.
•
Pomoc na realizację tej operacji przyznaje się do wysokości limitu,
który w okresie realizacji programu wynosi 400 000 zł / 600 000 zł
na jednego beneficjenta, z tym, że pomoc na jedną operację nie może
przekroczyć 200 000 zł / 300 000 zł.
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych
Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo
W ramach operacji polegającej na „Ochronie środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na
obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia
potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku
klęski żywiołowej” możliwe jest otrzymanie dofinansowania na działania:
1.
Inwestycje melioracyjne związane z:
a)
rekultywacją, w tym renaturyzacją i utrzymaniem zbiorników wodnych, lub;
b)
ochroną przeciwpowodziową, lub;
c)
regulacją możliwości retencyjnych wód przez realizację programu małej retencji, lub;
d)
racjonalnym gospodarowaniem zasobami wodnymi
e)
ukształtowaniem trasy regulacyjnej linii brzegowej
- z wyłączeniem inwestycji melioracyjnych na terenach, na których jest prowadzona
działalność polegająca na chowie i hodowli ryb lub innych organizmów wodnych /
dotyczących obiektów chowu i hodowli ryb lub innych organizmów wodnych,
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych
Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo
2. Budowę, odbudowę, rozbudowę lub zabezpieczenie szlaków wodnych, lub;
3. Zachowanie różnorodności biologicznej i chronionych gatunków ryb lub innych organizmów
wodnych, lub;
4. Zachowanie i zabezpieczenie obszarów objętych szczególnymi formami ochrony przyrody,
w tym Natura 2000, lub;
5. Renowację, zabezpieczenie i oznakowanie kąpielisk;
6. Zabezpieczenie i oznakowanie pomników przyrody, lub;
7. Remont lub odbudowę budynków lub budowli wraz z instalacjami i urządzeniami
technicznymi, / lub remont lub wymianę instalacji i urządzeń technicznych znajdujących
się w tych budynkach lub budowlach związanych z prowadzeniem działalności rybackiej,
uszkodzonych albo zniszczonych w wyniku klęski żywiołowej, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz.U. Nr 62, poz. 558, z późn zm.),
lub ich wyposażenie w zakresie niezbędnym do prowadzenia działalności rybackiej,
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych
Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo
8.
Zabiegi związane z usuwaniem szkód powstałych w wyniku klęsk żywiołowych
w wodach śródlądowych i morskich oraz odtworzenie pierwotnego stanu środowiska
tych obszarów.
Uwaga!!!
Punkt 7 nie jest zawarty w LSROR – za pośrednictwem
LGR Bielska Kraina nie jest możliwe otrzymanie
dofinansowania na tego typu działanie.
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych
Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo
•
Beneficjentami mogą zostać
podmioty reprezentujące sektory:,
publiczny, gospodarczy i społeczny.
•
Pomoc na realizację powyższej operacji przyznaję się w formie zwrotu
kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 100% / 85%.
•
Pomoc na realizację tej operacji przyznaje się do wysokości limitu,
który w okresie realizacji programu wynosi 2 000 000 zł na jednego
beneficjenta, z tym, że pomoc na jedną operację nie może przekroczyć
1 000 000 zł.
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych
Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo
Koszty kwalifikowalne:
- koszty faktycznie poniesione przez beneficjenta od dnia przyznania pomocy
z tytułu realizacji tej operacji, w tym także podatek od towarów i usług (VAT)
na zasadach określonych w art. 55 ust. 5 rozporządzenia nr 1198/2006.
W przypadku przyznania pomocy, do kosztów kwalifikowalnych zalicza się
również koszty kwalifikowalne poniesione przed dniem przyznania pomocy,
lecz nie wcześniej niż w dniu:
1. Zawarcia przez LGR umowy o warunkach i sposobie realizacji LSROR
(17.11.2010 r.) / złożenie wniosku o dofinansowanie do LGR.
