Działalność Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w

advertisement
Działalność
Wojewódzkiego Inspektoratu
Ochrony Środowiska
w Zielonej Górze
w roku 2013
Misja i zadania
Misją Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze
jest dążenie do powszechnego przestrzegania prawa z zakresu ochrony
środowiska i zapewnienie wiarygodnych, obiektywnych informacji
o stanie środowiska w województwie lubuskim.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze
jest częścią rządowej administracji zespolonej Wojewody Lubuskiego.
Działamy na obszarze województwa lubuskiego, stanowiąc aparat pomocniczy
Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.
WIOŚ działa na podstawie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, podlegając
nadzorowi Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. W ramach przyznanych
kompetencji kontroluje przestrzeganie przepisów ochrony środowiska przez
podmioty prowadzące działalność gospodarczą, monitoruje i ocenia stan
środowiska oraz przekazuje zebrane informacje do wiadomości publicznej.
Rok intensywnej pracy
na rzecz ochrony środowiska
zbudowania solidnych podstaw działania
i tworzenia perspektyw rozwoju w przyszłości

zrealizowano plan kontroli w działalności inspekcyjnej WIOŚ

2013 - rok wielu skarg i wniosków zgłaszanych do inspekcji

ustawa „śmieciowa” zdominowała działania inspekcji WIOŚ w II półroczu 2013

publikacja raportu o stanie środowiska w województwie lubuskim

3 audity laboratorium, rozszerzenie zakresu akredytacji

procesy restrukturyzacyjne w WIOŚ (zmiana struktury organizacyjnej, połącznie laboratoriów)

pozyskanie działki pod budowę laboratorium w parku Naukowo-Technologicznym w Nowym
Kisielinie (współpraca UZ, wojewoda lubuski, starosta zielonogórski, WIOŚ) (0.7 ha o wartości 330
tys. zł)

działania zmierzające do pozyskania środków finansowych na ten cel
(GIOŚ, NFOŚ, wojewoda lubuski) - na liście inwestycji GIOŚ projekt wartości 16 mln zł

podpisanie umowy na remont dachu delegatury w Gorzowie w 2014 r. (200 tys. zł)

realizowano współpracę z jednostkami administracji rządowej i samorządowej województwa w
zakresie podpisanych porozumień.

dodatkowe porozumienia z inspekcją nadzoru budowlanego, sanitarną oraz strażą pożarną

pierwszy Międzynarodowy Dzień Ochrony Środowiska w Lubuskiem.
Struktura
zatrudnienia
102 osoby - 96,75 etatów

W Zielonej Górze: 64 osoby

W Gorzowie Wlkp.: 38 osób
Inspekcja

Zielona Góra - 15 osób

Gorzów - 11 osób
Laboratorium

Pracownia w Zielonej Górze - 20 osoby

Pracownia w Gorzowie Wlkp. - 14 osób
Wydział Monitoringu Środowiska

Zielona Góra - 6 osób

Gorzów - 4 osoby
Wydział Budżetu Finansów i Egzekucji Należności Pieniężnych

Zielona Góra - 4 osoby

Gorzów - 1 osoba
WAT

Zielona Góra - 10 osób

Gorzów - 7 osób
Stanowiska samodzielne - 7 osób
Finanse WIOŚ
Plan finansowy Inspektoratu na 2013 rok, wynikający z ustawy budżetowej wynosił
4.959,0 tys. zł (brak środków inwestycyjnych w 2013 roku)
Zwiększenia budżetu Inspektoratu w 2013 roku o kwotę 479,9 tys. zł, w tym:
 na składki ZUS - 70,0 tys. zł,
 rezerwa celowa Wojewody – 100,0 tys. zł,
pomniejszona o blokadę środków w wysokości 50 tys. zł,
 rezerwa celowa WFOŚiGW - 217,5 tys. zł (całe zadanie 435,0 tys. zł)
 rezerwa celowa dochody własne – 141,4 tys. zł,
 rezerwa celowa Wojewody nagroda konkurs – 1,0 tys. zł.
Ogółem plan finansowy Inspektoratu w 2013 rok wyniósł 5.438,9 tys. zł,
z tego na płace i pochodne przeznaczono 4.254 tys. zł.
Inspekcja
1087 kontroli - 26 osób

kontrole planowe – 551,
Efekty kontroli:

kontrole pozaplanowe w terenie – 191
 281 zarządzeń pokontrolnych,
 w tym: 140 interwencyjnych,
49 na wniosek i 2 inwestycyjne,

