UMOWA PARTNERSKA

advertisement
Załącznik nr 12 do SIWZ
UMOWA PARTNERSKA
dotycząca realizacji projektu pn. ,,Termomodernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze i budynku Starostwa Powiatowego
w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 5”
zawarta w dniu…………………..w Zielonej Górze pomiędzy:
Województwem Lubuskim - Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, z siedzibą
w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, NIP 973-05-90-332, reprezentowanym przez:
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………,
przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa Lubuskiego - Józefy Chaleckiej,
zwanym w dalszej treści Umowy „Liderem”
a
Powiatem Zielonogórskim w Zielonej Górze, z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Podgórna 5, 65-057
Zielona Góra, NIP: 973-05-88-217, reprezentowanym przez:
Dariusza Wróblewskiego – Starosta Zielonogórski,
Waldemara Kotlarskiego – Wicestarosta Zielonogórski,
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Edyty Dwojak,
zwanym dalej „Partnerem”
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Umowa została zawarta na rzecz realizacji projektu „Termomodernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze i budynku Starostwa Powiatowego
w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 5” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020,
zwana dalej „Umową”, na podstawie art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 poz. 1146
z poźn. zm.). Nadrzędnym celem Umowy, wynikającym z priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego
Lubuskie 2020, jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej, będących
siedzibami Partnerów niniejszej Umowy.
§2
PRZEDMIOT UMOWY I CZAS TRWANIA
1.
Przedmiotem niniejszej Umowy jest uregulowanie wzajemnych praw i obowiązków Stron w ramach
Partnerstwa mającego na celu realizację Projektu pn. ,,Termomodernizacja budynku Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze i budynku
Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 5” planowanego do realizacji
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Działanie 3.2 Efektywność
energetyczna, Poddziałanie 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą
ZIT, zwanego dalej „Projektem”.
2.
Strony Umowy stwierdzają zgodnie, że wskazane w ust. 1 Partnerstwo zostało utworzone w celu
realizacji Projektu.
3.
Umowa określa zasady funkcjonowania partnerstwa oraz współpracy Lidera i Partnera przy
realizacji Projektu, o którym mowa w ust. 1.
4.
Umowa zawarta zostaje na czas oznaczony, tj. na okres przygotowania i realizacji Projektu
oraz okres 5 lat trwałości Projektu, liczony od dnia zakończenia realizacji Projektu.
5.
W przypadku, gdy Projekt nie otrzyma dofinansowania z IZ RPO L2020, Umowa zostanie
rozwiązana przez Strony w terminie 30 dni od przekazania Beneficjentowi ostatecznej informacji
w tym zakresie, chyba, że Strony postanowią inaczej.
§3
STATUS PARTNERSTWA
1.
Koordynatorem Projektu jest Lider, który będzie występował w charakterze Beneficjenta, w naborze
konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, na co Partner
wyraża zgodę.
2.
Wszystkie działania podejmowane przez Lidera i Partnera w ramach realizowanego wspólnie
Projektu muszą być zgodne z Umową i przepisami prawa.
§4
ZADANIA PARTNERÓW
1. Postanowienia ogólne
1.1. Lider jest stroną Decyzji o przyznaniu dofinansowania wydanej przez IZ RPO L2020.
1.2. Strony odpowiadają za prawidłową realizację Projektu w zakresie zadań przypisanych im
w Umowie.
1.3. Dokumentacja Projektu jest przechowywana w siedzibie Lidera.
1.4. Lider jest jedynym podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków kwalifikowanych w ramach
Projektu.
1.5. Wszelkie decyzje dotyczące wydatkowania środków finansowych, a w szczególności dotyczące
kwalifikowalności ponoszonych wydatków podejmuje Lider, przy czym Lider odpowiada za
poprawność formalną i merytoryczną dokumentów.
1.6. W terminie 5 lat od dnia zakończenia realizacji Projektu, Partnerzy są odpowiedzialni za
zapewnienie trwałości Projektu zgodnie z art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu
Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady
(WE) nr 1083/2006. Lider będzie monitorował realizację zapisów ujętych w Umowie oraz ma prawo
egzekwować od Partnera niewykonanie postanowień niniejszej Umowy.
2.
Lider jest zobowiązany, uprawniony do oraz ponosi odpowiedzialność za:
2.1. Uzyskanie Decyzji o przyznaniu dofinansowania oraz jej ewentualnych zmian.
2.2. Realizację Projektu w zakresie obowiązków określonych w Umowie, zgodnie z ustalonym
harmonogramem Projektu oraz zasadami określonymi przez RPO, w tym zasadami dotyczącymi
kwalifikowania wydatków, kontroli, monitorowania, przepływów finansowych oraz informacji
i promocji.
2.3. Egzekwowanie zobowiązań od Partnera określonych w niniejszej Umowie, Decyzji i przepisach
prawa.