- faktycznie poniesione przez beneficjenta z tytułu realizacji operacji;
- poniesione na podstawie umów, faktur lub innych równoważnych
dokumentów księgowych wraz z potwierdzeniem sposobu odbioru i zapłaty;
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych
Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo
Koszty kwalifikowalne:
„Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się tylko te nakłady rzeczowe
faktycznie wniesione przez beneficjenta, które miały bezpośredni
związek z realizacją operacji w ramach środków, o których mowa w § 1,
a w przypadku budynku lub budowli wniesionych przez beneficjenta –
jeżeli budynek ten lub budowla zmieniły swoje przeznaczenie
w związku z realizacją operacji”.
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych
Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo
Koszty niekwalifikowalne:
1. Zakup używanych maszyn, urządzeń lub innego sprzętu
jeżeli:
a) zostały zakupione z udziałem środków publicznych w okresie
5 lat poprzedzających rok ich nabycia;
b) ich wartość rynkowa przewyższa wartość nowych;
c) nie spełniają wymagań technicznych;
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych
Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo
Koszty niekwalifikowalne:
2. Nabycie gruntu, budynku, budowli lub prawa do dysponowania nimi jeżeli:
a) nie miało bezpośredniego związku z operacją;
b) ich wartość przewyższa wartość rynkową lub odtworzeniową;
c)podmiot zbywający nieruchomość w okresie 5 lat poprzedzających jej zbycie
beneficjentowi, otrzymał pomoc na jej zakup ze środków publicznych;
d) powyżej 10% wartości wszystkich kwalifikujących się wydatków na daną
operację;
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych
Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo
Koszty niekwalifikowalne:
3. Nakłady rzeczowe nie mające bezpośredniego związku z realizacją
operacji;
4. Amortyzacja środków trwałych, jeżeli beneficjent nie przedstawi
pisemnego oświadczenia, że dokonał odpisów amortyzacyjnych;
5. Praca własna beneficjenta (osoby fizycznej) i praca wolontariuszy;
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych
Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo
Koszty niekwalifikowalne:
6. Koszty ogólne realizacji operacji, w tym kosztów połączeń
telefonicznych, opłat za zużytą wodę, energię elektryczną i nośniki
energii, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne beneficjenta i
osób przez niego zatrudnionych:
a) powyżej 10 % wartości netto operacji,
b) które nie miały bezpośredniego związku z realizacją operacji;
c) które zostały naliczone i wykazane niezgodnie ze sposobem
określonym w umowie o dofinansowanie.
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych
Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo
Koszty niekwalifikowalne:
7. Związanych z umową leasingu, w której brak jest postanowień przenoszących
na beneficjenta własność rzeczy będących przedmiotem leasingu;
8. Odsetek, opłat ubezpieczeniowych, marży finansującego, kosztów ogólnych
związanych z umową leasingu, w tym również podatku od towaru i usług
(VAT);
9. Nakładu rzeczowego wniesionego w formie:
a) gruntu, budynku lub budowli, lub
b) prawa do dysponowania rzeczami, o których mowa w lit. a
- powyżej 10% wartości kosztów kwalifikowalnych danej operacji.
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych
Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo
Etapy procedury przeprowadzenia konkursu:
1. Organ Samorządu Województwa Śląskiego na wniosek LGR
(Zarząd), podaje do publicznej wiadomości na co najmniej 30 dni
przed dniem rozpoczęcia terminu składania wniosków
o dofinansowanie operacji informację o możliwości składania,
za pośrednictwem LGR wniosków o dofinansowanie operacji.
2. Wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami o dofinansowanie
operacji składa się do Organu Samorządu Województwa Śląskiego
za pośrednictwem LGR, bezpośrednio
w miejscu, wskazanym
www. informacji o możliwości składania wniosków, termin
składania wniosków: od 30 / 44 do 60 dni.
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych
Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo
Etapy procedury przeprowadzenia konkursu:
3. LGR dokonuje wyboru operacji spośród operacji, które są zgodne
z LSROR oraz na podstawie lokalnych kryteriów oceny operacji
określonych w LSROR oraz do wysokości limitu środków
przewidzianych w danym naborze i informuje wnioskodawców
nie później niż w terminie do 21 dni od daty zakończenia naboru.