 56 mandatów na kwotę 15 400 zł,
 218 pouczeń,
kontrole bez ustalonego podmiotu – 34
 w tym: 23 rozpoznania
zanieczyszczenia w terenie oraz 11
kontroli transportu lub odpadów,
w ramach których sprawdzono 111
środków transportu, w tym 12
pojazdów z odpadami,

kontrole w oparciu o dokumentację -
311
 w tym 93 kontrole planowe oraz 218
kontroli pozaplanowych.
 8 spraw do organów ścigania
(prokuratura i policja),
 3 wnioski o ukaranie do sądów
powszechnych,
 26 wystąpień do organów
samorządowych i rządowych,
 64 decyzje ustalające administracyjne
kary łączne na kwotę 1 075 636,75 zł,
 1 decyzja o wstrzymaniu użytkowania
instalacji.
Inspekcja - Skargi i wnioski
Inspekcja
sprawy trudne
 ferma trzody chlewnej w Panowicach - postępowanie administracyjne
w celu wstrzymania użytkowania instalacji eksploatowanej bez
wymaganego pozwolenia zintegrowanego. Decyzja wstrzymująca
użytkowanie fermy
 Ferma norek w Radachowie – zagrożenie odpływem ścieków z części
hodowlanych do okolicznych rowów
 Osowa Sień – niewłaściwa gospodarka osadami ściekowymi
 Hałda odpadów ropopochodnych w Nowej Soli – działania zmierzające
do likwidacji lubuskiej bomby ekologicznej
Inspekcja
Znowelizowana ustawa
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyła na inspekcję ochrony
środowiska nowe obowiązki kontrolne:

zaplanowano kontrolę 10% gmin. W praktyce kontrolami objęto 34 gminy województwa co
stanowi 41 % ogółu gmin województwa: 6 gmin województwa (Łagów, Gozdnica, Lubniewice,
Cybinka, Krzeszyce oraz Słubice)
4 związki międzygminne: Zielonogórski Związek Gmin, Związek Międzygminny EKO-PRZYSZŁOŚĆ,
Związek Celowy Gmin MG-6 z siedzibą w Gorzowie Wlkp. i Celowy Związek Gmin SGO5 z siedzibą
w Starym Kurowie.

W stosunku do Zielonogórskiego Związku Gmin z siedzibą w Zielonej Górze, który nie zorganizował
przetargu na odbieranie odpadów komunalnych podjęto karne postępowanie administracyjne Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Zielonej Górze wymierzył Związkowi
administracyjną karę pieniężną w kwocie 50000 zł.

kontrole Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) regionu
północnego, tj. Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów w Gorzowie Wlkp. Szczegółowa
analiza ewidencji i dokumentów prowadzonych przy przyjmowaniu zmieszanych odpadów
komunalnych, odpadów zielonych i pozostałości z sortowania odpadów komunalnych. Materiały
z kontroli przekazano do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