2.4. Ewidencjonowanie we własnych księgach rachunkowych, przychodów, kosztów, dochodów
i wydatków związanych z realizacją Projektu w sposób zapewniający wyodrębnienie tych zapisów
w ewidencji księgowej na potrzeby realizacji i rozliczenia Projektu.
2.5. Zarządzanie budżetem i zarządzanie finansowe Projektem, w tym występowanie z wnioskami
o płatność, otrzymywanie płatności i dysponowanie nimi.
2.6. Na potrzeby Projektu Lider wyodrębni jeden osobny rachunek bankowy, którego będzie
dysponentem.
2.7. Bieżące zarządzanie środkami finansowymi zgromadzonymi na rachunku bankowym Projektu.
2.8. Nadzór rzeczowy i finansowy nad prawidłową realizacją Projektu.
2.9. Zapewnienie właściwej ścieżki audytu dla dokumentacji związanej z realizacją Projektu.
2.10. Nadzór i kontrolę nad zapewnieniem trwałości Projektu w terminie 5 lat od dnia zakończenia projektu
zgodnie z art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 z dnia 17
grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.
2.11. Pozyskanie od Partnera wszystkich informacji niezbędnych do przygotowania wniosku
o dofinansowanie oraz dokumentów i oświadczeń niezbędnych do podpisania i złożenia wniosku,
a także uzupełnienie lub poprawienie wniosku w przypadku takiej konieczności.
2.12. Opracowanie dokumentacji projektowej na zadania inwestycyjne, w tym: koncepcji projektu,
studium wykonalności, programu funkcjonalno-użytkowego, wniosku o dofinansowanie oraz
dokumentacji przetargowej na wybór Inspektora Nadzoru oraz Generalnego Wykonawcy
z zachowaniem należytej staranności, uzupełnienie lub poprawienie wniosku w przypadku takiej
konieczności.
2.13. Koordynację, monitorowanie i kontrolę działań związanych z realizacją działań przyjętych do
realizacji w Projekcie.
2.14. Opracowanie oraz wdrożenie systemu i zasad archiwizacji dokumentacji projektowej w celu
zapewnienia przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu zgodnie z wymogami.
2.15. Współpracę z upoważnionymi instytucjami krajowymi i Unii Europejskiej w zakresie kontroli
prawidłowej realizacji Projektu.
2.16. Promowanie Projektu zgodnie z wymogami RPO L2020 oraz zgodnie z wymogami określonymi
w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) nr 215/2014 z dnia 7 marca 2014 r. ustanawiającym
zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013
ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego w zakresie metod wsparcia w odniesieniu do zmian klimatu, określania celów
pośrednich i końcowych na potrzeby ram wykonania oraz klasyfikacji kategorii interwencji
w odniesieniu do europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.
2.17. Przeprowadzenie niezbędnych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, przy czym może
to zadanie powierzyć innemu podmiotowi w całości lub części.
3.
Partner zobowiązany jest i odpowiada za:
3.1. Terminowe dostarczenie Liderowi wszystkich informacji niezbędnych do przygotowania wniosku
oraz dokumentów i oświadczeń niezbędnych do podpisania i złożenia wniosku o dofinansowanie,
a także do uzupełnienia i poprawienia wniosku w przypadku takiej konieczności.
3.2. W ramach prac przygotowawczych zobowiązuje się do opracowania merytorycznego i finansowego
niezbędnej dokumentacji w postaci: audytu energetycznego, inwentaryzacji przyrodniczej
w zakresie występowania ptaków gatunków chronionych (ekspertyza ornitologiczna) zgodnie
z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
oraz z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach RPO L2020, jeżeli dotyczą.
3.3. Współpracy z Liderem, szczególnie w zakresie: opracowania dokumentacji projektowej na zadania
inwestycyjne, tj.: koncepcji projektu, studium wykonalności, programu funkcjonalno-użytkowego,
wniosku o dofinansowanie oraz analizy dokumentacji przetargowej na wybór Inspektora Nadzoru
oraz Generalnego Wykonawcy.
3.4. Przygotowanie i przedstawienie dokumentów dla potrzeb kontroli i ewaluacji, które będą
przeprowadzone w czasie realizacji Projektu, a także w okresie trwałości Projektu.
3.5. Nie podejmowanie działań mogących spowodować nie zachowanie trwałości operacji określonej
w art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.
3.6. Promowanie Projektu zgodnie z wymogami RPO oraz zgodnie z wymogami określonymi
w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) nr 215/2014 z dnia 7 marca 2014 r. ustanawiającym
zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013
ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego w zakresie metod wsparcia w odniesieniu do zmian klimatu, określania celów
pośrednich i końcowych na potrzeby ram wykonania oraz klasyfikacji kategorii interwencji
w odniesieniu do europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.