4. Po rozpatrzeniu i uwzględnieniu wyników ewentualnych
odwołań i nie później niż w terminie 45 dni od dnia zakończenia
naboru LGR dokonuje wyboru operacji, przekazuje dokumenty
do SW oraz informuje Wnioskodawców.
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych
Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo
Etapy procedury wyboru operacji do dofinansowania:
I. Ocena zgodności operacji z LSROR :
1. Ocenę zgodności wniosków z LSROR oraz ocenę i wybór wniosków
o dofinansowanie operacji prowadzi Komitet LGR; jest również odpowiedzialny
za rozpatrywanie odwołań od wyników oceny.
2. Organ decyzyjny może uznać operację za zgodną z LSROR, jeśli w jego opinii
cel operacji jest zgodny z co najmniej jednym celem ogólnym LSROR, jednym
celem szczegółowym i jeśli charakter operacji odpowiada co najmniej jednemu
przedsięwzięciu określonemu w LSROR. Jeśli bezwzględna większość
(50% + 1) członków organu decyzyjnego oceni, że operacja jest zgodna
z LSROR, uznaje się, że organ decyzyjny podjął pozytywną decyzję w sprawie
uznania zgodności operacji z LSROR. W przypadku równej liczby głosów
decyduje głos Przewodniczącego.
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych
Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo
II. Ocena punktowa na spełnianie lokalnych kryteriów oceny:
1.
Do oceny stopnia spełnienia lokalnych kryteriów wyboru operacji
przekazuje się wyłącznie projekty zgodne z celami
i przedsięwzięciami LSROR. Oceny pod względem stopnia
spełniania lokalnych kryteriów wyboru operacji dokonują
wszyscy członkowie Komitetu.
2.
Oceny dokonuje się w oparciu o KARTĘ OCENY OPERACJI
WEDŁUG LOKALNYCH KRYTERIOW LGR. Ostateczny wynik
oceny stanowi średnią wszystkich ocen indywidualnych członków
Komitetu biorących udział w ocenie.
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych
Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo
Harmonogram konkursów i budżet na 2012:
1. 30.01 – 01.03.2012 – „Podnoszenie wartości produktów rybactwa (...)“ –
limit dostępnych środków: 839 342,62 zł – konkurs za 2011 r.
------2. Wzmocnienie konkurencyjności (...) I-II kwartał – budżet:
- sektor publiczny: 2 640,978 zł
- sektor społeczny i gospodarczy: 1 173, 768 zł
3. Restrukturyzacja i reorientacja dział. gosp. (...) I-II kwartał
- sektor społeczny i gospodarczy: 635, 791 zł
4. Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego (...) I-II kwartał
– budżet:
- sektor publiczny: 978 140,00 zł
- sektor społeczny i gospodarczy: 586 884,00 zł
5. Podnoszenie wartości produktów rybactwa (...) (I-II kwartał i III-IV
kwartał)
– łączny budżet – 2 103,001 zł
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych
Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo
Lp.
Środek 4.1 Rozwój obszarów
zależnych od rybactwa, w tym:
2010
2011
2012
2013
2014
2015
kwartały
kwartały
kwartały
kwartały
kwartały
Kwartały
I - II
1
Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie
atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa
2
Restrukturyzacja i reorientacja działalności
gospodarczej oraz dywersyfikacja zatrudnienia
osób mających pracę związaną z sektorem
rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc
pracy poza tym sektorem
3
4
Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój
usług na rzecz społeczności zamieszkującej
obszary zależne od rybactwa
Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego
na obszarach zależnych od rybactwa w celu
utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracanie
potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w
przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski
żywiołowej
III IV
I - II
III IV
x
x
I - II
III IV
I - II
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
III IV
I - II
III IV
x
x
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych
Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo
I - II
III –
IV
Dokumenty aplikacyjne:
1. Wniosek o dofinansowanie: (wszystkie projekty składane do LGR
po 4 grudnia 2011 r. muszą zostać złożone na nowym formularzu
wniosku o dofinansowanie!!!).