kontrola Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych TEW w Kiełczu obsługującą
region wschodni. Kontrolowany RIPOK przekroczył warunki ilościowe wytwarzanych odpadów za
rok 2012 ustalone w pozwoleniu Starosty Nowosolskiego - wymierzono administracyjną karę w
wysokości 10 000 zł.
Państwowy Monitoring
Środowiska
Specyfika regionu, o niewielkim uprzemysłowieniu, sprawia, że nie ma istotnych czynników wpływających
na pogorszenie stanu środowiska. Niemniej jednak wymagającymi zauważenia są:
wysoki poziom PM 10 w dużych aglomeracjach miejskich i w okresach zimowych – spowodowany spalaniem niskiej
jakości opału w indywidualnych systemach grzewczych oraz zanieczyszczenia komunikacyjne.
przekroczenia średnioroczne benzo(a)pirenu – na obszarze: Zielona Góra, Gorzów, Wschowa (największe wartości) –
spowodowane emisją niską – spalanie niskiej jakości paliw w indywidualnych kotłowniach
przekroczenia arsenu we Wschowie, oszacowane jako zanieczyszczenia napływowe – wdrażany program ochrony
powietrza – marszałek lubuski
konieczność wdrożenia nowych i kontynuacji już opracowanych programów ochrony powietrza – (m.in. KAWKA –
Gorzów Wlkp.)
dobry stan ekologiczny odnotowano na 44% jednolitych częściach wód rzek
bardzo dobry i dobry stan ekologiczny jezior – 50% jezior
wody podziemne - na obszarze województwa nie stwierdzono wód bardzo dobrej jakości (klasa I), wody o dobrej
jakości (klasa II) stwierdzono w 5 punktach, w 35 punktach stwierdzono wody o zadowalającej jakości (klasa III), a w 9
punktach wody o niezadowalającej jakości (klasa IV). Wody złej jakości (klasa V) występowały w 5 punktach w
miejscowościach: Gorzów Wlkp., Jasień, Przewóz (2 punkty), Rybojedzko.
Pomiary hałasu komunikacyjnego w latach 2011-2012 wykonano w 19 punktach pomiarowych. Przekroczenia norm
dla pory dziennej w 6 punktach: Słubice, Międzyrzecz, Strzelce Krajeńskie, Nowa Sól, Nowogród Bobrzański. W porze
nocnej przekroczenia w 8 punktach: Słubice, Sulęcin, Międzyrzecz, Strzelce Krajeńskie, Nowa Sól, Nowogród
Bobrzański.
Zarówno w 2011 jak i 2012 roku nie stwierdzono przekroczeń poziomu dopuszczalnego natężenia promieniowania
elektromagnetycznego.
Państwowy Monitoring
Środowiska
Celem Państwowego Monitoringu Środowiska jest:
 prowadzenie pomiarów, ocen, analiz i prognoz stanu środowiska
 gromadzenie, przetwarzanie i rozpowszechnianie informacji o środowisku
oraz wspomaganie działań na rzecz ochrony środowiska poprzez systematyczne
informowanie organów administracji i społeczeństwa o:
 jakości elementów przyrodniczych, dotrzymywaniu standardów jakości
środowiska określonych przepisami oraz obszarach występowania przekroczeń
tych standardów;
 występujących zmianach jakości elementów przyrodniczych i przyczynach
tych zmian, w tym powiązaniach przyczynowo skutkowych występujących
pomiędzy emisjami i stanem elementów przyrodniczych
Państwowy Monitoring
Środowiska
Oceny:

Roczna ocena jakości powietrza w woj. lubuskim na podstawie badań imisji wykonanych w 2012 r.,

Ocena jakości wód podziemnych woj. lubuskiego w 2012 r.,

Ocena stanu jednolitych części wód jeziornych na obszarze woj. lubuskiego w latach 2010-2012,

Ocena stanu jednolitych części wód rzecznych na obszarze woj. lubuskiego w latach 2010-2012,

Ocena jakości wód rzek granicznych w ramach współpracy międzynarodowej w latach 2010-2012.
Opracowania:

Natężenia pól elektromagnetycznych w 2012 r.

Pomiary hałasu komunikacyjnego wykonane w 2012 r.
Materiały na sesje rad:

Stan środowiska w powiecie świebodzińskim w 2012 r.

Stan środowiska w powiecie słubickim w 2012 r.

Stan środowiska w powiecie wschowskim w 2012 r.