3.7. Wyznaczenie osób ze strony Partnera, odpowiedzialnych za realizację Projektu.
§5
FINANSOWANIE PROJEKTU
1.
Lider projektu odpowiada za rozliczanie finansowe Projektu.
2.
Partner ponosi wydatki związane z przygotowaniem audytu energetycznego, inwentaryzacji
przyrodniczej, podlegające refundacji, zgodnie z RPO.
3.
Wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowej na zadania inwestycyjne, w tym:
koncepcji projektu, studium wykonalności, programu funkcjonalno-użytkowego, wniosku
o dofinansowanie oraz dokumentacji przetargowej na wybór Inspektora Nadzoru oraz Generalnego
Wykonawcy, zostaną rozliczone proporcjonalnie do wartości inwestycji, dotyczącej budynków
będących własnością Partnerów.
4.
Partner zobowiązuje się do zabezpieczenia w swoim budżecie, w okresie obowiązywania niniejszej
Umowy, środków finansowych, stanowiących wkład własny na realizację inwestycji dotyczącej
budynku, będącego jego własnością.
5.
Partner zobowiązuje się, w terminie 30 dni od dnia otrzymania Decyzji o dofinansowaniu Projektu,
do przekazania środków finansowych, stanowiących wkład własny Partnera na rachunek bankowy
Lidera.
6.
Po uzyskaniu decyzji o dofinansowaniu, w ramach aneksu do niniejszej umowy, zostanie określony
algorytm finansowania i wielkość wkładu własnego każdego z Partnerów.
7.
Lider zobowiązuje się do rozliczenia finansowego wkładu własnego Partnera po uzyskaniu
końcowej informacji pokontrolnej Projektu.
8.
Wszystkie wydatki niekwalifikowalne dotyczące zakresu swojego zadania zgodnie z wytycznymi
w zakresie kwalifikowalności wydatków, związane z daną inwestycją wynikłe w trakcie realizacji
Projektu zostaną pokryte przez Partnera.
9.
Partnerzy solidarnie ponoszą odpowiedzialność oraz wszelkie koszty z tytułu nieprawidłowości
wykrytych przy realizacji Projektu.
§6
MONITORING I KONTROLA
1.
Partnerzy zobowiązują się do rzetelnego realizowania przyjętych założeń, przyjmując, jako zasadę
działanie non-profit.
2.
Partnerzy zobowiązują się do przekazywania sobie nawzajem wszelkich, niezbędnych informacji
związanych z realizacją Projektu.
3.
Partnerzy są odpowiedzialni za monitorowanie i kontrolę realizacji Projektu.
§7
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1.
Lider może wypowiedzieć Umowę Partnerowi ze skutkiem natychmiastowym, w formie pisemnej,
w przypadku, gdy Partner nie realizuje Projektu na warunkach określonych w Umowie, Decyzji
o dofinansowaniu i obowiązującym prawie lub gdy cel Projektu nie może być zrealizowany.
2.
W przypadku rozwiązania Umowy w trybie, o którym mowa w ust. 1, Partnerowi nie przysługuje
odszkodowanie.
3.
Umowa wygasa w przypadku wykonania przez Strony wszelkich wynikających z niej zobowiązań.
4.
Rozwiązanie Umowy może nastąpić w związku z wystąpieniem niezależnych od stron okoliczności
uniemożliwiających dalsze wykonywanie zawartych postanowień.
5.
Lider nie ponosi odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności odszkodowawczej, wobec Partnera za
nieuzyskanie dofinansowania Projektu, jednocześnie strony nie będą występowały wobec siebie
z jakimikolwiek roszczeniami odszkodowawczymi.
§8
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I ZAWIERANIE UMÓW
1.
Lider zobowiązuje się stosować ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2015, poz. 2164 z późn. zm.).
2.
Lider przechowuje, zgodnie z obowiązującymi
z przeprowadzonymi postępowaniami przetargowymi.
3.
Partner zobowiązuje się do wyznaczenia osoby w charakterze eksperta ds. zamówień publicznych,
która będzie brała czynny udział w postępowaniach przetargowych w ramach realizacji Projektu.
przepisami,
dokumentację
związaną
§9
ROZWIĄZYWANIE SPORÓW
1.
Spory związane z realizacją niniejszej Umowy Lider i Partner będą rozwiązywać polubownie.
2.
Do czasu rozstrzygnięcia sporu stanowisko Lidera jest wiążące.
3.
W przypadku braku porozumienia spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego
właściwego dla siedziby Lidera.
§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej Umowy Partnerskiej wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
2.
Wszelkie istotne dla Projektu ustalenia będą podejmowane jednogłośnie w formie aneksu do
Umowy i wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3.
Umowę podpisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
4.
Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.
Lider
…………………………………………………
Partner
……………………………………….
Download