2. Załączniki do wniosku o dofinansowanie.
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych
Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo
Wniosek o dofinansowanie – instrukcja wypełniania:
-
data oraz czytelny podpis imieniem i nazwiskiem;
-
wypełnienie wszystkich wymaganych pól lub wstawienie kreski
w polach, które nie dotyczą wnioskodawcy; nie wypełnia się pól
zaciemnionych;
-
dołączenie wszystkich niezbędnych załączników;
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych
Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo
Wniosek o dofinansowanie – instrukcja wypełniania:
- przyczyny odrzucenia wniosku:
• złożenie po terminie;
• brak adresu wnioskodawcy i brak możliwości jego ustalenia;
• nieusunięcie braków oraz niezłożenie wyjaśnień na dwukrotne
wezwanie SW ( 2 x 14 dni ).
- oczywiste pomyłki pisarskie lub rachunkowe poprawia SW.
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych
Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo
Wniosek o dofinansowanie – instrukcja wypełniania:
-
-
wniosek składany w formie papierowej - wypełniony ręcznie
kolorem niebieskim lub czerwonym lub wypełniony
elektronicznie i wydrukowany (oryginał
i kopia do
potwierdzenia złożenia);
wniosek składany osobiście w miejscu i terminie wskazanym
w ogłoszeniu;
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych
Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo
Informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie:
-
-
punkt I. 4 – wskazanie sektora, którego reprezentantem jest
wnioskodawca;
punkt I. 5 – wskazanie rodzaju operacji;
sekcja II – identyfikacja wnioskodawcy i pełnomocnika i/lub
osób upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy lub
osoby do kontaktu (dane osobowe i teleadresowe);
sekcja III - charakterystyka prowadzonej działalności – zgodnie z
PKD i REGON ( dla wnioskodawców prowadzących działalność
gospodarczą );
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych
Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo
Informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie:
•
•
•
•
sekcja IV – wskaźniki wyniku operacji – stan zatrudnienia;
sekcja V – opis operacji:
tytuł operacji;
cel operacji - zwięzły i zgodny z celami określonymi dla danego
środka;
miejsce realizacji operacji – na obszarze wdrażania LSROR;
planowana data zakończenia realizacji operacji - data złożenia
wniosku o płatność końcową;
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych
Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo
Informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie:
•
sekcja V – opis operacji:
zakres operacji i szczegółowy opis - powinien być sporządzony
w języku nietechnicznym oraz przedstawiony w sposób
syntetyczny i obejmować wszystkie główne elementy operacji;
powinien uzasadniać potrzebę realizacji poszczególnych zadań w
kontekście planowanego celu operacji; zawiera koszty
poszczególnych zadań; zgodność z LSROR i stopień spełnienia
lokalnych kryteriów oceny operacji;
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych
Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo
Informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie:
•
•
sekcja V – opis operacji:
wnioskowana kwota dofinansowania;
wnioskowana kwota zaliczki – wypłacana w transzach, każda
następna transza jest wypłacana po rozliczeniu 70% poprzedniej,
może wynosić do 100% kwoty dofinansowania;
- sekcja VI – harmonogram finansowy operacji: transze zaliczek
i wnioski o płatność;
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych
Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo
Informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie:
•
sekcja VII – zestawienie rzeczowo – finansowe operacji:
wszystkie koszty ujęte w zestawieniu należy podać w PLN
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;
• daty rozpoczęcia oraz zakończenia poszczególnych etapów dopuszcza się wcześniejsze niż planowane w zestawieniu
zakończenie etapu, jednakże nie rodzi to prawa do jego
wcześniejszego rozliczenia;
• zakres zadań do realizacji, wartość całkowitych kosztów operacji
(z
VAT)
oraz
wartość
kosztów
kwalifikowanych
i niekwalifikowalnych;
- sekcja VIII – oświadczenia i zobowiązania beneficjenta –
data i podpis;
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych
Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo
Załączniki do wniosku o dofinansowanie:
1. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo
zaświadczenie o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności
gospodarczej,
jeżeli
ubiegający
się
o
dofinansowanie
ma obowiązek takiego wpisu;
2. Pełnomocnictwo – w przypadku gdy zostało udzielone;
3. Kopia dokumentu tożsamości – w przypadku gdy ubiegający się
o dofinansowanie jest osobą fizyczną;
4. Kopia dokumentu stwierdzającego prawo do dysponowania
nieruchomością na cel związany z realizacją operacji –
w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych
Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo
Załączniki do wniosku o dofinansowanie:
5. Dokumenty potwierdzające planowane koszty operacji, w tym
kosztorys inwestorski, albo otrzymane przez ubiegającego się
o dofinansowanie oferty związane z realizacją operacji –
w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;
6. Uproszczony plan biznesowy operacji – w przypadku gdy wymaga
tego specyfika operacji;
7. Pozwolenie budowlane albo zgłoszenie, o których mowa
w przepisach prawa budowlanego – w przypadku gdy wymaga
tego specyfika operacji;
8. Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód,
o którym mowa w przepisach prawa wodnego – w przypadku
gdy wymaga tego specyfika operacji;
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych
Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo
Załączniki do wniosku o dofinansowanie:
9. Zezwolenie na prowadzenie chowu lub hodowli ryb w polskich
obszarach
morskich wydane na
podstawie
przepisów
o rybołówstwie, jeżeli takie zezwolenie jest wymagane w związku
z realizacją operacji;
10. Kosztorys inwestorski – w przypadku gdy ubiegający się o
dofinansowanie zalicza do kosztów kwalifikowalnych wniesione
nakłady rzeczowe;
10. Studium wykonalności projektu dla danej operacji – w przypadku
braku pozwolenia wodnoprawnego, o którym mowa w przepisach
prawa wodnego, pozwolenia budowlanego lub zgłoszenia,
o których mowa w przepisach prawa budowlanego;
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych
Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo
Załączniki do wniosku o dofinansowanie:
11.
Operat szacunkowy sporządzony zgodnie z przepisami
o gospodarce nieruchomościami – w przypadku gdy ubiegający
się o dofinansowanie zalicza do kosztów kwalifikowalnych
wniesione nakłady rzeczowe w formie nieruchomości;
12. Decyzja powiatowego lekarza weterynarii, o której mowa w art. 5 ust.
1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt
oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213,
poz.1342), albo decyzja, o której mowa w art. 5 ust. 9 tej ustawy, albo
zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii, że ubiegający
się o dofinansowanie dokonał zgłoszenia, o którym mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 tej ustawy – w przypadku gdy wymaga tego specyfika
operacji;
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych
Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo
Załączniki do wniosku o dofinansowanie:
13. Szczegółowy opis operacji, z podaniem specyfikacji kosztów jej
realizacji oraz wskazaniem źródeł jej finansowania – w przypadku
gdy wymaga tego specyfika operacji;
14. Opis projektu kampanii promocyjnej, targów, wystawy, badania,
wdrażanego systemu lub szkolenia, na które wnioskodawca ubiega
się o pomoc, z podaniem specyfikacji kosztów ich realizacji oraz
źródeł ich finansowania, wraz z harmonogramem działań
informacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych - w przypadku gdy
wymaga tego specyfika operacji;
15. Zaświadczenie o numerze rachunku bankowego, na który ma
zostać przelana kwota zaliczki;
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych
Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo
Załączniki do wniosku o dofinansowanie:
16. Dokumenty niezbędne do oceny operacji pod kątem zgodności
z kryteriami wyboru określonymi w LSROR;
17. Dokument potwierdzający prowadzenie działalności, o której mowa
w § 4 ust. 2 pkt 1 lit. a.
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych
Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ
MALWINA KLESZCZ
DYREKTOR BIURA
BARABRA STROŃSKA
SPECJALISTA DS. DORADZTWA I SZKOLEŃ
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych
Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo
Download