Regulamin konkursu kulinarnego „Z Rybą na Ty”

advertisement
Regulamin konkursu kulinarnego „Z Rybą na Ty”
I. Przepisy ogólne:
1.1. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury Gminy Słupsk w Głobinie, Głobino
47, 76-200 Słupsk. Konkurs adresowany jest do gospodyń, kucharek, innych osób zajmujących
się kucharstwem niezawodowo zamieszkałych na terenie SGR.
1.2. Celem konkursu jest:

Wzrost spożycia ryb jako produktu lokalnego z wykorzystaniem regionalnych
przepisów kulinarnych

Integracja społeczności lokalnej obszaru SGR

Wzrost atrakcyjności SGR jako miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców i
turystów

Powstanie trwałych produktów promocyjnych obszaru SGR

Lepsze wykorzystanie lokalnych produktów i tradycji do rozwoju alternatywnych form
zarobkowania

Umocnienie więzi mieszkańców z obszarem SGR
1.3.Promocja konkursu: informacje na stronie www.gok.slupsk.pl , www.gminaslupsk.pl ,
www.sgr.org.pl . Informacja na stronach gmin należących do SGR (w miarę możliwości).
Przekazanie informacji o konkursie do lokalnych mediów.
1.4. Zaprezentowane potrawy i ich receptury zostaną zebrane w wydawnictwo kulinarne
(książeczka drukowana) i zaprezentowane w formie przepisów. Wydawnictwo posłuży jako
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków
finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo
oferta promująca obszar SGR do rozdawnictwa turystom w hotelach i pensjonatach oraz innych
miejscach noclegowych na terenie SGR.
II. Przepisy dotyczące przygotowania potraw:
2.1. Prezentacja potraw odbędzie się podczas imprezy „Z Rybą za Pan Brat” w dniu 7 czerwca
2014 roku na terenie Parku Wodnego Redzikowo.
2.2. Każdy zespół/uczestnik ma do przygotowania potrawę z dowolnego gatunku ryby
występującej na łowiskach polskich. Produkty niezbędne do przygotowania potrawy uczestnicy
zapewniają we własnym zakresie.
2.3. Potrawy powinny być przygotowane do prezentacji na półmiskach po 10 małych porcji tak
aby możliwa była degustacja przez jury. Do potraw powinna być załączona prezentacja
zawierająca: nazwę potrawy i przepis przygotowania.
2.4. W dniu konkursu potrawy należy dostarczyć do godziny 14.00 do oznaczonego pawilonu
na placu przed Parkiem Wodnym Redzikowo.
2.5. Jury po degustacji nagrodzi najlepszą potrawę. Zwycięzcy otrzymają nagrody.
2.6. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac o niskiej
jakości estetycznej, nie spełniających wyżej wymienionych wymogów.
III. Terminarz
3.1. Konkurs wraz z regulaminem zostanie ogłoszony w dniu 21.05.2014 r. na stronach:
www.gok.slupsk.pl,www.gminaslupsk.pl i www.sgr.org.pl oraz stronach www. pozostałych
gmin należących do obszaru SGR. Informacja zostanie też przekazana mediom lokalnym.
3.2. Termin zgłaszania do konkursu - 2.06.2014 r. do godziny 15.00 na adres mailowy:
[email protected] lub telefonicznie pod numerem tel. 59 847 10 91
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków
finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo
3.3. Laureata konkursu wyłoni jury konkursu złożone z trzech osób, w tym zawodowego
kucharza.
3.4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas festynu „Z Rybą za Pan Brat” w dniu 7
czerwca w Parku Wodnym Redzikowo na scenie około godziny 17.00.
IV. Nagrody
4.1. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach – indywidualnej oraz zespołowej (np. KGW –
maksymalnie 5 osób) Laureaci 3 pierwszych miejsc w kategorii indywidualnej otrzymają
nagrody finansowe oraz dyplomy i puchary. Laureaci 3 pierwszych miejsc w kategorii
zespołowej otrzymają nagrody rzeczowe, dyplomy i puchary.
V. Wykorzystanie pracy konkursowej:
5.1. Autor/autorzy prac przystępując do konkursu oświadcza/ją, że wyraża/ją zgodę na
publikację swojego wizerunku i zaprezentowanego przepisu w wydawnictwie kulinarnym,
które powstanie po konkursie jako produkt operacji.
VI. Informacja o konkursie
6.1. Osobą upoważnioną do udzielania informacji o konkursie jest pan Maciej Flisak – tel. 59847-10-91
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków
finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków
finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo
Download