Stan środowiska w powiecie sulęcińskim w 2012 r.

Stan środowiska w powiecie nowosolskim w 2012 r.

Stan środowiska w mieście Żary
Państwowy Monitoring
Środowiska
 Raport „Stan środowiska w województwie lubuskim w latach 2011-2012”
Opracowanie to ma na celu przedstawienie najbardziej istotnych
informacji o stanie środowiska regionu - wybranych komponentów:
jakości powietrza, wód jezior i rzek, hałasu, czy badania pól
elektromagnetycznych.
W formie elektronicznej publikujemy go również na stronie
internetowej.
•Oparty o rezultaty kontroli i badań monitoringowych wykonanych
przez WIOŚ w Zielonej Górze
•2 lata pracy zespołu pracowników inspektoratu umożliwiającej
precyzyjną analizę i interpretację zjawisk z zakresu ochrony
środowiska zachodzących w regionie.
•Podstawa do analiz i interpretacji dla różnych instytucji rządowych
i samorządowych
•Materiał do wykorzystania w edukacji dzieci i młodzieży przez
uczelnie wyższe i szkoły
Laboratorium
79459
oznaczeń analitycznych
i pomiarów:
68512
w ramach monitoringu
środowiska,
2012
w ramach kontroli
8935
w ramach prac własnych
i zleceń zewnętrznych
Pracownia w Zielonej Górze
- 23 osoby
Pracownia w Gorzowie Wlkp.
- 11 osób
Laboratorium
Akredytacje
W kwietniu i sierpniu 2013 r.
Laboratorium WIOŚ w Zielonej
Górze i Laboratorium WIOŚ
Delegatury w Gorzowie Wlkp.
po raz kolejny poddane
zostały ocenie w nadzorze
przez Polskie Centrum
Akredytacji.
W wyniku oceny potwierdzone
zostało spełnienie wymagań
akredytacyjnych przez oba
laboratoria oraz rozszerzono
zakresy posiadanych
akredytacji.
Laboratorium
Połączenie laboratoriów
Z dniem 8.10.2013 r. w wyniku reorganizacji w miejsce dwóch
niezależnych laboratoriów:
 Laboratorium WIOŚ w Zielonej Górze
(akredytacja Nr AB 235)
 i Laboratorium Delegatury WIOŚ w Gorzowie Wlkp.
(akredytacja NR AB 127)
powstał jeden podmiot:
Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
w Zielonej Górze
z Pracownią w Zielonej Górze i Pracownią w Gorzowie Wlkp.
Współpraca międzynarodowa
 W ramach współpracy z Republiką Federalną Niemiec corocznie prowadzony jest
monitoring wód granicznych na wodach płynących (Nysa Łużycka, Odra) oraz
przejściowych (Zalew Szczeciński) i przybrzeżnych (Zatoka Pomorska). W celu jego
realizacji utworzona została grupa robocza W2 „Ochrona wód” Polsko-Niemieckiej Komisji
Wód Granicznych.
 Działania Grupy Roboczej W3 koncentrują się na ustalaniu źródeł zagrożeń mogących
prowadzić do nadzwyczajnych zanieczyszczeń wód granicznych, opracowywaniu,
uzgadnianie oraz stosowaniu planów alarmowych, planów akcji oraz planów zgłoszeń w
przypadku zdarzeń związanych z nadzwyczajnymi zanieczyszczeniami.
 WIOŚ w Zielonej Górze uczestniczy również w pracach Polsko-Niemieckiej Grupy Roboczej
do spraw realizacji konwencji EKG o transgranicznych skutkach awarii przemysłowych
 Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska jest członkiem Polsko-Niemieckiej
Grupy Roboczej ds. współpracy w dziedzinie jakości powietrza na obszarach leżących
wzdłuż granicy, działającej również w ramach Polsko-Niemieckiej Komisji do spraw
Współpracy Sąsiedzkiej w Dziedzinie Ochrony Środowiska.
Download